Герук Станіслав Миколайович - завідувач кафедри «Агроінженерія», кандидат технічних наук,  доцент, старший науковий співробітник, член-кореспондент Інженерної академії України.

Профіль в Google Академія

Герук Станіслав Миколайович народився 27 серпня 1951 року. В 1973 році з відзнакою закінчив Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут ім. В.П. Затонського за спеціальністю «Фізика, електротехніка», а у 1984 – Хмельницький технологічний інститут за спеціальністю «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти». З 1985 по 1988 роки навчався в аспірантурі Білоруського інституту механізації сільського господарства. У лютому 1989 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: «Технологический процесс и основные параметры машины с активными рабочими органами для поверхностной обработки почвы».

2005 – рішенням Атестаційної колегії МОН присвоєно вчене звання доцента кафедри технічного сервісу та інженерної екології.

2009 – обрано член-кореспондентом Інженерної академії України.

Працював на посадах головного конструктора Кам’янець-Подільського заводу сільгоспмашин та генерального директора Науково-виробничого підприємства «ГЛАМІС». Брав безпосередню участь у розробці конструкцій ряду сільськогосподарських машин , агрегатів та знарядь, як для малогабаритних так і енергонасичених тракторів; аераторів; емульгаторів; поточних технологічних ліній з переробки плодоовочевої сировини; широкополосних електродів електрофільтрів для коксохімічних, хімічних, цементних підприємств, ТЕЦ, які були впроваджені у виробництво, а також проекту заводу з виготовлення базальтового волокна та джгута з нього.

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах освіти ІІІ–ІV рівня акредитації складає більше 15 років.

З 2004 по 2012 роки – завідувач кафедри «Технічного сервісу та інженерної екології», заступник декана факультету механізації сільського господарства з наукової роботи ЖНАЕУ.

В 2012 – 2015 роках – пр.овідний науковий співробітник Національного наукового центру «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» Національної академії аграрних наук України, завідувач аспірантури та докторантури.

З 2015 року – викладач ЖАТК

Сфера наукових інтересів: розробка технологічних процесів і обґрунтування основних параметрів машин та засобів сільськогосподарського виробництва, підвищення їх надійності та довговічності.

Герук С.М. є співавтором понад 220 наукових та навчально-методичних праць, 9-х навчальних посібників, монографії, 2-х авторських свідоцтв СРСР та 25 патентів України.

Під керівництвом Герука С.М. захищено 7 дисертацій на здобуття вченого ступеня кандидата наук.

 

Борак Костянтин Вікторович - кандидат технічних наук, заступник директора з навчальної роботи. Науково-педагогічний та педагогічний стаж – 7 років. У Житомирському агротехнічному коледжі працює з 2014 року. Автор 80 наукових і навчально-методичних робіт, з яких 25 статей опубліковані у виданнях включених до переліку наукових фахових видань, 6 статей опубліковані в закордонних виданнях, 4 патенти на винаходи, 28 опублікованих доповідей на конференціях та 17 навчально-методичних праць.

Профіль в Google Академія

Напрям наукової діяльності - триботехнічні основи підвищення зносостійкості робочих органів ґрунтообробних та посівних машин.

 

 

Руденко Віталій Григорович – спеціаліст вищої категорії.

Число, місяць, рік народження: 03.06.1984р.

Профіль в Google Академія

Дані про освіту: вища, 2004р. - Житомирський агротехнічний коледж, кваліфікація: технік-механік;

2007р. - Державний агроекологічний університет, кваліфікація: інженер-механік;

2011р. - Національний університет біоресурсів і природокористування України, кваліфікація: інженер - педагог.

Продовжує навчання в аспірантурі ННЦ «ІМЕСГ» НААН України.

Посада: завідувач відділення "Агроінженерія".

Сфера наукових інтересів: підвищення довговічності ґрунтообробних знарядь.

 

 

Хоменко Сергій Михайлович- кандидат технічних наук, викладач кафедри «Анроінженерія». Науково-педагогічний та педагогічний стаж – 8 років. У Житомирському агротехнічному коледжі працює з 2014 року. Автор 78 наукових і навчально-методичних робіт, з яких 37 статей опубліковані у виданнях включених до переліку наукових фахових видань,12 патентів на винаходи, 10 опублікованих доповідей на конференціях та 19 навчально-методичних праць.

Напрям наукової діяльності - удосконалення технічних засобів для внесення твердих органічних добрив.  

       

 

 

Лімонт Анататолій Станіславович – кандидат технічних наук, загальний стаж 59 років, педагогічний стаж – 47 років. У Житомирському агротехнічному коледжі працює з 01 вересня 2014 року. Автор понад 200 наукових навчально-методичних робіт що видані у фахових виданнях України та за її межами, 2 авторських свідоцтва та 2 патенти на винахід.

Напрямок наукової діяльності – ефективне використання машинно-тракторних агрегатів в аграрному та лісовому комплексі.

