1.1. Студентське наукове товариство (СНТ) Житомирського агротехнічного коледжу є самостійним, неприбутковим, добровільним об’єднанням студентів навчального закладу, які цікавляться науковими проблемами аграрної, економічної та професійної освіти і мають здібності до творчої, організаційної та науково-дослідної роботи, створеним з метою захисту прав та інтересів молодих науковців щодо питань наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями.

1.2. СНТ здійснює свою діяльність згідно з Конституцією України, Законами України «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про об’єднання громадян», нормативними документами Міністерства освіти і науки, відповідно до Статуту Житомирського агротехнічного коледжу та на підставі цього Положення.

1.3. СНТ у своїй роботі керується принципами свободи наукової творчості, добровільності, гласності, рівноправності та колегіальності для розвитку науково-дослідницької діяльності студентів, забезпечення органічного зв’язку навчання та наукових досліджень, накопичення і примноження наукового потенціалу навчального закладу та виховання майбутніх науково-педагогічних кадрів.

1.4. Назва Товариства.

1.4.1. Українською мовою: Студентське наукове товариство Житомирського агротехнічного коледжу; скорочено: СНТ Житомирського агротехнічного коледжу.

1.4.2. Англійською мовою: Students Scientific Society of Zhytomyr agricultural technical college: SSS of ZATC

1.5. СНТ функціонує без державної реєстрації, не набуває прав юридичної особи та не може вступати від свого імені в цивільні правовідносини.

1.6. СНТ працює у тісному взаємозв’язку з адміністрацією, всіма структурними підрозділами та громадськими організаціями Житомирського агротехнічного коледжу.

1.7. СНТ має свою емблему та статут.

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ СНТ

2.1. Метою діяльності СНТ є захист прав та інтересів студентів щодо питань наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями, консолідація та всебічне сприяння науковій, винахідницькій та іншій творчій діяльності студентів Житомирського агротехнічного коледжу.

2.2. Завдання СНТ:

− заохочення та підтримка самостійної науково-дослідної роботи студентів;

− сприяння формуванню умов для розкриття наукового та творчого потенціалу студентів навчального закладу;

− підтримка талановитих дослідників серед студентів Житомирського агротехнічного коледжу, надання їм усебічної інформаційної допомоги;

− розвиток міжвузівської та міжнародної співпраці молодих науковців;

− організація участі студентів у дослідницьких проектах, наукових грантах, школах, конкурсах, проблемних семінарах, програмах.

− представлення інтересів студентів перед адміністрацією Житомирського агротехнічного коледжу та іншими організаціями з питань наукової роботи та розвитку академічної кар’єри;

сприяння формуванню цілісної особистості дослідника, сучасного вченого з широким демократичним світоглядом.

2.3. Напрями діяльності СНТ:

− організація роботи студентів у наукових осередках Житомирського агротехнічного коледжу (відділення, кафедри, циклові комісії);

− інформування про наукові програми, проекти, форуми та інші заходи, що проводяться науковими установами України і зарубіжжя, підтримка участі в них студентів Житомирського агротехнічного коледжу;

− організація участі студентів у конкурсах на здобуття державних премій, стипендій, грантів та інших заохочувальних заходах для стимулювання наукових досліджень;

− участь у організації та проведенні наукових і науково-практичних форумів на базі Житомирського агротехнічного коледжу, лекцій і наукових читань відомих учених з актуальних проблем аграрної, економічної сфери та професійної освіти;

− встановлення міжнародних зв’язків, налагодження співпраці з навчальними і науково-дослідними установами, громадськими, державними організаціями України та зарубіжжя;

− надання адміністрації та структурним підрозділам Житомирського агротехнічного коледжу пропозицій з розвитку та вдосконалення дослідницької і творчої діяльності студентів та молодих науковців.

3. СТРУКТУРА ТА КЕРІВНИЦТВО СНТ

3.1. Структурним підрозділом СНТ є студентський науково-дослідний гурток Житомирського агротехнічного коледжу (далі – СНДГ);

3.2. Керівним органом СНТ є Рада СНТ (далі – Рада), до якої входять:

− керівник СНТ;

− заступник керівника;

− науковий куратор СНТ з числа науково-викладацького складу.

3.3. Рада СНТ.

3.3.1. Рада є керівним та виконавчим органом СНТ. Структуру Ради СНТ визначає керівник СНТ за погодженням з науковим куратором СНТ і членами Ради СНТ.

3.3.2. Рада в межах своєї компетенції функціонує як дорадчий орган при методичній раді Житомирського агротехнічного коледжу.

3.3.3. Членами Ради можуть бути члени СНТ, які активно займаються науковою роботою у СНДГ, мають щонайменше 1 друковану працю, середній бал успішності за час навчання в Житомирському агротехнічному коледжі не нижче, ніж «добре» за державною шкалою оцінювання, беруть активну участь у діяльності СНТ.

3.3.4. Рада уповноважена приймати рішення простою більшістю голосів, за наявності не менше 2/3 від загальної кількості членів Ради. При рівності голосів вирішальним є голос керівника Ради.

