Циклова комісія “Обліково-економічних дисциплін”

Викладання дисциплін економічного циклу здійснювалося ще в далекі 50-ті роки на відділенні Плодоовочівництва викладачами агрономами-економістами: Станішевським І. О., Бірюкович З. Б., Янішевським Л. Ю. З трансформацією відділення у відділення «Агрономія» та відкриттям відділення «Механізація сільського господарства» в 70-их роках зростає потреба у викладачах. Викладацький склад поповнюють: Жабська Н. А., Капітоненко Г. П., Лебідь М. М. Василенко Л. В.

Відкриття нових спеціальностей у закладі вимагало викладачів з економічною освітою. У цей час з’являються викладачі економічних дисциплін – Жила І. П. та Соботницька К. Н.

Наступний етап розвитку та становлення циклової комісії економічних дисциплін розпочався з відкриттям спеціальностей «Економіка підприємств» та «Бухгалтерський облік» і створення на їх основі економічного відділення у 1999 році.

У свій час циклову комісію очолювали Жабська Н. А., Соботницька К. Н., Першко Л. О., Левченко О. Ф., Маєвська А. П., Муляр Т. С., Мельниченко Т. О., Безименна Л. В., Гавриловський П.С., Ганузек Л. М.

Сьогодні керівництво цикловою комісією обліково-економічних дисциплін здійснює викладач спеціальних економічних дисциплін, спеціаліст вищої категорії Магнушевська Т. М.

Свій внесок у розвиток циклової комісії та відділення зробили такі викладачі: Жабська Н. А., Жила І. П., Даниленко О. Л., Капітоненко Г. П., Першко Л. О., Скуратовський В. П., Маліновська М. В., Рудзевич О. З., Поліщук Р. М., Гавриловський П. С., Байдак Г. В., Дубенко В. С., Загацька Ю. Ф., Шевчук З. Д., Андрущенко Н. С., Іскрижицька Ф. М., Ковальчук І. В., Кухарець М. М., Пятниковська І. І., Ярмолюк Н. М., Мороз І. К., Поліщук В. С., Мельничук А. А., Мельниченко Т. О., Тищенко С. В., Коваленко Т. Г., Логвиненко С. В., Вітер С. А., Бойко Б. В., Ткачук В. І., Єфімчук Л. П., Бредіхін С. Ю., Безименна Л. В., Домарецька О. М., Шубенко Т. М., Проценюк Н. А., Поліщук О. С., Лебідь М. М., Маєвська А. П., Тржецяк О. Б., Соботницька К. Н.

Згуртований склад циклової комісії налічує 9 викладачів, з них: кандидат економічних наук, доцент – Муляр Тамара Станіславівна, кандидати економічних наук – Берляк Галина Валеріївна, Головач Катерина Сергіївна; викладач вищої категорії викладач-методист –Оліфір Ірина Андріївна; викладачі вищої категорії – Магнушевська Тетяна Миколаївна, Левченко Оксана Федорівна, Ганузек Лілія Михайлівна, Дмуховська Оксана Миколаївна, викладачі першої категорії – Семенчук Наталія Іванівна.

Високий рівень професіоналізму виявляють викладачі циклової комісії в процесі викладання дисциплін: «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік», «Облік і звітність в бюджетних установах», «Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках», «Бухгалтерська звітність підприємства, інформаційні системи і технології», «Основи аудиту», «Економічна теорія», «Економіка підприємства», «Економіка і нормування праці», «Маркетинг», «Менеджмент», «Планування і організація діяльності підприємства», «Фінанси», «Фінанси підприємства», «Податкова система», «Ціноутворення», «Казначейська справа», «Банківські операції», «Страхові послуги», «Статистика», «Статистика ринку товарів і послуг», «Розроблення товару», «Підприємницька діяльність», «Ринкові дослідження», «Комерційне товарознавство», «Комерційна діяльність», «Біржова діяльність», «Логістика», «Організація закупівель та продажу» та інші.

Викладачі циклової комісії обліково-економічних дисциплін забезпечують також на високому професійному рівні проведення занять з економічних дисциплін для студентів (ОКР «молодший спеціаліст» та ОС «бакалавр») спеціальностей: «Агроінженерія», «Агрономія», «Будівництво і цивільна інженерія», «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», «Комп’ютерні науки», «Лісове господарство», де викладають наступні дисципліни: «Економічна теорія», «Економіка сільського господарства», «Організація і планування діяльності аграрних формувань», «Економіка і планування галузі», «Основи підприємництва та управлінської діяльності», «Основи підприємництва, агробізнесу та маркетингу», «Основи підприємництва, менеджменту та маркетингу», «Основи підприємництва та маркетингу», «Основи менеджменту», «Основи бухгалтерського обліку і фінансів», «Бухгалтерський облік з основами банківської справи».

