Педагогічні читання

Традиційним у коледжі стало проведення педагогічних читань за участі науковців вищих навчальних закладів та Житомирського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Не виключенням став і початок 2018 р. 4 січня було проведено чергове засідання педагогічних читань, у роботі якого взяла участь кандидат педагогічних наук, доцент, докторант кафедр «Соціальних технологій» ЖДУ ім. І.Франка – Павлик Надія Павлівна, яка виступила з проблематикою «Нові технології навчання». У лекції було звернуто особливу увагу на розкритті понятті «неформальна освіта», її складових; рівнів розвитку професійної компетентності. Надія Павлівна досить детально зупинилася на основних організаційних формах неформальної освіти, а це – екскурсійні тури, стажування, семінари, презентації, творчі майстерні, курси для отримання нової професії, виїзні заняття тощо. Були також окреслені і методи, що сприяють її впровадженню: дискусії, дебати, кейс-навчання, моделювання проблемних ситуацій, інноваційні освітні технології (open-space/відкритий простір, майстерня-майбутнього, world-cafe/всесвітнє кафе, peer-education/рівний навчає рівного). Підсумовуючи було зазначено, що ефективність впливу зазначених методів і форм організації неформальної освіти визначається їх опорою на внутрішні потреби особистості у саморозвитку та самореалізації. Виступ науковця містив вагому педагогічну, психологічну та методичну складову та викликав велику зацікавленість серед викладачів коледжу. Під час педагогічних читань також було окреслено перспективи подальшої співпраці.

Методичне об’єднання – обмін досвідом

5 січня відбувся круглий стіл викладачів на тему: «Система роботи циклових комісій та кафедр щодо реалізації науково-методичної проблеми». 9 викладачів кафедр та циклових комісій обмінялися своїми напрацювання. У обговоренні взяли участь: Пустовіт Л.В. та Бондарчук Т.І. (циклова комісія загальноосвітніх дисциплін) з темою «Інформаційні засоби реалізації професійної компетентності при викладанні дисциплін загальноосвітнього циклу»; Герук С.М.(кандидат технічних наук, доцент) та Довбиш А.П. (кафедра «Агроінженерія») з темою «Розроблення та впровадження екологобезпечних технічних засобів і методів експлуатації та ремонту техніки в умовах АПК України»; Подкур В.О (кафедра гуманітарних та суспільних дисциплін) з темою «Професійна активність викладача»;»; Беляк А.В. (циклова комісія спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія) з темою «Застосування інноваційних технологій навчання, необхідних для формування системи компетенцій молодшого спеціаліста в процесі вивчення спеціальних дисциплін»; Зайцева О.В. та Сорочинська С.П. (циклова комісія філологічних дисциплін) з темою «Підвищення якості викладання філологічних дисциплін через оптимальне поєднання традиційних та сучасних технологій та забезпечення міжпредметної інтеграції»; Гаврилюк В.М. (циклова комісія фізичного виховання та захисту Вітчизни) з темою «Розвиток та удосконалення методів і засобів ефективного навчання, розвитку фізичних якостей студентів з урахуванням стану їхнього здоров’я та рівня фізичного розвитку»; Поліщук О.С. (циклова комісія обліково-економічних дисциплін) з темою «Підвищення якості практичної підготовки молодшого спеціаліста через впровадження комп’ютерних технологій та інтерактивних методів навчання»; Логвінов Г.С. (кафедра «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка») з темою «Застосування інноваційних технологій навчання, необхідних для формування системи компетенцій «бакалавра» та «молодшого спеціаліста» в процесі вивчення спеціальних електротехнічних дисциплін»; Левченко В.Б. (кафедра «Агрономія та лісове господарство») з темою «Вивчення всихання соснових насаджень в умовах Житомирського Полісся»; Вензовська Н.П. (кафедра «Загально-технічних та природничих дисциплін») з темою «Впровадження інтерактивних та інформаційно-комунікативних технологій при вивченні загально-технічних та природничих дисциплін».

