Герук Станіслав Миколайович - завідувач кафедри «Агроінженерія», кандидат технічних наук,  доцент, старший науковий співробітник, член-кореспондент Інженерної академії України.

Профіль в Google Академія

Герук Станіслав Миколайович народився 27 серпня 1951 року. В 1973 році з відзнакою закінчив Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут ім. В.П. Затонського за спеціальністю «Фізика, електротехніка», а у 1984 – Хмельницький технологічний інститут за спеціальністю «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти». З 1985 по 1988 роки навчався в аспірантурі Білоруського інституту механізації сільського господарства. У лютому 1989 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: «Технологический процесс и основные параметры машины с активными рабочими органами для поверхностной обработки почвы».

2005 – рішенням Атестаційної колегії МОН присвоєно вчене звання доцента кафедри технічного сервісу та інженерної екології.

2009 – обрано член-кореспондентом Інженерної академії України.

Працював на посадах головного конструктора Кам’янець-Подільського заводу сільгоспмашин та генерального директора Науково-виробничого підприємства «ГЛАМІС». Брав безпосередню участь у розробці конструкцій ряду сільськогосподарських машин , агрегатів та знарядь, як для малогабаритних так і енергонасичених тракторів; аераторів; емульгаторів; поточних технологічних ліній з переробки плодоовочевої сировини; широкополосних електродів електрофільтрів для коксохімічних, хімічних, цементних підприємств, ТЕЦ, які були впроваджені у виробництво, а також проекту заводу з виготовлення базальтового волокна та джгута з нього.

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах освіти ІІІ–ІV рівня акредитації складає більше 15 років.

З 2004 по 2012 роки – завідувач кафедри «Технічного сервісу та інженерної екології», заступник декана факультету механізації сільського господарства з наукової роботи ЖНАЕУ.

В 2012 – 2015 роках – пр.овідний науковий співробітник Національного наукового центру «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» Національної академії аграрних наук України, завідувач аспірантури та докторантури.

З 2015 року – викладач ЖАТК.

Відомості про підвищення кваліфікації: Житомирський національний агроекологічний університет, підвищення кваліфікації з дисципліни «Фізика», "Надійність машин і обладнання в АПК".

Участь у конференціях і семінарах: 1. Герук С.М., Дослідження динамічних навантажень у привідному ланцюзі конвеєра // С.М. Герук, А.П. Довбиш// Матеріали XІХ наукової конференції ТНТУ ім. І. Пулюя, 18-19 травня 2016 р.: тези допов. – Тернопіль: ТНТУ, 2015. – С. 40. (Автор отримав аналітичну залежність максимального значення динамічної деформації ланцюга ).

2 Герук С.М., Вплив геометричних, кінематичних та фізико-механічних параметрів на власні коливання робочого органу скребкового конвеєра / С.М. Герук, А.П. Довбиш О.Л. Ляшук// ІV Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій», 25-26 листопада 2015 р.: тези допов. – Тернопіль : ТНТУ, 2015. – С. 169-171. (Автор запропонував конструкцію робочого органа скребкового конвеєра).

3. Герук С.М., Динамічні навантаження у привідному ланцюзі конвеєра під час резонансних коливань /С.М Герук, А.П. Довбиш // ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь», 7 28-29 березня 2018р.: тези допов. – Житомир : ЖАТК, 2018. – С. 284-285. (Автор отримав динамічне напруження у прямолінійних ділянках ланцюга конвеєра) .

4. Герук С.М., До питання про визначення основних фізико-механічних характеристик зернової суміші / С.М Герук, А.П. Довбиш// ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь», 28-29 березня 2018р. : тези допов. – Житомир: ЖАТК, 2018. – С. 282-284.( Автор запропонував методику дослідження динаміки зернової суміші у процесі вібросепарації).

Основні публіокації за напрям: 1. Дослідження резонансних коливань трубчастих скребкових конвеєрів дво-вимірних елементів / С.М. Герук, А.П. Довбиш, О.Л. Ляшук, В.З. Гудь // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. “Технічні системи і технології твариництва” – Випуск 181. – Харків, 2017. – С. 294-305. (Автор отримав залежність максимальних динамічних зусиль у робочого органу). 

2. Герук С.М., Особливості конструкцій трубчастих конвеєрів / С.М.Герук, А.П. Довбиш // Збірник наукових статей. Луцький національний технічний університет. «Сільськогосподарські машини». Вип. 29-30 –Луцьк, 2014. – С. 15-20. (Автор запропонував та обґрунтував параметри конструкцій трубчастих конвеєрів). 

3. Дослідження коливань скребкових канатних робочих органів конвеєрів для транспортування насипних вантажів / С.М. Герук, О.Л. Ляшук, О.П. Cкиба, А.П. Довбиш // «Перспективні технології та прилади» збірник наукових праць – Луцьк, 2015. – Вип. №7. ? С. 17-22. (Автор отримав залежность для визначення переміщень окремих точок робочого органа, що характеризують його коливання) 

4 Герук С.М., Вплив збурень коливань вібросепаратора на динаміку зернової суміші / С.М. Герук, А.П. Довбиш// Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник «Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин». Вип. 46. –Кіровоград, 2016. – С.124-132. (Автор отримав залежності для визначення резонансних коливань зернової суміші в процесі вібраційної обробки) 

5. Герук С.М., Математична модель динаміки зернової суміші підчас її сепарації в трубчастому скребковому ланцюговому ковеєрі / С.М. Герук, А.П. Довбиш / Вісник Сумського національного аграрного університету «Серія «Механізація та автоматизація виробничих процесів», – Суми, 2016. – Випуск 10/2 (30). – С. 78-85. (Автор отримав характеристики власних коливань зернової суміші під час руху вздовж сита вібросепаратора).

6. Навч. посібник з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (лист № 1/11 – 6339 від 01.04.2013р. «Курсове проектування з інженерного менеджменту». Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2013.-228с.

Сфера наукових інтересів: розробка технологічних процесів і обґрунтування основних параметрів машин та засобів сільськогосподарського виробництва, підвищення їх надійності та довговічності.

Герук С.М. є співавтором понад 220 наукових та навчально-методичних праць, 9-х навчальних посібників, монографії, 2-х авторських свідоцтв СРСР та 25 патентів України.

Під керівництвом Герука С.М. захищено 7 дисертацій на здобуття вченого ступеня кандидата наук.

 

Борак Костянтин Вікторович - кандидат технічних наук, заступник директора з навчальної роботи. Науково-педагогічний та педагогічний стаж – 7 років. У Житомирському агротехнічному коледжі працює з 2014 року. Автор 80 наукових і навчально-методичних робіт, з яких 25 статей опубліковані у виданнях включених до переліку наукових фахових видань, 6 статей опубліковані в закордонних виданнях, 4 патенти на винаходи, 28 опублікованих доповідей на конференціях та 17 навчально-методичних праць.

Профіль в Google Академія

Відомості про підвищення кваліфікації: Житомирський національний агроекологічний університет, Підвищення кваліфікації з дисциплін «Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів та взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання», «Деталі машин», «Механіка матеріалів і конструкцій», «Теорія механізмів і машин», «Підйомно-транспортні машини»

Напрям наукової діяльності - триботехнічні основи підвищення зносостійкості робочих органів ґрунтообробних та посівних машин.

 

 

Руденко Віталій Григорович – спеціаліст вищої категорії.

Число, місяць, рік народження: 03.06.1984р.

Профіль в Google Академія

Дані про освіту: вища, 2004р. - Житомирський агротехнічний коледж, кваліфікація: технік-механік;

2007р. - Державний агроекологічний університет, кваліфікація: інженер-механік;

2011р. - Національний університет біоресурсів і природокористування України, кваліфікація: інженер - педагог.

