Герук Станіслав Миколайович - завідувач кафедри «Агроінженерія», кандидат технічних наук,  доцент, старший науковий співробітник, член-кореспондент Інженерної академії України.

Профіль в Google Академія

Герук Станіслав Миколайович народився 27 серпня 1951 року. В 1973 році з відзнакою закінчив Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут ім. В.П. Затонського за спеціальністю «Фізика, електротехніка», а у 1984 – Хмельницький технологічний інститут за спеціальністю «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти». З 1985 по 1988 роки навчався в аспірантурі Білоруського інституту механізації сільського господарства. У лютому 1989 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: «Технологический процесс и основные параметры машины с активными рабочими органами для поверхностной обработки почвы».

2005 – рішенням Атестаційної колегії МОН присвоєно вчене звання доцента кафедри технічного сервісу та інженерної екології.

2009 – обрано член-кореспондентом Інженерної академії України.

Працював на посадах головного конструктора Кам’янець-Подільського заводу сільгоспмашин та генерального директора Науково-виробничого підприємства «ГЛАМІС». Брав безпосередню участь у розробці конструкцій ряду сільськогосподарських машин , агрегатів та знарядь, як для малогабаритних так і енергонасичених тракторів; аераторів; емульгаторів; поточних технологічних ліній з переробки плодоовочевої сировини; широкополосних електродів електрофільтрів для коксохімічних, хімічних, цементних підприємств, ТЕЦ, які були впроваджені у виробництво, а також проекту заводу з виготовлення базальтового волокна та джгута з нього.

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах освіти ІІІ–ІV рівня акредитації складає більше 15 років.

З 2004 по 2012 роки – завідувач кафедри «Технічного сервісу та інженерної екології», заступник декана факультету механізації сільського господарства з наукової роботи ЖНАЕУ.

В 2012 – 2015 роках – пр.овідний науковий співробітник Національного наукового центру «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» Національної академії аграрних наук України, завідувач аспірантури та докторантури.

З 2015 року – викладач ЖАТК

Сфера наукових інтересів: розробка технологічних процесів і обґрунтування основних параметрів машин та засобів сільськогосподарського виробництва, підвищення їх надійності та довговічності.

Герук С.М. є співавтором понад 220 наукових та навчально-методичних праць, 9-х навчальних посібників, монографії, 2-х авторських свідоцтв СРСР та 25 патентів України.

Під керівництвом Герука С.М. захищено 7 дисертацій на здобуття вченого ступеня кандидата наук.

 

Борак Костянтин Вікторович - кандидат технічних наук, заступник директора з навчальної роботи. Науково-педагогічний та педагогічний стаж – 7 років. У Житомирському агротехнічному коледжі працює з 2014 року. Автор 80 наукових і навчально-методичних робіт, з яких 25 статей опубліковані у виданнях включених до переліку наукових фахових видань, 6 статей опубліковані в закордонних виданнях, 4 патенти на винаходи, 28 опублікованих доповідей на конференціях та 17 навчально-методичних праць.

Профіль в Google Академія

Напрям наукової діяльності - триботехнічні основи підвищення зносостійкості робочих органів ґрунтообробних та посівних машин.

 

 

Руденко Віталій Григорович – спеціаліст вищої категорії.

Число, місяць, рік народження: 03.06.1984р.

Профіль в Google Академія

Дані про освіту: вища, 2004р. - Житомирський агротехнічний коледж, кваліфікація: технік-механік;

2007р. - Державний агроекологічний університет, кваліфікація: інженер-механік;

2011р. - Національний університет біоресурсів і природокористування України, кваліфікація: інженер - педагог.

Продовжує навчання в аспірантурі ННЦ «ІМЕСГ» НААН України.

Посада: завідувач відділення "Агроінженерія".

Сфера наукових інтересів: підвищення довговічності ґрунтообробних знарядь.

 

 

Хоменко Сергій Михайлович- кандидат технічних наук, викладач кафедри «Анроінженерія». Науково-педагогічний та педагогічний стаж – 8 років. У Житомирському агротехнічному коледжі працює з 2014 року. Автор 78 наукових і навчально-методичних робіт, з яких 37 статей опубліковані у виданнях включених до переліку наукових фахових видань,12 патентів на винаходи, 10 опублікованих доповідей на конференціях та 19 навчально-методичних праць.