Педагогічний семінар

12 січня 2018р. у читальному залі коледжу відбувся педагогічний семінар на тему: «Соціально-психологічний супровід навчального процесу», у проведенні якого взяли активу участь Шваб І.М. (соціальний педагог), Додурич С.М. (кандидат педагогічних наук, психолог коледжу) та Оксютович М.О. (кандидат філософських наук, викладач кафедри гуманітарних та суспільних дисциплін). На обговорення семінару були винесені такі питання, як аналіз та попередження зон ризику психологічного характеру; підвищення психолого-педагогічної компетентності викладачів, батьків та психологічної культури студентів; соціальна профілактика поведінки, з метою попередження злочинності, алкоголізму, наркоманії, правопорушень та інших асоціальних явищ серед неповнолітніх тощо.

Рябчук Олександр Павлович Рябчук Олександр Павлович - завідувач кафедрою загально-технічних та природничих дисциплін
Додурич Світлана Миколаївна - завідувачка кафедрою гуманітарних та суспільних дисциплін
Герук Станіслав Миколайович Герук Станіслав Миколайович - завідувач кафедрою «Агроінженерія»
Левченко Валерій Борисович Левченко Валерій Борисович - завідувач кафедрою «Агрономія та лісове господарство»
Федій Всеволод Савелійович Федій Всеволод Савелійович - завідувач кафедрою «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
Головач Олена Петрівна Головач Олена Петрівна - голова циклової комісії загальноосвітніх дисциплін
Прищепа Марія Опанасівна Прищепа Марія Опанасівна - голова циклової комісії спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія»
Лазаренко Інеса Станіславівна - голова циклової комісії філологічних дисциплін
Гаврилюк Віктор Миколайович Гаврилюк Віктор Миколайович - голова циклової комісії фізичного виховання та захисту Вітчизни
Можаровський Сергій Володимирович Можаровський Сергій Володимирович - голова циклової комісії спеціальності «Комп’ютерні науки»
Магнушевська Тетяна Миколаївна Магнушевська Тетяна Миколаївна - голова циклової комісії обліково-економічних дисциплін

І. Мета й завдання створення студентських науково-дослідних гуртків

Студентські науково-дослідні гуртки (далі СНДГ) є об'єднанням студентів, що займаються науково-дослідною діяльністю на некомерційній основі. СНДГ у своїй діяльності керуються Конституцією України, чинним законодавством, Статутом Студентського наукового товариства Житомирського агротехнічного коледжу.

Студентські науково-дослідні гуртки – одна з форм науково-дослідної діяльності студентів Житомирського агротехнічного коледжу, спрямована на розширення дослідницького та наукового потенціалу й формування навичок науково-дослідної діяльності в студентів у вільний від навчання час або спеціально наданий час.

1.1. СНДГ є добровільною організацією студентів, що висловили бажання опанувати навички проведення наукових досліджень і успішно поєднують таку діяльність із навчанням.

1.2. Студентські науково-дослідні гуртки створюються при кафедрі або цикловій предметній комісії.

1.3. Основними цілями роботи СНДГ є:

- сприяння в підвищенні рівня пошуково-дослідницьких умінь студентів;

- формування в студентів інтересу й потреби до наукової творчості;

- розвиток творчого мислення, підвищення внутрішньої організованості, свідомого відношення до навчання, поглиблення й закріплення отриманих у процесі навчання знань;

1.4. Основні завдання СНДГ:

- забезпечення активної участі студентів у науково-практичних конференціях, наукових грантах, конкурсах на кращу наукову працю, науково-практичних семінарах;

- формування в студентів інтересу до творчої діяльності, навчання методиці й способам самостійного вирішення пошуково-дослідних завдань;

- сприяння поглибленому вивченню навчального матеріалу;

- виявлення найбільш обдарованих і талановитих студентів, використання їх творчого й інтелектуального потенціалу для рішення актуальних завдань підвищення ефективності освітнього процесу.

2. Керівництво студентськими науково-дослідними гуртками:2.1. Контроль та загальне керівництво роботою студентського науково-дослідного гуртка здійснює завідувач кафедри, голова циклової комісії, науковий керівник.

2.1. Контроль та загальне керівництво роботою студентського науково-дослідного гуртка здійснює завідувач кафедри, голова циклової комісії, науковий керівник.

Для безпосередньої організації і контролю роботою гуртків, за рекомендацією завідувача кафедри, голови циклової комісії визначається відповідальний за науково-дослідну роботу студентів на кафедрі, цикловій комісії та призначається науковий керівник з числа найбільш досвідчених викладачів і бажано з науковим ступенем.

