Романюк Алла Андріївна - Викладач - методист; вища категорія.

 Дата народження: 17лютого 1960року.

 Дані про освіту: 1978-1982 рр. – навчання в Житомирському державному педагогічному інституті ім.   І. Франка.

 Відомості про підвищення кваліфікації: Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та   перепідготовки спеціалістів; Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

 Посада: викладач

    Основні публікації за напрямом: 1. Порівняльний аналіз інтенсивності акумуляції 137Cs видами трав’яно-чагарничкового ярусу сосново-дубових лісів Українського Полісся у 1994 р. та 2018 р. / О. О. Орлов та ін. Ядерна фізика та енергетика. 2019. (Scopus)

2. Аналіз інтродукції пижма звичайного в умовах Полісся України / М. М. Світельський, А. А. Романюк, Т. М. Максимова, І. І. Насінник. Вісник НУВГП. 2018. № 1(81). С. 132–135.

3. Ботаніка з основами екології : навч. посіб. / М. М. Світельський та ін. Житомир : Рута, 2015. 376 с.

4. Метеорологія, агролісокліматологія та основи синоптичного аналізу : підруч. / В. Б. Левченко, А. А. Романюк, Р. А. Залевський, Г. М. Матяш. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2018. 304 с.

5. Лабораторні роботи з гідроботаніки : навч. посіб. / М. М. Світельський та ін. ЖНАЕУ, 2018. 450 с.

6. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Гідроботаніка» для студентів спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» освітнього ступеня «Бакалавр» / М. М.Світельський та ін. ЖНАЕУ, 2017. 140 с

7.Левченко В. Б., Романюк А. А. Математична модель гідрофізичних процесів в лісових болотних екоценозах Житомирського Полісся. Науковий огляд. Київ, 2019. № 6. С. 13-27.

Участь у конференціях і семінарах: 1.Романюк А. А. Мікрофлора, її роль у підвищенні родючості грунтів та врожайності. Стан земельних ресурсів Житомирської області та ефективність їх використання : матер. наук.-теорет. конф. (20 берез. 2014 р., м. Житомир). Житомир : ЖАТК, 2014. С. 54–60.

2. Романюк А. А. Практичні аспекти створення фітоділянок лікарських рослин в Житомирському агротехнічному коледжі. Ботанічні сади : проблеми інтродукції та збереження рослинного різноманіття : матер. Всеукр. наук. конф. (10–11 жовт. 2015 р., м. Житомир). Житомир :ЖНАЕУ, 2015. С. 59–62.

3. Левченко В. Б., Романюк А. А., Ткаченко Д.І. Методологічні аспекти лісопатологічного моніторингу в умовах Житомирського обласного управління лісового і мисливського господарства. Лісова типологія як основа наближеного до природи лісівництва: Тези доп. учасн. міжнар. наук.-практ. конф.(Київ, 9-12 жовт. 2019). Київ, 2019. С. 51-52.

Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії: 1. Світельський М. М., Котюк Л. А.,

Романюк А. А. Ботаніка з основами екології : навч. посіб. Житомир : Рута, 2015. 376 с.

2. Метеорологія, агролісокліматологія та основи синоптичного аналізу : підруч. / В. Б. Левченко, А. А. Романюк,

Р. А. Залевський, Г. М. Матяш. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2018. 304 с.

3. Лабораторні роботи з гідроботаніки : навч. посіб. / М. М. Світельський та ін. Житомир : ЖНАЕУ, 2018. 450 с.

Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок: 1. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Гідроботаніка» для студентів спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» освітнього ступеня «Бакалавр» / М. М. Світельський та ін. Житомир : ЖНАЕУ, 2017. 140 с.

Наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або

професійної тематики загальною кількістю не менше п'яти публікацій: 1. Романюк А. А. Мікрофлора, її роль у підвищенні родючості грунтів та врожайності. Стан земельних ресурсів Житомирської області та ефективність їх використання : матер. наук.-теорет. конф. (20 берез. 2014 р., м. Житомир). Житомир : ЖАТК, 2014. С. 54–60. 