Викладачам циклової комісії вдається поєднувати навчально-методичну роботу з виховною, науковою та громадським життям коледжу. Вони беруть активну участь у проведенні обласних методичних об’єднань викладачів економічних дисциплін, готують переможців олімпіад, публікуються в періодичних виданнях.

Викладачами циклової комісії створено велику кількість методичних розробок. Роботи Муляр Т. С., Оліфір І. А., Маєвської А. П., Тржецяк О. Б., Соботницької К. Н. займали призові місця на різноманітних конкурсах.

Робота циклової комісії спрямовується на модернізацію освітнього процесу, вдосконалення світоглядних, загальнокультурних і кваліфікаційних потреб майбутнього фахівця, створення навчально-методичного забезпечення дисциплін, кабінетів та самостійної роботи студентів. Це активізує роботу педагогічного колективу, спонукає викладачів до пошуку активних форм і методів навчання, впровадження інноваційних технологій, використання комп’ютерної техніки, моделювання ситуацій, впровадження тестів, впливає на самоконтроль якості викладання.

Члени циклової комісії

Голова циклової комісії обліково-економічних дисциплін, викладач вищої категорії
Магнушевська Тетяна Миколаївна
Кваліфікація
Магістр за фаховим спрямуванням, економіст-педагог
Освіта

Державний агроекологічний університет м. Житомир, Національний аграрний університет

Спеціальність
 • «Облік і аудит»
 • «Професійне навчання»
Відомості про підвищення кваліфікації:
 • Житомирський національний агроекологічний університет Центр якості освіти, підвищення кваліфікації та перепідготовки ЖНАЕУ з 14 листопада 2016 по 14 грудня 2016 року з дисциплін «Економіка підприємства», «Економіка і планування галузі», «Економіка та організація аграрного виробництва», «Економіка сільського господарства», «Економічна теорія».
 • Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів; 02-13.10.2017 р.; Методичні основи викладання дисциплін: «Економіка сільськогосподарського виробництва», «Нормування праці та кошторис».
 • Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів 19.11.- 07.12.2018 р. Інноваційні технології навчання при викладанні дисциплін: «Фінансовий облік», «Основи менеджменту», «Зовнішньоекономічна діяльність», «Інвестування».
 • Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів 15-19.06. 2020 р. Формування професійних компетентностей галузевого спрямування» на прикладі дисципліни «Економіка підприємства».
Основні публікації за напрямом:
 • Сучасні проблеми розвитку бухгалтерського обліку / Н.І. Петренко, О.Ф. Левченко, Т.М. Магнушевська // Вісник Хмельницького національного університету. –2016. – № 5. – С. 132-136.
 • Характеристика аудиторських процедур податкового аудиту / Н.І. Петренко, О.Ф. Левченко, Т. М. Магнушевська // Вісник Хмельницького національного університету. – 2018. – № 2. – С. 214-218.
 • Організаційні аспекти податкового аудиту. / Н.І. Петренко, О.Ф. Левченко, Т.М. Магнушевська // Вісник Миколаївського національного університету ім. В. Сухомлинського. – 2018. – Випуск 23.18. – С. 687-690.
 • Метод таргет-костингу як прогресивний метод цільового стратегічного управління витратами.// Науковий вісник Ужгородського національного університету Серія Міжнародні економічні відносини та світове господарство. випуск 10 частина 2. – 2016. – с. 56-58.
 • Новітні технології навчання курсу «Фінансовий облік 2» / Н.І. Петренко, О. Ф. Левченко, Т. М. Магнушевська / Східна Європа: Економіка, бізнес та управління. Електронне наукове видання фахове видання. Випуск 3(20) 2019. с 523-529.