Лімонт А.С. є визнаним професіоналом:

з досвідом управлінської роботи за фахом: більше 10 років працював на керівних посадах: завідувач машино-тракторним парком радгоспу ім. Тельмана, Осакарівського району, Карагандинська область, старший інженер радгоспу №4, ім. Тельмана, Осакарівського району, Карагандинська область, головного інженера радгоспу «Тракторист», Осакарівського району, Карагандинська область, завідувач лабораторією Поліського відділення УНДІМЕм.Коростень, п/в Грозіно.

з досвідом практичної роботи за фахом:більше 10 років працював за професіями, що відповідають за змістом навчальним дисциплінам, які він викладає.

з досвідом інноваційної роботи: за останні 10 років працював над працями спрямованими на створення об’єктів інтелектуальної власності, старшим науковим співробітником Поліського відділення УНДІМЕСГ (1970-1976рр.), керівником групи науково-технічної інформації і пропаганди Житомирського філіалу інституту «Укрсільгосппроект» (1977р.), старшим науковим співробітником науково-дослідного інституту сільського господарства Нечорноземної зони УРСР(1977-1980рр.) видав 2 посібники з грифом МОН має 2 патенти на винахід підготував понад 200 наукових праць, що видані у фахових виданнях України та за її межами.

 

Макарчук Олексій Васильович - кандидат технічних наук, викладач кафедри «Анроінженерія». Науково-педагогічний та педагогічний стаж – 7 років. У Житомирському агротехнічному коледжі працює з 2015 року. Автор 48 наукових і навчально-методичних робіт, з яких 15 статей опубліковані у виданнях включених до переліку наукових фахових видань, 4 опублікованих доповідей на конференціях та 27 навчально-методичних праць.

Профіль в Google Академія

Напрям наукової діяльності - управління проектами і програмами сільськогосподарського виробництва.

 

Гавриловський Володимир Петрович – спеціаліст вищої категорії, викладач методист.

Число, місяць, рік народження: 25.09.1950р.

Дані про освіту: вища, 1980р. - Українська ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарська академія, кваліфікація: інженер-механік;

1985р. - педагогічний факультет, кваліфікація: інженер-педагог.

Посада: заступник директора з навчально-виробничої роботи.

Сфера наукових інтересів: дослідження ефективного використання машинно-тракторних агрегатів. 

 

      Мамчур Віталій Аркадійович – кандидат технічних наук.

Число, місяць, рік народження: 28.08.1952р.

Дані про освіту: У 1975 році закінчив Українську сільськогосподарську академію за спеціальністю «Механізація сільського господарства».

З 1975 по 1985 рік працював головним інженером-механіком хмелерадгоспу «Рея» Бердичівського району Житомирської області. 

З 1985 по 1988 рік навчався в аспірантурі  Московського державного агроінженерного університету.

У 1996 р. захистив дисертацію на тему «Обґрунтування принципової схеми і параметрів комбінованого знаряддя для основного обробітку грунту» за спеціальністю 05.20.01 – “Механізація сільськогосподарського виробництва» на засіданні спеціалізованої вченої ради Московського державного агроінженерного університету і отримав науковий ступінь кандидата технічних наук.

З 1988 по 2017 рік працював асистентом, старшим викладачем і доцентом кафедри процесів, машин і обладнання Житомирського національного агроекологічного університету.

З 2018 року викладач спеціальних дисциплін Житомирського агротехнічного коледжу.

Посада: викладач кафедри «Агроінженерія».

Сфера наукових інтересів: техніка та технології для механізованого обробітку грунту, сівби і догляду за посівами сільськогосподарських культур.

 

Кочубей Володимир Онисимович – спеціаліст вищої категорії.

Число, місяць, рік народження: 20.09.1941р.

Дані про освіту: вища,  1961р. - Житомирський сільськогосподарський технікум, кваліфікація: технік-механік;  1972р. -    закінчив Київський автодорожній інститут, кваліфікація: інженер-механік.

Посада: викладач кафедри «Агроінженерія».

Сфера наукових інтересів: зниження витрат палива при експлуатації автомобілів. 

 

 Веремій Тамара Борисівнаспеціаліст вищої категорії.

Число, місяць, рік народження: 20.01.1969р.

Дані про освіту: вища, 1988р. -  Житомирський технікум землевпорядкування, кваліфікація: бухгалтер;

 2003р.- Державний  агроекологічний університет, кваліфікація: бухгалтер-економіст;

2007р. - Національний аграрний університет, кваліфікація: економіст-педагог.

Посада: викладач кафедри «Агроінженерія».

Сфера наукових інтересів: економіка, організація та планування діяльності підприємств. 

 

Шмалюк Микола Іванович – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Число, місяць, рік народження: 30.04.1978р.

Дані про освіту: вища, 1998 р. - Житомирський агротехнічний коледж,  кваліфікація: технік-механік.

1999р. – Державна агроекологічна академія України,  кваліфікація інженер-механік;

2004р. – Державний агроекологічний університет, кваліфікація: магістр з механізації сільськогосподарського виробництва.