Напрям наукової діяльності - удосконалення технічних засобів для внесення твердих органічних добрив.  

       

 

 

Лімонт Анататолій Станіславович – кандидат технічних наук, загальний стаж 59 років, педагогічний стаж – 47 років. У Житомирському агротехнічному коледжі працює з 01 вересня 2014 року. Автор понад 200 наукових навчально-методичних робіт що видані у фахових виданнях України та за її межами, 2 авторських свідоцтва та 2 патенти на винахід.

Напрямок наукової діяльності – ефективне використання машинно-тракторних агрегатів в аграрному та лісовому комплексі.

Лімонт А.С. є визнаним професіоналом:

з досвідом управлінської роботи за фахом: більше 10 років працював на керівних посадах: завідувач машино-тракторним парком радгоспу ім. Тельмана, Осакарівського району, Карагандинська область, старший інженер радгоспу №4, ім. Тельмана, Осакарівського району, Карагандинська область, головного інженера радгоспу «Тракторист», Осакарівського району, Карагандинська область, завідувач лабораторією Поліського відділення УНДІМЕм.Коростень, п/в Грозіно.

з досвідом практичної роботи за фахом:більше 10 років працював за професіями, що відповідають за змістом навчальним дисциплінам, які він викладає.

з досвідом інноваційної роботи: за останні 10 років працював над працями спрямованими на створення об’єктів інтелектуальної власності, старшим науковим співробітником Поліського відділення УНДІМЕСГ (1970-1976рр.), керівником групи науково-технічної інформації і пропаганди Житомирського філіалу інституту «Укрсільгосппроект» (1977р.), старшим науковим співробітником науково-дослідного інституту сільського господарства Нечорноземної зони УРСР(1977-1980рр.) видав 2 посібники з грифом МОН має 2 патенти на винахід підготував понад 200 наукових праць, що видані у фахових виданнях України та за її межами.

 

Макарчук Олексій Васильович - кандидат технічних наук, викладач кафедри «Анроінженерія». Науково-педагогічний та педагогічний стаж – 7 років. У Житомирському агротехнічному коледжі працює з 2015 року. Автор 48 наукових і навчально-методичних робіт, з яких 15 статей опубліковані у виданнях включених до переліку наукових фахових видань, 4 опублікованих доповідей на конференціях та 27 навчально-методичних праць.

Профіль в Google Академія

Напрям наукової діяльності - управління проектами і програмами сільськогосподарського виробництва.

 

Гавриловський Володимир Петрович – спеціаліст вищої категорії, викладач методист.

Число, місяць, рік народження: 25.09.1950р.

Дані про освіту: вища, 1980р. - Українська ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарська академія, кваліфікація: інженер-механік;

1985р. - педагогічний факультет, кваліфікація: інженер-педагог.

Посада: заступник директора з навчально-виробничої роботи.

Сфера наукових інтересів: дослідження ефективного використання машинно-тракторних агрегатів. 

 

      Мамчур Віталій Аркадійович – кандидат технічних наук.

Число, місяць, рік народження: 28.08.1952р.

Дані про освіту: У 1975 році закінчив Українську сільськогосподарську академію за спеціальністю «Механізація сільського господарства».

З 1975 по 1985 рік працював головним інженером-механіком хмелерадгоспу «Рея» Бердичівського району Житомирської області. 

З 1985 по 1988 рік навчався в аспірантурі  Московського державного агроінженерного університету.

У 1996 р. захистив дисертацію на тему «Обґрунтування принципової схеми і параметрів комбінованого знаряддя для основного обробітку грунту» за спеціальністю 05.20.01 – “Механізація сільськогосподарського виробництва» на засіданні спеціалізованої вченої ради Московського державного агроінженерного університету і отримав науковий ступінь кандидата технічних наук.

З 1988 по 2017 рік працював асистентом, старшим викладачем і доцентом кафедри процесів, машин і обладнання Житомирського національного агроекологічного університету.

З 2018 року викладач спеціальних дисциплін Житомирського агротехнічного коледжу.

Посада: викладач кафедри «Агроінженерія».