 • Комп’ютеризація бухгалтерського обліку та шляхи вивчення експертом- бухгалтером/ Н. І. Петренко, О. Ф. Левченко, О. М. Дмуховська, Т. М. Магнушевська// вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2019. №2. с.196-203.
 • Петренко Н. І. Внутрішній контроль в туристичній індустрії: фактори, що впливають на його організацію / Н. І. Петренко, О. Ф. Левченко, Т. М. Магнушевська  // Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». 2020. Випуск 43/2020.
Участь у конференціях і семінарах:
 • Левченко О.Ф., Магнушевська Т.М. Електронний документооборот підприємства: проблеми та перспективи // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми та перспективи розвитку агро- та електроінженерії», матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2020. С.41-43.
Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:
 • Організаційні аспекти податкового аудиту. / Н.І. Петренко, О.Ф. Левченко, Т.М. Магнушевська //Вісник Миколаївського національного університету ім.. В. Сухомлинського. – 2018. – Випуск 23.18. –С. 687-690.
 • Метод таргет-костингу як прогресивний метод цільового стратегічного управління витратами.//Науковий вісник Ужгородського національного університету Серія Міжнародні економічні відносини та світове господарство. випуск 10 частина 2. – 2016. – с. 56-58.
 • Новітні технології навчання курсу «Фінансовий облік 2»/ Н.І. Петренко, О.Ф. Левченко, Т.М. Магнушевська// Східна Європа: Економіка, бізнес та управління. Електронне наукове виданняфахове видання. Випуск 3(20) 2019. с 523-529.
 • Комп’ютеризація бухгалтерського обліку та шляхи вивчення експертом- бухгалтером/ Н.І. Петренко, О.Ф. Левченко, О.М. Дмуховська, Т. М. Магнушевська// вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2019. №2. с.196-203.
 • Петренко Н.І. Внутрішній контроль в туристичній індустрії: фактори, що впливають на його організацію / Н.І. Петренко, О. Ф. Левченко, Т. М. Магнушевська // Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». 2020. Випуск 43/2020.
Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування:
 • Методичні рекомендації по написанню курсової роботи здисципліни «Економіка підприємства» для спеціальності 051 «Економіка», 2019р.
 • Робочий зошит для практичних занять з дисципліни «Економіка та організація аграрного виробництва» для студентів спеціальності 208 «Агроінженерія», 2019. Магнушевська Т.М. , Веремій Т.Б.
 • Робочий зошит для практичних занять з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів економічних спеціальностей, 2019. Магнушевська Т.М. , Веремій Т.Б.
Керівництво науковою роботою студентів
 • Микитюк А. В. Особливості здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємствами України / А. В. Микитюк, Т. М. Магнушевська. // Матеріали Міжвузівської студентської конференції «Актуальні тенденції економічного розвитку України в сучасних умовах» (м. Житомир, 18 березня 2020 р.): Збірник наукових праць. Редкол.: М. М. Тимошенко (голова) та ін. Житомир, 2020. с.43-47.
 • Конончук Д. Є. Проблема молодіжного безробіття / Д. Є. Конончук, Т.М. Магнушевська. // Матеріали Міжвузівської студентської конференції «Актуальні тенденції економічного розвитку України в сучасних умовах» (м. Житомир, 18 березня 2020 р.): Збірник наукових праць. Редкол.: М. М. Тимошенко (голова) та ін. Житомир, 2020. с.18-21.
Сфера наукових інтересів:

Економіка підприємства

Завідувачка економічним відділенням, кандидат економічних наук, доцент, викладач вищої категорії, викладач- методист
Муляр Тамара Станіславівна
Кваліфікація
Економіст по бухгалтерському обліку в сільському господарстві, спеціаліст з менеджменту організацій і адміністрування
Освіта:
 • Житомирський сільськогосподарський інститут;
 • Житомирський національний агроекологічний університет.
Відомості про підвищення кваліфікації:
 • Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННІ післядипломної освіти; 28.03.- 08.04.2016 р.; Методичне обґрунтування організації практичних (семінарських) занять з дисципліни «Менеджмент».
 • Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів; 02-13.10.2017 р.; Методичні основи викладання дисциплін: «Основи підприємництва і маркетингу», «Менеджмент і маркетинг», «Економічна теорія».
 • Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів 19.11.- 07.12.2018 р. Інноваційні технології навчання при викладанні дисциплін: «Організація і планування діяльності аграрних формувань», «Економічний аналіз», «Менеджмент», «Основи підприємництва, агробізнесу та маркетингу».
 • Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів 15-19.06. 2020 р. Формування професійних компетентностей галузевого спрямування» на прикладі дисципліни «Основи підприємництва, менеджменту та маркетингу».
Основні публікації за напрямом:
 • Муляр Т. С. Впровадження стратегічного підходу в управління аграрними підприємствами/ Т. С. Муляр // Агросвіт. – 2015. – № 24 – С. 7-10.
 • Муляр Т. С. Організація антикризового управління персоналом сільськогосподарських підприємств / Т. С. Муляр, К. С. Головач // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки //THE JOURNAL OF ZHYTOMYR STATE TECHNOLOGICAL UNIVERSITY. SERIES: ECONOMICS. – 2017. – №2 (80). – С. 128-132.
 • Муляр Т. С. Імплементація методик та моделей діагностики кризового стану в практику аграрних підприємств / Т. С. Муляр // Економіка та держава. – 2017. – №4 . – С.41-45.
 • Муляр Т. С. Напрями підвищення економічної ефективності виробництва хмелепродукціі / Т. С. Муляр // Агросвіт. – 2020. – №9 . – С. 84-92.
 • Муляр Т. С. Забезпечення конкурентоспроможності хмелярських підприємств шляхом модернізації / Т. С. Муляр // Економіка та держава. – 2020. – №4 . – С.140-144.
Участь у конференціях і семінарах:
 • Муляр Т. С. Особливості підготовки фахівців у сфері публічного управління / Т. С. Муляр // Кібербезпека в Україні: правові та організаційні питання: матеріали всеукр. наук.-практ. конф., м. Одеса, 21 жовтня 2016 р. – Одеса: ОДУВС, 2016. – С. 209-210.
 • Муляр Т. С. Бюджетування як інструмент контролінгу в управлінні витратами аграрних підприємств / Т. С. Муляр //Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами: матеріали всеукр.наук.-практ. інтернет-конф., Луцьк, 8 груд. 2016 р., частина 2 – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2016. – С. 353-356.
 • Муляр Т. С. Витрати підприємства як основний об’єкт управління в системі контролінгу Наукові читання – 2017: / Т. С. Муляр // Матеріали конференції науково-педагогічних працівників ЖНАЕУ – Житомир: Вид-во «Житомирський національний агроекологічний університет», 2017. – C. 136-140.
 • Муляр Т. С. Забезпечення функціональної взаємодії з молоддю шляхом налагодження комунікацій –завдання органів публічного адміністрування / Т. С. Муляр // Матеріали Всеукраїнського круглого столу «Вплив інтернет-мережі на психіку дітей та молоді – виклик сьогодення» – Одеса: 2017. – C. 118-119.
 • Муляр Т. С. Організаційно-технічні заходи щодо стабілізації розвитку галузі хмелярства / Т. С. Муляр // Формування та розвиток cучасної моделі біоекономічної системи на сільських територіях: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. – Житомир: Вид-во «Житомирський національний агроекологічний університет», 2017. – C. 170-175.
 • Муляр Т. С. Формування інноваційної стратегії розвитку маркетингової діяльності сільськогосподарських підприємств/ Т. С. Муляр //Актуальні проблеми соціального управління в Україні за умов глобалізації: [збірник наукових робіт/ за ред. Т. В. Семенюк, С. М. Коляденко, Н. П. Павлик], –: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2017. – 106 с. (C. 62-65).
 • Муляр Т. С. Управління персоналом – запорука успіху підприємницької діяльності/ Т. С. Муляр // Актуальні проблеми сучасного менеджменту, бізнесу, фінансів: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 27 жовтня 2018 р.), Аналітичний центр «Нова Економіка». В 2-х частинах. – Київ, 2018. – Ч.1. – 103 с.
 • Муляр Т. С. Маркетинговий підхід до управління суб’єктами підприємницької діяльності в аграрній сфері / Т. С. Муляр // Актуальні питання сучасної економіки: матеріали ІХ Всеукраїнської наукової конференції, 22 грудня 2018 р. Умань. Видавець «Сочінський М. М.», 2018. С. 67-68.
Наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection:
 • Муляр Т. С. Імплементація методик та моделей діагностики кризового стану в практику аграрних підприємств / Т. С. Муляр //Економіка та держава.– 2017. – №4 . – С.41-45.
 • Муляр Т. С. Забезпечення конкурентоспроможності хмелярських підприємств шляхом модернізації / Т. С. Муляр // Економіка та держава. – 2020. – №4 . – С.140-144.
Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:
 • Муляр Т. С. Впровадження стратегічного підходу в управління аграрними підприємствами/ Т. С. Муляр // Агросвіт. – 2015. – № 24 – С. 7-10.
 • Муляр Т. С. Організація антикризового управління персоналом сільськогосподарських підприємств / Т. С. Муляр, К. С. Головач // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки //THE JOURNAL OF ZHYTOMYR STATE TECHNOLOGICAL UNIVERSITY. SERIES: ECONOMICS. – 2017. – №2 (80). – С. 128-132.
 • Муляр Т. С. Імплементація методик та моделей діагностики кризового стану в практику аграрних підприємств / Т. С. Муляр //Економіка та держава.– 2017. – №4 . – С.41-45.
 • Муляр Т. С. Напрями підвищення економічної ефективності виробництва хмелепродукціі / Т. С. Муляр // Агросвіт. – 2020. – №9 . – С. 84-92.
 • Муляр Т. С. Забезпечення конкурентоспроможності хмелярських підприємств шляхом модернізації / Т. С. Муляр // Економіка та держава. – 2020. – №4 . – С.140-144.
Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії:
 • Муляр Т. С. Стратегічне управління підприємствами галузі хмелярства: монографія / Т. С. Муляр, Г. В. Осовська. –Житомир. Вид-во ЖНАЕУ, 2013. – 242 с.
Робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН або галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або Акредитаційної комісії, або їх експертних рад, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої освіти МОН;

