Новини
З 11 жовтня розпочинається настановча сесія здобувачів освіти І курсу заочної форми навчання ОПС «Фаховий молодший бакалавр»
м. Житомир, вул. Покровська, 96

Коротка довідка про циклову комісію агрономічних дисциплін

Голова циклової комісії –  Романюк А.А.

Штат педагогічного персоналу циклової  комісії на навчальний рік затверджено у кількості 11 осіб.

На момент складання плану роботи циклової комісії:

 • спеціалістів ІІ категорії – 1 особа
 • спеціалістів І категорії – 4 особи
 • спеціалістів вищої категорії –5 осіб
 • викладачів-методистів – 4 особи
 • відмінників освіти – 2 особи

Головні завдання цк агрономічних дисциплін в освітній діяльності у 2020-2021 навчальному році

У 2020-2021 навчальному році циклова комісія буде продовжувати працювати над педагогічною проблемою :

«Використання бази навчально-польового комплексу як елементу впровадження інноваційних технологій навчання.»

Робота циклової комісії – це цілісне, засноване на досягненнях науки, передового педагогічного досвіду, та на конкретному аналізі навчально-виховного процесу, системи взаємопов’язаних мір, дій і заходів.

Основними завданнями циклової комісії агрономічних дисциплін є підвищення якості знань студентів, впровадження орієнтованого навчання, організації якісного процесу навчання агрономічних дисциплін як засобу професійної компетентності в умовах міжнародного співробітництва; активізація роботи з обдарованою молоддю шляхом залучення її до дослідницьких пошуків, підвищення практичного рівня, участь у конкурсах, олімпіадах, збереження традицій, любові до рідної мови, до своєї країни.

Систематично члени комісії проводять засідання циклової комісії, на яких обговорюють питання методичної роботи, аналізу змісту навчальних програм, вносять до них зміни, досягаючи логічності викладу змісту навчальної дисципліни, реалізації міжпредметних зв’язків, розглядають питання щодо оновлення тестових завдань для поточного та підсумкового контролю знань, аналізують успішність студентів та результати тематичного контролю з дисциплін циклу, затверджують екзаменаційну документацію тощо.

Викладачі активно працюють над методичними розробками, беруть участь у семінарах, конференціях і педагогічних конкурсах; систематично поповнюють комплекси методичного забезпечення необхідними матеріалами згідно з фаховим спрямуванням, вдосконалюють інноваційні методи навчання, використовують мультимедійні  та інші технічні засоби навчання.

Члени циклової комісії

Завідувач циклової комісії
Романюк Алла Андріївна
Кваліфікація
Викладач - методист; вища категорія
Дата народження
17 Лютого 1960
Дані про освіту

1978-1982 рр. – навчання в Житомирському державному педагогічному інституті ім. І. Франка