Сфера наукових інтересів: техніка та технології для механізованого обробітку грунту, сівби і догляду за посівами сільськогосподарських культур.

 

Патсаєв Віктор Миколайович – к.т.н., доцент.

Число, місяць, рік народження:  01.01.1945 р.

Дані про освіту: Вища. 1969 р. Джамбулський технологічний інститут.

Посада: викладач загально-технічних та спеціальних дисциплін відділення «Агроінженерія».

Сфера наукових інтересів: Дослідження тріщиностійкості в'язкопружних полімерних пластин при постійному навантаженні і температурі.

 

 

Кочубей Володимир Онисимович – спеціаліст вищої категорії.

Число, місяць, рік народження: 20.09.1941р.

Дані про освіту: вища,  1961р. - Житомирський сільськогосподарський технікум, кваліфікація: технік-механік;  1972р. -    закінчив Київський автодорожній інститут, кваліфікація: інженер-механік.

Посада: викладач кафедри «Агроінженерія».

Сфера наукових інтересів: зниження витрат палива при експлуатації автомобілів. 

 

 Веремій Тамара Борисівнаспеціаліст вищої категорії.

Число, місяць, рік народження: 20.01.1969р.

Дані про освіту: вища, 1988р. -  Житомирський технікум землевпорядкування, кваліфікація: бухгалтер;

 2003р.- Державний  агроекологічний університет, кваліфікація: бухгалтер-економіст;

2007р. - Національний аграрний університет, кваліфікація: економіст-педагог.

Посада: викладач кафедри «Агроінженерія».

Сфера наукових інтересів: економіка, організація та планування діяльності підприємств. 

 

Шмалюк Микола Іванович – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Число, місяць, рік народження: 30.04.1978р.

Дані про освіту: вища, 1998 р. - Житомирський агротехнічний коледж,  кваліфікація: технік-механік.

1999р. – Державна агроекологічна академія України,  кваліфікація інженер-механік;

2004р. – Державний агроекологічний університет, кваліфікація: магістр з механізації сільськогосподарського виробництва.

Посада: викладач кафедри  «Агроінженерія».

Сфера наукових інтересів: історія та перспективи розвитку автотранспорту. 

 

Милашевський Олександр Васильович – спеціаліст вищої категорії.

Число, місяць, рік народження: 10.04.1977 р.

Дані про освіту: вища,  2000р. - Житомирський державний технологічний університет, кваліфікація: інженер-механік.

Продовжує навчання в аспірантурі Житомирського державного агроекологічного університету.

Посада: викладач кафедри «Агроінженерія».

Сфера наукових інтересів: підвищення надійності і довговічності робочих органів шнекового прес-екструдера для виготовлення паливних брикетів.

 

 

Чередниченко Сергій Васильович – викладач першої категорії.

Число, місяць, рік народження: 02.01.1975 р.

Дані про освіту: Вища.1999 р.закінчив Житомирську державну агроекологічну академію України кваліфікація інженер-механік.

Посада: викладач спеціальних дисциплін відділення «Агроінженерія».

Сфера наукових інтересів: Ремонт автомобілів.

 

 

 

       Добранський Сергій Станіславович – спеціаліст першої категорії.

Число, місяць, рік народження: 09.02.1988р.

Дані про освіту: вища, 2008р. - Житомирський агротехнічний коледж,  кваліфікація: технік-механік.

2010р. -  Житомирський національний агроекологічний університет, кваліфікація: інженер-механік;

2012р. -  Житомирський національний агроекологічний університет, кваліфікація:  менеджер-економіст. Продовжує навчання в аспірантурі Національного авіаційного університету.

Посада: викладач кафедри «Агроінженерія».

Сфера наукових інтересів: підвищення довговічності ґрунтообробних знарядь і машин.

 

Герасимчук Дмитро Васильович – спеціаліст першої категорії.

Число, місяць, рік народження: 04.11.1988р.

Дані про освіту: вища, 2008р. - Житомирський агротехнічний коледж, кваліфікація:технік-механік;

2009р. - Житомирський національний агроекологічний університет, кваліфікація: інженер-механік;

2011р. - Національний університет біоресурсів і природокористування України, кваліфікація: інженер-педагог.

Продовжує навчання в аспірантурі ННЦ«ІМЕСГ» НААН України.