2. Романюк А. А. Практичні аспекти створення фітоділянок лікарських рослин в Житомирському агротехнічному коледжі. Ботанічні сади : проблеми інтродукції та збереження рослинного різноманіття : матер. Всеукр. наук. конф. (10–11 жовт. 2015 р., м. Житомир). Житомир : ЖНАЕУ, 2015. С. 59–62.

 

 Іванцов Петро Дмитрович - викладач вищої категорії, викладач-методист

 Дата народження: 1 лютого 1952 року.

 Дані про освіту: 1.Житомирський сільськогосподарський технікум, спеціальність «технік-механік»,   1976;

 2. Житомирський сільськогосподарський інститут, спеціальність «вчений агроном», 1982;

 3. Педагогічний факультет Української сільськогосподарської академії по спеціальності викладач агрономічних дисциплін, 1984 р.

Відомості про підвищення кваліфікації: МІПКтаПС ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

 Посада: Заступник директора з виховної роботи, викладач спеціальних дисциплін відділення   „Агрономія”.

 Основні публікації за напрямом: 1.Навчальний посібник з агролісогрунтознавства для студентів напряму підготовки 201 «Агрономія», 205 «Лісове господарство» : навч. посіб. / Левченко В. Б., Залевський Р. А., Гропаха М. В., Іванцов П. Д., Коломієць В. І., Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2017. 233 с. 

2.Навчальний посібник з технології виробництва продукції рослинництва Частина I для студентів напряму підготовки 201 «Агрономія», 205 «Лісове господарство» : навч. посіб. /Мельник С.І.,Муляр О.Д., Кочубей М.Й., Іванцов П.Д., Київ : «Аграрна освіта»,2010.281 с.

3.Навчальний посібник з технології виробництва продукції рослинництва Частина II для студентів напряму підготовки 201 «Агрономія», 205 «Лісове господарство» : навч. посіб. /Мельник С.І.,Муляр О.Д., Кочубей М.Й., Іванцов П.Д., Київ : «Аграрна освіта»,2010.405 с.

4.Іванцов П. Д. Аспекти органічного землеробства. Приуроченої 115-річчю від дня народження видатного селекціонера-плодовода Д. С. Дуки : матеріали Всеукр. наук. конф. молодих учених, м. Умань 10-11 трав. 2017 р. С. 34-35.

5.Іванцов П. Д. Аспекти органічного землеробства Полісся Житомирщини. Сучасний стан і перспективи ефективного використання земельних ресурсів Житомирської област : зб. статей наук.-практ. конф., м. Житомир 20-21 січня. 2016 р. С. 197-203.

6.Іванцов П. Д. Номенклатура земельного фонду Житомирської області. Стан земельних ресурсів Житомирської області та ефективність їх використання : матеріали наук.-теорет. конф., м. Житомир 20 березня. 2014 р. С. 6-20.

7.Іванцов П. Д. Енергозберігаючий обробіток ґрунту в умовах органічного землеробства. Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь : зб. тез ІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Житомир 7-8 квітня. 2016 р. С. 198-202.

8.Іванцов П. Д. Сучасні аспекти органічного землеробства Полісся Житомирщини. Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь : зб. тез ІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Житомир 29-30 березня. 2017 р. С. 259-262.

9.Паламарчук Р. П. Уміст рухомих форм молібдену та кобальту в ґрунтовому покриві орних земель Попільнянського району Житомирської області. Охорона ґрунтів. Моніторинг ґрунтів – основа створення бази даних їх якісного стану : мат. Всеукр. наук.-практ. конф., м. Вінниця 10-11 серпня. 2017 р. С.69-70.