Продовжує навчання в аспірантурі ННЦ «ІМЕСГ» НААН України.

Відомості про підвищення кваліфікації:Житомирський національний агроекологічний університет, центр якості освіти, підвищення кваліфікації та перепідготовки ЖНЕУ 2016р, підвищення кваліфікації з дисципліни "Експлуатація машин і обладнання".

Посада: завідувач відділення "Агроінженерія".

Основні публікації за напрямом: 1. Руденко В. Г. Фізичні, хімічні та механічні процеси в трибосистемі «робочий орган – ґрунт» / В.Г. Руденко, К.В. Борак, А.В. Кравчук, С.С. Добранський // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Технічний сервіс машин для рослинництва. Технічний сервіс машин для тваринництва. – Харків: ХНТУСГ ім. П. Василенка, 2017. – Випуск 181 – С. 143-147. 

2. Руденко В.Г. Экспериментальные исследования почвообрабатывающих дисков фирмы Bellota/ В. Г. Руденко, К.В. Борак, С.Н. Герук, //Техническое обеспечение инновационных технологий в сельском хозяйстве: сборник научных статей Международной научно-практической конференции, Минск, 22-24 ноября 2017 г. - Минск: БГАТУ, 2017.- С. 39-46. 

3. Руденко В.Г.Силова характеристика взаємодії дискового робочого органу з ґрунтом / С.М. Герук, К.В. Борак, В.Г. Руденко // Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції. Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки. – Кіровоград: КНТУ, 2015.–205 с. 

4. Руденко В. Г. Умови самоорганізації трибосистеми «робочий орган–ґрунт» / С.М. Герук, К.В. Борак, В.Г. Руденко// Збірник тез доповідей XVI Міжнародної наукової конференції" . Сучасні проблеми землеробської механіки. – Київ: НУБІП України, 2015.– 450 с. 

5. Руденко В.Г. terms of self-organization tribosystem "working tool - land" / С.М. Герук, К.В. Борак, В.Г. Руденко// Науковий вісник НУБіП України. Серія: Техніка та енергетика АПК. – Київ: НУБІП України, 2015.– 30-31 с.

Наявність не менше п'яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених

до переліку наукових фахових видань України: 1. Руденко В.Г. Дослідження карбовібродугового методу зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин/ Руденко В.Г. Герук С.М.// Матеріали конференції підвищення надійності машин і обладнання. 1 а Міжнародна науково-практична конференція. - К: Центральноукраїнський національний технічний університет , кафедра експлуатації та ремонту машин, 2019. С. 107. 

2. Руденко В. Г. Фізичні, хімічні та механічні процеси в трибосистемі «робочий орган – ґрунт» / В.Г. Руденко, К.В. Борак, А.В. Кравчук, С.С. Добранський // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Технічний сервіс машин для рослинництва. Технічний сервіс машин для тваринництва. – Харків: ХНТУСГ ім. П. Василенка, 2017. – Випуск 181 – С. 143-147. 

3. Руденко В.Г. Экспериментальные исследования почвообрабатывающих дисков фирмы Bellota/ В. Г. Руденко, К.В. Борак, С.Н. Герук, //Техническое обеспечение инновационных технологий в сельском хозяйстве: сборник научных статей Международной научно-практической конференции, Минск, 22-24 ноября 2017 г. - Минск: БГАТУ, 2017.- С. 39-46. 

4. Руденко В.Г. Силова характеристика взаємодії дискового робочого органу з ґрунтом / С. М. Герук, К. В. Борак, В. Г. Руденко // Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції. Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки. – Кіровоград: КНТУ, 2015.–205 с.

5. Руденко В. Г. Умови самоорганізації трибосистеми «робочий орган–ґрунт» / С. М. Герук, К. В. Борак, В. Г. Руденко // Збірник тез доповідей XVI Міжнародної наукової конференції". Сучасні проблеми землеробської механіки. – Київ: НУБІП України, 2015.– 450 с. 

6. Руденко В.Г. Тerms of self-organization tribosystem "working tool - land" / С. М. Герук, К. В. Борак, В. Г. Руденко // Науковий вісник НУБіП України. Серія: Техніка та енергетика АПК. – Київ: НУБіП України, 2015.– 30-31 с.

Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок: 1. Руденко В.Г. Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни Експлуатація машин і обладнання» для студентів заочної форми навчання. Житомир: ЖАТК, 2016 р. – 104 с. 

2. Руденко В.Г. Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни Експлуатація машин і обладнання для студентів заочної форми навчання.. Житомир: ЖАТК, 2018 р. – 112 с. 

3. Руденко В.Г. Конспект лекцій з дисципліни Машини та обладнання для переробки сількогосподарської продукції. Житомир: ЖАТК, 2018 р. – 328 с.

Сфера наукових інтересів: підвищення довговічності ґрунтообробних знарядь.

 

Хоменко Сергій Михайлович- кандидат технічних наук, викладач кафедри «Анроінженерія». Науково-педагогічний та педагогічний стаж – 8 років. У Житомирському агротехнічному коледжі працює з 2014 року. Автор 78 наукових і навчально-методичних робіт, з яких 37 статей опубліковані у виданнях включених до переліку наукових фахових видань,12 патентів на винаходи, 10 опублікованих доповідей на конференціях та 19 навчально-методичних праць.

Відомості про підвищення кваліфікації: Житомирський національний агроекологічний університет, підвищення кваліфікації з дисципліни «Гідро та пневмопривід техніки в АПК» «Паливо-мастильні та інші експлуатаційні матеріали», Технічний сервіс та ремонт машин і обладнання в АПК, Діагностування, технічний сервіс та ремонт машин в рослинництві, Діагностування, технічний сервіс та ремонт машин в тваринництві.

Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії: 

1. Хоменко С.М.Діагностування, технічний сервіс та ремонт машин в рослинництві.

Навчальний посібник. – Житомир : КП «Полісся», 2018. – 346 с.

Напрям наукової діяльності - удосконалення технічних засобів для внесення твердих органічних добрив.  

 

Лімонт Анататолій Станіславович – кандидат технічних наук, загальний стаж 59 років, педагогічний стаж – 47 років. У Житомирському агротехнічному коледжі працює з 01 вересня 2014 року. Автор понад 200 наукових навчально-методичних робіт що видані у фахових виданнях України та за її межами, 2 авторських свідоцтва та 2 патенти на винахід.

Напрямок наукової діяльності – ефективне використання машинно-тракторних агрегатів в аграрному та лісовому комплексі.

Лімонт А.С. є визнаним професіоналом:

з досвідом управлінської роботи за фахом: більше 10 років працював на керівних посадах: завідувач машино-тракторним парком радгоспу ім. Тельмана, Осакарівського району, Карагандинська область, старший інженер радгоспу №4, ім. Тельмана, Осакарівського району, Карагандинська область, головного інженера радгоспу «Тракторист», Осакарівського району, Карагандинська область, завідувач лабораторією Поліського відділення УНДІМЕм.Коростень, п/в Грозіно.

з досвідом практичної роботи за фахом:більше 10 років працював за професіями, що відповідають за змістом навчальним дисциплінам, які він викладає.

з досвідом інноваційної роботи: за останні 10 років працював над працями спрямованими на створення об’єктів інтелектуальної власності, старшим науковим співробітником Поліського відділення УНДІМЕСГ (1970-1976рр.), керівником групи науково-технічної інформації і пропаганди Житомирського філіалу інституту «Укрсільгосппроект» (1977р.), старшим науковим співробітником науково-дослідного інституту сільського господарства Нечорноземної зони УРСР(1977-1980рр.) видав 2 посібники з грифом МОН має 2 патенти на винахід підготував понад 200 наукових праць, що видані у фахових виданнях України та за її межами.