Посада: викладач кафедри «Агроінженерія».

Сфера наукових інтересів: інтенсивне вирощування сільськогосподарських культур  в умовах закритого ґрунту. 

 

Поліщук Олександр Степановичспеціаліст першої категорії

Число, місяць, рік народження: 14.07.1967р.

Дані про освіту: вища, 1994р. - Житомирський державний сільськогосподарський інститут, кваліфікація: інженер-механік.

Посада:викладач кафедри «Агроінженерія».

Сфера наукових інтересів: ефективне використання машинно-тракторних агрегатів в АПК.

 

 

Бучко Ігор Олександрович – спеціаліст другої категорії.

Число, місяць, рік народження: 25.03.1989р.

Дані про освіту: вища, 2011р. - Житомирський державний технологічний університет, кваліфікація: інженер-механік.

Посада: викладач кафедри «Агроінженерія».

Сфера наукових інтересів: покращення експлуатаційних властивостей автомобіля та його керованості.

 

 

       Довбиш Андрій Петрович – спеціаліст.

Число, місяць, рік народження:  01.09.1977 р.

Дані про освіту: Вища. 1996 р. закінчив Житомирський агротехнічний коледж, кваліфікація технік-механік. 2001 р. закінчив Державну агроекологічну академію України, кваліфікація інженер- механік. Продовжує навчання в аспірантурі Тернопільського Національного технічного університету імені Івана Пулюя.

Посада: викладач спеціальних дисциплін відділення «Агроінженерія».

Сфера наукових інтересів: Обгрунтування параметрів робочих органів скребкових конвеєрів для переміщення сипких сільськогосподарських матеріалів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сергійчук Олександр Дмитрович – спеціаліст.

Число, місяць, рік народження: 09.07.1978р.

Дані про освіту: вища, 2000р. -  Житомирський агротехнічний коледж,  кваліфікація: технік-механік;

2005р. - Житомирський державний агроекологічний університет,  кваліфікація: інженер-механік.

Посада: завідувач навчальною лабораторією «Сільськогосподарські машини та експлуатація машин і обладнання».

Сфера наукових інтересів: підвищення ресурсу експлуатації сільськогосподарських машин і знарядь.

 

Рябчук Павло Олександрович – спеціаліст.

Число, місяць, рік народження: 04.01.1994р.

Дані про освіту: вища.

2014 році закінчив Житомирський агротехнічний коледж, кваліфікація: технік-механік.

2016 році закінчив Житомирський національний агроекологічний університет, здобув ступінь бакалавра.

2018 році закінчив Житомирський національний агроекологічний університетздобув ступінь магістра. 

Посада: викладач кафедри «Агроінженерії».;

Сфера наукових інтересів: підвищення зносостійкості робочих органів, збиральних машин;

Відділення
«Агроінженерія»
Житомирського агротехнічного коледжу

 

На мальовничій околиці Житомира серед зеленого розмаїття екзотичних дерев розташований один з найстаріших аграрних закладів вищої освіти зі своїми традиціями – Житомирський агротехнічний коледж. Найбільшим підрозділом в структурі коледжу за чисельністю здобувачів освіти, кадровим потенціалом та матеріально-технічною базою є відділення «Агроінженерія».

Відділення «Агроінженерія» Житомирського агротехнічного коледжу здійснює підготовку фахівців з вищою освітою за денною та заочною формами навчання за І (бакалаврським рівнем вищої освіти), освітнім ступенем «бакалавр» та освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодшого спеціаліста» за спеціальностями 208 «Агроінженерія» та 5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва». 

За період свого існування відділення підготувало більше 20 тисяч фахівців, які працюють у галузі агропромислового виробництва, переробній та інших галузях економіки. Вони обіймають високі посади в органах влади, обласних і районних державних адміністраціях, конструкторських і проектних організаціях, освітніх і науково-дослідних закладах.

Відділення проводить підготовку фахівців аграрного комплексу не тільки для нашої країни. Так, в різні часи на відділенні навчалися і студенти з інших країн.

