Герук Станіслав Миколайович - завідувач кафедри «Агроінженерія», кандидат технічних наук,  доцент, старший науковий співробітник, член-кореспондент Інженерної академії України.

Профіль в Google Академія

Герук Станіслав Миколайович народився 27 серпня 1951 року. В 1973 році з відзнакою закінчив Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут ім. В.П. Затонського за спеціальністю «Фізика, електротехніка», а у 1984 – Хмельницький технологічний інститут за спеціальністю «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти». З 1985 по 1988 роки навчався в аспірантурі Білоруського інституту механізації сільського господарства. У лютому 1989 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: «Технологический процесс и основные параметры машины с активными рабочими органами для поверхностной обработки почвы».

2005 – рішенням Атестаційної колегії МОН присвоєно вчене звання доцента кафедри технічного сервісу та інженерної екології.

2009 – обрано член-кореспондентом Інженерної академії України.

Працював на посадах головного конструктора Кам’янець-Подільського заводу сільгоспмашин та генерального директора Науково-виробничого підприємства «ГЛАМІС». Брав безпосередню участь у розробці конструкцій ряду сільськогосподарських машин , агрегатів та знарядь, як для малогабаритних так і енергонасичених тракторів; аераторів; емульгаторів; поточних технологічних ліній з переробки плодоовочевої сировини; широкополосних електродів електрофільтрів для коксохімічних, хімічних, цементних підприємств, ТЕЦ, які були впроваджені у виробництво, а також проекту заводу з виготовлення базальтового волокна та джгута з нього.

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах освіти ІІІ–ІV рівня акредитації складає більше 15 років.

З 2004 по 2012 роки – завідувач кафедри «Технічного сервісу та інженерної екології», заступник декана факультету механізації сільського господарства з наукової роботи ЖНАЕУ.

В 2012 – 2015 роках – пр.овідний науковий співробітник Національного наукового центру «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» Національної академії аграрних наук України, завідувач аспірантури та докторантури.

З 2015 року – викладач ЖАТК.

Відомості про підвищення кваліфікації: Житомирський національний агроекологічний університет, підвищення кваліфікації з дисципліни «Фізика», "Надійність машин і обладнання в АПК".

Участь у конференціях і семінарах: 1. Герук С.М., Дослідження динамічних навантажень у привідному ланцюзі конвеєра // С.М. Герук, А.П. Довбиш// Матеріали XІХ наукової конференції ТНТУ ім. І. Пулюя, 18-19 травня 2016 р.: тези допов. – Тернопіль: ТНТУ, 2015. – С. 40. (Автор отримав аналітичну залежність максимального значення динамічної деформації ланцюга ).

2 Герук С.М., Вплив геометричних, кінематичних та фізико-механічних параметрів на власні коливання робочого органу скребкового конвеєра / С.М. Герук, А.П. Довбиш О.Л. Ляшук// ІV Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій», 25-26 листопада 2015 р.: тези допов. – Тернопіль : ТНТУ, 2015. – С. 169-171. (Автор запропонував конструкцію робочого органа скребкового конвеєра).

3. Герук С.М., Динамічні навантаження у привідному ланцюзі конвеєра під час резонансних коливань /С.М Герук, А.П. Довбиш // ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь», 7 28-29 березня 2018р.: тези допов. – Житомир : ЖАТК, 2018. – С. 284-285. (Автор отримав динамічне напруження у прямолінійних ділянках ланцюга конвеєра) .

4. Герук С.М., До питання про визначення основних фізико-механічних характеристик зернової суміші / С.М Герук, А.П. Довбиш// ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь», 28-29 березня 2018р. : тези допов. – Житомир: ЖАТК, 2018. – С. 282-284.( Автор запропонував методику дослідження динаміки зернової суміші у процесі вібросепарації).

Основні публіокації за напрям: 1. Дослідження резонансних коливань трубчастих скребкових конвеєрів дво-вимірних елементів / С.М. Герук, А.П. Довбиш, О.Л. Ляшук, В.З. Гудь // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. “Технічні системи і технології твариництва” – Випуск 181. – Харків, 2017. – С. 294-305. (Автор отримав залежність максимальних динамічних зусиль у робочого органу). 