 

Макарчук Олексій Васильович - кандидат технічних наук

 Дата народження: 03.09.1984

Дані про освіту: Державний вищий навчальний заклад "Державний агроекологічний університет"

Профіль в Google Академія

Відомості про підвищення кваліфікації: Житомирський національний агроекологічний університет

Посада:викладач кафедри  «Анроінженерія».

Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії: 

1. Макарчук О.В. Діагностування, технічний сервіс та ремонт машин в переробній галузі. Навчальний посібник. – Житомир : КП «Полісся», 2018. – 383 с.

Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок:1. Макарчук О.В.., Борак К.В. Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни Діагностування, технічний сервіс та ремонт машин в переробній галузі» для студентів заочної форми навчання. Житомир: ЖАТК, 2018 р. – 154 с.

2. Макарчук О.В., Борак К.В. Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни Діагностування, технічний сервіс та ремонт машин в переробній галузі для студентів заочної форми навчання.. Житомир: ЖАТК, 2018 р. – 142 с.

3. Макарчук О.В.. Конспецт лекцій з дисципліни Діагностування, технічний сервіс та ремонт машин в переробній галузі. Житомир: ЖАТК, 2018 р. – 328 с.

Напрям наукової діяльності - управління проектами і програмами сільськогосподарського виробництва.

 

Гавриловський Володимир Петрович – спеціаліст вищої категорії, викладач методист.

 Дата народження: 25.09.1950р.

Дані про освіту: Українська ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарська академія, 

педагогічний факультет, кваліфікація: інженер-педагог.

Посада: заступник директора з навчально-виробничої роботи.

Відомості про підвищення кваліфікації: Житомирський національний агроекологічний університет, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Сфера наукових інтересів: дослідження ефективного використання машинно-тракторних агрегатів. 

 

      Мамчур Віталій Аркадійович – кандидат технічних наук.

Дані про освіту: 28.08.1952р.

Дані про освіту: Українська сільськогосподарська академія, навчався в аспірантурі  Московського державного агроінженерного університету.

Посада: викладач кафедри «Агроінженерія».

Відомості про підвищення кваліфікації: 1. Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва

 2. Національний університет біоресурсів і природокористування України 

3. Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства»

4. Житомирський національний агроекологічний університет

Сфера наукових інтересів: техніка та технології для механізованого обробітку грунту, сівби і догляду за посівами сільськогосподарських культур.

 

Кочубей Володимир Онисимович – спеціаліст вищої категорії.

Дата народження: 20.09.1941р.

Дані про освіту: Житомирський сільськогосподарський технікум,  Київський автодорожній інститут, кваліфікація: інженер-механік.

Посада: викладач кафедри «Агроінженерія».

Відомості про підвищення кваліфікації: Житомирський національний агроеклогічний університет

Сфера наукових інтересів: зниження витрат палива при експлуатації автомобілів. 

 

 Веремій Тамара Борисівнаспеціаліст вищої категорії.

Дата народження: 20.01.1969р.

Дані про освіту: Житомирський технікум землевпорядкування, кваліфікація: бухгалтер;

 Державний  агроекологічний університет, кваліфікація: бухгалтер-економіст;

Національний аграрний університет, кваліфікація: економіст-педагог.

Посада: викладач кафедри «Агроінженерія».

Відомості про підвищення кваліфікації: Житомирський національний агроеклогічний університет

Основні публікації за напрямом: 1. Веремій Т.Б.. Основні аспекти методу порт фоліо на заняттях. / Науково-теоретичний збірник. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Випуск №4 (82). – 2015 р. С. 92 – 105. 

2. ВеремійТ.Б., Герук С.М. Передумови кризи та оцінка діяльності сільськогосподарських підприємств України /Фаховий журнал «Бізнес-навігатор»Випуск № 2(51) – 2019р.С.47– 51.

3. ВеремійТ.Б., Герук С.М. Сукманюк О.М.Збірник тез доповідей 4 Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь»-Житомир:Видавничий центр ЖАТК,2018.-С.284-289.

4. ВеремійТ.Б., Герук С.М.Збірник тез доповідей 4 Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь»-Житомир:Видавничий центр ЖАТК,2018.-С.294-297.

5. Робочий зошит для практичних занять з дисципліни «Економіка та організація аграрного виробництва» для студентів спеціальності 208 «Агроінженерія»,2019. Магнушевська Т.М. , Веремій Т.Б.

6. Робочий зошит для практичних занять з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів економічних спеціальностей , 2019. Магнушевська Т.М. , Веремій Т.Б.

7.Електронний посібник з дисципліни «Економіка і організація аграрного виробництва» для студентів ІV курсу спеціальності 5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва» (2015р.)

8. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Економіка і планування галузі» для студентів спеціальності 5.06010301 « Обслуговування устаткування систем водопостачання і водовідведення» (2015р.)

9. Методичні рекомендації для виконання економічної частини дипломних проектів із спеціальності 5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва» (2015р.)

10. Методичні рекомендації для виконання економічної частини дипломних проектів із спеціальності 5.06010301 « Обслуговування устаткування систем водопостачання і водовідведення» (2015р.)

Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії: 

Веремій Т.Б. Економіка і організація аграрного виробництва. Електронний навчальний посібник.

Житомир: КП «Полісся», 2017. – 283 с.

Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок: 1. Веремій Т.Б. Методичні рекомендації для виконання економічної частини курсових проектів. Житомир: ЖАТК, 2018 р. – 152 с. 

2. Веремій Т.Б. Методичні рекомендації для виконання економічної частини дипломних проектів для студентів спеціальності 208 «Агроінженерія». Житомир: ЖАТК, 2018 р. – 126 с.

3. Веремій Т.Б. Конспект лекцій з дисципліни «Менеджмент і маркетинг» для студентів спеціальності 208 «Агроінженерія». Житомир: ЖАТК. 2018 р. – 228 с.

 

Шмалюк Микола Іванович – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Дата народження: 30.04.1978р.

Дані про освіту: Житомирський агротехнічний коледж,  кваліфікація: технік-механік.

Державна агроекологічна академія України,  кваліфікація інженер-механік;

Державний агроекологічний університет, кваліфікація: магістр з механізації сільськогосподарського виробництва.

Посада: викладач кафедри  «Агроінженерія».

Відомості про підвищення кваліфікації: Полтавський університет економіки та торгівлі, Житомирський національний агроекологічний університет

Основні публікації за напрямом: 1. Федорчук А., Шмалюк М.І. ROPA – ведучий в Європі виробник бурякозбиральних комбайнів та навантажувачів-очищувачів для цукрових буряків. // Збірник тез І Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих науковців «Перспективи та тенденції розвитку конструкцій та сільськогосподарських машин і знарядь (16-17 жовтня 2014р) / Житомир: Житомирський агротехнічний коледж. Відділення «Механізація сільського господарства»

2. Пустовіт С.В., Лукащук О.М., Шмалюк М.І. Методика визначення зусилля і деформації руйнування зерна. / Передові технології виробництва та переробки сільськогосподарської продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою й електричною енергією. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся. Збірник доповідей учасників ІV науково-технічної конференції студентів, магістрів і аспірантів (присвячена 25-й річниці від дня заснування факультету). 4 грудня 2014р. / Житомирський національний агроекологічний університет. Інженерно-технічний факультет., 2014р.

3. Пустовіт С.В., Котков В.І., Шмалюк М.І. Визначення зон деформації грунту при роботі дискових знарядь. / Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник. Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин. Кіровоградський національний технічний університет. Випуск 46, 2016. С. 100-104.

4. Пустовіт С.В., Котков В.І., Шмалюк М.І. Дослідження зернівки на міцність та деформацію при різних прикладених навантаженнях. / Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Технічні науки. Випуск 180. Механізація сільськогосподарського виробництва, 2017. С. 352-354.