Особлива гордість відділення - випускники, які досягли значних успіхів у науковій діяльності (д.п.н. Манько, к.т.н. Мельник М.В., к.т.н. Заболотько О.О., к.с.- г.н. Борисюк Б.В., к.т.н Міненко С.В., к.т.н Борак К.В., к.т.н. Куликівський В.Л.), зробили вагомій внесок у розвиток агропромислового комплексу (Ющенко О.М., власник ПП «Галекс-агро», Нестеренко С.М., генеральний директор ОАО «Северная нефть», Павлушко М.І., директор ПСП «Бігунь», Рудюк П.М., директор ПСП ім.. Шевченка, Хаюк В.В., директор ТОВ «Агротехкомплекс», Дідківський І.А., директор СТОВ «Племзавод Корстишівський», Шнайдрук С.В., голова СФГ«Шар», Музичук М.С., головний інженер-механік ПАФ« Єрчики»,  Нехай С.С., директор ПСП« Колос», Дзюняк В.М., директор ПАТ «Аграрні системні технології», Бортун І.В., директор СТОВ «Бондарівське») та інші. Займаються розбудовою нашої країни та регіону на державній службі (Гундич І.П. голова Житомирської ОДА).

Великий внесок у розбудову матеріально-технічної бази та створення потужних традицій з забезпечення якісної підготовки кадрів на відділенні «Агроінженерія» зробили: заступник директора Гуз Володимир Лукич, завідувачі відділення Ілющенко Олександр Дмитрович, Журавель Василь Семенович; викладачі Пушкін Євгеній Олександрович, Бондарчук Євген Олександрович, Кочубей Володимир Онисимович, Каневський Ростислав Володимирович. Завдяки їхніх плідній праці відділення було і залишається  лідером з підготовки інженерів-механіків та техніків-механіків для аграрного комплексу в Поліському регіоні.

На базі відділення проводились Всесоюзні, Республіканські та обласні семінари, наради та конференції, відділення відвідували різноманітні делегації для ознайомлення з передовим досвідом.      


Директор Юрчук В.М., заступник директора Гуз В.Л. та заслужений вчитель Пушкін Є.О. знайомлять з технічними розробками студентів делегації керівників області на чолі з депутатом Верховної Ради СРСР, Героєм Соціалістичної Праці, Першим секретарем Житомирського обласного комітету Кавуном В.М. 

Доброю традицією на відділенні було і залишається проведення конкурсу фахової майстерності з робітничих спеціальностей «Водій категорій «В» та «С», «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва».

Конкурс фахової майстерності з робітничої спеціальності «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва», (на фото провідний викладач Журавель В.С., заступник директора Гуз В.Л. та завідувач відділення Ілющенко О.Д.)

Завдяки клопіткій праці адміністрації та викладачів відділення в різні роки були побудовані: навчальна лабораторія сільськогосподарських машин, ремонтно-навчальна майстерня, лабораторний корпус і автотрактородром.

Лабораторний корпус після будівництва

Автотрактородром після будівництва

Лабораторія сільськогосподарських машин

Крім удосконалення матеріально-технічного забезпечення, викладачі відділення велику увагу завжди приділяли освітньому процесу та позааудиторній роботі студентів. На відділенні завжди діяв гурток технічної творчості, особливо якісно він працював під керівництвом заслуженого вчителя України Пушкіна Є.О.: під його керівництвом виготовлено велику кількість макетів, стендів та експериментальних сільськогосподарських машин.

Заняття гуртка технічної творчості проводить заслужений учитель України Пушкін Є.О.

Студенти відділення випробовують власноруч виготовлений експериментальний міні-трактор

Сьогодні відділення «Агроінженерія» – це оптимальне поєднання молодості та науково-педагогічного досвіду, актуальних прикладних наукових досліджень і давніх традицій.

Протягом існування відділення його очолювали: Ілющенко Олександр Дмитрович (1964-1999 рр.),  Журавель Василь Семенович (1999-2014рр.).  З вересня 2014 року по вересень 2018 року кандидат технічних наук  Борак Костянтин Вікторович. 

       

             Ілющенко О.Д.

           (з 1964 по 1999 рр.)

                Журавель В.С.

               (з 1999 по2014 рр.)

                             Борак К.В.

                (з 2014 р. по вересень 2018)

Нині очолює відділення Руденко Віталій Григорович  – викладач вищої категорії, випускник відділення «Механізація сільського господарства» Житомирського агротехнічного коледжу.

