Завідувач кафедри «Автомобільний транспорт»

Київський автомобільно-дорожній інститут, 1975 р., спеціальність „ Автомобілі і автомобільне господарство ” кваліфікація  - інженер механік)

Доктор технічних наук за спеціальність 05.22.10 - експлуатація автомобільного транспорту; тема: «Теоритичні основи оцінки ефективності вантажних автомобілів для сільського господарства і обгрунтування параметрів їх конструкцій»

Кількість публікацій: 48

 

1. Рудзінський В.В. Аспекти створення інтелектуальних транспортних систем авто-мобільного транспорту України / В.В Рудзінський, О.В. Рудзінська // Вісник ЖДТУ / Технічні науки. – №2 (69). – Житомир: ЖДТУ, 2014. – С. 181–183.

 

2. Рудзінський В.В. Процесний підхід щодо підвищення якості та ефективності автосервісних послуг / В.В. Рудзінський, О.Д. Марков, В.В. Низковолосов // Вісник Національного транспортного університету. – К: НТУ, 2014. – Вип. 29. – С. 281–286.

 

3. Рудзінський В.В. До питання покращення якості виробничого процесу автосервісу за рахунок підбору технічного персоналу / В.В. Рудзінський,  В.В. Низковолосов, О.В. Рудзінська // Вісник ЖДТУ / Технічні науки. – №2 (69). – Житомир: ЖДТУ, 2014. – С. 176-180.

 

4. Рудзінський В.В. До питання вибору техніко-експлуатаційних параметрів автобусів для роботи на міських пасажирських маршрутах/Рудзінський В.В., Маяк М.М., Шумляківський В.П., Рафальський О.І. // Вісник ЖДТУ / Технічні науки. – №1 (76). – Житомир: ЖДТУ, 2016. – С. 138-143.

 

  5.  Рудзінський В.В.Обстеження   пасажиропотоків на транспорті загального користування м. Житомир та оцінка основних техніко-експлуатаційних параметрів для вибору міських автобусів / Рудзінський В.В., Маяк М.М., Рафальський О.І.// Вісник ЖДТУ / Технічні науки. – №2 (77). – Житомир: ЖДТУ, 2016. – С. 6-12.

 

 

6.Рудзінський В.В. Покращення екологічності експлуатації міського маршрутного автобусу шляхом оптимізації вибору його технічної швидкості / Рудзінський В.В.,Шумляківський В.П., Рафальський О.І. // Сучасний технології в машинобудуванні та транспорті. Науковий журнал. - Луцький НТУ, 2018.-№1(10). - с. 90-96.

 

Стажування Транспортна академія України, ДП «Державтотранс НДІ проект», м. Київ, звіт про стажування 29.06.17р.

Мельничук Сергій Володимирович – член проектної групи

Викладач

 

Київський політехнічний інститут, 1993 р., спеціальність «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти», кваліфікація: інженер-механік

 

Кандидат технічних наук спеціальність 05.02.02 – машинознавство, тема: «Енергозберігаючі рекуперативні системи для випробування тіл обертання»

Кількість публікацій: 24

1.Мельничук С.В. До питання підвищення показників плавності ходу автомобіля категорії М1. Програмно-апаратний комплекс для проведення натурного дослідження підвіски / Вітюк І.В., Бовсунівський І.А. // Науковий журнал. - Луцький НТУ, 2014.-№1.- с. 117-122

 

2. Мельничук С.В.Шляхи покращення екологічності автобусів в умовах їх експлуатації на пасажирських маршрутах міст / Мельничук С.В., Рафальський О.І., Чуйко С.П. // Вісник ЖДТУ /Технічні науки.  №1(79), 2017 р., с. 145-152.

3.Vehicle suspension system modelling and simulation in the solidworks software environment with motion analysis applications / IvanVitiuk , IhorBovsunivskyi , DmytroBeherskyi , YuriyKubrak // Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport. Volume 97. 2017. – s. 117-130

4.Пат. 115263 Україна, МПК B60G 3/18, B60G 3/20.Підвіска автомобіля / С.В. Мельничук, І. А. Бовсунівський,

І. В. Вітюк, О. І. Рафальський.Бюл. №19. – 10.10.2017р.

 

Стажування Транспортна академія України, ДП «Державтотранс НДІ проект», м. Київ, звіт про стажування 29.06.17р

Борак Костянтин Вікторович – член проектної групи.

Викладач, заступник директора з навчальної роботи

Житомирський державний агроекологічний університет, 2008р, спеціальність «Механізація сільського господарства», кваліфікація: магістр за фаховим спрямуванням


НТУУ "КПІ" імені Ігоря Сікорського випуск - 31.01.17р спеціальність - Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій кваліфікація - інженер-електромеханік.

Кандидат технічних наук, спеціальність 05.02.04 – тертя та зношування в машинах;  тема: «Підвищення зносостійкості робочих органів дискових ґрунтообробних знарядь методом електроерозійної обробки.

 

1.Борак К.В. Дослідження зношування робочих органів дискових борін / С.М. Герук, К.В. Борак, В.О. Нечипоренко // Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник [“Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин”]. – Кіровоград: КНТУ,  2008. – №38. – С. 184-190.