5. Пустовіт С.В., Шмалюк М.І., Милашевський О.В. Дослідження впливу завантаження очистки на вихід колосового вороху на повторний дообмолот. / Збірник тез ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь (29-30 березня 2017р) / Житомир: Житомирський агротехнічний коледж. Відділення «Агроінженерія», 2017. – С. 49-50.

6. Шмалюк М.І., Добранський С.С., Милашевський О.В. Створення технічних засобів для поєднання технологічних операцій передпосівного обробітку грунту та сівби / Збірник тез ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь (29-30 березня 2017р) / Житомир: Житомирський агротехнічний коледж. Відділення «Агроінженерія», 2017. – С. 255-257.

7. Пустовіт С.В., Котков В.І., Шмалюк М.І. Результати досліджень на якість робіт комбінованих агрегатів для передпосівного обробітку грунту. / Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування. Техніка та енергетика. Випуск 262, 2017. – С. 296-303.

8. Постова С.А., Шмалюк М.І. Підготовка майбутніх інженерів-програмістів до участі у конкурсах науково-дослідних робіт. / Вісник Житомирського агротехнічного коледжу. Випуск 1, 2019. – С. 25-34.

9. Шмалюк М.І., Милашевський О.В., Постова С.А. Організація он-лайн тестувань студентів технічних спеціальностей коледжів. // Актуальні питання сучасної інформатики: Матеріали доповідей ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні інформаційні технології в освіті та науці» (07-08 листопада 2019р.) / за заг. ред. Я.Б. Сікори. – Житомир: Вид-во ЖДУ імені І.Франка, 2019. – Вип. 7. – С. 206-208.

Участь у конференціях і семінарах: 1.Федорчук А., Шмалюк М.І. ROPA – ведучий в Європі виробник бурякозбиральних комбайнів та навантажувачів-очищувачів для цукрових буряків. // Перспективи та тенденції розвитку конструкцій сільськогосподарських машин та знарядь. І Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих науковців. 16-17 жовтня 2014р. м. Житомир Житомирський агротехнічний коледж. Відділення «Механізація сільського господарства». 

2. Пустовіт С.В., Лукащук О.М., Шмалюк М.І. Методика визначення зусилля і деформації руйнування зерна. // Передові технології виробництва та переробки сільськогосподарської продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою й електричною енергією. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся. ІV науково-технічна конференція студентів, магістрів і аспірантів (присвячена 25-й річниці від дня заснування факультету). 4 грудня 2014р. м. Житомир. Житомирський національний агроекологічний університет. Інженерно-технічний факультет.

3. Пустовіт С.В., Шмалюк М.І., Милашевський О.В. Дослідження впливу завантаження очистки на вихід колосового вороху на повторний дообмолот. / Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція. 29-30 березня 2017р. м. Житомир.

4. Шмалюк М.І., Добранський С.С., Милашевський О.В. Створення технічних засобів для поєднання технологічних операцій передпосівного обробітку та сівби. / Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція. 29-30 березня 2017р. м. Житомир.

5. Шмалюк М.І., Милашевський О.В., Постова С.А. Організація он-лайн тестувань студентів технічних спеціальностей коледжів. // Сучасні інформаційні технології в освіті та науці. ІV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю. 07-08 листопада 2019р. м. Житомир.

 

Милашевський Олександр Васильович – спеціаліст вищої категорії.

Дата народження: 10.04.1977 р.

Дані про освіту: Житомирський державний технологічний університет, кваліфікація: інженер-механік. Продовжує навчання в аспірантурі Житомирського державного агроекологічного університету.

Відомості про підвищення кваліфікації: Полтавський університет економіки і торгівлі, Житомирський національний агроекологічний університет,  Німецький аграрний центр

Посада: викладач кафедри «Агроінженерія».

Основні публікації за напрямом: 1. Пустовіт С.В., Шмалюк М.І., Милашевський О.В. Дослідження впливу завантаження очистки на вихід колосового вороху на повторний дообмолот. / Збірник тез ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь (29-30 березня 2017р) / Житомир: Житомирський агротехнічний коледж. Відділення «Агроінженерія», 2017. – С. 49-50.

2. Шмалюк М.І., Добранський С.С., Милашевський О.В. Створення технічних засобів для поєднання технологічних операцій передпосівного обробітку грунту та сівби / Збірник тез ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь (29-30 березня 2017р) / Житомир: Житомирський агротехнічний коледж. Відділення «Агроінженерія», 2017. – С. 255-257.

3. Шмалюк М.І., Милашевський О.В., Постова С.А. Організація он-лайн тестувань студентів технічних спеціальностей коледжів. // Актуальні питання сучасної інформатики: Матеріали доповідей ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні інформаційні технології в освіті та науці» (07-08 листопада 2019р.) / за заг. ред. Я.Б. Сікори. – Житомир: Вид-во ЖДУ імені І.Франка, 2019. – Вип. 7. – С. 206-208.

Участь у конференціях і семінарах:1. Пустовіт С.В., Шмалюк М.І., Милашевський О.В. Дослідження впливу завантаження очистки на вихід колосового вороху на повторний дообмолот. / Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція. 29-30 березня 2017р. м. Житомир. 

2. Шмалюк М.І., Добранський С.С., Милашевський О.В. Створення технічних засобів для поєднання технологічних операцій передпосівного обробітку та сівби. / Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція. 29-30 березня 2017р. м. Житомир.

3. Шмалюк М.І., Милашевський О.В., Постова С.А. Організація он-лайн тестувань студентів технічних спеціальностей коледжів. // Сучасні інформаційні технології в освіті та науці. ІV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю. 07-08 листопада 2019р. м. Житомир.

 

 

Чередниченко Сергій Васильович – викладач першої категорії.

Дата народження: 02.01.1975 р.

Дані про освіту: Житомирська державна агроекологічна академія України

Посада: викладач спеціальних дисциплін відділення «Агроінженерія».

Сфера наукових інтересів: Ремонт автомобілів.

 

 

 

       Добранський Сергій Станіславович – спеціаліст вищої категорії.

Дата народження: 09.02.1988р.

Дані про освіту: Житомирський агротехнічний коледж, Житомирський національний агроекологічний університет, кваліфікація: інженер-механік; Житомирський національний агроекологічний університет, кваліфікація:  менеджер-економіст. Продовжує навчання в аспірантурі Національного авіаційного університету.

Відомості про підвищення кваліфікації: Полтавський університет економіки і торгівлі, Житомирський національний агроекологічний університет

Посада: викладач кафедри «Агроінженерія».

Основні публікації за напрямом: 1. Dvoruk V.I., Borak K.V., Dobransky S.S. Effect of doping chromium structural steel at its abrasive wear resistance after heat treatment / Вплив легування хромом конструкційної сталі на її абразивну зносостійкість після термічної обробки/ В.І. Дворук, К.В. Борак, С.С. Добранский // Міжнародний науковий журнал “Проблеми трибології”. – Хмельницький: ХНУ, 2014. – №2. – С. 24-28. 

2. Борак К.В. Взаємодія робочих органів дискових грунтообробних знарядь з грунтом / К.В. Борак, С.С. Добранський, О.В. Блезнюк // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка [“Технічний сервіс машин для рослинництва”]. – Харків: ХНТУСГ ім. П.Василенка, 2014. – Випуск 145. – С. 56-62.

3. Дворук В.І., Борак К.В., Добранський С.С. Підвищення зносостійкості конструкційної сталі при терті ковзання в масі незакріпленого абразиву методом електроерозійної обробки // Міжнародний науковий журнал “Проблеми трибології”. – Хмельницький: ХНУ, 2014. – №4. – С. 90-95.