2. Герук С.М., Особливості конструкцій трубчастих конвеєрів / С.М.Герук, А.П. Довбиш // Збірник наукових статей. Луцький національний технічний університет. «Сільськогосподарські машини». Вип. 29-30 –Луцьк, 2014. – С. 15-20. (Автор запропонував та обґрунтував параметри конструкцій трубчастих конвеєрів). 

3. Дослідження коливань скребкових канатних робочих органів конвеєрів для транспортування насипних вантажів / С.М. Герук, О.Л. Ляшук, О.П. Cкиба, А.П. Довбиш // «Перспективні технології та прилади» збірник наукових праць – Луцьк, 2015. – Вип. №7. ? С. 17-22. (Автор отримав залежность для визначення переміщень окремих точок робочого органа, що характеризують його коливання) 

4 Герук С.М., Вплив збурень коливань вібросепаратора на динаміку зернової суміші / С.М. Герук, А.П. Довбиш// Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник «Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин». Вип. 46. –Кіровоград, 2016. – С.124-132. (Автор отримав залежності для визначення резонансних коливань зернової суміші в процесі вібраційної обробки) 

5. Герук С.М., Математична модель динаміки зернової суміші підчас її сепарації в трубчастому скребковому ланцюговому ковеєрі / С.М. Герук, А.П. Довбиш / Вісник Сумського національного аграрного університету «Серія «Механізація та автоматизація виробничих процесів», – Суми, 2016. – Випуск 10/2 (30). – С. 78-85. (Автор отримав характеристики власних коливань зернової суміші під час руху вздовж сита вібросепаратора).

6. Навч. посібник з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (лист № 1/11 – 6339 від 01.04.2013р. «Курсове проектування з інженерного менеджменту». Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2013.-228с.

Сфера наукових інтересів: розробка технологічних процесів і обґрунтування основних параметрів машин та засобів сільськогосподарського виробництва, підвищення їх надійності та довговічності.

Герук С.М. є співавтором понад 220 наукових та навчально-методичних праць, 9-х навчальних посібників, монографії, 2-х авторських свідоцтв СРСР та 25 патентів України.

Під керівництвом Герука С.М. захищено 7 дисертацій на здобуття вченого ступеня кандидата наук.

 

Борак Костянтин Вікторович - кандидат технічних наук, заступник директора з навчальної роботи. Науково-педагогічний та педагогічний стаж – 7 років. У Житомирському агротехнічному коледжі працює з 2014 року. Автор 80 наукових і навчально-методичних робіт, з яких 25 статей опубліковані у виданнях включених до переліку наукових фахових видань, 6 статей опубліковані в закордонних виданнях, 4 патенти на винаходи, 28 опублікованих доповідей на конференціях та 17 навчально-методичних праць.

Профіль в Google Академія

Відомості про підвищення кваліфікації: Житомирський національний агроекологічний університет, Підвищення кваліфікації з дисциплін «Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів та взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання», «Деталі машин», «Механіка матеріалів і конструкцій», «Теорія механізмів і машин», «Підйомно-транспортні машини»

Напрям наукової діяльності - триботехнічні основи підвищення зносостійкості робочих органів ґрунтообробних та посівних машин.

 

 

Руденко Віталій Григорович – спеціаліст вищої категорії.

Число, місяць, рік народження: 03.06.1984р.

Профіль в Google Академія

Дані про освіту: вища, 2004р. - Житомирський агротехнічний коледж, кваліфікація: технік-механік;

2007р. - Державний агроекологічний університет, кваліфікація: інженер-механік;

2011р. - Національний університет біоресурсів і природокористування України, кваліфікація: інженер - педагог.

Продовжує навчання в аспірантурі ННЦ «ІМЕСГ» НААН України.

Відомості про підвищення кваліфікації:Житомирський національний агроекологічний університет, центр якості освіти, підвищення кваліфікації та перепідготовки ЖНЕУ 2016р, підвищення кваліфікації з дисципліни "Експлуатація машин і обладнання".

