Федій Всеволод Савелійович - доктор технічних наук.

Федій В.С. є визнаним професіоналом:

з досвідом дослідницької роботи - 40 років стажу роботи на наукових посадах, що відповідають та є спорідненими навчальним дисциплінам. А саме, обіймав посади від молодшого наукового співробітника до провідного наукового співробітника відділу перетворення і стабілізації електромагнітних процесів інституту електродинаміки АН УССР.

з досвідом інноваційної роботи - за час роботи в інституті електродинаміки АН УССР було підготовлено та опубліковано 2 монографії та отримано 41 авторське свідоцтво.

Федій Всеволод Савелійович - автор 83 наукових статей. Підготував двох кандидатів наук. Федій В.С. має високий рівень наукової та професійної активності, а саме – опубліковано наукові статті у фахових виданнях; організаційна робота на посаді завідувача кафедри спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» Житомирського агротехнічного коледжу; наявність патентів кількістю 2 досягнення; видання 3 конспектів лекцій та 2 методичних вказівок для самостійної роботи студентів.

 Нездвецька Інна Володимирівна- кандидат технічних наук, доцент.

Нездвецька І. В. має досвід роботи в закладах вищої освіти понад 25 років, є визнаним професіоналом:

з досвідом дослідницької роботи понад 10 років;

з досвідом управлінської роботи за фахом понад 8 років (працювала на посаді заступника декана з навчальної роботи, була головою методкомісії спеціальності  у вищому навчальному закладі);

Нездвецька І. В. має високий рівень наукової та професійної активності - за останні 5 років опубліковано:

    2 наукових публікації у періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз Scopus, рекомендованих          МОН;

-   видано 6 навчальних посібників, що рекомендовані вченими радами закладів вищої освіти та МОН України;

-     співавтор 1 монографії

підготовлено призера ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук (тема: «Дослідження магнітних властивостей тонких феромагнітних плівок щодо впливу фізичних чинників на прикладі пластикових карток» – ІІ місце у ІІ турі) – 2014 р.;

  •       підготовлено студента, який зайняв призове місце на II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом підготовки 6.100101 «Енергетика та        електротехнічні системи в АПК» – Сергійчук Ростислав Григорович, ІІІ місце, 2016 р., м. Львів, ЛНАУ;
  • підготовлено студента, який зайняв призове місце на II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» – Нанівський Тарас Вячеславович, ІІ місце, 2017 р., м. Львів, ЛНАУ;
  •   підготовлено студента, який зайняв призове місце на II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» – Загородній Дмитро, ІІІ місце, 2019 р., м. Львів, ЛНАУ;

Нездвецька І. В. автор та співавтор:

  • 41 наукових публікації у періодичних фахових виданнях та матеріалах конференцій;
  • співавтор 2 патентів (винахід та корисна модель);
  • понад 20 навчально-методичних видань. 

Напрям наукової діяльності – енергозбереження, альтернативна енергетика, енергозберігаючі технології в переробці продукції с.-г. виробництва.

 

 

Лавріщев Олександр Олександрович - викладач вищої категорії, аспірант.

Лавріщев О.О. є визнаним професіоналом:

з досвідом управлінської роботи за фахом працював старшим майстром у Центрі професійної освіти м.Житомир. Останні сім років обіймає посаду завідувача відділенням «Електрифікація та інформаційні системи» Житомирського агротехнічного коледжу.

Лавріщев Олександр Олександрович автор 12 опублікованих праць. У тому числі: розроблено методичних вказівок для виконання самостійної роботи студентами з навчальних дисциплін – 4 (основи автоматики, вступ до фаху, комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів, мікроконтролери), методичних розробок – 2 (щоденники з технологічної та переддипломної практик), опубліковано статей – 5, співавтор посібника – 1.

 

 

 

Новосилецький Юрій Леонідович - викладач вищої категорії.

Новосилецький Юрій Леонідович автор 23 опублікованих праць. У тому числі: розроблено методичних вказівок для виконання самостійної роботи студентами з навчальних дисциплін – 3 (монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок, експлуатація та ремонт електрозахисної апаратури, охорона праці в галузі), методичних вказівок для виконання лабораторно-практичних робіт з навчальних дисциплін – 5, методичних розробок – 5 (методичні вказівки для курсового та дипломного проектування, збірки тестових завдань з дисциплін професійного циклу), співавтор посібників – 5, співавтор тестових онлайн-завдань для Державної установи «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта» при МОН України, опубліковано статей -5, організація студентської громадської діяльності, яка має професійне спрямування (гурток науково-практичної роботи при лабораторії).

 

 

 

Мельничук Веніамін Володимирович - викладач вищої категорії, викладач-методист.

Мельничук В.В. є визнаним професіоналом:

з досвідом роботи управлінської роботи за фахом працював завідувачем заочного відділенням Житомирського агротехнічного коледжу. На протязі 8 років займає посаду голови циклової комісії спеціальності «Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агротехнічному коледжі».

Мельничук Веніамін Володимирович автор 13 опублікованих праць. У тому числі: опубліковано статей -5, розроблено методичних вказівок для виконання самостійної роботи студентами з навчальних дисциплін – 5 (електротехнології, електричне освітлення та опромінення, основи електроніки та мікросхемотехніки, економіка та організація агроенергосервісу, теоретичні основи електротехніки), методичні розробки для виконання лабораторно-практичних робіт – 1, методичні розробки -2 (методичні вказівки для виконання курсового та дипломного проектування).

 

Дурас Марія Володимирівна - спеціаліст II категорії, аспірант.

Дурас Марія Володимирівна автор 11 опублікованих праць. У тому числі: опубліковано статей – 5, розроблено методичних вказівок для виконання самостійної роботи студентами з навчальних дисциплін – 2 (основи енергозбереження, автоматизація технологічних процесів і систем автоматичного керування), методичні розробки для виконання лабораторно-практичних робіт – 1 (основи енергозбереження), методичні розробки – 3 (методичні розробки для виконання курсового та дипломного проектування, лабораторний практикум з автоматизації технологічних процесів і систем автоматичного керування), організація студентської громадської діяльності, яка має професійне спрямування (гурток науково-практичної роботи при лабораторії).

 

Антипчук Богдан Олександрович – спеціаліст другої категорії

 

Число, місяць, рік народження: 06.07.1989 р.

 

Профіль в Google Академія

 

Дані про освіту: вища, 2004 рік – закінчив з відзнакою Житомирський агротехнічний коледж, технік-електрик;

 

2014 рік – закінчив з відзнакою Житомирський державний технологічний університет, магістр з радіотехніки;

 

2015-2019 роки – аспірант Національного науково-дослідного центру НААН України «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства».

У Житомирському агротехнічному коледжі працює з 2014 року. Автор 8 наукових статей, з яких 5 опубліковані у виданнях, включених до переліку  наукових фахових видань, та 7 опублікованих доповідей наукових конференцій, співавтор 2 колективних монографій (одна видана за кордоном), розробив 3 методичні рекомендації до виконання практичних та лабораторних робіт з «Основ електротехніки» та «Загальної електротехніки з основами автоматики». Автор патенту на корисну модель: «Мобільний вимірювальний комплекс для безконтактного визначення щільності грунту» за № 137526.

Посада: викладач відділення «Електрифікація та інформаційні системи»

Напрям наукової діяльності: застосування ультразвуку для визначення глибини залягання плужної підошви.