4. Дворук В.І., Борак К.В., Добранський С.С. Природа сил тертя та закономірності сталі при абразивному зношуванні // Міжнародний науковий журнал “Проблеми трибології”. – Хмельницький: ХНУ, 2015. – №4. – С. 48-53.

5. Дворук В.І., Борак К.В., Добранський С.С. Дифузійні процеси під час тертя // Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції. Частина 2 АГРАРНА НАУКА ТА ОСВІТА ПОДІЛЛЯ. AGRICULTURAL SCIENCE AND EDUCATION IN PODILYA. Подільський державний аграрно-технічний університет, 2017 р.

6. Дворук В.І., Борак К.В., Добранський С.С. Дослідження зносостійкості сталі 65Г з різними фізико-механічними властивостями при зношуванні в абразивній масі // Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник. Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин, вип. 46. – Кіровоград: КНТУ, 2016. – с. 213-223.

7. Борак К.В., к.т.н., Руденко В.Г., Кравчук А.В., Добранський С.С. Фізичні, хімічні та механічні процеси в трибосистемі «робочий орган-грунт» // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Випуск 181. «Технічні системи і технології тваринництва» «Технічний сервіс машин для рослинництва». – Х.: Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, 2017. – 358 с.

8. А.С. Лімонт, С.С. Добранський Елементи ремонтопридатності і технологічної надійності льонозбиральних комбайнів // Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник. Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин, вип. 47, ч.І. – Кіровоград: КНТУ, 2017. – 276 с.

Участь у конференціях і семінарах:1. ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих науковців «Перші наукові кроки -2015 » 

2. Всеукраїнська науково-практична конференція. «Перспективи і тенденції розвитку АПК». Кіровоградський національний технічний університет, 2015р.

3. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь». Житомирський агротехнічний коледж, 2016р.

4. Х Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Підвищення надійності машин і обладнання». Кіровоградський національний технічний університет, 2016р.

5. XVII Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми землеробської механіки» на базі Сумського національний аграрного університету, 2016 р.

6. VI Всеукраїнська науково-практична конференція «Передові технології виробництва і переробки сільськогосподарської продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою й електричною енергією. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся». Житомирський національний агроекологічний університет, 2016 р.

7. Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь». Житомирський агротехнічний коледж, 2017р.

8. ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Підвищення надійності машин і обладнання». Кіровоградський національний технічний університет, 2016р.

9. ІV Міжнародна інтернет-конференція «Проблеми довговічності матеріалів, покриттів та конструкцій». Вінницький національний технічний університет, 2016 р.

10. ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет - конференція «Інноваційні розробки студентів та молодих науковців в галузі технічного сервісу машин». – Харків: ХНТУСГ, 2016.

11. V Міжнародна інтернет-конференція «Проблеми довговічності матеріалів, покриттів та конструкцій». Вінницький національний технічний університет, 2018 р.

12. IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь». Житомирський агротехнічний коледж, 2018 р.

13. ХІХ Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми землеробської механіки». Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2018 р.

Наявність не менше п'яти наукових публікацій у наукових виданняхвключених до переліку наукових фахових виданьУкраїни: 1. Dvoruk V.I., Borak K.V., Dobransky S.S. Effect of doping chromium structural steel at its abrasive wear resistance after heat treatment / Вплив легування хромом конструкційної сталі на її абразивну зносостійкість після термічної обробки/ В.І. Дворук, К.В. Борак, С.С. Добранский // Міжнародний науковий журнал “Проблеми трибології”. – Хмельницький: ХНУ, 2014. – №2. – С. 24-28. 

2. Борак К.В. Взаємодія робочих органів дискових грунтообробних знарядь з грунтом / К.В. Борак, С.С. Добранський, О.В. Блезнюк // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка [“Технічний сервіс машин для рослинництва”]. – Харків: ХНТУСГ ім. П.Василенка, 2014. – Випуск 145. – С. 56-62.

3. Дворук В.І., Борак К.В., Добранський С.С. Підвищення зносостійкості конструкційної сталі при терті ковзання в масі незакріпленого абразиву методом електроерозійної обробки // Міжнародний науковий журнал “Проблеми трибології”. – Хмельницький: ХНУ, 2014. – №4. – С. 90-95.

4. Дворук В.І., Борак К.В., Добранський С.С. Природа сил тертя та закономірності сталі при абразивному зношуванні // Міжнародний науковий журнал “Проблеми трибології”. – Хмельницький: ХНУ, 2015. – №4. – С. 48-53.

5. Дворук В.І., Борак К.В., Добранський С.С. Дифузійні процеси під час тертя // Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції. Частина 2 АГРАРНА НАУКА ТА ОСВІТА ПОДІЛЛЯ. AGRICULTURAL SCIENCE AND EDUCATION IN PODILYA. Подільський державний аграрно-технічний університет, 2017 р.

6. Дворук В.І., Борак К.В., Добранський С.С. Дослідження зносостійкості сталі 65Г з різними фізико-механічними властивостями при зношуванні в абразивній масі // Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник. Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин, вип. 46. – Кіровоград: КНТУ, 2016. – с. 213-223.

7. Борак К.В., к.т.н., Руденко В.Г., Кравчук А.В., Добранський С.С. Фізичні, хімічні та механічні процеси в трибосистемі «робочий орган-грунт» // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Випуск 181. «Технічні системи і технології тваринництва» «Технічний сервіс машин для рослинництва». – Х.: Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, 2017. – 358 с.

8. А.С. Лімонт, С.С. Добранський Елементи ремонтопридатності і технологічної надійності льонозбиральних комбайнів // Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник. Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин, вип. 47, ч.І. – Кіровоград: КНТУ, 2017. – 276 с.

Наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п'яти публікацій: 1. Дворук В.І., Добранський С.С. Закономіpності зносостійкості сталі пpи абpазивному зношуванні // Збірник тез VI Всеукраїнської науково-практичної конфереції «Передові технології виробництва і переробки сільськогосподарської продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою й електричною енергією. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся». Житомирський національний агроекологічний університет, 2016 р. 

2. Добранський С.С. Підвищення зносостійкості робочих органів сільськогосподарських машин методом електроерозійної обробки // Збірник тез ІV Міжнародної інтернет-конференції «Проблеми довговічності матеріалів, покриттів та конструкцій». Вінницький національний технічний університет, 2016р.

3. Добранський С.С. Підвищення зносостійкості робочих органів сільськогосподарських машин методом електроерозійної обробки // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет- конференції «Інноваційні розробки студентів та молодих науковців в галузі технічного сервісу машин». – Харків: ХНТУСГ, 2016.

4. Добранський С.С. Зношування та підвищення довговічності робочих органів сільськогосподарських машин // Збірник тез Х Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених: «Підвищення надійності машин і обладнання». Кіровоградський національний технічний університет, 2016р.

5. Добранський С.С. Методи підвищення зносостійкості робочих органів ґрунтообробних машин // Збірник тез ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції: «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь». Житомирський агротехнічний коледж, 2016р.

6. Дворук В.І., Добранський С.С. Підвищення зносостійкості робочих органів сільськогосподарських машин // Збірник тез ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь» Житомирський агротехнічний коледж, 2017 р.

7. Добранський С.С. Підвищення зносостійкості робочих органів сільськогосподарських машин методом електроерозійної обробки // Збірник тез V Міжнародної інтернет-конференції «Проблеми довговічності матеріалів, покриттів та конструкцій». Вінницький національний технічний університет, 2017р.

8. Добранський С.С. Методи підвищення зносостійкості робочих органів сільськогосподарських машин // Збірник тез ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь» Житомирський агротехнічний коледж, 2018р.

9. Герук С.М., Герасимчук Д.В., Добранський С.С. Дослідження процесу викопування коренеплодів// Збірник тез ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь» Житомирський агротехнічний коледж, 2018р.