Посада: завідувач відділення "Агроінженерія".

Основні публікації за напрямом: 1. Руденко В. Г. Фізичні, хімічні та механічні процеси в трибосистемі «робочий орган – ґрунт» / В.Г. Руденко, К.В. Борак, А.В. Кравчук, С.С. Добранський // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Технічний сервіс машин для рослинництва. Технічний сервіс машин для тваринництва. – Харків: ХНТУСГ ім. П. Василенка, 2017. – Випуск 181 – С. 143-147. 

2. Руденко В.Г. Экспериментальные исследования почвообрабатывающих дисков фирмы Bellota/ В. Г. Руденко, К.В. Борак, С.Н. Герук, //Техническое обеспечение инновационных технологий в сельском хозяйстве: сборник научных статей Международной научно-практической конференции, Минск, 22-24 ноября 2017 г. - Минск: БГАТУ, 2017.- С. 39-46. 

3. Руденко В.Г.Силова характеристика взаємодії дискового робочого органу з ґрунтом / С.М. Герук, К.В. Борак, В.Г. Руденко // Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції. Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки. – Кіровоград: КНТУ, 2015.–205 с. 

4. Руденко В. Г. Умови самоорганізації трибосистеми «робочий орган–ґрунт» / С.М. Герук, К.В. Борак, В.Г. Руденко// Збірник тез доповідей XVI Міжнародної наукової конференції" . Сучасні проблеми землеробської механіки. – Київ: НУБІП України, 2015.– 450 с. 

5. Руденко В.Г. terms of self-organization tribosystem "working tool - land" / С.М. Герук, К.В. Борак, В.Г. Руденко// Науковий вісник НУБіП України. Серія: Техніка та енергетика АПК. – Київ: НУБІП України, 2015.– 30-31 с.

Наявність не менше п'яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених

до переліку наукових фахових видань України: 1. Руденко В.Г. Дослідження карбовібродугового методу зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин/ Руденко В.Г. Герук С.М.// Матеріали конференції підвищення надійності машин і обладнання. 1 а Міжнародна науково-практична конференція. - К: Центральноукраїнський національний технічний університет , кафедра експлуатації та ремонту машин, 2019. С. 107. 

2. Руденко В. Г. Фізичні, хімічні та механічні процеси в трибосистемі «робочий орган – ґрунт» / В.Г. Руденко, К.В. Борак, А.В. Кравчук, С.С. Добранський // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Технічний сервіс машин для рослинництва. Технічний сервіс машин для тваринництва. – Харків: ХНТУСГ ім. П. Василенка, 2017. – Випуск 181 – С. 143-147. 

3. Руденко В.Г. Экспериментальные исследования почвообрабатывающих дисков фирмы Bellota/ В. Г. Руденко, К.В. Борак, С.Н. Герук, //Техническое обеспечение инновационных технологий в сельском хозяйстве: сборник научных статей Международной научно-практической конференции, Минск, 22-24 ноября 2017 г. - Минск: БГАТУ, 2017.- С. 39-46. 

4. Руденко В.Г. Силова характеристика взаємодії дискового робочого органу з ґрунтом / С. М. Герук, К. В. Борак, В. Г. Руденко // Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції. Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки. – Кіровоград: КНТУ, 2015.–205 с.

5. Руденко В. Г. Умови самоорганізації трибосистеми «робочий орган–ґрунт» / С. М. Герук, К. В. Борак, В. Г. Руденко // Збірник тез доповідей XVI Міжнародної наукової конференції". Сучасні проблеми землеробської механіки. – Київ: НУБІП України, 2015.– 450 с. 

6. Руденко В.Г. Тerms of self-organization tribosystem "working tool - land" / С. М. Герук, К. В. Борак, В. Г. Руденко // Науковий вісник НУБіП України. Серія: Техніка та енергетика АПК. – Київ: НУБіП України, 2015.– 30-31 с.

Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок: 1. Руденко В.Г. Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни Експлуатація машин і обладнання» для студентів заочної форми навчання. Житомир: ЖАТК, 2016 р. – 104 с. 