3.3.5. У виключних випадках, за відсутності можливості термінового скликання Ради, рішення приймають керівник Ради та науковий куратор СНТ.

3.3.6. Функції Ради:

− керівництво роботою СНТ;

− проведення зборів зі старостами СНДГ та відповідальними особами із числа кафедр та циклових комісій;

− організація та проводення науково-пракатичних конференцій, конкурсів та інших заходів, передбачених планом роботи СНТ;

− висунення кандидатур для участі у конкурсах на здобуття премій, іменних стипендій, відзнак Кабінету Міністрів, Академій наук України для молодих науковців, грантів тощо;

− співробітництво з громадськими і науковими об'єднаннями та установами для виконання завдань СНТ згідно цього Положення;

− висвітлення роботи та популяризація СНТ Житомирського агротехнічного коледжу у засобах масової інформації.

3.3.7. Рада має право:

− визначати відповідно до цілей та завдань цього Положення основні напрями діяльності СНТ;

− ухвалювати резолюції, звернення та інші необхідні для діяльності СНТ документи;

− приймати обґрунтовані рішення про прийом до Ради асоційованих членів та виключення членів з Ради.

3.3.8. Рішення, ухвалені на засіданнях Ради, оформлюються у вигляді протоколів.

3.3.9. Чергові засідання Ради відбуваються не рідше 1 разу на місяць. Позачергові засідання скликаються за вимогою наукового куратора СНТ, керівника Ради або не менше, як 2/3 членів Ради.

3.3.10. Засідання Ради є відкритими для всіх членів СНТ та представників адміністрації Житомирського агротехнічного коледжу.

3.3.11. Член Ради може бути усунений від виконання своїх обов'язків у наступних випадках:

− за власним бажанням на підставі письмової заяви;

− рішенням Ради у разі порушення цього Положення або неналежного виконання доручень Ради;

− дій, що завдають шкоди СНТ та іміджу навчального закладу;

− необґрунтованого пропуску понад трьох засідань Ради СНТ.

3.4. Керівник Ради СНТ.

3.4.1. Керівник Ради (далі – Керівник) обирається з найбільш активних, авторитетних членів на засіданні Ради СНТ відкритим голосуванням простою більшістю голосів, за обґрунтованим поданням кандидатури науковим куратором СНТ, та затверджується директором Житомирського агротехнічного коледжую

3.4.2. Керівник Ради СНТ:

презентує СНТ у стосунках з керівними органами Житомирського агротехнічного коледжу, державними та громадськими організаціями, науковими установами в Україні та за її межами;

− має право підпису документів, які стосуються роботи СНТ;

− виносить рішення разом з науковим куратором СНТ;

− здійснює облік діяльності СНТ та виконання рішень Ради СНТ;

− головує на засіданнях Ради СНТ;

− звітує про роботу СНТ перед адміністрацією Житомирського агротехнічного коледжу;

− здійснює іншу діяльність в межах наданих йому повноважень.

3.5. Заступник Керівника виконує обов’язки голови за його відсутності відповідно повноважень Керівника згідно даного Положення.

3.6. Науковий куратор Ради СНТ призначається із числа науково-викладацького складу методичною радою Житомирського агротехнічного коледжу.

3.6.1. Науковий куратор Ради СНТ:

− щорічно подає кандидатуру Керівника Ради СНТ, погоджує кандидатури членів Ради;

− здійснює взаємодію між адміністрацією навчального закладу та СНТ;

− надає допомогу членам СНТ в написанні науково-дослідних робіт, впровадженні в практику результатів студентських наукових досліджень, опублікуванні матеріалів в наукових виданнях.

3.7. Студентський науково-дослідний гурток кафедри або циклової комісії Житомирського агротехнічного коледжу:

3.7.1. Є первинним структурним підрозділом СНТ, що об’єднує студентів, які виконують науково-дослідну роботу на даній кафедрі або цикловій комісії.

3.7.2. Загальне керівництво роботою СНДГ здійснює завідувач кафедри (циклової комісії) або відповідальна особа.

3.7.3. Поточну роботу СНДГ організовує та контролює куратор СНДГ з числа досвідчених науково-педагогічних співробітників кафедри (циклової комісії).

3.7.4. СНДГ кафедри або циклової комісії проводить засідання не рідше одного разу на квартал.

3.7.5. Членом СНДГ кафедри або циклової комісії може стати будь-який студент, який бажає поглибити знання з дисципліни та оволодіти навичками дослідницької діяльності.

3.7.6. Основні завдання СНДГ:

− організація науково-дослідної роботи студентів;

− поглиблене вивчення студентами наукових аспектів з навчальної дисципліни або галузі наук;

− оволодіння студентами принципами наукових досліджень, методологією наукового пошуку, розвиток творчої роботи молодих науковців.