10. Добранський С.С. Підвищення зносостійкості робочих органів сільськогосподарських машин методом електроерозійної обробки // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «ІННОВАЦІЙНІ РОЗРОБКИ В АГРАРНІЙ СФЕРІ» Том 1. – Харків: ХНТУСГ, 2018р.

11. Сологуб М.В., Добранський С.С. Пeрeдумови риноку зeмлi в Українi // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «ІННОВАЦІЙНІ РОЗРОБКИ В АГРАРНІЙ СФЕРІ» Том 1. – Харків: ХНТУСГ, 2018р.

12. Добранський С.С. Сологуб М.В. Напрями удосконалення структури та змісту методичної роботи у закладах вищої освіти // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Формування професіоналізму фахівця – нові горизонти». Зб. наук. пр. / Ніжин, 2018р.

13. Добранський С.С. Сучасний стан та перспективи розвитку аграрного сектору економіки України // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Формування професіоналізму фахівця – нові горизонти». Зб. наук. пр. / Ніжин, 2018р.

14. Добранський С.С., Бучко І.О., Аналіз поверхні сталі 65Г після електроерозійної обробки // матеріали VІ Міжнародної науково-технічної конференції з нагоди 112-ї річниці від дня народження доктора технічних наук, професора, члена-кореспондента ВАСГНІЛ, віце-президента УАСГН КРАМАРОВА Володимира Савовича (1906-1987) «КРАМАРОВСЬКІ ЧИТАННЯ» 2019р.

15. Добранський С.С. Аналіз способів підвищення довговічності робочих органів ґрунтообробних машин // Міжнародна науково-практична конференції АГРАРНА НАУКА ТА ОСВІТА В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ, м. Кам’янець-Подільський, Україна 2019р.

Сфера наукових інтересів: підвищення довговічності ґрунтообробних знарядь і машин.

 

Герасимчук Дмитро Васильович – спеціаліст вищої категорії.

Дата народження: 04.11.1988р.

Дані про освіту: Житомирський агротехнічний коледж, Житомирський національний агроекологічний університет, кваліфікація, Національний університет біоресурсів і природокористування України, кваліфікація: інженер-педагог.

Продовжує навчання в аспірантурі ННЦ«ІМЕСГ» НААН України.

Відомості про підвищення кваліфікації: Полтавський університет економіки і торгівлі, Житомирський національний агроекологічний університет 

Посада: викладач кафедри «Агроінженерія».

Основні публікації за напрямом: 1. Герук С.М., Герасимчук Д.В. «Тенденції розвитку конструкцій картоплезбиральної техніки» у загальнодержавному міжвідомчому науково-технінчному збірнику. Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин, 2016, вип. 46 – Кіровоград: КНТУ, 2016. – 318 с.

2. Герук С.М., Герасимчук Д.В. «Аналіз робочих органів машин для викопування коренебульбоплодів» у віснику Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Випуск 170. «Технічні системи і технології тваринництва» «Технічний сервіс машин для рослинництва». – Х.: Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Перта Василенка, 2016. – 246 с.

3. Герук С.М., Герасимчук Д.В., Добранський С.С. «Дослідження процесу викопування коренеплодів» у збірнику тез ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь» - Житомир, 2018. – 327с.

4. Герасимчук Д.В. «Огляд та аналіз знарядь для збирання кормобульбоплодів» у збірнику тез ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь» - Житомир, 2017. – 291с.

Сфера наукових інтересів: інтенсивне вирощування сільськогосподарських культур  в умовах закритого ґрунту. 

 

Поліщук Олександр Степановичспеціаліст першої категорії

Дата народження: 14.07.1967р.

Дані про освіту: Житомирський державний сільськогосподарський інститут, кваліфікація

Відомості про підвищення кваліфікації: Житомирський національний агроекологічний університет

Посада:викладач кафедри «Агроінженерія».

Участь у конференціях і семінарах: 1.Поліщук О. С., Горкуша Ю. С. Підвищення ефективності решітного очищення зерна машиною ОВС-25. І Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь»: Збірник тез – Житомир, 2014. – 92-93 с.

2. Шейченко В.О, Лімонт А.С., Руденко В.Г., Поліщук О.С. Втрата волокна в полеглому стеблостої і готування рошенцевої льонотрести. V всеукраїнська науково-практична конференція «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В АПК»: Збірник тез Луцьк, 2015.– 146-148 с.

3. ПоліщукО.С. Екологічна ефективність застосування водопаливної емульсії в автотракторних двигунах. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь»: Збірник тез – Житомир, 2016. – 81-83 с.

4. Поліщук О.С., Яцковець М.Ю. Транспортний процес при садінні картоплі. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь»: Збірник тез – Житомир, 2016. – 83-85 с.

5. Поліщук О.С. Розвиток конструкцій молотильно-сепарувальних систем зернозбиральних комбайнів. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь»: Збірник тез – Житомир, 2017.– 135-137 с.

6. Лімонт А., Поліщук О. Елементи пропускної спроможності прес-підбирачів і якість рулонів льонотрести. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Іноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва»: Збірник тез – Тернопіль, 2017.– 263-266 с.

7. Поліщук О.С. Особливості організації перевезень сільськогосподарських вантажів автомобільним транспортом. ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь»: Збірник тез – Житомир, 2018.– 285-287 с.

8. Поліщук О.С. Тенденції розвитку ротаційних косарок. V Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь»: Збірник тез – Житомир, 2019.– 170-171 с.

Основні публікації за напрямом: 1. Шейченко В.О, Лімонт А.С., Руденко В.Г., Поліщук О.С. Втрата волокна в полеглому стеблостої і готування рошенцевої льонотрести. Сільськогосподарські машини: Збірник наук.ст. – Вип. 32. – Луцьк, 2015.– 258-265 с.

2. А. С. Лімонт, О. С. Поліщук, О. Б. Плужніков. Абсолютна маса насіння і збирання льону-довгунця. Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин: : Збірник наук.ст. – Вип. 46. – Кіровоград, 2016.– 166-175 с.

3. Б. В. Ємець, С. В. Пустовіт, О. С. Поліщук, Л. В. Ємець. Моделювання показників тягово-швидкісних властивостей автомобіля під час його роботи на водопаливних емульсіях: Вісник ЖНАЕУ. Науково-теоретичний збірник №1(53) . – Житомир, 2016.– 317-325 с.

4. Лімонт А.С., Поліщук О. С. , Плужніков О. Б. Агроландшафти полісся і використання машинно-тракторного парку в умовах великотоварних аграрних формувань Сільськогосподарські машини: Зб.наук.ст. – Вип. 37. – Луцьк, 2017.– 57-66 с.

5. Поліщук О.С. Машини для обробітку ґрунту. Посівні та садильні машини: методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Сільськогосподарські машини» зі спеціальності 5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання АПВ». – Житомир:ЖАТК, 2014. – 75 с.

6. Поліщук О.С. Машини для внесення добрив, хімічного захисту рослин та заготівлі кормів: методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Сільськогосподарські машини» зі спеціальності 5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання АПВ». – Житомир:ЖАТК, 2015. – 73 с.

7. Поліщук О.С. Комбайни зернозбиральні: методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Сільськогосподарські машини» зі спеціальності 5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання АПВ». – Житомир:ЖАТК, 2016. – 55 с.

8. Транспортне забезпечення використання машинних агрегатів на збиранні цукрових буряків і силосних культур: методична розробка і завдання для виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Експлуатація машин і обладнання» зі спеціальності 208 «Агроінженерія» / А.С.Лімонт, О.С.Поліщук. Житомир:ЖАТК, 2016. – 28 с.