2.2. Науковий керівник СНДГ:

- організує роботу гуртка;

- розробляє план роботи гуртка на рік і представляє його для затвердження завідувачу кафедри, голові циклової комісії;

- здійснює навчально-виховну, організаційно-масову роботу гуртка;

- обирає ефективні форми, методи та засоби роботи;

- підбирає кандидатуру старости гуртка й пропонує її для затвердження на засіданні гуртка;

- здійснює роботу з членами гуртка з урахуванням їх інтересів, індивідуальних здатностей і схильностей;

- разом із завідувачем кафедри і головою циклової комісії визначає тематику науково-дослідних робіт і виступів членів гуртка на науково-практичних конференціях;

- надає практичну допомогу членам гуртка у виборі й з'ясуванні питань теми науково-дослідної роботи, складанні плану дослідження, оволодінні вміннями та навичками з обраного виду діяльності, підборі літератури й т.і.;

- відбирає виконані студентами роботи для участі в конкурсах;

- організує рецензування виконаних студентами науково-дослідних робіт та їхнє обговорення на засіданнях кафедри та циклових комісій;

- разом з керівництвом коледжу організовує й проводить студентські науково-практичні конференції;

- запрошує на засідання гуртка для виступів провідних учених та викладачів;

- клопоче про заохочення студентів, що активно беруть участь у роботі гуртка.

- бере участь у роботі педагогічної ради, методичного об'єднання та у науково-методичних заходах;

- постійно підвищує свій професійний рівень, займається самоосвітою.

2.3. Для виконання організаційної роботи й обліку діяльності СНДГ із числа студентів (строком на один рік) обирається староста гуртка. При наявності в гуртку більше 15 студентів у допомогу старості може бути обраний секретар гуртка.

2.4. Староста студентського науково-дослідного гуртка:

- разом з науковим керівником розробляє план роботи й веде журнал обліку роботи гуртка на навчальний рік;

- за рекомендацією наукового керівника забезпечує підготовку доповідей і виступів на наукових конференціях, а також на засіданнях гуртка;

- вчасно інформує членів гуртка про заходи науково-дослідної роботи на циклових комісіях;

- веде облік праць студентів, що представляються на конкурси;

- надає допомогу науковому керівнику гуртка в підготовці звіту про роботу СНДГ за навчальний рік;

- не пізніше, ніж за тиждень повідомляє членів про дату проведення засідання.

2.5. Завідувач кафедри, голова циклової комісії сприяє роботі СНДГ, виносить на засідання кафедри, циклової комісії питання, що стосуються тематики досліджень, залучає викладацький склад як наукових керівників робіт так і студентів, що беруть участь у конкурсі на кращі науково-дослідні праці.

3. Організація роботи студентських науково-дослідних гуртків.

3.1. Засідання СНДГ проводяться не менше одного разу на квартал.

3.2. На засіданнях гуртка розглядаються питання навчання студентів основам методики ведення науково-дослідніої роботи, обговорюються результати роботи членів гуртка (статті, реферати й конкурсні роботи й т.п.). Плани проведення заняття гуртка зберігаються протягом трьох навчальних років.

3.3. Основні форми науково-дослідні роботи студентів:

- виконання завдань дослідницького характеру в період навчальної практики;

- підготовка наукових доповідей, повідомлень і рефератів з актуальних питань, виступ з ними на засіданнях СНДГ, науково-практичних семінарах і конференціях;

- участь у конкурсах на кращі дослідницькі роботи, виконані у вузах.

3.4. Критеріями оцінки доповідей є: якість викладу матеріалу й оформлення роботи, вільне оперування термінологічним апаратом, ілюстрація таблицями, слайдами, діаграмами, що демонструються в логічному зв'язку з викладеним матеріалом.

3.5. Роботи оцінюється за системою: рекомендувати (не рекомендувати), рекомендувати доробити для подальшого подання на внутрішній або зовнішній науковій конференціях, конкурсах і грантах, публікації в офіційних виданнях.

4. Права й обов'язки членів студентського науково-дослідного гуртка

4.1. Членом студентського науково-дослідного гуртка може стати будь-який студент, який успішно освоює навчальну програму (не має незадовільних оцінок за підсумками семестру навчання) і має бажання брати участь у науково-дослідній роботі. Прийом здійснюється в добровільному порядку на підставі усної заяви бажаючого.

