Педагогічний колектив коледжу у 2016 – 2017 н.р. працював над проблемою «Удосконалення навчально-виховного процесу з метою формування у студентів високих професійних компетенцій відповідно до сучасних вимог ринку праці». У цьому році значна увага була спрямована на розвиток навичок самоосвіти педагогічних працівників та студентів, методиці використання інноваційних технологій навчання, нових моделей управління виховним процесом, розвитку особистості студента, особистісно-орієнтованому навчанню, профільному навчанню, інформаційно-комунікативному забезпеченню освітнього процесу.

Протягом 2016 – 2017 н.р. було проведено шість засідань педагогічної ради коледжу. До найбільш вдалих слід віднести: «Підсумки роботи колективу 2015 – 2016 н.р. Ключові завдання на наступний 2016 – 2017 н.р.»; «Поширення інтеграційних зв’язків із роботодавцями – чинник якісної підготовки та працевлаштування випускників коледжу»; «Шляхи реалізації концепції національно-патріотичного виховання студентської молоді» та ін.

Важлива роль у підвищенні професійної майстерності викладача належить методичній раді коледжу. На їх засіданнях розглядаються проблеми вдосконалення різних видів навчальних занять, шляхи підвищення ефективності різних видів практик у формуванні фахівця, місце курсових і дипломних робіт у підготовці спеціаліста, впровадження інноваційних технологій і прогресивних форм навчання в навчальний процес. Діяльність методичної ради в основному спрямована на теоретичну розробку питань змісту й технології навчання, а також на аналіз і запровадження рекомендацій, направлених на покращення науково-методичного забезпечення навчального процесу.

У практику увійшло проведення конференцій, як обласного, так і Всеукраїнського масштабу. Протягом 2017 року у коледжі було проведено ряд наукових конференцій: 22-23 лютого відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Практика і теорія ефективного використання земельних ресурсів Полісся», 22 березня - ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Вода – найбільша цінність на планеті»; 29-30 березня ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективи та тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу с/г машин та знарядь». 29 квітня 2017 р. у коледжі була проведена ІІІ Житомирська обласна історико-краєзнавча конференція за участі науковців, викладачів, студентів коледжів та учнів шкіл Житомирської області.

Зростає і науковий рівень наших викладачів, а це і участь у проведенні наукових конференцій, написання наукових праць у педагогічних та фахових виданнях, ведеться моніторинг зростання наукового рівня викладачів, як по циклових комісіях, так і в масштабі всього коледжу, що відповідно впливає у кінці навчального року на рейтинг викладачів. Викладачі коледжу активно залучаються до проведення наукових конференцій. Так, протягом 2016 – 2017 н.р. викладачі взяли участь у проведенні 35 конференцій регіонального, Всеукраїнського та міжнародного рівня; зростає і кількість публікацій викладачів, як у педагогічній пресі, так і у фахових виданнях.

Традиційним у коледжі стало проведення педагогічних читань, на засіданнях яких розглядаються актуальні проблеми навчально-виховної роботи коледжу: психологія сучасного студента; професійна спрямованість всіх видів навчально-виховної роботи; психолого-педагогічні аспекти організації самостійної роботи студента та контролю успішності студентів та інші актуальні питання педагогіки і психології вищої школи. Методико-педагогічні аспекти щодо підвищення самоосвіти викладачів знайшли відображення у проведених методичних об’єднаннях, а саме: «Методи і форми педагогічної діагностики та прогнозування виховного процесу, рівня вихованості студентів, студентського колективу»; «Формування української громадянської ідентичності особистості: проблема викладача»; «Пошуково-пізнавальна діяльність, як засіб формування активності студентів у ВНЗ».

У грудні 2016 р. був проведений «Круглий стіл» за участі викладачів-методистів коледжу та слухачів «Школи молодого викладача» на тему: «Шляхи удосконалення педагогічної майстерності». У коледжі з 31травня – 2 червня 2017 р. відбувся «Конкурс на кращий методичний матеріал» у відповідності до «Положення про проведення огляду-конкурсу на кращий методичний матеріал та навчальний відеофільм». 22 роботи викладачів були визнанні кращими, отримавши найвищу оцінку 30 балів та рекомендовані до подання на професійний конкурс серед працівників аграрних навчальних закладів «Педагогічні інновації» Державної установи «Науко-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта».

Щорічно у коледжі проводяться майстер-класи для підвищення педагогічної майстерності педагогічних працівників. У 2017 р. були проведені майстер-класи за наступною тематикою: «Комплексне повторення курсу фізики» (викладач-методист Шафарчук С.П.); «Використання хмарних технологій при вивченні фізики» (викладач Кравчук А.В.); «Моделювання фізичних процесів за допомогою комп’ютерної програми «Жива фізика» для викладачів фізики та технічних дисциплін» (викладач Можаровський С.В.); «Реалізація міждисциплінарних зв’язків у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців агрономічній галузі» (викладач-методист Соколовська Л.М.).

На базі коледжу було проведено методичне об’єднання викладачів економічних дисциплін (29 березня 2017 р.) та обласне методичне об’єднання методистів ВНЗ І – ІІ р. (20 квітня 2017 р.).

Відомо, що науково-дослідна робота студентів є невід’ємною частиною навчального процесу, вона стимулює активну наукову працю студентів у процесі навчання і оволодівання спеціальністю. У відповідності до Положення про організацію науково-дослідної роботи, 18 травня 2017 р. у Житомирському агротехнічному коледжі уже вшосте відбувся конкурс «На кращу наукову роботу». Члени конкурсної комісії І місце віддали студентці – Кушим Юлії (група Ек-21), науковий керівник Проценюк Н.А., тема наукової роботи «Проблеми та перспективи пасажирського транспорту у Житомирі».

Одним із провідних напрямків науково-методичної роботи є підвищення кваліфікації викладачів, тобто створення гнучкої системи динамічного задоволення професійних потреб педагогічних працівників. У 2016 – 2017 р. пройшли підвищення 50 педагогічних працівників. Також у коледжі активно застосовується стажування на виробництві.

Розвиваючи творчий методичний потенціал викладацького складу Житомирського агротехнічного коледжу, ми взяли висловлювання Г. Сковороди: "Хто хоче вчити інших, сам має багато вчитись". Для розповсюдження передового педагогічного досвіду в коледжі у червні відбулося методичне об’єднання, на якому 9 викладачів циклових комісій презентували свій педагогічний досвід, зокрема, Кравчук А. В., Сологуб М. В., Василюк А. А., Лазаренко І. С.; Гаврилюк В. М.; Новосилецький Ю.Л.; Тржецяк О. Б.; Кочубей В. О.; Устименко Я.І.

Стрижневу роль в реалізації методичних завдань надають кафедри та циклові комісії, які є основною ланкою в розробці та запровадженні прогресивних форм і методів навчання та виховання. Організовують навчально-виховний процес у коледжі 5 кафедр та 6 циклових комісій. У коледжі позитивно зарекомендували себе тижні методичної і виховної роботи циклових комісій та кафедр за визначеними темами.