Завідуючий відділенням Руденко Віталій Григорович

У сучасних умовах розвитку економіки та ведення господарства важливого значення набуває підвищення якості підготовки молодших спеціалістів аграрними закладами вищої освіти  за спеціальностями 208 «Агроінженерія» та «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва». Тому майбутні фахівці цих спеціальностей повинні мати відповідну підготовку – теоретичні знання та практичні навички інженера-механіка, техніка-механіка, майстра своєї справи. Спеціалістів цієї категорії нині бракує народному господарству, а спеціальність , пов’язана з технікою, працею на землі, завжди була у великій повазі суспільства.

Підготовку фахівців освітнього ступеня «бакалавр» забезпечує випускова кафедра, яку очолює кандидат технічних наук, доцент, старший науковий співробітник Герук Станіслав Миколайович.

Освітній процесі проведення наукових досліджень на випусковій кафедрі  забезпечують 20 науково-педагогічних працівників, з яких 7 - кандидати технічних наук, 2 викладачі вищої категорії, викладачі методисти,  4 викладачі вищої категорії, 4  викладачі І –ї категорії, 1  викладач ІІ–ї категорії, 2 спеціалісти.

Кафедра має понад 10 навчально-наукових лабораторій, парк навчальних машин, ремонтну майстерню та навчальний полігон.

Кафедра є центром розробки програмного та науково-методичного забезпечення підготовки різних спеціальностей.

Науково-педагогічний склад кафедри «Агроінженерія» (квітень, 2018 рік)

Крім навчальної та методичної роботи, колектив кафедри постійно брав і бере  активну участь у проведенні наукових досліджень.

Науково-дослідницька робота кафедри ведеться за такими основними напрямками:

- розробка технологічних процесів і обґрунтування основних параметрів машин та засобів сільськогосподарського виробництва, підвищення їх надійності та довговічності (к.т.н., доцент Герук С.М.);

- ефективне використання машинно-тракторних агрегатів в аграрному та лісовому комплексах (к.т.н., доцент Лімонт А.С.);

- триботехнічні основи підвищення зносостійкості деталей та робочих органів сільськогосподарських машин (к.т.н. Борак К.В.);

- удосконалення технічних засобів для внесення твердих органічних добрив (к.т.н., Хоменко С.М.);

- управління проектами і програмами сільськогосподарського виробництва (к.т.н. Макарчук О.В.).

Молоді наукові дослідники відділення  Руденко В.Г., Герасимчук Д.В., Добранський С.С., Бучко І.О.   активно проводять наукові дослідження  в галузі та використовують їх результати для написання наукових робіт. 

Викладач Добранський С.С. проводить виготовлення дослідного зразка для дослідження триботехнічних характеристик ґрунтового середовища (жовтень 2017 року)

Інноваційність наукових розробок підтверджена більш як 30 патентами.

Кафедра підтримує договірні зв’язки співпраці з ННЦ, «Інститутом механізації сільського господарства» УААН; Національним університетом біоресурсів та природокористування України м. Київ, Центральноукраїнським національним технічним університетом, Харківським національним технічним університетом сільського господарства ім. П. Василенка, Житомирським національним агроекологічним університетом, Вінницьким національним технічним університетом, Луцьким національним технічним університетом, Білоруським державним агротехнічним університетом, Сумським національним аграрним університетом, Вінницьким національним аграрним університетом.

Представники відділення на щорічній Міжнародній науковій конференції "

Сучасні проблеми землеробської механіки" в Сумському національному аграрному університеті (жовтень 2016 р.)

На кафедрі щорічно проходить Всеукраїнська науково-практична конференція на тему «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь».

Учасники ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь» (29-30 березня 2017 року)

                           

Робота науково-педагогічних працівників кафедри  направлена на забезпечення підвищення якості знань здобувачів освіти. Особливу увагу викладацький колектив відділення приділяє практичному навчанню та формуванню у студентів професійних вмінь і навичок.

Для закріплення теоретичних знань і практичних вмінь на викладачами кафедри щорічно проводяться конкурси «Кращий водій коледжу» та «Кращий механізатор коледжу». 

