6 вересня 2018 р., у Житомирському агротехнічному коледжі, відбулося перше у новому 2018 – 2019 н.р. засідання педагогічної ради. З доповіддю «Завдання та перспективи розвитку коледжу на 2018 – 2019 н.р.», виступив Тимошенка М.М. – директор коледжу. У виступі було зазначено, що кваліфікація науково-педагогічного персоналу, інформаційне забезпечення, матеріально-технічні ресурси навчального закладу – безперечно, все це важливо, але все ж таки головне – це якість підготовленого фахівця. Тому основним завданням коледжу на 2018/2019 н.р. продовжує залишатися досягнення вищої якості вищої освіти, що передбачає не лише засвоєння студентами певної суми знань, умінь та компетенцій, але й перш за все, виховання патріотів України, готових до військової служби та захисту країни, молоді, що поважає чинне законодавство та засади демократичної, правової держави. Стрижнева ідея роботи – підготовка конкурентоспроможного, сучасного патріота, інноватора, розвинену особистість, яка розбудовуватиме модерну європейську Україну.

Особливий наголос у виступі директора було зроблено на вдосконаленні матеріально-технічної і навчальної бази коледжу, досягненнях в науково-методичній і виховній роботі. Так, середній показник успішності по коледжу 96,7%, а середній показник якості навчання 51,2%. У коледжі навчається 1580 студентів денної та 183 студенти заочної форми навчання. Навчальний процес забезпечують 130 викладачів, з них штатних 114, серед них: 3 доктори (2 штатних), 36 кандидатів наук (26 штатних), 8 аспірантів, 31 викладач-методист, 64 - вищої категорії, 25 - першої категорії; 2 «Заслужених працівника». У 2018 р. навчальним закладом випущено 338 випускників, 16 студентів (4,7%) отримали диплом з відзнакою. Велика кількість випускників продовжує навчання у ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації. Завдяки планомірній роботі з комп’ютеризації навчального процесу у коледжі на один персональний комп’ютер припадає в середньому 8 студентів, при нормативі 8; всього комп’ютерів 176. Все це свідчить про те, що система навчання в коледжі є конкурентноспроможною та привабливою, особливо для дітей з малозабезпечених сімей та сімей з середнім рівнем достатку, зокрема, у минулому році у коледжі навчалося 35 студентів-сиріт, 23 студентів з інвалідністю.

Тимошенко М.М. окреслив і пріоритетні завдання коледжу. Так, основним завданням педагогічного колективу на 2018 – 2019 н.р. є підвищення якості навчального процесу, шляхом впровадження новітніх освітніх інноваційних технологій і відповідного кадрового забезпечення. створення нових структурних підрозділів, що відкриє перспективи щодо перетворення коледжу у потужний науково-освітній заклад. Провести акредитацію ОС «Бакалавр» за спеціальностями 141 «Електроенергетика електротехніка та електромеханіка», 205 «Лісове господарство», 208 «Агроінженерія» (квітень-травень 2019 р.). Здійснити підготовку ліцензійних справ: ОС «Молодший бакалавр» всі спеціальності (до 1 квітня 2019р.); ліцензування 274 «Автомобільний транспорт» або 275 «Транспортні технології» (спеціалізація автомобільний транспорт) (до 1 грудня 2018р.). Вивчити питання (вересень-жовтень 2018 р.) щодо можливості ліцензування робітничої професії «Монтажник сантехнічного обладнання». Провести розширення ліцензійного обсягу ОКР «Молодший спеціаліст» спеціальність 208 «Агроінженерія» на 30 осіб (до 1 грудня 2018р.). Збільшити ліцензійній обсяг ОС «Бакалавр» спеціальність 201 «Агрономія» на 20 осіб (до 1 грудня 2018р.).

Майбутнє працевлаштування, у першу чергу, залежить від студента, його знань, умінь, мобільності, готовності навчатися впродовж життя. Тому особливої актуальності набуває питання вивчення передового досвіду та пошук провідних високоефективних установ, підприємств, організацій будь-якої форми власності в регіоні та області, а також зарубіжних країн з метою якісного проведення практик студентів відповідно до освітньо-професійної програми підготовки студентів. Слід розширити закордонні бази практики та сприяти збільшенню обсягу студентів для проходження практики за кордоном. Відновити робітничу професію – 7233 «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування» (до 1 грудня 2018р.) З метою профорієнтаційної роботи - проводити обласні конкурси фахової майстерності серед учнів професійно-технічних закладів(травень – червень 2019р.). Для проведення навчальних практик поновити матеріально-технічну базу шляхом закупівлі механізованих засобів обробітку грунту та оновлення сільськогосподарського інвентарю.

Спрямувати навчально-методичну роботу на вдосконалення рівня педагогічної майстерності, формування професійної компетентності педагогів, розвиток особистої культури і творчого потенціалу, спрямований на підвищення якості й активне використання інноваційних технологій.

Провести державну атестацію коледжу в частині провадження наукової діяльності з метою визначення ефективності такої діяльності за окремими її напрямами за галузями знань Постанова Кабінет Міністрів України від 22 серпня 2018 р. № 652 (до 1 червня 2019р.). Активізувати участь викладачів і студентів в науковій, науково-технічній та інноваційній діяльності. Продовжити практику проведення у коледжі науково-практичних конференцій за участі науковців обласного та всеукраїнського рівня, науково-студентських конференцій, теоретичних та історико-краєзнавчих конференцій.

Сприяти виховуванню студентів на традиціях і звичаях українського народу, його історичної та культурної спадщини, формувати у студентів високу патріотичну свідомість, готовність до виконання громадських і конституційних обов’язків. Забезпечити у 2018 – 2019 навчальному році соціально-психологічній службі коледжу психологічний супровід учасників навчально-виховного процесу, захист психологічного здоров’я учасників навчально-виховного процесу, профілактику протиправної поведінки, насильства над дітьми, підвищення психологічної культури студентів, батьків, педагогічних працівників, надання психологічної допомоги дітям з особливими потребами. Сприяти подальшому розвитку студентського самоврядування та громадської активності студентів. Забезпечувати всебічний, моральний, духовний та фізичний розвиток студентської молоді шляхом залучення їх до участі в гуртках художньої самодіяльності, спортивних секціях, навчання в школі місцевого самоврядування, волонтерській та громадській діяльності.