9. Звіт-щоденник з навчальної практики з дисципліни «Машини і обладнання в АПК» зі спеціальності 208 «Агроінженерія» / О.С.Поліщук, Д.В.Герасимчук, С.С.Добранський. Житомир:ЖАТК, 2017. – 82 с.

10. Визначення експлуатаційних показників автомобілів в транспортних технологіях аграрного виробництва: методичні вказівки і завдання для самостійної роботи студентів першого бакалаврського рівня вищої освіти зі спеціальності 208 «Агроінженерія», 141 «Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка» / А.С.Лімонт, О.С.Поліщук. Житомир:ЖАТК, 2017. – 28 с.

11. Основи теорії і розрахунку автотракторних двигунів “Основи теорії і розрахунку трактора і автомобіля”: методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисципліни “Трактори і автомобілі” для студентів зі спеціальності 208 «Агроінженерія» освітній ступінь «Бакалавр» / О.П.Рябчук, О.С.Поліщук, С.В.Чередніченко. Житомир:ЖАТК, 2017. – 81 с.

Наявність не менше п'яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених

до переліку наукових фахових видань України: 1.Шейченко В.О, Лімонт А.С., Руденко В.Г., Поліщук О.С. Втрата волокна в полеглому стеблостої і готування рошенцевої льонотрести. Сільськогосподарські машини: Збірник наук.ст. – Вип. 32. – Луцьк, 2015.– 258-265 с.

2. А. С. Лімонт, О. С. Поліщук, О. Б. Плужніков. Абсолютна маса насіння і збирання льону-довгунця. Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин: : Збірник наук.ст. – Вип. 46. – Кіровоград, 2016.– 166-175 с.

3. Б. В. Ємець, С. В. Пустовіт, О. С. Поліщук, Л. В. Ємець. Моделювання показників тягово-швидкісних властивостей автомобіля під час його роботи на водопаливних емульсіях: Вісник ЖНАЕУ. Науково-теоретичний збірник №1(53) . – Житомир, 2016.– 317-325 с.

4. Лімонт А.С., Поліщук О. С. , Плужніков О. Б. Агроландшафти полісся і використання машинно-тракторного парку в умовах великотоварних аграрних формувань Сільськогосподарські машини: Зб.наук.ст. – Вип. 37. – Луцьк, 2017.– 57-66 с.

Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії: Електронний підручник з дисципліни «Сільськогосподарські машини». ДУ НМЦ «Агроосвіта» 2016р. (http://nmcbook.com.ua/навчальні-посібники/агроінженерія/)

Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок: 1. Поліщук О.С. Машини для обробітку ґрунту. Посівні та садильні машини: методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Сільськогосподарські машини» зі спеціальності 5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання АПВ». – Житомир:ЖАТК, 2014. – 75 с.

2. Поліщук О.С. Машини для внесення добрив, хімічного захисту рослин та заготівлі кормів: методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Сільськогосподарські машини» зі спеціальності 5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання АПВ». – Житомир:ЖАТК, 2015. – 73 с.

3. Поліщук О.С. Комбайни зернозбиральні: методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Сільськогосподарські машини» зі спеціальності 5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання АПВ». – Житомир:ЖАТК, 2016. – 55 с.

4. Транспортне забезпечення використання машинних агрегатів на збиранні цукрових буряків і силосних культур: методична розробка і завдання для виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Експлуатація машин і обладнання» зі спеціальності 208 «Агроінженерія» / А.С.Лімонт, О.С.Поліщук. Житомир:ЖАТК, 2016. – 28 с.

5. Звіт-щоденник з навчальної практики з дисципліни «Машини і обладнання в АПК» зі спеціальності 208 «Агроінженерія» / О.С.Поліщук, Д.В.Герасимчук, С.С.Добранський. Житомир:ЖАТК, 2017. – 82 с.

6. Визначення експлуатаційних показників автомобілів в транспортних технологіях аграрного виробництва: методичні вказівки і завдання для самостійної роботи студентів першого бакалаврського рівня вищої освіти зі спеціальності 208 «Агроінженерія», 141 «Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка» / А.С.Лімонт, О.С.Поліщук. Житомир:ЖАТК, 2017. – 28 с.

7. Основи теорії і розрахунку автотракторних двигунів “Основи теорії і розрахунку трактора і автомобіля”: методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисципліни “Трактори і автомобілі” для студентів зі спеціальності 208 «Агроінженерія» освітній ступінь «Бакалавр» / О.П.Рябчук, О.С.Поліщук, С.В.Чередніченко. Житомир:ЖАТК, 2017. – 81 с.

Сфера наукових інтересів: ефективне використання машинно-тракторних агрегатів в АПК.

 

Бучко Ігор Олександрович – спеціаліст другої категорії.

Дата народження: 25.03.1989р.

Дані про освіту: Житомирський державний технологічний університет

Відомості про підвищення кваліфікації: Житомирський національний агроекологічний університет

Посада: викладач кафедри «Агроінженерія».

Основні публікації за напрямом: Аспірант вечірньої форми навчання за науковою спеціальністю 131 – Прикладна механіка (спеціалізація – Тертя та зношування в машинах) кафедри загальної і прикладної фізики АКІ. Тема дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора філософії «Підвищення зносостійкості робочих органів посівних машин».

Участь у конференціях і семінарах: 1. Добранський С.С., Бучко І.О. Аналіз поверхні сталі 65Г після електроерозійної обробки. Тези доповідей VI науково-технічної конференції (21-22 лютого 2019 року, м. Київ НУБіП). с. 153-155. 

2. Дворук В.І., Бучко І.О., Добранський С.С. Класифікація посівних машин та їх робочих органів, що взаємодіють з ґрунтом. Тези доповідей VI науково-технічної конференції (21-22 лютого 2019 року, м. Київ НУБіП). с. 272-273.

3. Бучко І.О. Удосконалення конструкції штангового обприскувача ОПШ-15. Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції молодих учених. (16 травня 2019 року, м. Херсон: ІЗЗ НААН). с. 25-26.

Сфера наукових інтересів: покращення експлуатаційних властивостей автомобіля та його керованості.

 

       Довбиш Андрій Петрович – спеціаліст.

Дата народження:  01.09.1977 р.

Дані про освіту: Житомирський агротехнічний коледж, Державну агроекологічну академію України,  аспірантура Тернопільського Національного технічного університету імені Івана Пулюя.

Посада: викладач спеціальних дисциплін відділення «Агроінженерія».

Участь у конференціях і семінарах: 1) XVI Міжнародна наукова конференція Державної наукової установи «Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва ім. Л. Погорілого»; 

2) V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь» Житомирський агротехнічний коледж 28-29березня 2019 року;

3) V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь» Житомирський агротехнічний коледж 28-29березня 2018 року;

4) ІV Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій», 25-26 листопада 2015 р.

