ПРОЕКТ РІШЕННЯ

ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ ВІД 06.09.2018р.

Заслухавши та обговоривши питання:

1. Затвердження складу педагогічної ради та вибори секретаря педагогічної ради на 2018-2019 н.р.

2. Основні пріоритети розвитку коледжу та підвищення якості знань у 2018-2019 навчальному році.

3. Про результати вступної кампанії 2018 року.

4. Про затвердження структури 2018 – 2019 н.р., режиму роботи та основних організаційних засад діяльності коледжу.

5. Затвердження річного плану роботи.

6. Різне.

Педагогічна рада коледжу ухвалила:

По І питанню:

1. Обрати і затвердити секретарем педагогічної ради Можарівську Інну Миколаївну – заступника директора з навчально-методичної роботи.

Педагогічна рада 06.09.2018 р.

По ІІ питанню:

У 2018-2019 навчальному році роботу коледжу спрямувати на реалізацію  Закону України «Про освіту» від 5 вересня 2017 року № 2145-VІІІ, а також на практичну реалізацію рішень Колегії  Міністерства освіти і науки  України.

Приорітетні завдання коледжу на 2018/2019 навчальний рік

1. Якість знань.

1. Основним завданням педагогічного колективу на 2018/2019 навчальний рік є досягнення високої якості вищої освіти. Відповідальні: педагогічний колектив (протягом 2018/2019 н.р.)

2. Акредитація.

1. Провести акредитацію ОС «Бакалавр» за спеціальностями 141 «Електроенергетика електротехніка та електромеханіка», 205 «Лісове господарство», 208 «Агроінженерія». Відповідальні: завідувачі відділення та завідувачі випускових кафедр (квітень-травень 2019 р.)

3. Ліцензування.

Здійснити підготовку ліцензійних справ: ОС «Молодший бакалавр» всіх спеціальностей. Відповідальні: завідувачі відділення та завідувачі випускових кафедр, голови циклових комісій (до 1 квітня 2019р.);

Ліцензування 274 «Автомобільний транспорт» або 275 «Транспортні технології» (спеціалізація автомобільний транспорт) Відповідальні: завідувач відділення «Агроінженерія» та кафедра загально-технічних дисциплін (до 1 грудня 2018р.);

Вивчити питання щодо можливості ліцензування робітничої професії «Монтажник сантехнічного обладнання»  Відповідальні:  завідувачка відділення «Будівництво та цивільна інженерія» та викладачі циклової комісії (вересень – жовтень 2018р.)

Провести розширення ліцензійного обсягу ОКР «Молодший спеціаліст» спеціальність 208 «Агроінженерія» на 30 осіб. Відповідальні:  завідувач відділення «Агроінженерія» (до 1 грудня 2018р.)

Збільшити  ліцензійний обсяг  ОС «Бакалавр» спеціальність 201 «Агрономія» на 20 осіб. Відповідальні: завідувач відділення «Агрономія» (до 1 грудня 2018р.)

4. Практичне навчання.

Відновити робітничу професію – 7233 «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування». Відповідальні: заступник директора з навчально-виробничої роботи (до 1 грудня 2018р.) 

З метою профорієнтаційної роботи - проводити обласні конкурси фахової майстерності серед учнів професійно-технічних закладів. Відповідальні: завідувачі відділення (травень – червень 2019р.).

Для проведення навчальних практик поповнити матеріально-технічну базу шляхом закупівлі механізованих засобів обробітку ґрунту та оновлення сільськогосподарського інвентарю. Здійснити ремонт покрівлі автотракторних гаражів та навчально-виробничої майстерні. Відповідальні: адміністрація, заступник директора з навчально-виробничої роботи

Для покращення практичної підготовки студентів при проведенні навчальних практик в майстернях коледжу виділити кошти для придбання запасних частин, матеріалів та обладнання.

Розпочати роботу по створенню станції технічного обслуговування. Відповідальні: заступник директора з навчально-виробничої роботи, голова циклової комісії майстрів виробничого навчання, майстри в/н.