10.Практикум з агролісозна : навч. посіб. / В. Б. Левченко, Р. А. Залевський, М. В. Горопаха, П. Д. Іванцов, В. І. Коломієць, Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2018. 235 с.

11.Технологія виробництва продукції рослинництва : навч. посіб. Ч.1 / Мельник С. І., Муляр О. Д., Кочубей М. Й., Іванцов П. Д., Київ : Аграрна освіта, 2010. 282 с.

12.Технологія виробництва продукції рослинництва : навч. посіб. Ч.2 / Мельник С. І., Муляр О. Д., Кочубей М. Й., Іванцов П. Д., Київ : Аграрна освіта, 2010. 405 с.

13.Іванцов П. Д. Концептуальні основи органічного землеробства Полісся Житомирщини // зб. ст. Всеукр. наук.-практ. конф. Практика і теорія ефективного використання земельних ресурсів Полісся 22-23 лют. м. Житомир2017 р. – С.63–68.

14.Іванцов П. Д. Безполицевий обробіток грунту, як головни аспект органічного землеробства. Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь : зб. тез IV Всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Житомир 28-29 берез. 2018 р. С. 146-150.

15.Іванцов П. Д. Концептуальні аспекти органічного землеробства Полісся Житомирщини на прикладі ПП «Галекс Агро». Вісник ЖАТК. 2018. С. 62–72.

16.Іванцов П. Д. Сучасні аспекти органічного землеробства Полісся Житомирщини. Ефективність використання екологічного аграрного виробництва :Міжнародних наук.-пркт. конф. 02 лист. 2017 р. С. 9–13.

17.Іванцов П. Д. Концептуальні аспекти органічного землеробства Полісся Житомирщини на прикладі ПП «Галекс-Агро». Органічне Агровиробництво: освіта наука : Всеукр. наук.-практ. конф. 01. лист. 2018 р. С. 19–23.

18.Іванцов П.Д. Збірник тез : «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин знарядь» 28-29 березня 2019 р. м.Житомир.

19. Вісник житомирського агротехнологічного коледжу Іванцов П. Д. Концептуальні аспекти органічного землеробства Полісся Житомирщини на прикладі ПП «Галекс-Агро» Житомир 2019 р.

20.Іванцов П.Д. Збірник тез : «Органічне агровиробництво: освіта і наука» Київ 2019р.

Участь у конференціях і семінарах:1.Всеукраїнська конф. «Ведення органічного землеробства в умовах Полісся Житомирщини на прикладі ПП «Галекс-Агро» (м. Житомир 28.05.2019р.) 

2. Всеукраїнська конф. «Сучасний стан і перспективи ефективного використання земельних ресурсів Полісся» (м. Житомир 28.05.2019р.).

 
3. Всеукраїнська конф. «Органічне агровиробництво : освіта і наука» (м. Київ 31.10.2019 р.).

Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії:  1. Технологія виробництва продукції рослинництва : навч. посіб. Ч.1 / Мельник С. І., Муляр О. Д., Кочубей М. Й., Іванцов П. Д., Київ : Аграрна освіта, 2010. 282 с. 

2. Технологія виробництва продукції рослинництва : навч. посіб. Ч.2 / Мельник С. І., Муляр О. Д., Кочубей М. Й., Іванцов П. Д., Київ : Аграрна освіта, 2010. 405 с.

3. Навчальний посібник з технології виробництва продукції рослинництва Частина II для студентів напряму підготовки 201 «Агрономія», 205 «Лісове господарство» : навч. посіб. /Мельник С.І.,Муляр О.Д., Кочубей М.Й., Іванцов П.Д., Київ : «Аграрна освіта»,2010.405 с.

Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок: 1. Практикум з Агролісогрунтознавства (м. Житомир 2018).

 

 Борисевич Людмила Володимирівна - Спеціаліст першої категорії.

 Дата народження: 31.березня1977 року

 Дані про освіту: Державний агроекологічни університет  та отримала повну вищу освіту за   спеціальністю «Агрономія»  та здобула кваліфікацію вченого агронома.

