І. Мета й завдання створення студентських науково-дослідних гуртків

Студентські науково-дослідні гуртки (далі СНДГ) є об'єднанням студентів, що займаються науково-дослідною діяльністю на некомерційній основі. СНДГ у своїй діяльності керуються Конституцією України, чинним законодавством, Статутом Студентського наукового товариства Житомирського агротехнічного коледжу.

Студентські науково-дослідні гуртки – одна з форм науково-дослідної діяльності студентів Житомирського агротехнічного коледжу, спрямована на розширення дослідницького та наукового потенціалу й формування навичок науково-дослідної діяльності в студентів у вільний від навчання час або спеціально наданий час.

1.1. СНДГ є добровільною організацією студентів, що висловили бажання опанувати навички проведення наукових досліджень і успішно поєднують таку діяльність із навчанням.

1.2. Студентські науково-дослідні гуртки створюються при кафедрі або цикловій предметній комісії.

1.3. Основними цілями роботи СНДГ є:

- сприяння в підвищенні рівня пошуково-дослідницьких умінь студентів;

- формування в студентів інтересу й потреби до наукової творчості;

- розвиток творчого мислення, підвищення внутрішньої організованості, свідомого відношення до навчання, поглиблення й закріплення отриманих у процесі навчання знань;

1.4. Основні завдання СНДГ:

- забезпечення активної участі студентів у науково-практичних конференціях, наукових грантах, конкурсах на кращу наукову працю, науково-практичних семінарах;

- формування в студентів інтересу до творчої діяльності, навчання методиці й способам самостійного вирішення пошуково-дослідних завдань;

- сприяння поглибленому вивченню навчального матеріалу;

- виявлення найбільш обдарованих і талановитих студентів, використання їх творчого й інтелектуального потенціалу для рішення актуальних завдань підвищення ефективності освітнього процесу.

2. Керівництво студентськими науково-дослідними гуртками:2.1. Контроль та загальне керівництво роботою студентського науково-дослідного гуртка здійснює завідувач кафедри, голова циклової комісії, науковий керівник.

2.1. Контроль та загальне керівництво роботою студентського науково-дослідного гуртка здійснює завідувач кафедри, голова циклової комісії, науковий керівник.

Для безпосередньої організації і контролю роботою гуртків, за рекомендацією завідувача кафедри, голови циклової комісії визначається відповідальний за науково-дослідну роботу студентів на кафедрі, цикловій комісії та призначається науковий керівник з числа найбільш досвідчених викладачів і бажано з науковим ступенем.

2.2. Науковий керівник СНДГ:

- організує роботу гуртка;

- розробляє план роботи гуртка на рік і представляє його для затвердження завідувачу кафедри, голові циклової комісії;

- здійснює навчально-виховну, організаційно-масову роботу гуртка;

- обирає ефективні форми, методи та засоби роботи;

- підбирає кандидатуру старости гуртка й пропонує її для затвердження на засіданні гуртка;

- здійснює роботу з членами гуртка з урахуванням їх інтересів, індивідуальних здатностей і схильностей;

- разом із завідувачем кафедри і головою циклової комісії визначає тематику науково-дослідних робіт і виступів членів гуртка на науково-практичних конференціях;

- надає практичну допомогу членам гуртка у виборі й з'ясуванні питань теми науково-дослідної роботи, складанні плану дослідження, оволодінні вміннями та навичками з обраного виду діяльності, підборі літератури й т.і.;

- відбирає виконані студентами роботи для участі в конкурсах;

- організує рецензування виконаних студентами науково-дослідних робіт та їхнє обговорення на засіданнях кафедри та циклових комісій;

- разом з керівництвом коледжу організовує й проводить студентські науково-практичні конференції;

- запрошує на засідання гуртка для виступів провідних учених та викладачів;

- клопоче про заохочення студентів, що активно беруть участь у роботі гуртка.

- бере участь у роботі педагогічної ради, методичного об'єднання та у науково-методичних заходах;

- постійно підвищує свій професійний рівень, займається самоосвітою.

2.3. Для виконання організаційної роботи й обліку діяльності СНДГ із числа студентів (строком на один рік) обирається староста гуртка. При наявності в гуртку більше 15 студентів у допомогу старості може бути обраний секретар гуртка.