3.7.7. Член СНДГ має право:

− виконувати науково-дослідну роботу під керівництвом науково-педагогічного співробітника кафедри або циклової комісії;

− бути присутнім та доповідати на засіданнях СНДГ;

− представляти результати досліджень на наукових форумах в Україні та за кордоном;

− брати участь у конкурсах студентських наукових робіт та конкурсах на здобуття відзнак для молодих науковців;

− поєднувати роботу в декількох СНДГ кафедр або циклових комісій навчального закладу.

3.7.8. Організаційна робота СНДГ здійснюється старостою та секретарем, які обираються відкритим голосуванням на засіданні і затверджуються куратором СНДГ. Умови та процедура обрання визначається кафедрою або цикловою комісією та членами СНДГ.

3.7.9. Обов'язки керівника СНДГ:

− складання разом з куратором планів і звітів про роботу СНДГ та своєчасне подання їх до Ради СНТ;

− сприяння виконанню плану наукових досліджень членами СНДГ;

− залучення членів СНДГ до активної участі у заходах, організованих Радою СНТ Житомирського агротехнічного коледжу;

− представлення інтересів СНДГ у Раді СНТ;

− висвітлення роботи СНДГ на Інтернет-сайті СНТ (інтранет), сайті Житомирського агротехнічного коледжу та інших інформаційних ресурсах.

3.8. Керівництво, координацію діяльності СНТ та його взаємодію з адміністрацією навчального закладу здійснює науковий куратор СНТ, який рекомендується методичною радою Житомирського агротехнічного коледжу з числа авторитетних науково-педагогічних працівників навчального закладу за поданням заступника директора з навчально-методичної роботи та затверджується наказом директора Житомирського агротехнічного коледжу.

4. ЧЛЕНСТВО В СНТ

4.1. Членом СНТ може стати студент Житомирського агротехнічного коледжу з моменту вступу до моменту закінчення навчального закладу, який визнає дане Положення, активно бере участь у науковій діяльності, має середній бал успішності не менше, ніж «добре» згідно з державною системою оцінювання за період навчання в Житомирському агротехнічному коледжі.

4.2.Членство в СНТ припиняється у випадку:

− виходу з СНТ за власним бажанням;

− порушення цього Положення;

− закінчення навчання в Житомирському агротехнічному коледжі;

− дій, що завдають шкоди СНТ та іміджу навчального закладу.

4.3. Рішення про припинення членства в СНТ приймається Радою СНТ простою більшістю голосів.

4.4. Без дозволу Ради або Керівника члени СНТ не уповноважені представляти СНТ на будь-якому рівні, укладати угоди від імені СНТ.

4.5. Почесне членство в СНТ існує з метою відзначення наукових досягнень членів СНТ, які вибувають з нього у зв’язку із закінченням навчання в Житомирському агротехнічному коледжі. Почесний член має право голосу на засіданнях Ради СНТ.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ СНТ

5.1.Члени СНТ мають право:

− брати участь у роботі заходів, які проводять СНТ;

− обговорювати питання діяльності СНТ та вносити пропозиції щодо вдосконалення його роботи;

− публікувати результати власних наукових досліджень у друкованих виданнях;

− бути обраними до Ради СНТ;

− отримувати методичну та інформаційну допомогу від Ради СНТ;

− бути рекомендованими на наукову роботу;

− на участь у конкурсах на здобуття премій, стипендій, державних нагород та інших відзнак відповідно до чинного законодавства та Статуту Житомирського агротехнічного коледжу;

− на представництво інтересів СНТ в керівних органах навчального закладу.

5.2. Члени СНТ зобов’язані:

− дотримуватися цього Положення;

− брати участь в роботі СНТ, заходах, організованих Радою СНТ Житомирського агротехнічного коледжу;

− проводити науково-дослідну роботу, брати участь у наукових форумах в Україні та закордоном;

− презентувати результати власних наукових досліджень у друкованих виданнях;

− виконувати рішення Ради СНТ та адміністрації Житомирського агротехнічного коледжу;

− звітувати про виконану наукову та організаційну роботу на вимогу Ради СНТ;

− популяризувати діяльність СНТ, сприяти зростанню авторитету СНТ та навчального закладу в Україні і закордоном.

6. СПІВПРАЦЯ З ПІДРОЗДІЛАМИ ЖИТОМИРСЬКОГО АГРОТЕХНІЧНОГО КОЛЕДЖУ

6.1. СНТ підтримує зв’язки з адміністрацією та органами студентського самоврядування Житомирського агротехнічного коледжу.

6.2. СНТ може виконувати спільні проекти відповідно до напрямів діяльності, визначених цим Положенням, та співпрацювати з ними.

7. ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ СНТ

7.1. Друкованими виданнями СНТ є щорічний збірник матеріалів науково-дослідної роботи студентів Житомирського агротехнічного коледжу

8. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СНТ

8.1. Всі структурні підрозділи Житомирського агротехнічного коледжу всебічно сприяють інформаційному забезпеченню та діяльності СНТ відповідно до цього Положення.

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СНТ

9.1. Діяльність СНТ може бути припинена наказом директора Житомирського агротехнічного коледжу

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО СНТ

10.1. Зміни та доповнення до Положення про СНТ вносяться наказом директора Житомирського агротехнічного коледжу.