Відомості про підвищення кваліфікації

Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та   перепідготовки спеціалістів; Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Основні публікації за напрямом
 • Порівняльний аналіз інтенсивності акумуляції 137Cs видами трав’яно-чагарничкового ярусу сосново-дубових лісів Українського Полісся у 1994 р. та 2018 р. / О. О. Орлов та ін. Ядерна фізика та енергетика. 2019. (Scopus)
 • Аналіз інтродукції пижма звичайного в умовах Полісся України / М. М. Світельський, А. А. Романюк, Т. М. Максимова, І. І. Насінник. Вісник НУВГП. 2018. № 1(81). С. 132–135.
 • Ботаніка з основами екології : навч. посіб. / М. М. Світельський та ін. Житомир : Рута, 2015. 376 с.
 • Метеорологія, агролісокліматологія та основи синоптичного аналізу : підруч. / В. Б. Левченко, А. А. Романюк, Р. А. Залевський, Г. М. Матяш. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2018. 304 с.
 • Лабораторні роботи з гідроботаніки : навч. посіб. / М. М. Світельський та ін. ЖНАЕУ, 2018. 450 с.
 • Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Гідроботаніка» для студентів спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» освітнього ступеня «Бакалавр» / М. М.Світельський та ін. ЖНАЕУ, 2017. 140 с
 • Левченко В. Б., Романюк А. А. Математична модель гідрофізичних процесів в лісових болотних екоценозах Житомирського Полісся. Науковий огляд. Київ, 2019. № 6. С. 13-27.
Участь у конференціях і семінарах 
 • Романюк А. А. Мікрофлора, її роль у підвищенні родючості грунтів та врожайності. Стан земельних ресурсів Житомирської області та ефективність їх використання : матер. наук.-теорет. конф. (20 берез. 2014 р., м. Житомир). Житомир : ЖАТК, 2014. С. 54–60.
 • Романюк А. А. Практичні аспекти створення фітоділянок лікарських рослин в Житомирському агротехнічному коледжі. Ботанічні сади : проблеми інтродукції та збереження рослинного різноманіття : матер. Всеукр. наук. конф. (10–11 жовт. 2015 р., м. Житомир). Житомир :ЖНАЕУ, 2015. С. 59–62.
 • Левченко В. Б., Романюк А. А., Ткаченко Д.І. Методологічні аспекти лісопатологічного моніторингу в умовах Житомирського обласного управління лісового і мисливського господарства. Лісова типологія як основа наближеного до природи лісівництва: Тези доп. учасн. міжнар. наук.-практ. конф.(Київ, 9-12 жовт. 2019). Київ, 2019. С. 51-52.
Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії
 • Світельський М. М., Котюк Л. А., Романюк А. А. Ботаніка з основами екології : навч. посіб. Житомир : Рута, 2015. 376 с.
 • Метеорологія, агролісокліматологія та основи синоптичного аналізу : підруч. / В. Б. Левченко, А. А. Романюк, Р. А. Залевський, Г. М. Матяш. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2018. 304 с.
 • Лабораторні роботи з гідроботаніки : навч. посіб. / М. М. Світельський та ін. Житомир : ЖНАЕУ, 2018. 450 с.
Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок
 • Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Гідроботаніка» для студентів спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» освітнього ступеня «Бакалавр» / М. М. Світельський та ін. Житомир : ЖНАЕУ, 2017. 140 с.
Наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій
 • Романюк А. А. Мікрофлора, її роль у підвищенні родючості грунтів та врожайності. Стан земельних ресурсів Житомирської області та ефективність їх використання : матер. наук.-теорет. конф. (20 берез. 2014 р., м. Житомир). Житомир : ЖАТК, 2014. С. 54–60. 
 • Романюк А. А. Практичні аспекти створення фітоділянок лікарських рослин в Житомирському агротехнічному коледжі. Ботанічні сади : проблеми інтродукції та збереження рослинного різноманіття : матер. Всеукр. наук. конф. (10–11 жовт. 2015 р., м. Житомир). Житомир : ЖНАЕУ, 2015. С. 59–62.
Заступник директора з виховної роботи, викладач спеціальних дисциплін відділення "Агрономія"
Іванцов Петро Дмитрович
Кваліфікація
Викладач вищої категорії, викладач-методист
Дата народження
01 Лютого 1952
Дані про освіту
 • Житомирський сільськогосподарський технікум, спеціальність «технік-механік»,   1976;
 • Житомирський сільськогосподарський інститут, спеціальність «вчений агроном», 1982;
 • Педагогічний факультет Української сільськогосподарської академії по спеціальності викладач агрономічних дисциплін, 1984 р.
Відомості про підвищення кваліфікації