 

2.Борак К.В. Дослідження зносостійкості робочих органів дискових ґрунтообробних знарядь / С.М. Герук, К.В. Борак // Сільськогосподарські машини: Зб. наукових статей. – Луцьк: ЛНТУ, 2009. – Вип. 18. – С. 51 – 62.

 

3.Борак К.В. Зміцнення робочих органів дискових ґрунтообробних знарядь / С.М. Герук, К.В. Борак // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. – Житомир: ЖНАЕУ, 2009. – №2. – С. 212-218.

 

4.Борак К.В. Методика експлуатаційних досліджень зношування робочих органів дискових ґрунтообробних знарядь / С.М. Герук, К.В. Борак // Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник [“Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин”]. – Кіровоград: КНТУ, 2009. – №39. – С. 392-396.

 

5.Борак К.В. Стан досліджень процесу абразивного зношування робочих органів ґрунтообробних машин / М. Молодик, С. Герук, К. Борак // Вісник Львівського національного аграрного університету: агроінженерні дослідження. – Львів: Львів. нац. університет, 2010. – №14. – С. 214-220.

 

6.Борак К.В. Дослідження динаміки зміни профілю леза робочих органів дискових ґрунтообробних знарядь / К.В. Борак // Вісник Харківського національного технічного університету імені П. Василенка [“Механізація сільськогосподарського виробництва”]. – Харків: ХНТУСГ ім. П.Василенка, 2011. –№ 107 – С. 170-175.

 

7.Борак К.В. Модель відносного зношування робочого органу як випадковий процес та програмна підтримка для визначення відліків його реалізації / К.В. Борак // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка [“Технічний сервіс машин для рослинництва”]. – Харків: ХНТУСГ ім. П.Василенка, 2012. – Випуск 121. – С.  233-238.

 

8.Борак К.В. Теоретичні передумови виникнення ефекту самозагострювання робочих органів дискових ґрунтообробних знарядь // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка [“Ресурсозберігаючі технології, матеріали та обладнання у ремонтному виробництві”]. – Харків: ХНТУСГ ім. П.Василенка, 2012. – Випуск 122. – С. 179-187.

 

9.Борак К.В. Підвищення зносостійкості робочих органів дискових ґрунтообробних знарядь / К.В. Борак // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка [“Проблеми надійності машин та засобів механізації сільськогосподарського виробництва”]. – Харків: ХНТУСГ ім. П.Василенка, 2012. – Випуск 128. – С. 202-206.

 

10.Борак К.В. Взаємодія робочих органів дискових  грунтообробних знарядь з ґрунтом / К.В. Борак, С.С. Добранський, О.В. Блезнюк // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка [“Технічний сервіс машин для рослинництва”]. – Харків: ХНТУСГ ім. П.Василенка, 2014. – Випуск 145. – С. 56-62.

 

11.Борак К.В. Методика дослідження впливу способу зберігання на абразивну зносостійкість робочих органів ґрунтообробних машин / В.І. Дворук, К.В. Борак // Міжнародний науковий журнал “Проблеми трибології”. – Хмельницький: ХНУ, 2014. – №1. – С. 14-18.

 

12.Dvoruk V.I., Borak K.V., Dobransky S.S. Effectofdopingchromiumstructuralsteelatitsabrasivewearresistanceafterheattreatment / В.І. Дворук, К.В. Борак, С.С. Добранский // Міжнародний науковий журнал “Проблеми трибології”. – Хмельницький: ХНУ, 2014. – №2. – С. 24-28.

 

13.Борак К.В. Модель відносного зношування робочого органу як випадковий процес та програмна підтримка для визначення відліків його реалізації / В.І. Дворук, М.М. Тимошенко, К.В. Борак // Науково-теоретичний збірник Вісник ЖНАЕУ. – Житомир: ЖНАЕУ, 2014. –№2 (45), т 4, ч. ІІ. – С. 149-154.

 

14.Борак К.В. Фізико-математичне моделювання трібосистеми «робочий орган – ґрунт» / К.В. Борак // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Технічний сервіс машин для рослинництва. – Харків: ХНТУСГ ім. П. Василенка, 2015. – Випуск 159 – С. 143-147.

 

15.Борак К.В. Підвищення надійності робочих органів ґрунтообробних машин / К.В. Борак // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка [“Проблеми надійності машин та засобів механізації сільськогосподарського виробництва”]. – Харків: ХНТУСГ ім. П.Василенка, 2015. – Випуск 163. – С. 120-125.

 

16.Борак К.В. Дослідження зносостійкості дискових робочих органів ґрунтообробних машин / В.І. Дворук, К.В. Борак // Проблеми трибології (Problems of Tribology) – Хмельницький 2017 – № 3 – С. 100-105.

 

Житомирський національний агроекологічний університет,  Підвищення кваліфікації  з дисциплін  «Матеріалознавство і технологія конструкційних  матеріалів та взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання», «Деталі машин», «Механіка матеріалів і конструкцій», «Теорія механізмів і машин», «Підйомно-транспортні машини» 14.11.2016-14.12.2016року,  свідоцтво 12 СПВ 980390