Посада: викладач кафедри  «Агроінженерія».

Сфера наукових інтересів: історія та перспективи розвитку автотранспорту. 

 

Милашевський Олександр Васильович – спеціаліст вищої категорії.

Число, місяць, рік народження: 10.04.1977 р.

Дані про освіту: вища,  2000р. - Житомирський державний технологічний університет, кваліфікація: інженер-механік.

Продовжує навчання в аспірантурі Житомирського державного агроекологічного університету.

Посада: викладач кафедри «Агроінженерія».

Сфера наукових інтересів: підвищення надійності і довговічності робочих органів шнекового прес-екструдера для виготовлення паливних брикетів.

 

 

Чередниченко Сергій Васильович – викладач першої категорії.

Число, місяць, рік народження: 02.01.1975 р.

Дані про освіту: Вища.1999 р.закінчив Житомирську державну агроекологічну академію України кваліфікація інженер-механік.

Посада: викладач спеціальних дисциплін відділення «Агроінженерія».

Сфера наукових інтересів: Ремонт автомобілів.

 

 

 

       Добранський Сергій Станіславович – спеціаліст першої категорії.

Число, місяць, рік народження: 09.02.1988р.

Дані про освіту: вища, 2008р. - Житомирський агротехнічний коледж,  кваліфікація: технік-механік.

2010р. -  Житомирський національний агроекологічний університет, кваліфікація: інженер-механік;

2012р. -  Житомирський національний агроекологічний університет, кваліфікація:  менеджер-економіст. Продовжує навчання в аспірантурі Національного авіаційного університету.

Посада: викладач кафедри «Агроінженерія».

Сфера наукових інтересів: підвищення довговічності ґрунтообробних знарядь і машин.

 

Герасимчук Дмитро Васильович – спеціаліст першої категорії.

Число, місяць, рік народження: 04.11.1988р.

Дані про освіту: вища, 2008р. - Житомирський агротехнічний коледж, кваліфікація:технік-механік;

2009р. - Житомирський національний агроекологічний університет, кваліфікація: інженер-механік;

2011р. - Національний університет біоресурсів і природокористування України, кваліфікація: інженер-педагог.

Продовжує навчання в аспірантурі ННЦ«ІМЕСГ» НААН України.

Посада: викладач кафедри «Агроінженерія».

Сфера наукових інтересів: інтенсивне вирощування сільськогосподарських культур  в умовах закритого ґрунту. 

 

Поліщук Олександр Степановичспеціаліст першої категорії

Число, місяць, рік народження: 14.07.1967р.

Дані про освіту: вища, 1994р. - Житомирський державний сільськогосподарський інститут, кваліфікація: інженер-механік.

Посада:викладач кафедри «Агроінженерія».

Сфера наукових інтересів: ефективне використання машинно-тракторних агрегатів в АПК.

 

 

Бучко Ігор Олександрович – спеціаліст другої категорії.

Число, місяць, рік народження: 25.03.1989р.

Дані про освіту: вища, 2011р. - Житомирський державний технологічний університет, кваліфікація: інженер-механік.

Посада: викладач кафедри «Агроінженерія».

Сфера наукових інтересів: покращення експлуатаційних властивостей автомобіля та його керованості.

 

 

       Довбиш Андрій Петрович – спеціаліст.

Число, місяць, рік народження:  01.09.1977 р.

Дані про освіту: Вища. 1996 р. закінчив Житомирський агротехнічний коледж, кваліфікація технік-механік. 2001 р. закінчив Державну агроекологічну академію України, кваліфікація інженер- механік. Продовжує навчання в аспірантурі Тернопільського Національного технічного університету імені Івана Пулюя.

Посада: викладач спеціальних дисциплін відділення «Агроінженерія».

Сфера наукових інтересів: Обгрунтування параметрів робочих органів скребкових конвеєрів для переміщення сипких сільськогосподарських матеріалів.

 

Сергійчук Олександр Дмитрович – спеціаліст.

Число, місяць, рік народження: 09.07.1978р.

Дані про освіту: вища, 2000р. -  Житомирський агротехнічний коледж,  кваліфікація: технік-механік;

2005р. - Житомирський державний агроекологічний університет,  кваліфікація: інженер-механік.

Посада: завідувач навчальною лабораторією «Сільськогосподарські машини та експлуатація машин і обладнання».

Сфера наукових інтересів: підвищення ресурсу експлуатації сільськогосподарських машин і знарядь.

 

Рябчук Павло Олександрович – спеціаліст.

Число, місяць, рік народження: 04.01.1994р.

Дані про освіту: вища.

2014 році закінчив Житомирський агротехнічний коледж, кваліфікація: технік-механік.

2016 році закінчив Житомирський національний агроекологічний університет, здобув ступінь бакалавра.

2018 році закінчив Житомирський національний агроекологічний університетздобув ступінь магістра. 

Посада: викладач кафедри «Агроінженерії».;

Сфера наукових інтересів: підвищення зносостійкості робочих органів, збиральних машин;