4.2. Члени студентського науково-дослідного гуртка мають право:

- брати участь у планових заходах гуртка;

- одержувати інформацію про організацію науково-дослідної роботи студентів;

- за рекомендацією наукового керівника гуртка й клопотанням директора коледжу одержувати доступ для роботи в архівах і наукових організаціях;

- представляти свої роботи для участі в конкурсах на кращі пошуково-дослідницькі роботи студентів;

- публікувати кращі роботи у наукових виданнях.

4.3. Члени студентського науково-дослідного гуртка зобов'язані:

- протягом навчального року регулярно відвідувати засідання СНДГ;

- виступати на засіданнях гуртка й наукових конференцій з повідомленнями й доповідями;

- виконувати доручення керівника гуртка, пов'язані з організацією праці;

- розробляти обрану тему науково-дослідної роботи.

5. Документи про діяльність СНДГ

5.1. Список членів СНДГ оформляється відповідно до додатка А.

5.2.Засідання СНДГ проводяться відповідно до графіка, затвердженого на півріччя. Графік засідань СНДГ (додаток Б) складається старостою СНДГ, підлягає узгодженню з науковим керівником і затверджується головою циклової комісії, завідувачем кафедри.

5.3. Затверджений графік засідань СНДГ на 1-е півріччя поточного навчального року представляється заступнику директора з навчально-методичної роботи через відповідального за наукову роботу в циклової комісії, кафедри або керівника СНДГ не пізніше 20 вересня, а на 2-е півріччя навчального року - не пізніше 1 лютого.

5.4. Засідання СНДГ та їх результативність вносяться до протоколу засідання кафедри, циклової комісії, де фіксується порядок денний засідання; прізвище, ім'я по батькові доповідача; тема науково-дослідної роботи, доповіді; питання до доповідача й відповіді на них.

5.5. Результати річної діяльності студентів, які приймають участь у роботі СНДГ, фіксуються та затверджуються у річному звіті кафедри та циклової комісії

5.6. Матеріали доповідей на засіданнях гуртка й наукових конференціях з науковими повідомленнями й доповідями, копії публікацій знаходяться у наукового керівника гуртка або голови циклової комісії протягом трьох років.

1.1. Студентське наукове товариство (СНТ) Житомирського агротехнічного коледжу є самостійним, неприбутковим, добровільним об’єднанням студентів навчального закладу, які цікавляться науковими проблемами аграрної, економічної та професійної освіти і мають здібності до творчої, організаційної та науково-дослідної роботи, створеним з метою захисту прав та інтересів молодих науковців щодо питань наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями.

1.2. СНТ здійснює свою діяльність згідно з Конституцією України, Законами України «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про об’єднання громадян», нормативними документами Міністерства освіти і науки, відповідно до Статуту Житомирського агротехнічного коледжу та на підставі цього Положення.

1.3. СНТ у своїй роботі керується принципами свободи наукової творчості, добровільності, гласності, рівноправності та колегіальності для розвитку науково-дослідницької діяльності студентів, забезпечення органічного зв’язку навчання та наукових досліджень, накопичення і примноження наукового потенціалу навчального закладу та виховання майбутніх науково-педагогічних кадрів.

1.4. Назва Товариства.

1.4.1. Українською мовою: Студентське наукове товариство Житомирського агротехнічного коледжу; скорочено: СНТ Житомирського агротехнічного коледжу.

1.4.2. Англійською мовою: Students Scientific Society of Zhytomyr agricultural technical college: SSS of ZATC

1.5. СНТ функціонує без державної реєстрації, не набуває прав юридичної особи та не може вступати від свого імені в цивільні правовідносини.

1.6. СНТ працює у тісному взаємозв’язку з адміністрацією, всіма структурними підрозділами та громадськими організаціями Житомирського агротехнічного коледжу.

1.7. СНТ має свою емблему та статут.

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ СНТ

2.1. Метою діяльності СНТ є захист прав та інтересів студентів щодо питань наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями, консолідація та всебічне сприяння науковій, винахідницькій та іншій творчій діяльності студентів Житомирського агротехнічного коледжу.

2.2. Завдання СНТ:

− заохочення та підтримка самостійної науково-дослідної роботи студентів;

− сприяння формуванню умов для розкриття наукового та творчого потенціалу студентів навчального закладу;

− підтримка талановитих дослідників серед студентів Житомирського агротехнічного коледжу, надання їм усебічної інформаційної допомоги;

− розвиток міжвузівської та міжнародної співпраці молодих науковців;

− організація участі студентів у дослідницьких проектах, наукових грантах, школах, конкурсах, проблемних семінарах, програмах.