МІПКтаПС ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Основні публікації за напрямом
 • Навчальний посібник з агролісогрунтознавства для студентів напряму підготовки 201 «Агрономія», 205 «Лісове господарство» : навч. посіб. / Левченко В. Б., Залевський Р. А., Гропаха М. В., Іванцов П. Д., Коломієць В. І., Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2017. 233 с. 
 • Навчальний посібник з технології виробництва продукції рослинництва Частина I для студентів напряму підготовки 201 «Агрономія», 205 «Лісове господарство» : навч. посіб. /Мельник С.І.,Муляр О.Д., Кочубей М.Й., Іванцов П.Д., Київ : «Аграрна освіта»,2010.281 с.
 • Навчальний посібник з технології виробництва продукції рослинництва Частина II для студентів напряму підготовки 201 «Агрономія», 205 «Лісове господарство» : навч. посіб. /Мельник С.І.,Муляр О.Д., Кочубей М.Й., Іванцов П.Д., Київ : «Аграрна освіта»,2010.405 с.
 • Іванцов П. Д. Аспекти органічного землеробства. Приуроченої 115-річчю від дня народження видатного селекціонера-плодовода Д. С. Дуки : матеріали Всеукр. наук. конф. молодих учених, м. Умань 10-11 трав. 2017 р. С. 34-35.
 • Іванцов П. Д. Аспекти органічного землеробства Полісся Житомирщини. Сучасний стан і перспективи ефективного використання земельних ресурсів Житомирської област : зб. статей наук.-практ. конф., м. Житомир 20-21 січня. 2016 р. С. 197-203.
 • Іванцов П. Д. Номенклатура земельного фонду Житомирської області. Стан земельних ресурсів Житомирської області та ефективність їх використання : матеріали наук.-теорет. конф., м. Житомир 20 березня. 2014 р. С. 6-20.
 • Іванцов П. Д. Енергозберігаючий обробіток ґрунту в умовах органічного землеробства. Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь : зб. тез ІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Житомир 7-8 квітня. 2016 р. С. 198-202.
 • Іванцов П. Д. Сучасні аспекти органічного землеробства Полісся Житомирщини. Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь : зб. тез ІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Житомир 29-30 березня. 2017 р. С. 259-262.
 • Паламарчук Р. П. Уміст рухомих форм молібдену та кобальту в ґрунтовому покриві орних земель Попільнянського району Житомирської області. Охорона ґрунтів. Моніторинг ґрунтів – основа створення бази даних їх якісного стану : мат. Всеукр. наук.-практ. конф., м. Вінниця 10-11 серпня. 2017 р. С.69-70.
 • Практикум з агролісозна : навч. посіб. / В. Б. Левченко, Р. А. Залевський, М. В. Горопаха, П. Д. Іванцов, В. І. Коломієць, Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2018. 235 с.
 • Технологія виробництва продукції рослинництва : навч. посіб. Ч.1 / Мельник С. І., Муляр О. Д., Кочубей М. Й., Іванцов П. Д., Київ : Аграрна освіта, 2010. 282 с.
 • Технологія виробництва продукції рослинництва : навч. посіб. Ч.2 / Мельник С. І., Муляр О. Д., Кочубей М. Й., Іванцов П. Д., Київ : Аграрна освіта, 2010. 405 с.
 • Іванцов П. Д. Концептуальні основи органічного землеробства Полісся Житомирщини // зб. ст. Всеукр. наук.-практ. конф. Практика і теорія ефективного використання земельних ресурсів Полісся 22-23 лют. м. Житомир2017 р. – С.63–68.
 • Іванцов П. Д. Безполицевий обробіток грунту, як головни аспект органічного землеробства. Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь : зб. тез IV Всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Житомир 28-29 берез. 2018 р. С. 146-150.
 • Іванцов П. Д. Концептуальні аспекти органічного землеробства Полісся Житомирщини на прикладі ПП «Галекс Агро». Вісник ЖАТК. 2018. С. 62–72.
 • Іванцов П. Д. Сучасні аспекти органічного землеробства Полісся Житомирщини. Ефективність використання екологічного аграрного виробництва :Міжнародних наук.-пркт. конф. 02 лист. 2017 р. С. 9–13.
 • Іванцов П. Д. Концептуальні аспекти органічного землеробства Полісся Житомирщини на прикладі ПП «Галекс-Агро». Органічне Агровиробництво: освіта наука : Всеукр. наук.-практ. конф. 01. лист. 2018 р. С. 19–23.
 • Іванцов П.Д. Збірник тез : «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин знарядь» 28-29 березня 2019 р. м.Житомир.
 • Вісник житомирського агротехнологічного коледжу Іванцов П. Д. Концептуальні аспекти органічного землеробства Полісся Житомирщини на прикладі ПП «Галекс-Агро» Житомир 2019 р.
 • Іванцов П.Д. Збірник тез : «Органічне агровиробництво: освіта і наука» Київ 2019р.
Участь у конференціях і семінарах
 • Всеукраїнська конф. «Ведення органічного землеробства в умовах Полісся Житомирщини на прикладі ПП «Галекс-Агро» (м. Житомир 28.05.2019р.) 
 • Всеукраїнська конф. «Сучасний стан і перспективи ефективного використання земельних ресурсів Полісся» (м. Житомир 28.05.2019р.).
 • Всеукраїнська конф. «Органічне агровиробництво : освіта і наука» (м. Київ 31.10.2019 р.).
Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії 
 • Технологія виробництва продукції рослинництва : навч. посіб. Ч.1 / Мельник С. І., Муляр О. Д., Кочубей М. Й., Іванцов П. Д., Київ : Аграрна освіта, 2010. 282 с. 
 • Технологія виробництва продукції рослинництва : навч. посіб. Ч.2 / Мельник С. І., Муляр О. Д., Кочубей М. Й., Іванцов П. Д., Київ : Аграрна освіта, 2010. 405 с.
 • Навчальний посібник з технології виробництва продукції рослинництва Частина II для студентів напряму підготовки 201 «Агрономія», 205 «Лісове господарство» : навч. посіб. /Мельник С.І.,Муляр О.Д., Кочубей М.Й., Іванцов П.Д., Київ : «Аграрна освіта»,2010.405 с.
Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок
 • Практикум з Агролісогрунтознавства (м. Житомир 2018).
Викладач спеціальних дисциплін відділення "Агрономія".
Борисевич Людмила Володимирівна
Кваліфікація
Спеціаліст першої категорії
Дата народження
31 Березня 1977
Дані про освіту