Основні публікації за напрямом: 1. Dynamics of flexible elements of drive systems with variable contact point to the pulleys / M.B. Sokil, O.L. Lyashuk, А.Р Dovbush // INMATEH «Agricultural Engineering » vol 48, no. 1 / 2016. pр.119-124, Bucharest. (Scopus).(Автор розробив методику впливу коливання гнучких елементів систем приводу на транспортування) 

2. Interpretation of the choice of conveyers with improved technological characteristics/ Ivan Gevko, Oleh Lyashuk, Andrii Djachun, Andriy Dovbush // MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture – Vol 17, no. 4 / 2015. PР. 107-116, Lublin–Rzeszow. ( Автор обґрунтовано вибір варіанта конструкції робочих органів для технологічного процесу транспортування) Публікації в наукових виданнях України

3. Дослідження резонансних коливань трубчастих скребкових конвеєрів дво-вимірних елементів / С.М. Герук, А.П. Довбиш, О.Л. Ляшук, В.З. Гудь // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. “Технічні системи і технології твариництва” – Випуск 181. – Харків, 2017. – С. 294-305. (Автор отримав залежність максимальних динамічних зусиль у робочого органу)

4. Герук С.М., Особливості конструкцій трубчастих конвеєрів / С.М.Герук, А.П. Довбиш // Збірник наукових статей. Луцький національний технічний університет. «Сільськогосподарські машини». Вип. 29-30 –Луцьк, 2014. – С. 15-20. (Автор запропонував та обґрунтував параметри конструкцій трубчастих конвеєрів)

5. Дослідження коливань скребкових канатних робочих органів конвеєрів для транспортування насипних вантажів / С.М. Герук, О.Л. Ляшук, О.П. Cкиба, А.П. Довбиш // «Перспективні технології та прилади» збірник наукових праць – Луцьк, 2015. – Вип. №7. С. 17-22. (Автор отримав залежность для визначення переміщень окремих точок робочого органа, що характеризують його коливання)

6. Герук С.М., Вплив збурень коливань вібросепаратора на динаміку зернової суміші / С.М. Герук, А.П. Довбиш// Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник «Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин». Вип. 46. –Кіровоград, 2016. – С.124-132. (Автор отримав залежності для визначення резонансних коливань зернової суміші в процесі вібраційної обробки)

7. Герук С.М., Математична модель динаміки зернової суміші підчас її сепарації в трубчастому скребковому ланцюговому ковеєрі / С.М. Герук, А.П. Довбиш / Вісник Сумського національного аграрного університету «Серія «Механізація та автоматизація виробничих процесів», – Суми, 2016. – Випуск 10/2 (30). – С. 78-85. (Автор отримав характеристики власних коливань зернової суміші під час руху вздовж сита вібросепаратора).

8. Синтез конвеєрів з розширеними технологічними можливостями / О.Л. Ля-шук, О. С. Голотенко, В.М. Клендій, А.П. Довбиш// Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник «Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин». Вип. 47. – Кіровоград, 2017. – С.167-177. (Автором проведений синтез трубчастих скребкових конвеєрів)

9. Дослідження трубчастого скребкового конвеєра з просторовою трасою /І.Т. Ярема, Т.Б.Пиндус, А.П. Довбиш, М.Д. Радик// Міжвузівський збірник Наукові нотатки Луцький національний технічний університет. Випуск 61. Луцьк, 2018. - С. 243-249.( Автором обгрунтовано параметри трубчастого скребкового конвеєра) Матеріали і тези конференцій

10. Герук С.М., Дослідження динамічних навантажень у привідному ланцюзі конвеєра // С.М. Герук, А.П. Довбиш// Матеріали XІХ наукової конференції ТНТУ ім. І. Пулюя, 18-19 травня 2016 р.: тези допов. – Тернопіль: ТНТУ, 2015. – С. 40. (Автор отримав аналітичну залежність максимального значення динамічної деформації ланцюга )

11. Герук С.М., Вплив геометричних, кінематичних та фізико-механічних параметрів на власні коливання робочого органу скребкового конвеєра / С.М. Герук, А.П. Довбиш О.Л. Ляшук// ІV Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій», 25-26 листопада 2015 р.: тези допов. – Тернопіль : ТНТУ, 2015. – С. 169-171. (Автор запропонував конструкцію робочого органа скребкового конвеєра)

12. Герук С.М., Динамічні навантаження у привідному ланцюзі конвеєра під час резонансних коливань /С.М Герук, А.П. Довбиш // ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь», 7 28-29 березня 2018р.: тези допов. – Житомир : ЖАТК, 2018. – С. 284-285. (Автор отримав динамічне напруження у прямолінійних ділянках ланцюга конвеєра)

13. Герук С.М., До питання про визначення основних фізико-механічних характеристик зернової суміші / С.М Герук, А.П. Довбиш// ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь», 28-29 березня 2018р. : тези допов. – Житомир: ЖАТК, 2018. – С. 282-284.( Автор запропонував методику дослідження динаміки зернової суміші у процесі вібросепарації) Патенти України на корисні моделі

14.Пат. 108423 Україна, МПК

Наявність не менше п'яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених

до переліку наукових фахових видань України: 1. Дослідження резонансних коливань трубчастих скребкових конвеєрів дво-вимірних елементів / С.М. Герук, А.П. Довбиш, О.Л. Ляшук, В.З. Гудь // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. “Технічні системи і технології твариництва” – Випуск 181. – Харків, 2017. – С. 294-305. (Автор отримав залежність максимальних динамічних зусиль у робочого органу) 

2. Герук С.М., Особливості конструкцій трубчастих конвеєрів / С.М.Герук, А.П. Довбиш // Збірник наукових статей. Луцький національний технічний університет. «Сільськогосподарські машини». Вип. 29-30 –Луцьк, 2014. – С. 15-20. (Автор запропонував та обґрунтував параметри конструкцій трубчастих конвеєрів)

3. Дослідження коливань скребкових канатних робочих органів конвеєрів для транспортування насипних вантажів / С.М. Герук, О.Л. Ляшук, О.П. Cкиба, А.П. Довбиш // «Перспективні технології та прилади» збірник наукових праць – Луцьк, 2015. – Вип. №7. ? С. 17-22. (Автор отримав залежность для визначення переміщень окремих точок робочого органа, що характеризують його коливання)

4. Герук С.М., Вплив збурень коливань вібросепаратора на динаміку зернової суміші / С.М. Герук, А.П. Довбиш// Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник «Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин». Вип. 46. –Кіровоград, 2016. – С.124-132. (Автор отримав залежності для визначення резонансних коливань зернової суміші в процесі вібраційної обробки)

5. Герук С.М., Математична модель динаміки зернової суміші підчас її сепарації в трубчастому скребковому ланцюговому ковеєрі / С.М. Герук, А.П. Довбиш / Вісник Сумського національного аграрного університету «Серія «Механізація та автоматизація виробничих процесів», – Суми, 2016. – Випуск 10/2 (30). – С. 78-85. (Автор отримав характеристики власних коливань зернової суміші під час руху вздовж сита вібросепаратора).

6. Синтез конвеєрів з розширеними технологічними можливостями / О.Л. Ля-шук, О. С. Голотенко, В.М. Клендій, А.П. Довбиш// Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник «Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин». Вип. 47. – Кіровоград, 2017. – С.167-177. (Автором проведений синтез трубчастих скребкових конвеєрів)

7. Дослідження трубчастого скребкового конвеєра з просторовою трасою /І.Т. Ярема, Т.Б.Пиндус, А.П. Довбиш, М.Д. Радик// Міжвузівський збірник Наукові нотатки Луцький національний технічний університет. Випуск 61. Луцьк, 2018. - С. 243-249.( Автором обгрунтовано параметри трубчастого скребкового конвеєра);

 

Сергійчук Олександр Дмитрович – спеціаліст.

Дата народження: 09.07.1978р.

Дані про освіту:  Житомирський агротехнічний коледж, Житомирський державний агроекологічний університет.

Відомості про підвищення кваліфікації: Житомирський національний агроекологічний університет

Посада: завідувач навчальною лабораторією «Сільськогосподарські машини та експлуатація машин і обладнання».

Сфера наукових інтересів: підвищення ресурсу експлуатації сільськогосподарських машин і знарядь.

 

Рябчук Павло Олександрович – спеціаліст.

Дата народження: 04.01.1994р.

Дані про освіту: Житомирський агротехнічний коледж, Житомирський національний агроекологічний університет, Житомирський національний агроекологічний університет.

Посада: викладач кафедри «Агроінженерії».;

Сфера наукових інтересів: підвищення зносостійкості робочих органів, збиральних машин;