− представлення інтересів студентів перед адміністрацією Житомирського агротехнічного коледжу та іншими організаціями з питань наукової роботи та розвитку академічної кар’єри;

сприяння формуванню цілісної особистості дослідника, сучасного вченого з широким демократичним світоглядом.

2.3. Напрями діяльності СНТ:

− організація роботи студентів у наукових осередках Житомирського агротехнічного коледжу (відділення, кафедри, циклові комісії);

− інформування про наукові програми, проекти, форуми та інші заходи, що проводяться науковими установами України і зарубіжжя, підтримка участі в них студентів Житомирського агротехнічного коледжу;

− організація участі студентів у конкурсах на здобуття державних премій, стипендій, грантів та інших заохочувальних заходах для стимулювання наукових досліджень;

− участь у організації та проведенні наукових і науково-практичних форумів на базі Житомирського агротехнічного коледжу, лекцій і наукових читань відомих учених з актуальних проблем аграрної, економічної сфери та професійної освіти;

− встановлення міжнародних зв’язків, налагодження співпраці з навчальними і науково-дослідними установами, громадськими, державними організаціями України та зарубіжжя;

− надання адміністрації та структурним підрозділам Житомирського агротехнічного коледжу пропозицій з розвитку та вдосконалення дослідницької і творчої діяльності студентів та молодих науковців.

3. СТРУКТУРА ТА КЕРІВНИЦТВО СНТ

3.1. Структурним підрозділом СНТ є студентський науково-дослідний гурток Житомирського агротехнічного коледжу (далі – СНДГ);

3.2. Керівним органом СНТ є Рада СНТ (далі – Рада), до якої входять:

− керівник СНТ;

− заступник керівника;

− науковий куратор СНТ з числа науково-викладацького складу.

3.3. Рада СНТ.

3.3.1. Рада є керівним та виконавчим органом СНТ. Структуру Ради СНТ визначає керівник СНТ за погодженням з науковим куратором СНТ і членами Ради СНТ.

3.3.2. Рада в межах своєї компетенції функціонує як дорадчий орган при методичній раді Житомирського агротехнічного коледжу.

3.3.3. Членами Ради можуть бути члени СНТ, які активно займаються науковою роботою у СНДГ, мають щонайменше 1 друковану працю, середній бал успішності за час навчання в Житомирському агротехнічному коледжі не нижче, ніж «добре» за державною шкалою оцінювання, беруть активну участь у діяльності СНТ.

3.3.4. Рада уповноважена приймати рішення простою більшістю голосів, за наявності не менше 2/3 від загальної кількості членів Ради. При рівності голосів вирішальним є голос керівника Ради.

3.3.5. У виключних випадках, за відсутності можливості термінового скликання Ради, рішення приймають керівник Ради та науковий куратор СНТ.

3.3.6. Функції Ради:

− керівництво роботою СНТ;

− проведення зборів зі старостами СНДГ та відповідальними особами із числа кафедр та циклових комісій;

− організація та проводення науково-пракатичних конференцій, конкурсів та інших заходів, передбачених планом роботи СНТ;

− висунення кандидатур для участі у конкурсах на здобуття премій, іменних стипендій, відзнак Кабінету Міністрів, Академій наук України для молодих науковців, грантів тощо;

− співробітництво з громадськими і науковими об'єднаннями та установами для виконання завдань СНТ згідно цього Положення;

− висвітлення роботи та популяризація СНТ Житомирського агротехнічного коледжу у засобах масової інформації.

3.3.7. Рада має право:

− визначати відповідно до цілей та завдань цього Положення основні напрями діяльності СНТ;

− ухвалювати резолюції, звернення та інші необхідні для діяльності СНТ документи;

− приймати обґрунтовані рішення про прийом до Ради асоційованих членів та виключення членів з Ради.

3.3.8. Рішення, ухвалені на засіданнях Ради, оформлюються у вигляді протоколів.

3.3.9. Чергові засідання Ради відбуваються не рідше 1 разу на місяць. Позачергові засідання скликаються за вимогою наукового куратора СНТ, керівника Ради або не менше, як 2/3 членів Ради.