2. Руденко В.Г. Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни Експлуатація машин і обладнання для студентів заочної форми навчання.. Житомир: ЖАТК, 2018 р. – 112 с. 

3. Руденко В.Г. Конспект лекцій з дисципліни Машини та обладнання для переробки сількогосподарської продукції. Житомир: ЖАТК, 2018 р. – 328 с.

Сфера наукових інтересів: підвищення довговічності ґрунтообробних знарядь.

 

 

Хоменко Сергій Михайлович- кандидат технічних наук, викладач кафедри «Анроінженерія». Науково-педагогічний та педагогічний стаж – 8 років. У Житомирському агротехнічному коледжі працює з 2014 року. Автор 78 наукових і навчально-методичних робіт, з яких 37 статей опубліковані у виданнях включених до переліку наукових фахових видань,12 патентів на винаходи, 10 опублікованих доповідей на конференціях та 19 навчально-методичних праць.

Відомості про підвищення кваліфікації: Житомирський національний агроекологічний університет, підвищення кваліфікації з дисципліни «Гідро та пневмопривід техніки в АПК» «Паливо-мастильні та інші експлуатаційні матеріали», Технічний сервіс та ремонт машин і обладнання в АПК, Діагностування, технічний сервіс та ремонт машин в рослинництві, Діагностування, технічний сервіс та ремонт машин в тваринництві.

Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії: 

1. Хоменко С.М.Діагностування, технічний сервіс та ремонт машин в рослинництві.

Навчальний посібник. – Житомир : КП «Полісся», 2018. – 346 с.

 

 

Напрям наукової діяльності - удосконалення технічних засобів для внесення твердих органічних добрив.  

       

 

 

Лімонт Анататолій Станіславович – кандидат технічних наук, загальний стаж 59 років, педагогічний стаж – 47 років. У Житомирському агротехнічному коледжі працює з 01 вересня 2014 року. Автор понад 200 наукових навчально-методичних робіт що видані у фахових виданнях України та за її межами, 2 авторських свідоцтва та 2 патенти на винахід.

Напрямок наукової діяльності – ефективне використання машинно-тракторних агрегатів в аграрному та лісовому комплексі.

Лімонт А.С. є визнаним професіоналом:

з досвідом управлінської роботи за фахом: більше 10 років працював на керівних посадах: завідувач машино-тракторним парком радгоспу ім. Тельмана, Осакарівського району, Карагандинська область, старший інженер радгоспу №4, ім. Тельмана, Осакарівського району, Карагандинська область, головного інженера радгоспу «Тракторист», Осакарівського району, Карагандинська область, завідувач лабораторією Поліського відділення УНДІМЕм.Коростень, п/в Грозіно.

з досвідом практичної роботи за фахом:більше 10 років працював за професіями, що відповідають за змістом навчальним дисциплінам, які він викладає.

з досвідом інноваційної роботи: за останні 10 років працював над працями спрямованими на створення об’єктів інтелектуальної власності, старшим науковим співробітником Поліського відділення УНДІМЕСГ (1970-1976рр.), керівником групи науково-технічної інформації і пропаганди Ж

 

итомирського філіалу інституту «Укрсільгосппроект» (1977р.), старшим науковим співробітником науково-дослідного інституту сільського господарства Нечорноземної зони УРСР(1977-1980рр.) видав 2 посібники з грифом МОН має 2 патенти на винахід підготував понад 200 наукових праць, що видані у фахових виданнях України та за її межами.

 

Макарчук Олексій Васильович - кандидат технічних наук, викладач кафедри  «Анроінженерія». Науково-педагогічний та педагогічний стаж – 7 років. У Житомирському агротехнічному коледжі працює з 2015 року. Автор 48 наукових і навчально-методичних робіт, з яких 15 статей опубліковані у виданнях включених до переліку наукових фахових видань, 4 опублікованих доповідей на конференціях та 27   навчально-методичних праць.

Профіль в Google Академія

Напрям наукової діяльності - управління проектами і програмами сільськогосподарського виробництва.

 

Гавриловський Володимир Петрович – спеціаліст вищої категорії, викладач методист.