2.4. Староста студентського науково-дослідного гуртка:

- разом з науковим керівником розробляє план роботи й веде журнал обліку роботи гуртка на навчальний рік;

- за рекомендацією наукового керівника забезпечує підготовку доповідей і виступів на наукових конференціях, а також на засіданнях гуртка;

- вчасно інформує членів гуртка про заходи науково-дослідної роботи на циклових комісіях;

- веде облік праць студентів, що представляються на конкурси;

- надає допомогу науковому керівнику гуртка в підготовці звіту про роботу СНДГ за навчальний рік;

- не пізніше, ніж за тиждень повідомляє членів про дату проведення засідання.

2.5. Завідувач кафедри, голова циклової комісії сприяє роботі СНДГ, виносить на засідання кафедри, циклової комісії питання, що стосуються тематики досліджень, залучає викладацький склад як наукових керівників робіт так і студентів, що беруть участь у конкурсі на кращі науково-дослідні праці.

3. Організація роботи студентських науково-дослідних гуртків.

3.1. Засідання СНДГ проводяться не менше одного разу на квартал.

3.2. На засіданнях гуртка розглядаються питання навчання студентів основам методики ведення науково-дослідніої роботи, обговорюються результати роботи членів гуртка (статті, реферати й конкурсні роботи й т.п.). Плани проведення заняття гуртка зберігаються протягом трьох навчальних років.

3.3. Основні форми науково-дослідні роботи студентів:

- виконання завдань дослідницького характеру в період навчальної практики;

- підготовка наукових доповідей, повідомлень і рефератів з актуальних питань, виступ з ними на засіданнях СНДГ, науково-практичних семінарах і конференціях;

- участь у конкурсах на кращі дослідницькі роботи, виконані у вузах.

3.4. Критеріями оцінки доповідей є: якість викладу матеріалу й оформлення роботи, вільне оперування термінологічним апаратом, ілюстрація таблицями, слайдами, діаграмами, що демонструються в логічному зв'язку з викладеним матеріалом.

3.5. Роботи оцінюється за системою: рекомендувати (не рекомендувати), рекомендувати доробити для подальшого подання на внутрішній або зовнішній науковій конференціях, конкурсах і грантах, публікації в офіційних виданнях.

4. Права й обов'язки членів студентського науково-дослідного гуртка

4.1. Членом студентського науково-дослідного гуртка може стати будь-який студент, який успішно освоює навчальну програму (не має незадовільних оцінок за підсумками семестру навчання) і має бажання брати участь у науково-дослідній роботі. Прийом здійснюється в добровільному порядку на підставі усної заяви бажаючого.

4.2. Члени студентського науково-дослідного гуртка мають право:

- брати участь у планових заходах гуртка;

- одержувати інформацію про організацію науково-дослідної роботи студентів;

- за рекомендацією наукового керівника гуртка й клопотанням директора коледжу одержувати доступ для роботи в архівах і наукових організаціях;

- представляти свої роботи для участі в конкурсах на кращі пошуково-дослідницькі роботи студентів;

- публікувати кращі роботи у наукових виданнях.

4.3. Члени студентського науково-дослідного гуртка зобов'язані:

- протягом навчального року регулярно відвідувати засідання СНДГ;

- виступати на засіданнях гуртка й наукових конференцій з повідомленнями й доповідями;

- виконувати доручення керівника гуртка, пов'язані з організацією праці;

- розробляти обрану тему науково-дослідної роботи.

5. Документи про діяльність СНДГ

5.1. Список членів СНДГ оформляється відповідно до додатка А.

5.2.Засідання СНДГ проводяться відповідно до графіка, затвердженого на півріччя. Графік засідань СНДГ (додаток Б) складається старостою СНДГ, підлягає узгодженню з науковим керівником і затверджується головою циклової комісії, завідувачем кафедри.

5.3. Затверджений графік засідань СНДГ на 1-е півріччя поточного навчального року представляється заступнику директора з навчально-методичної роботи через відповідального за наукову роботу в циклової комісії, кафедри або керівника СНДГ не пізніше 20 вересня, а на 2-е півріччя навчального року - не пізніше 1 лютого.

5.4. Засідання СНДГ та їх результативність вносяться до протоколу засідання кафедри, циклової комісії, де фіксується порядок денний засідання; прізвище, ім'я по батькові доповідача; тема науково-дослідної роботи, доповіді; питання до доповідача й відповіді на них.

5.5. Результати річної діяльності студентів, які приймають участь у роботі СНДГ, фіксуються та затверджуються у річному звіті кафедри та циклової комісії

5.6. Матеріали доповідей на засіданнях гуртка й наукових конференціях з науковими повідомленнями й доповідями, копії публікацій знаходяться у наукового керівника гуртка або голови циклової комісії протягом трьох років.