      

Проведення конкурсу «Кращий водій коледжу»

      

Проведення конкурсу «Кращиймеханізатор коледжу»

За період навчання студенти отримують робітничі професії – тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії «А1», «А2», «В1»,  та водій автомобільного транспорту категорій «В», «С».

На відділенні постійно проводяться практичні заняття на виробництві, екскурсії до провідних підприємств та проводяться різноманітні виставки новітніх технологій та сільськогосподарської техніки.

Студенти відділення щороку беруть участь у міжнародній агропромисловій виставці «АГРО», що проводиться у місті Києві.

 

Завідувач кафедри Герук С.М., викладачі Шмалюк М.І., і Добранський С.С. на «Дні поля» (вересень 2017 року)

      

Практичне заняття на базі агрофірми «Єрчики»
Попільнянського району

Колектив відділення плідно співпрацює з представниками іноземних компаній: «John Deere, «Valtra Valmet» « Case», «Massey Ferguson». Однак не забуває про співпрацю з вітчизняними флагманами сільськогосподарського машинобудування  - ПАТ «Ельворті», ВАТ «Велес-Агро ЛТД», ВАТ «ХТЗ» ВАТ НПП «Білоцерковмаз» та ін. Під час виробничих практик на підприємствах цих викладачі та студенти знайомляться із сучасними світовими технологіями, новітньою технікою. Результатом співпраці є працевлаштування кращих випускників у названих фірмах.

Представники відділення на виробничих потужностях ПАТ «Ельворті»

Велика увага на відділенні приділяється оновленню матеріально технічної бази для проведення лабораторних та практичних занять. Так, за останні роки закуплено обладнання для ремонтної майстерні, лабораторії сільськогосподарських машин, лабораторії матеріалознавства та технології конструкційних матеріалів.

Практичне заняття з дисципліни «Технічний сервіс та ремонт машин  в АПК» в сучасному шиномонтажному відділенні, викладач Сергійчук О.Д.

Практичне заняття з дисципліни «Матеріалознаство та технологія конструкційних матеріалів», викладач Борак К.В.

Студенти ІІІ-ІV курсів відділення «Агроінженерія» мають змогу пройти практичну підготовку в Німеччині, Франції, Польщі, Швейцарії, США, Норвегії, Нідерландах та в інших країнах. За період практики рівень умінь та навичок роботи з технікою у студентів значно зростає, молодь отримує досвід, який знадобиться під час навчання в коледжі і, звісно ж, допоможе в майбутньому – на виробництві.

Протягом останніх двох десятиліть на відділенні проходить обласний конкурс  фахової майстерності у таких номінаціях, як  «Водій категорії «С» та «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва».

 

Викладач Кочубей В.О. проводить оцінювання однієї із вправ обласного  конкурсуфахової майстерності «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва» 

Директор коледжу Тимошенко М.М. та викладачі відділення «Агроінженерія»

 з переможцями обласного  конкурсу фахової майстерності  «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва»

Відділення «Агроінженерія» має славні традиції, живе активним сучасним життям. Свідченням тому є вагомі здобутки в навчанні, спорті, технічній творчості та художній самодіяльності.

Виховний процес є невід'ємною складовою освітньої діяльності і передбачає виховання майбутніх фахівців у кращих традиціях національної та світової культури з урахуванням загальнолюдських пріоритетів, програми відродження і розбудови національної економіки, культури, науки, духовної єдності нації.  

 

   

Учасник  конкурсу «Студент року – 2017» Левчук В.В. Студент відділення Шикалов В.Р. виконує обов’язки заступника директора коледжу у День самоврядування (2017 р.)

 

Відділення приділяє значну увагу пропаганді здорового способу життя як серед студентів, так i серед науково-педагогічних працівників, співробітників шляхом залучення їх до регулярних фізичних занять та участі у фізкультурно-масових i спортивних заходах.