Число, місяць, рік народження: 25.09.1950р.

Дані про освіту: вища, 1980р. - Українська ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарська академія, кваліфікація: інженер-механік;

1985р. - педагогічний факультет, кваліфікація: інженер-педагог.

Посада: заступник директора з навчально-виробничої роботи.

Сфера наукових інтересів: дослідження ефективного використання машинно-тракторних агрегатів. 

 

      Мамчур Віталій Аркадійович – кандидат технічних наук.

Число, місяць, рік народження: 28.08.1952р.

Дані про освіту: У 1975 році закінчив Українську сільськогосподарську академію за спеціальністю «Механізація сільського господарства».

З 1975 по 1985 рік працював головним інженером-механіком хмелерадгоспу «Рея» Бердичівського району Житомирської області. 

З 1985 по 1988 рік навчався в аспірантурі  Московського державного агроінженерного університету.

У 1996 р. захистив дисертацію на тему «Обґрунтування принципової схеми і параметрів комбінованого знаряддя для основного обробітку грунту» за спеціальністю 05.20.01 – “Механізація сільськогосподарського виробництва» на засіданні спеціалізованої вченої ради Московського державного агроінженерного університету і отримав науковий ступінь кандидата технічних наук.

З 1988 по 2017 рік працював асистентом, старшим викладачем і доцентом кафедри процесів, машин і обладнання Житомирського національного агроекологічного університету.

З 2018 року викладач спеціальних дисциплін Житомирського агротехнічного коледжу.

Посада: викладач кафедри «Агроінженерія».

Сфера наукових інтересів: техніка та технології для механізованого обробітку грунту, сівби і догляду за посівами сільськогосподарських культур.

 

Кочубей Володимир Онисимович – спеціаліст вищої категорії.

Число, місяць, рік народження: 20.09.1941р.

Дані про освіту: вища,  1961р. - Житомирський сільськогосподарський технікум, кваліфікація: технік-механік;  1972р. -    закінчив Київський автодорожній інститут, кваліфікація: інженер-механік.

Посада: викладач кафедри «Агроінженерія».

Сфера наукових інтересів: зниження витрат палива при експлуатації автомобілів. 

 

 Веремій Тамара Борисівнаспеціаліст вищої категорії.

Число, місяць, рік народження: 20.01.1969р.

Дані про освіту: вища, 1988р. -  Житомирський технікум землевпорядкування, кваліфікація: бухгалтер;

 2003р.- Державний  агроекологічний університет, кваліфікація: бухгалтер-економіст;

2007р. - Національний аграрний університет, кваліфікація: економіст-педагог.

Посада: викладач кафедри «Агроінженерія».

Сфера наукових інтересів: економіка, організація та планування діяльності підприємств. 

 

Шмалюк Микола Іванович – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Число, місяць, рік народження: 30.04.1978р.

Дані про освіту: вища, 1998 р. - Житомирський агротехнічний коледж,  кваліфікація: технік-механік.

1999р. – Державна агроекологічна академія України,  кваліфікація інженер-механік;

2004р. – Державний агроекологічний університет, кваліфікація: магістр з механізації сільськогосподарського виробництва.

Посада: викладач кафедри  «Агроінженерія».

Сфера наукових інтересів: історія та перспективи розвитку автотранспорту. 

 

Милашевський Олександр Васильович – спеціаліст вищої категорії.

Число, місяць, рік народження: 10.04.1977 р.

Дані про освіту: вища,  2000р. - Житомирський державний технологічний університет, кваліфікація: інженер-механік.

Продовжує навчання в аспірантурі Житомирського державного агроекологічного університету.

Посада: викладач кафедри «Агроінженерія».

Сфера наукових інтересів: підвищення надійності і довговічності робочих органів шнекового прес-екструдера для виготовлення паливних брикетів.

 

 

Чередниченко Сергій Васильович – викладач першої категорії.

Число, місяць, рік народження: 02.01.1975 р.

Дані про освіту: Вища.1999 р.закінчив Житомирську державну агроекологічну академію України кваліфікація інженер-механік.