 Відомості про підвищення кваліфікації:Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський   університет економіки та торгівлі».

Посада: Викладач спеціальних дисциплін відділення „Агрономія”.

Основні публікації за напрямом: 1.Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи з дисципліни «Технологія в галузях рослинництва» для спеціальності 5.09010102 Організація і технологія ведення фермерського господарства; 2016р 

2. Робочий зошит для виконання лабораторно -практичних заннять з дисципліни «Технологія в галузях рослинництва» для спеціальності 5.09010102

3.Організація і технологія ведення фермерського господарства; 2017рік;

4. Типова програма навчальної практики «Садовод»для спеціальності 5.09010103

5.Виробництво та переробка продукції рослинництва 2014 рік;

6. Навчальний відеофільм практичного занаття дисципліни «Технологія виробництва продукції рослинництва» 2015 рік.

 

Зубрицька Світлана Володимирівна - Викладач першої категорії.

Дата народження: 29 червня 1982 р.

Дані про освіту:1Національний Аграрний Університет 2004р.,спеціаліст, агроном  плодоовочівник-виноградар, спеціальність «Плодоовочівництво і виноградарство»;

2.Національний Аграрний Університет 2005р.,магістр, викладач вищого навчального закладу Спеціальність «Педагогіка вищої школи».

 Відомості про підвищення кваліфікації:Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів.

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, підвищувала кваліфікацію в Інституті міжнародної освіти та підвищення кваліфікації « Інноваційні методи та технології навчання в організації навчального процесу»

Посада:Викладач агрономічних дисциплін.

Наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або

професійної тематики загальною кількістю не менше п'яти публікацій: Збірник тез 2Міжнародної науково-практичної конференції « Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти » 10 -12 квітня 2019року. ДУ НМЦ « Агроосвіта »,Київ - Миколаїв – Херсон 2019. - 495 с.

 Колесник Любов Миколаївна - викладач ІІ категорії.

 Дата народження: 14 травня 1985 р.

Дані про освіту: Житомирський агротехнічний коледж, Державний агроекологічний    університет, Національний аграрний університет ННІ післядипломної освіти, Житомирський   національний агроекологічний університет.

Посада: викладач.

 

 

 

 Коломієць Володимир ІвановичВикладач вищої категорії

 Дата народження: 16 серпня 1955 року.

 Дані про освіту: 1. Житомирський сільськогосподарський інститут в 1982 році, вчений агроном;

2.  Житомирський сільськогосподарський технікум в 1974 році, технік-механік 

Відомості про підвищення кваліфікації: Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціальності ВНЗ Укоопспілки “ Полтавський університет економіки і торгівлі “.

Посада: викладач спеціальних дисциплін відділення „Агрономія”.

Основні публікації за напрямом: 1.Навчальний посібник з агролісогрунтознавства для студентів напряму підготовки 201 «Агрономія» , 205 «Лісове господарство» / В. Б. Левченко, Р. А. Залевський, М. В. Горопаха, П. Д. Іванцов, В. І. Коломієць. Житомир: видавництво ЖДУ ім. І. Франка, 2017. 233с. 

2.Левченко В. Б. Досвід проведення спеціальної оцінки умов праці в лісогосподарських підприємствах Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства / В. Б. Левченко, І. В. Шульга, Р. А., Залевський, В. В. Тишковський, Г. В. Сохальська, В. І. Коломієць // Агропромислове виробництво Полісся. Випуск 10,2017 р. С. 109-115.

Участь у конференціях і семінарах: Організовував Науково-практичну конференцію “Інноваційні технології вирощування хмелю”.

Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії: Навчальний посібник з

агролісогрунтознавства для студентів напряму підготовки 201 «Агрономія» , 205 «Лісове господарство»

/ В. Б. Левченко, Р. А. Залевський, М. В. Горопаха, П. Д. Іванцов, В. І. Коломієць. Житомир: видавництво

ЖДУ ім. І. Франка, 2017. 233с.

Наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або

професійної тематики загальною кількістю не менше п'яти публікацій: Досвід практичної роботи не менше 5 років:-40 років в системі сільськогосподарського виробництва (колгосп, Житомирське управління сільського господарства, республіканське об`єднання “Укрхміль”.

 

Романюк Емілія Василівна -  вища категорія, викладач-методист.

Дата народження: 20 жовтня 1961 року.

Дані про освіту: Житомирський сільськогосподарський інститут.

Відомості про підвищення кваліфікації: Відомості про підвищення кваліфікації.

Посада: викладач спеціальних агрономічних дисциплін.

Основні публікації за напрямом: 1.«Карантинні шкідники і хвороби Житомирської області»,Ефективність використання екологічного аграрного виробництва», з статею «Біологічні прийоми боротьби з шкодочинними організмами та їх вплив на чисельність шкодочинної популяції» (2017),

2. стаття «Біологічні методи захисту польових культур, як важливий прийом органічного землеробства» ; тези до збірника II Міжнародної конференції «Кліматичні зміни та сільське господарство» 10-12 квітня 2019 року;

3. Електронний посібник «Біологічний метод захисту рослин»(2010р);

4.методичну розробку «Використання мультимедійних презентацій на заняттях з дисципліни «Захист рослин»,типова програма дисципліни «Захист рослин».

 

 Слюсар Ліана Василівна - викладач першої категорії.

Дата народження: 06 лютого 1961 року.

Дані про освіту: Житомиський сільськогосподарський інститут

Відомості про підвищення кваліфікації:  Харківський національний аграрний університет ім. В.І. Докучаєва.

Посада: викладач спеціальних дисциплін.

 

 

 

 Сохальська Галина Володимирівна - Викладач  І -категорії.

Дата народження: 08 червня 1984р.

Дані про освіту: Житомирський державний агроекологічний університет, вчений агроном.

Відомості про підвищення кваліфікації: "Полтавський університет економіки і торгівлі". Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів з курсу "Методика викладання дисциплін у вищій школі.

Посада: викладач

Основні публікації за напрямом: 1.Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи з дисципліни «Технологія в галузях рослинництва» для спеціальності 5.09010102 Організація і технологія ведення фермерського господарства; 2016р

2. Робочий зошит для виконання лабораторно -практичних заннять з дисципліни «Технологія в галузях рослинництва» для спеціальності 5.09010102 Організація і технологія ведення фермерського господарства; 2017рік;

3. Типова програма навчальної практики «Садовод»для спеціальності 5.09010103 Виробництво та переробка продукції рослинництва 2014 рік;

4.Навчальний відеофільм практичного занаття дисципліни «Технологія виробництва продукції рослинництва» 2015 рік.

 

  Ходаківська Надія Іванівна - спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Дата народження: 19 жовтня 1952 року.

Дані про освіту: Українська сільськогосподарська академія

Відомості про підвищення кваліфікації: МІПКП «Полтавський університет економіки і торгівлі»

 Посада: викладач спеціальних дисциплін відділення „Агрономія”.

Основні публікації за напрямом: 1. Ковальчук В.І. Оцінка господарсько-корисних якостей корів української чорно-рябої породи / В. І. Ковальчук, А.М. Дідківський, Н.І Ходаківська// Вісник ЖНАЕУ №2, т.1 2015. С. 37-45. 2. Ємець Б.В. Ефективність використання автомобільного транспорту в умовах органічного виробництва / Б. В. Ємець, Н. І. Ходаківська // Органічне виробництво і продовольча безпека : [зб. матеріалів доп. учасн. IV Міжнар. наук.-практ. конф.]. Житомир : О. О. Євенок, 2016. С. 71–76. 3. Електронний підручник «Основи тваринництва». НМЦ. 2017р.