Створити робочу групу по розробці, оновленню та затвердженню звітної документації з виробничих практик. Відповідальні: заступник директора з навчально-виробничої роботи, завідувач навчально-виробничої практики.(жовтень 2018р.)

Розширювати закордонні бази практик та збільшувати обсяг студентів для проходження практики за кордоном. Відповідальні: адміністрація, заступник директора з навчально-виробничої роботи, завідувач навчально-виробничої практики.

На відділення «Агрономія» створити навчальний кабінет Дендрології з гербарною кімнатою. На весні 2019 року закласти плодовий сад за гуртожитком №3. Облаштувати та впорядкувати базовий розсадник лісових та декоративних культур. Відповідальні: завідувач відділення «Агрономія», завідувач кафедрою «Агрономія та лісове господарство», викладачі кафедри.

Доповнити кабінети та лабораторії зразками нової водопровідної і сантехнічної арматури; придбати для проведення геодезичної практики теодоліт нового зразку та нівелір; для унаочнення лабораторії № 27 придбати трубчастий і пластинчастий теплообмінник. Відповідальні: завідувачка відділення «Будівництво та цивільна інженерія», голова циклової комісії та викладачі ц/к.

На відділенні «Електрифікація та інформаційні системи» - завершити облаштування лабораторій 502, 503, 505 – сучасними стендами для проведення лабораторних робіт. Відповідальні: завідувач відділення «Електрифікація та інформаційні системи», викладачі кафедри.

5. Методична робота.

Сприяти впровадженню інноваційних технологій у навчально-виховний процес та сприяння у створенні і розвитку інформаційно-пошукових систем на методичні документи. Відповідальні: викладачі ц/к та кафедр. (протягом навчального року).

Продовжувати вивчати та поширювати досвід кращих викладачів, циклових комісій та кафедр. Відповідальні: голови ц\к та кафедр. (постійно).

Підвищувати кваліфікаційний рівень викладацького складу циклових комісій та кафедр шляхом стажування на підприємствах різних форм власності. Відповідальні: голови ц\к та кафедр. (постійно).

Продовжити роботу школи «Молодого викладача», залучати молодих викладачів коледжу до активної участі у її проведенні, шляхом проведення методичних семінарів, круглих столів та школи наставництва досвідченими викладачами. Відповідальні: заступник директора з навчально-методичної роботи, (протягом навчального року).

Спрямувати навчально-методичну роботу на вдосконалення рівня педагогічної майстерності, формування професійної компетентності педагогів, розвиток особистої культури і творчого потенціалу, спрямований на підвищення якості й активне використання інноваційних технологій. Відповідальні: заступник директора з навчально-методичної роботи, голови циклових комісій, кафедр та викладачі. (протягом навчального року).

Провести чергову атестацію 20 педагогічних працівників в березні 2019 року та здійснювати контроль за своєчасним підвищенням кваліфікації педагогічними працівниками та їх стажуванням. Відповідальні: заступник директора з навчально-методичної роботи, голови циклових комісій, кафедр та викладачі. (березень, 2019 р.)

6. Наукова робота.

Продовжувати нарощувати якісний, науковий та педагогічний потенціал коледжу. Відповідальні: адміністрація, зав. відділеннями. (протягом року).

Публікувати статті та результати наукових досліджень викладачів коледжу у збірнику наукових праць «Вісник ЖАТК

Активізувати участь викладачів і студентів в науковій, науково-технічній та інноваційній діяльності». Відповідальні: викладачі коледжу. (щосеместрово).

Продовжити практику проведення у коледжі науково-практичних конференцій за участі науковців обласного та всеукраїнського рівня, науково-студентських конференцій, теоретичних та історико-краєзнавчих конференцій. Відповідальні: зав. відділеннями, голови ц/к та зав. кафедрами. (протягом року).

Активізувати діяльність студентського наукового товариства, запровадити щорічні студентські читання. Відповідальні: заступник директора з навчально-методичної роботи, голова СНТ.