    

Команда студентів та викладачів  перед фінальним і переможним  запливом  на спортивному фестивалі «Поліський дракон» (27 вересня 2016 року) Товариська гра між студентами та викладачами коледжу (жовтень 2016 року)

  

Змагання серед викладачів та студентів «Богатирські ігри» (жовтень 2016 рік)

Команда студентів та викладачів,  переможці на спортивному фестивалі «Поліський дракон» (27 вересня 2016 року)

 

Перевагами навчання у ЖАТК є те, що інженер-механік та технік-механік може працювати в сільськогосподарських підприємствах різних форм власності, фермерських господарствах, у підрозділах  МВС України, Службі безпеки України, у Збройних силах України, Національної гвардії, підприємствах технічного сервісу на посадах механіка виробництва, механіка автомобільної колони (гаража), механіка дільниці, механіка цеху, техніка з механізації трудомістких процесів, інспектора з охорони праці. Таким чином, навчання у нашому коледжі дає право не лише працювати у сфері виробництва, а й управління, бути керівником підрозділу, колективного господарства, великого підприємства тощо. Високий рівень професійної підготовки на відділенні підтверджують його випускники, що працюють на керівних посадах різних рівнів.

Ось чому наше відділення серед кращих. У нас працюють найдосвідченіші викладачі та майстри виробничого навчання, яких ми любимо і поважаємо; навчаються найкращі студенти, серед яких відмінники навчання, іменні стипендіати, активні учасники художньої самодіяльності коледжу.

Наше відділення – одна єдина велика сім’я!

 

Термін навчання та умови вступу :

Освітній ступінь «бакалавр»:

  • На основі повної загальної середньої освіти (11 класів) – 4 роки.

Вступ здійснюється на основі широкого конкурсу  сертифікатів УЦОЯО.

  • На основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»  (коледж, технікум)  навчання за  скороченим терміном навчання – 2 роки.

Вступ за спорідненими спеціальностями здійснюється на основі  фахового вступного випробування зі спеціальності.

Можливий вступ за неспорідненими спеціальностями на основі додаткового випробовування  та фахового вступного випробування зі спеціальності

 За результатами навчання здобувач освіти отримує диплом про вищу освіту державного зразка та отримує кваліфікацію бакалавра з агроінженерії, (інженера-механіка).

Освітньо-кваліфікаційний рівень  «Молодший спеціаліст»:

  • На основі повної загальної середньої освіти (11  класів) – 2 роки 10 місяців.

Вступ здійснюється на основі  конкурсу  2 сертифікатів УЦОЯО.

  • На основі базової  загальної середньої освіти ( 9 класів) – 3 роки 10 місяців.

Вступ здійснюється за результатами вступних екзаменів з «Української мови» та «Математики».

  • На основі освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник»  (ліцеї, училища)  навчання за  скороченим терміном навчання – 2 роки.

Вступ за спорідненими спеціальностями здійснюється на основі  фахового вступного випробування зі спеціальності.

За неспорідненими спеціальностями на основі додаткового випробовування та фахового вступного випробування зі спеціальності

За результатами навчання здобувач освіти отримує диплом про неповну вищу освіту державного зразка та отримує кваліфікацію техніка-механіка сільськогосподарського виробництва.

Необхідно зазначити, що абітурієнти мають право навчатися безкоштовно, на основі регіонального замовлення  та за кошти фізичних та юридичних осіб.

Студенти освітнього ступеня «бакалавр» мають можливість навчатися на військовій кафедрі, де ведеться підготовка офіцерів запасу для Збройних сил України. Після завершення циклу підготовки та складання військової присяги їм присвоюється офіцерське звання «молодший лейтенант».

 

Ми в соціальній мережі Facebook

 

Руденко Віталій Григорович
Дата народження: 03 червня 1984 р.

Місце народження: смт Ружин, Житомирська область.
Освіта:

- Ружинська гімназія 
- Житомирський агротехнічний коледж;
- Житомирський національний агроекологічний університет.
- Національний університет біоресурсів і природокористування України

Науковий ступінь: аспірант ННЦ "ІМЕСГ" України
Сфера наукових інтересів: підвищення довговічності робочих органів дискових ґрунтообробних знарядь.
Наукові праці: опубліковано понад 10 наукових праць та отримано 1 патенти України на винахід.
Сімейний стан:
одружений.

В ЖАТК працює з 2007 р.
Педагогічний стаж роботи: 11 років.
Посада: завідувач відділення.
Відділення: "Агроінженерія"
Дисципліни, які викладає: "Експлуатація машин і обладнання".
Хобі та захоплення: туризм.