3.3.10. Засідання Ради є відкритими для всіх членів СНТ та представників адміністрації Житомирського агротехнічного коледжу.

3.3.11. Член Ради може бути усунений від виконання своїх обов'язків у наступних випадках:

− за власним бажанням на підставі письмової заяви;

− рішенням Ради у разі порушення цього Положення або неналежного виконання доручень Ради;

− дій, що завдають шкоди СНТ та іміджу навчального закладу;

− необґрунтованого пропуску понад трьох засідань Ради СНТ.

3.4. Керівник Ради СНТ.

3.4.1. Керівник Ради (далі – Керівник) обирається з найбільш активних, авторитетних членів на засіданні Ради СНТ відкритим голосуванням простою більшістю голосів, за обґрунтованим поданням кандидатури науковим куратором СНТ, та затверджується директором Житомирського агротехнічного коледжую

3.4.2. Керівник Ради СНТ:

презентує СНТ у стосунках з керівними органами Житомирського агротехнічного коледжу, державними та громадськими організаціями, науковими установами в Україні та за її межами;

− має право підпису документів, які стосуються роботи СНТ;

− виносить рішення разом з науковим куратором СНТ;

− здійснює облік діяльності СНТ та виконання рішень Ради СНТ;

− головує на засіданнях Ради СНТ;

− звітує про роботу СНТ перед адміністрацією Житомирського агротехнічного коледжу;

− здійснює іншу діяльність в межах наданих йому повноважень.

3.5. Заступник Керівника виконує обов’язки голови за його відсутності відповідно повноважень Керівника згідно даного Положення.

3.6. Науковий куратор Ради СНТ призначається із числа науково-викладацького складу методичною радою Житомирського агротехнічного коледжу.

3.6.1. Науковий куратор Ради СНТ:

− щорічно подає кандидатуру Керівника Ради СНТ, погоджує кандидатури членів Ради;

− здійснює взаємодію між адміністрацією навчального закладу та СНТ;

− надає допомогу членам СНТ в написанні науково-дослідних робіт, впровадженні в практику результатів студентських наукових досліджень, опублікуванні матеріалів в наукових виданнях.

3.7. Студентський науково-дослідний гурток кафедри або циклової комісії Житомирського агротехнічного коледжу:

3.7.1. Є первинним структурним підрозділом СНТ, що об’єднує студентів, які виконують науково-дослідну роботу на даній кафедрі або цикловій комісії.

3.7.2. Загальне керівництво роботою СНДГ здійснює завідувач кафедри (циклової комісії) або відповідальна особа.

3.7.3. Поточну роботу СНДГ організовує та контролює куратор СНДГ з числа досвідчених науково-педагогічних співробітників кафедри (циклової комісії).

3.7.4. СНДГ кафедри або циклової комісії проводить засідання не рідше одного разу на квартал.

3.7.5. Членом СНДГ кафедри або циклової комісії може стати будь-який студент, який бажає поглибити знання з дисципліни та оволодіти навичками дослідницької діяльності.

3.7.6. Основні завдання СНДГ:

− організація науково-дослідної роботи студентів;

− поглиблене вивчення студентами наукових аспектів з навчальної дисципліни або галузі наук;

− оволодіння студентами принципами наукових досліджень, методологією наукового пошуку, розвиток творчої роботи молодих науковців.

3.7.7. Член СНДГ має право:

− виконувати науково-дослідну роботу під керівництвом науково-педагогічного співробітника кафедри або циклової комісії;

− бути присутнім та доповідати на засіданнях СНДГ;

− представляти результати досліджень на наукових форумах в Україні та за кордоном;

− брати участь у конкурсах студентських наукових робіт та конкурсах на здобуття відзнак для молодих науковців;

− поєднувати роботу в декількох СНДГ кафедр або циклових комісій навчального закладу.

3.7.8. Організаційна робота СНДГ здійснюється старостою та секретарем, які обираються відкритим голосуванням на засіданні і затверджуються куратором СНДГ. Умови та процедура обрання визначається кафедрою або цикловою комісією та членами СНДГ.