Залучати студентів ОС «бакалавр» та ОКР «молодший спеціаліст» до участі в олімпіадах та науково-теоретичних конференціях, що проводяться на рівні МОН. Провести державну атестацію коледжу в частині провадження наукової діяльності з метою визначення ефективності такої діяльності за окремими її напрямами за галузями знань Постанова Кабінет Міністрів України від 22 серпня 2018 р. № 652. Відповідальні: завідувачі випускових кафедр (до 1 червня 2019р.)

Сприяти участі студентської молоді у проведенні наукових експериментів. Відповідальні: заступник директора з навчально-методичної роботи,  завідувачі відділеннями, голови циклових комісій та викладачі. (протягом навчального року).

Міжнародна діяльність.

Адміністрації коледжу продовжити пошуки шляхів міжнародного співробітництва з вузами та підприємствами для практичного навчання та стажування. Відповідальні: адміністрація, викладачі та студенти коледжу. (протягом 2018/2019н.р.).

7. Виховна робота.

Продовжити реалізацію Концепції національно-патріотичного виховання (наказ міністерства освіти України № 641 від 16.06.2015р.).

Сприяти виховуванню студентів на традиціях і звичаях українського народу, його історичної та культурної спадщини, формувати у студентів високу патріотичну свідомість, готовність до виконання громадських і конституційних обов’язків.

Завершити до 90-річчя  матеріали до видання монографії.

Забезпечити у 2018 – 2019 навчальному році соціально-психологічній службі коледжу психологічний супровід учасників навчально-виховного процесу, захист психологічного здоров’я учасників навчально-виховного процесу, профілактику протиправної поведінки, насильства над дітьми, підвищення психологічної культури студентів, батьків, педагогічних працівників, надання психологічної допомоги дітям з особливими потребами.

Відповідальні: заступник директора з виховної роботи, соціальний педагог, практичний психолог. (протягом навчального року).

8. Розвиток студентського самоврядування та спорту.

Сприяти подальшому розвитку студентського самоврядування та громадської активності студентів в житті коледжу.

Забезпечувати всебічний, моральний, духовний та фізичний розвиток студентської молоді шляхом залучення їх до участі в гуртках художньої самодіяльності, спортивних секціях, навчання в школі місцевого самоврядування, волонтерській та громадській діяльності.

Сприяти залученню студентів коледжу до систематичних занять фізичною культурою та спортом. Відновити роботу секцію з гирьового спорту, провести спортивне свято, приурочене до 90-річчя коледжу.

Відповідальні: педагогічні працівники коледжу, керівник фізичного виховання, голова циклової комісії фізичного виховання та Захист Вітчизни, керівники гуртків коледжу. (постійно.)

9. Профорієнтація.

Затвердити перспективний план профорієнтаційної роботи на 2018 – 2019 навчальний рік в жовтні 2018 року.

Посилити профорієнтаційну роботу, особливо в технікумах, коледжах та ПТУ, які є профільними для спеціальностей коледжу.

Заслухати питання профорієнтаційної роботи на педагогічній раді в жовтні 2018 року.

Відповідальні: Адміністрація, заступник директора з виховної роботи, завідувач навчально-виробничої практики, завідувачі відділеннями, завідувачі кафедрами, голови циклових комісій (постійно).

10. Енергозберігаючі технології.

Продовжити роботу з поліпшення естетичного вигляду навчальних кабінетів та лабораторій, гуртожитків; продовжити поетапний перехід до запровадження енергозберігаючих технологій, економії енергоносіїв на всіх ділянках коледжу. Відповідальні: заступник директора з АГЧ, інженери з ремонту.

По ІІІ питанню:

1. Інформацію про результати вступної кампанії 2018 року прийняти до відома.

Педагогічна рада 06.09.2018 р.

По ІV питанню:

1. Затвердити структуру 2018 – 2019 н.р., режиму роботи та основних організаційних засад діяльності коледжу.

            Педагогічна рада 06.09.2018 р.

По V питанню:

1. Затвердити річний план роботи коледжу.

Педагогічна рада 06.09.2018 р.