Державний агроекологічни університет  та отримала повну вищу освіту за   спеціальністю «Агрономія»  та здобула кваліфікацію вченого агронома

Відомості про підвищення кваліфікації

Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський   університет економіки та торгівлі»

Основні публікації за напрямом
 • Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи з дисципліни «Технологія в галузях рослинництва» для спеціальності 5.09010102 Організація і технологія ведення фермерського господарства; 2016р 
 • Робочий зошит для виконання лабораторно -практичних заннять з дисципліни «Технологія в галузях рослинництва» для спеціальності 5.09010102
 • Організація і технологія ведення фермерського господарства; 2017рік;
 • Типова програма навчальної практики «Садовод»для спеціальності 5.09010103
 • Виробництво та переробка продукції рослинництва 2014 рік;
 • Навчальний відеофільм практичного занаття дисципліни «Технологія виробництва продукції рослинництва» 2015 рік.
Викладач агрономічних дисциплін
Зубрицька Світлана Володимирівна
Кваліфікація
Викладач першої категорії
Дата народження
29 Червня 1982
Дані про освіту
 • Національний Аграрний Університет 2004р.,спеціаліст, агроном  плодоовочівник-виноградар, спеціальність «Плодоовочівництво і виноградарство»;
 • Національний Аграрний Університет 2005р.,магістр, викладач вищого навчального закладу Спеціальність «Педагогіка вищої школи».
Відомості про підвищення кваліфікації
 • Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів.
 • Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, підвищувала кваліфікацію в Інституті міжнародної освіти та підвищення кваліфікації « Інноваційні методи та технології навчання в організації навчального процесу»
Наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій

Збірник тез 2Міжнародної науково-практичної конференції « Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти » 10 -12 квітня 2019року. ДУ НМЦ « Агроосвіта »,Київ – Миколаїв – Херсон 2019. – 495 с.

Викладач спеціальних агрономічних дисциплін
Романюк Емілія Василівна
Кваліфікація
Вища категорія, викладач-методист
Дата народження
20 Жовтня 1961
Дані про освіту

Житомирський сільськогосподарський інститут

Основні публікації за напрямом
 • «Карантинні шкідники і хвороби Житомирської області»,Ефективність використання екологічного аграрного виробництва», з статею «Біологічні прийоми боротьби з шкодочинними організмами та їх вплив на чисельність шкодочинної популяції» (2017),
 • Стаття «Біологічні методи захисту польових культур, як важливий прийом органічного землеробства» ; тези до збірника II Міжнародної конференції «Кліматичні зміни та сільське господарство» 10-12 квітня 2019 року;
 • Електронний посібник «Біологічний метод захисту рослин»(2010р);
 • Методична розробка «Використання мультимедійних презентацій на заняттях з дисципліни «Захист рослин»,типова програма дисципліни «Захист рослин».
Викладач спеціальних дисциплін
Слюсар Ліана Василівна
Кваліфікація
Викладач першої категорії
Дата народження
06 Лютого 1961
Дані про освіту

Житомиський сільськогосподарський інститут

Відомості про підвищення кваліфікації

Харківський національний аграрний університет ім. В.І. Докучаєва

Викладач спеціальних дисциплін відділення "Агрономія"
Ходаківська Надія Іванівна
Кваліфікація
Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
Дата народження
19 Жовтня 1952
Дані про освіту

Українська сільськогосподарська академія

Відомості про підвищення кваліфікації

МІПКП «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Основні публікації за напрямом
 • Ковальчук В.І. Оцінка господарсько-корисних якостей корів української чорно-рябої породи / В. І. Ковальчук, А.М. Дідківський, Н.І Ходаківська// Вісник ЖНАЕУ №2, т.1 2015. С. 37-45. 2. Ємець Б.В. Ефективність використання автомобільного транспорту в умовах органічного виробництва / Б. В. Ємець, Н. І. Ходаківська // Органічне виробництво і продовольча безпека : [зб. матеріалів доп. учасн. IV Міжнар. наук.-практ. конф.]. Житомир : О. О. Євенок, 2016. С. 71–76. 3. Електронний підручник «Основи тваринництва». НМЦ. 2017р.