3.7.9. Обов'язки керівника СНДГ:

− складання разом з куратором планів і звітів про роботу СНДГ та своєчасне подання їх до Ради СНТ;

− сприяння виконанню плану наукових досліджень членами СНДГ;

− залучення членів СНДГ до активної участі у заходах, організованих Радою СНТ Житомирського агротехнічного коледжу;

− представлення інтересів СНДГ у Раді СНТ;

− висвітлення роботи СНДГ на Інтернет-сайті СНТ (інтранет), сайті Житомирського агротехнічного коледжу та інших інформаційних ресурсах.

3.8. Керівництво, координацію діяльності СНТ та його взаємодію з адміністрацією навчального закладу здійснює науковий куратор СНТ, який рекомендується методичною радою Житомирського агротехнічного коледжу з числа авторитетних науково-педагогічних працівників навчального закладу за поданням заступника директора з навчально-методичної роботи та затверджується наказом директора Житомирського агротехнічного коледжу.

4. ЧЛЕНСТВО В СНТ

4.1. Членом СНТ може стати студент Житомирського агротехнічного коледжу з моменту вступу до моменту закінчення навчального закладу, який визнає дане Положення, активно бере участь у науковій діяльності, має середній бал успішності не менше, ніж «добре» згідно з державною системою оцінювання за період навчання в Житомирському агротехнічному коледжі.

4.2.Членство в СНТ припиняється у випадку:

− виходу з СНТ за власним бажанням;

− порушення цього Положення;

− закінчення навчання в Житомирському агротехнічному коледжі;

− дій, що завдають шкоди СНТ та іміджу навчального закладу.

4.3. Рішення про припинення членства в СНТ приймається Радою СНТ простою більшістю голосів.

4.4. Без дозволу Ради або Керівника члени СНТ не уповноважені представляти СНТ на будь-якому рівні, укладати угоди від імені СНТ.

4.5. Почесне членство в СНТ існує з метою відзначення наукових досягнень членів СНТ, які вибувають з нього у зв’язку із закінченням навчання в Житомирському агротехнічному коледжі. Почесний член має право голосу на засіданнях Ради СНТ.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ СНТ

5.1.Члени СНТ мають право:

− брати участь у роботі заходів, які проводять СНТ;

− обговорювати питання діяльності СНТ та вносити пропозиції щодо вдосконалення його роботи;

− публікувати результати власних наукових досліджень у друкованих виданнях;

− бути обраними до Ради СНТ;

− отримувати методичну та інформаційну допомогу від Ради СНТ;

− бути рекомендованими на наукову роботу;

− на участь у конкурсах на здобуття премій, стипендій, державних нагород та інших відзнак відповідно до чинного законодавства та Статуту Житомирського агротехнічного коледжу;

− на представництво інтересів СНТ в керівних органах навчального закладу.

5.2. Члени СНТ зобов’язані:

− дотримуватися цього Положення;

− брати участь в роботі СНТ, заходах, організованих Радою СНТ Житомирського агротехнічного коледжу;

− проводити науково-дослідну роботу, брати участь у наукових форумах в Україні та закордоном;

− презентувати результати власних наукових досліджень у друкованих виданнях;

− виконувати рішення Ради СНТ та адміністрації Житомирського агротехнічного коледжу;

− звітувати про виконану наукову та організаційну роботу на вимогу Ради СНТ;

− популяризувати діяльність СНТ, сприяти зростанню авторитету СНТ та навчального закладу в Україні і закордоном.

6. СПІВПРАЦЯ З ПІДРОЗДІЛАМИ ЖИТОМИРСЬКОГО АГРОТЕХНІЧНОГО КОЛЕДЖУ

6.1. СНТ підтримує зв’язки з адміністрацією та органами студентського самоврядування Житомирського агротехнічного коледжу.

6.2. СНТ може виконувати спільні проекти відповідно до напрямів діяльності, визначених цим Положенням, та співпрацювати з ними.

7. ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ СНТ

7.1. Друкованими виданнями СНТ є щорічний збірник матеріалів науково-дослідної роботи студентів Житомирського агротехнічного коледжу

8. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СНТ

8.1. Всі структурні підрозділи Житомирського агротехнічного коледжу всебічно сприяють інформаційному забезпеченню та діяльності СНТ відповідно до цього Положення.

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СНТ

9.1. Діяльність СНТ може бути припинена наказом директора Житомирського агротехнічного коледжу

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО СНТ

10.1. Зміни та доповнення до Положення про СНТ вносяться наказом директора Житомирського агротехнічного коледжу.