Посада: викладач спеціальних дисциплін відділення «Агроінженерія».

Сфера наукових інтересів: Ремонт автомобілів.

 

 

 

       Добранський Сергій Станіславович – спеціаліст вищої категорії.

Число, місяць, рік народження: 09.02.1988р.

Дані про освіту: вища, 2008р. - Житомирський агротехнічний коледж,  кваліфікація: технік-механік.

2010р. -  Житомирський національний агроекологічний університет, кваліфікація: інженер-механік;

2012р. -  Житомирський національний агроекологічний університет, кваліфікація:  менеджер-економіст. Продовжує навчання в аспірантурі Національного авіаційного університету.

Посада: викладач кафедри «Агроінженерія».

Сфера наукових інтересів: підвищення довговічності ґрунтообробних знарядь і машин.

 

Герасимчук Дмитро Васильович – спеціаліст вищої категорії.

Число, місяць, рік народження: 04.11.1988р.

Дані про освіту: вища, 2008р. - Житомирський агротехнічний коледж, кваліфікація:технік-механік;

2009р. - Житомирський національний агроекологічний університет, кваліфікація: інженер-механік;

2011р. - Національний університет біоресурсів і природокористування України, кваліфікація: інженер-педагог.

Продовжує навчання в аспірантурі ННЦ«ІМЕСГ» НААН України.

Посада: викладач кафедри «Агроінженерія».

Сфера наукових інтересів: інтенсивне вирощування сільськогосподарських культур  в умовах закритого ґрунту. 

 

Поліщук Олександр Степановичспеціаліст першої категорії

Число, місяць, рік народження: 14.07.1967р.

Дані про освіту: вища, 1994р. - Житомирський державний сільськогосподарський інститут, кваліфікація: інженер-механік.

Посада:викладач кафедри «Агроінженерія».

Сфера наукових інтересів: ефективне використання машинно-тракторних агрегатів в АПК.

 

 

Бучко Ігор Олександрович – спеціаліст другої категорії.

Число, місяць, рік народження: 25.03.1989р.

Дані про освіту: вища, 2011р. - Житомирський державний технологічний університет, кваліфікація: інженер-механік.

Посада: викладач кафедри «Агроінженерія».

Сфера наукових інтересів: покращення експлуатаційних властивостей автомобіля та його керованості.

 

 

       Довбиш Андрій Петрович – спеціаліст.

Число, місяць, рік народження:  01.09.1977 р.

Дані про освіту: Вища. 1996 р. закінчив Житомирський агротехнічний коледж, кваліфікація технік-механік. 2001 р. закінчив Державну агроекологічну академію України, кваліфікація інженер- механік. Продовжує навчання в аспірантурі Тернопільського Національного технічного університету імені Івана Пулюя.

Посада: викладач спеціальних дисциплін відділення «Агроінженерія».

Сфера наукових інтересів: Обгрунтування параметрів робочих органів скребкових конвеєрів для переміщення сипких сільськогосподарських матеріалів.

 

Сергійчук Олександр Дмитрович – спеціаліст.

Число, місяць, рік народження: 09.07.1978р.

Дані про освіту: вища, 2000р. -  Житомирський агротехнічний коледж,  кваліфікація: технік-механік;

2005р. - Житомирський державний агроекологічний університет,  кваліфікація: інженер-механік.

Посада: завідувач навчальною лабораторією «Сільськогосподарські машини та експлуатація машин і обладнання».

Сфера наукових інтересів: підвищення ресурсу експлуатації сільськогосподарських машин і знарядь.

 

Рябчук Павло Олександрович – спеціаліст.

Число, місяць, рік народження: 04.01.1994р.

Дані про освіту: вища.

2014 році закінчив Житомирський агротехнічний коледж, кваліфікація: технік-механік.

2016 році закінчив Житомирський національний агроекологічний університет, здобув ступінь бакалавра.

2018 році закінчив Житомирський національний агроекологічний університетздобув ступінь магістра. 

Посада: викладач кафедри «Агроінженерії».;

Сфера наукових інтересів: підвищення зносостійкості робочих органів, збиральних машин;