Член підкомісії 051 «Економіка» Науково-методичної комісії з бізнесу, управління, соціальної роботи та сервісу сектору фахової передвищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.

Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/ іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника;

Завідувачка економічного відділення Житомирського агротехнічного коледжу

Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад);

 Офіційний опонент – дисертація на тему: «Модернізація хмелярських підприємств в Україні» спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Захист відбувся 8 вересня 2020 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.350.01 у Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки», м. Київ.

Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування:
 • Методичні вказівки по проведенню навчальної практики з дисципліни «Економічний аналіз» для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» ОКР «молодший спеціаліст» Т. С. Муляр. Житомир: ЖАТК, 2019. 50 с.
 • Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисципліни «Організація і планування діяльності аграрних формувань» для студентів спеціальності 201 «Агрономія» спеціалізація «Виробництво і переробка продукції рослинництва» галузі знань 20 «Аграрні науки і продовольство» ОКР «молодший спеціаліст» Т. С. Муляр. Житомир: ЖАТК, 2019. 37 с.
 • Методичні рекомендації щодо проходження навчальної практики з дисципліни «Організація і планування діяльності аграрних формувань» для студентів спеціальності 201 «Агрономія» спеціалізація «Виробництво і переробка продукції рослинництва» галузі знань 20 «Аграрні науки і продовольство» ОКР «молодший спеціаліст» Т. С. Муляр. Житомир: ЖАТК, 2019. 32 с.
Керівництво науковою роботою студентів:
 • Катоміна Д. В. Мотивація особистісного зростання / Д. В. Катоміна, Т. С. Муляр // Актуальні тенденції економічного розвитку України в сучасних умовах: матеріали Міжвузівської студ. наук.-практ.конф.– Житомир: Вид. О.О. Євенок, 2020. – С. 87-89.
Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років:
 • Головний економіст хмелерадгоспу «Райгородок» Бердичівського району, 1982-1989 рр.
 • Головний економіст ПСП «Укрхмільінвест» Бердичівського району, 2000-2002 рр.
 • Спеціаліст управління економіки Бердичівської районної державної адміністраціі, 2002-2003 рр.
Сфера наукових інтересів:
 • стратегічне управління;
 • антикризове управління;
 • управління витратами аграрних підприємств;
 • публічне управління та публічне адміністрування.
Викладач вищої категорії, викладач-методист
Оліфір Ірина Андріївна
Кваліфікація
Фінансист
Педагогічний стаж
17 років
У ЖАТК працює з
з 2005 року
Дата народження
01 Грудня 1969
Місце народження
Житомирська область, смт. Ємільчине
Освіта:

Національна академія державної податкової служби України

Відомості про підвищення кваліфікації:
 • Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів; 02-13.10.2017 р.; Методика викладання дисциплін у вищій школі: «Податкова система», «Фінансовий облік», «Облік і звітність в банківських установах».
 • Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів 19.11.- 07.12.2018 р. Інновації у педагогічному процесі вищої школи: «Бюджетна система», «Фінанси підприємств», «Вступ у спеціальність», «Банківські операції».
 • Державний університет «Житомирська політехніка». Курс «Хмарні сервіси відкритої науки для освітян», 2020 рік.
 • Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів 15-19.06. 2020 р. Формування професійних компетентностей галузевого спрямування» на прикладі дисципліни «Фінанси».
Основні публікації за напрямом:
 • Оліфір І. А., Горпиніч Л.В. Використання між предметних зв’язків для покращення фінансової грамотності молоді / І.А.Оліфір, Л.В. Горпиніч // Науково-методичний журнал «Житомирщина педагогічна». – 2016. – № 4. – С. 43-53.
 • Куровська Н. О., Оліфір І. А. Соціальна відповідальність бізнесу в умовах децентралізації / Н. О. Куровська, І. А.Оліфір // Вісник ЖНАЕУ. – 2017. – № 1. (59), Т. 2. – С. 68-75.
 • Оліфір І. А. Підвищення мінімальної заробітної плати в Україні: переваги та недоліки. Наукові горизонти. ScientificHorizons, 2018. № 11 (72).
Публікації в електронних науково-педагогічних виданнях:
 • Оліфір І. А. Розробка заняття: «Суть та види податків» / І. А. Оліфір // Всеукраїнський каталог педагогічних матеріалів «Відкритий урок: розробки, технологій, досвід», № 1 – Київ: Вид-во «Плеяда» – 2016. – С. 19-20.
 • Оліфір І. А. Розробка виховного заходу: «Любіть любов, я вас благаю!» / І. А. Оліфір, О.Б. Тржецяк // Всеукраїнський каталог педагогічних матеріалів «Відкритий урок: розробки, технологій, досвід», № 1 – Київ: Вид-во «Плеяда» – 2017. – С. 34.
Участь у конференціях і семінарах:
 • Куровська Н. О., Оліфір І. А. Роль соціальної відповідальності бізнесу при формуванні територіальних громад на засадах децентралізації. Соціально-економічні проблеми аграрного розвитку регіонів: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Житомир, (16 травня 2017 р.). Житомир : ЖНАЕУ, 2017. С. 136-140.
 • Куровська Н. О., Оліфір І. А., Куровський О. Є. Соціальні аспекти формування розміру мінімальної заробітної плати в Україні. Наукові читання, 2018. Житомир: ЖНАЕУ, 2018. Т. 1. С. 52-56.
 • Оліфір І.А. Оцінка податків на майно як джерела формування доходів місцевих бюджетів. Актуальні питання сучасної економіки: матеріали Х Всеукраїнської наукової конференції, м. Умань, 2018. С. 77-79.
 • Оліфір І. А. Сучасний стан та перспективи оподаткування малого підприємництва в Україні. Актуальні проблеми та стратегія розвитку підприємництва, торгівлі і маркетингу в умовах сучасного ринку: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Тернопіль, 2020. С. 105-107.
Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:
 • Куровська Н. О., Оліфір І. А. Соціальна відповідальність бізнесу в умовах децентралізації / Н. О. Куровська, І. А.Оліфір // Вісник ЖНАЕУ. – 2017. – № 1. (59), Т. 2. – С. 68-75.
 • Оліфір І. А. Підвищення мінімальної заробітної плати в Україні: переваги та недоліки. Наукові горизонти. ScientificHorizons, 2018. № 11 (72)
Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання/конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування:
 • Оліфір І. А. Електронний посібник«Конспект лекцій для студентів спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» з дисципліни «Бухгалтерський облік і звітність в комерційних банках» /І. А. Оліфір, Я. І. Устименко. – ДУ НМЦ «Агроосвіта» – 2018.
 • Методична розробка «Щоденник-звіт для проходження навчальної практики з дисципліни «Податкова система»/ І. А. Оліфір. – ДУ НМЦ «Агроосвіта» – 2019. – 67 с.
 • Методична розробка «Робочий зошит для проведення навчальної практики з дисципліни «Бухгалтерський облік і звітність в комерційних банках»/ І. А. Оліфір. – ДУ НМЦ «Агроосвіта» – 2019. – 74 с.
Керівництво науковою роботою студентів:
 • Андрійчук Д. О. Іван Франко-економіст / Д. О. Андрійчук, І. А. Оліфір та ін. // Іван Франко: інтелектуальний геній нації: матеріали студ. наук.-дослідн. конф., – Житомир: ЖАТК, 2017. – С. 25-32.
 • Волківська А.О. Єдиний податок: сутність та фіскальна роль / А. О. Волківська, І. А. Оліфір //Актуальні проблеми економіки, обліку та фінансів в Україні: матеріали Міжвузівської студ. наук.-практ. конф., – Ірпінь, 2018. С.169-171.
 • Ігнатенко В. В. Особливості застосування спрощеної системи оподаткування в Україні / В.В. Ігнатенко, І. А. Оліфір // Актуальні тенденції економічного розвитку України в сучасних умовах:матеріали Міжвузівської студ. наук.-практ. конф., – Житомир, 2020. – С. 119-122.
 • Ляшук Т. Л. Державний борг України: стан, проблеми та перспективи управління / Т. Л. Ляшук, І. А. Оліфір // /Актуальні тенденції економічного розвитку України в сучасних умовах: матеріали Міжвузівської студ. наук.-практ. конференції, – Житомир, 2020. – С. 71-74.
Досвід практичноїроботи за спеціальністю не менше п’яти років:
 • БухгалтерТОВ «Натела» м. Житомир, 1999-2003 р.р.
 • Економіст ТОВ «Натела» м. Житомир, 2003-2005 р.р.
Сфера наукових інтересів:
 • організація обліку та оподаткування в Україні та світі.
Викладач вищої категорії
Левченко Оксана Федорівна
Кваліфікація
Економіст з обліку і аудиту
Освіта:

Житомирський державний технологічний університет

Відомості про підвищення кваліфікації:
 • Житомирський національний агроекологічний університет, Центр якості освіти, підвищення кваліфікації та перепідготовки ЖНАЕУ з 15 листопада 2016 по 15 грудня 2016 року з дисциплін «Бухгалтерський облік, оподаткування та аудит», «Фінансовий облік», «Інформаційні системи і технології в обліку», «Управлінський облік», «Облік на підприємствах малого бізнесу».
 • Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів, 15.-19.06. 2020 р. Формування професійних компетентностей галузевого спрямування» на прикладі дисципліни «Фінансовий облік».
Основні публікації за напрямом:
 • Характеристика аудиторських процедур податкового аудиту / Н.І. Петренко, О.Ф. Левченко, О.М. Магнушевська // Вісник Хмельницького національного університету. – 2018. – № 2. – С. 214-218.
 • Організаційні аспекти податкового аудиту. / Н.І. Петренко, О.Ф. Левченко, О.М. Дмуховська // Вісник Миколаївського національного університету ім. В. Сухомлинського. – 2018. – Випуск 23.18. – С. 687-690.
 • Петренко Н.І. Комп’ютеризація бухгалтерського обліку та шляхи вивчення експертом-бухгалтером / Н.І. Петренко, О.Ф. Левченко, О.М. Дмуховська, Т. М. Магнушевська, // Вісник Хмельницького національного університету. – 2019. – № 4. – С. 132-139.
 • Петренко Н.І. Новітні технології навчання «Фінансовий облік 2» / Н.І. Петренко, О.Ф. Левченко, Т.М. Магнушевська // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2019. Випуск 3 (20). URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/index.php/2019
 • Петренко Н.І. Внутрішній контроль в туристичній індустрії: фактори, що впливають на його організацію / Н.І. Петренко, О.Ф. Левченко, Т.М. Магнушевська  // Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». 2020. Випуск 43/2020.
Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:
 • Характеристика аудиторських процедур податкового аудиту / Н. І. Петренко, О.Ф. Левченко, О.М. Магнушевська // Вісник Хмельницького національного університету. 2018. № 2. С. 214-218.
 • Організаційні аспекти податкового аудиту. / Н.І. Петренко, О.Ф. Левченко, О.М. Дмуховська // Вісник Миколаївського національного університету ім. В. Сухомлинського. – 2018. – Випуск 23.18. – С. 687-690.
 • Петренко Н.І. Комп’ютеризація бухгалтерського обліку та шляхи вивчення експертом-бухгалтером / Н.І. Петренко, О.Ф.Левченко, ОМ. Дмуховська, Т. М. Магнушевська, // Вісник Хмельницького національного університету. 2019. № 4. С. 132-139.
 • Петренко Н.І. Новітні технології навчання «Фінансовий облік 2» / Н. І. Петренко, О.Ф.Левченко, Т.М.Магнушевська // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2019. Випуск 3 (20). URL:http://www.easterneurope-ebm.in.ua/index.php/2019
 • Петренко Н.І. Внутрішній контроль в туристичній індустрії: фактори, що впливають на його організацію / Н.І. Петренко, О.Ф.Левченко, Т. М. Магнушевська  // Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». 2020. Випуск 43/2020.
Участь у конференціях і семінарах:
 • Левченко О.Ф. Інтерактивні методи викладання облікових дисциплін.// Актуальні проблеми та стратегія розвитку підприємництва, торгівлі і маркетингу в умовах сучасного ринку. Збірник тез доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Тернопіль, ДВНЗ «Тернопільський коледж харчових технологій і торгівлі», 2020. С. 45-48.
 • Левченко О.Ф. Вплив обліку на стратегію розвитку підприємницької діяльності.// Актуальні проблеми та стратегія розвитку підприємництва, торгівлі і маркетингу в умовах сучасного ринку. Збірник тез доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Тернопіль, ДВНЗ «Тернопільський коледж харчових технологій і торгівлі», 2020. С. 96-97.
 • Левченко О.Ф., Магнушевська Т.М. Електронний документооборот підприємства: проблеми та перспективи// Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми та перспективи розвитку агро- та електроінженерії», матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2020. С.41-43.
Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій:
 • Робочий зошит для проведення навчальної практики з дисципліни «Фінансовий облік» для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» / О. Ф. Левченко (спеціаліст вищої категорії). ЖАТК, 2019. 128 с.
 • Робочий зошит для проведення практичних занять з дисципліни «Фінансовий облік» для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст. / О.Ф. Левченко. Житомир, 2020. 123 с.
 • Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий облік» для студентів спеціальності  071 «Облік і оподаткування», освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст. Житомир, 2020. 25 с.
Керівництво науковою роботою студентів:
 • Кулик Ю.О. Логістичні витрати: класифікація та організація обліку / Ю.О. Кулик, О.Ф. Левченко. // Актуальні проблеми та перспективи розвитку торгівлі в умовах євроінтеграції. – Київ : Торговельно-економічний коледж КНТЕУ, 2020.  С.31-34.
 • Романчук А.О. Облік витрат маркетингової діяльності: стан та напрями вдосконалення / А.О. Романчук, О.Ф. Левченко // Актуальні проблеми та перспективи розвитку торгівлі в умовах євроінтеграції. Київ : Торговельно-економічний коледж КНТЕУ, 2020. С.40-42.
 • Талько А.С. Аудит логістичної діяльності підприємства. / А.С. Талько, О.Ф. Левченко // Актуальні проблеми та перспективи розвитку торгівлі в умовах євроінтеграції. Київ : Торговельно-економічний коледж КНТЕУ, 2020. С.52-55.
 • Конончук Д.Є. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства / Д.Є. Конончук, О.Ф. Левченко // Матеріали IX Міжвузівської студентської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки, обліку та фінансів в Україні» // Зб. наук. пр. / Редкол.: Н.В. Ільченко (голова) та ін. – Ірпінь, 2020. – с. 56-58.
 • Талько А.С. Управлінський облік на підприємствах малого бізнесу./ А.С. Талько, О.Ф. Левченко. // Матеріали IX Міжвузівської студентської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки, обліку та фінансів в Україні» // Зб. наук. пр. / Редкол.: Н.В. Ільченко (голова) та ін. – Ірпінь, 2020. с. 78-80.
 • Філоненко К. М. Облікове забезпечення управління розрахунками з бюджетом з податку на доходи фізичних осіб / К.М. Філоненко, О.Ф. Левченко. // Матеріали IX Міжвузівської студентської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки, обліку та фінансів в Україні» // Зб. наук. пр. / Редкол.: Н.В. Ільченко (голова) та ін. – Ірпінь, 2020. – с. 82-85.
 • Наконечна С.В. Методологія бухгалтерського обліку: економічний зміст та елементи./ С.В. Наконечна, О.Ф. Левченко. // Матеріали IX Міжвузівської студентської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки, обліку та фінансів в Україні» // Зб. наук. пр. / Редкол.: Н.В. Ільченко (голова) та ін. Ірпінь, 2020. – с. 72-75.
 • Ліневич К.Ю. Методика аудиту кредитних операцій підприємства / К.Ю. Ліневич, О.Ф. Левченко. // Матеріали Міжвузівської студентської конференції «Актуальні тенденції економічного розвитку України в сучасних умовах» (м. Житомир, 18 березня 2020 р.): Збірник наукових праць. Редкол.: М. М. Тимошенко (голова) та ін. Житомир, 2020. с.64-67.
 • Кужелюк Ю. В. Проблеми організації системи управлінського обліку в Україні / Ю.В. Кужелюк, О.Ф. Левченко. // Матеріали Міжвузівської студентської конференції «Актуальні тенденції економічного розвитку України в сучасних умовах» (м. Житомир, 18 березня 2020 р.): Збірник наукових праць. Редкол.: М. М. Тимошенко (голова) та ін. Житомир, 2020. с.80-83.
 • Кулик Ю. О. Облік розрахунків з податку на додану вартість: стан та напрями вдосконалення. / Ю.О. Кулик, О.Ф. Левченко // Матеріали Міжвузівської студентської конференції «Актуальні тенденції економічного розвитку України в сучасних умовах» (м. Житомир, 18 березня 2020 р.): Збірник наукових праць. Редкол.: М. М. Тимошенко (голова) та ін. Житомир, 2020. с.84-87.
Сфера наукових інтересів:
 • Організація обліково-аналітичного забезпечення підприємницької діяльності в Україні
Викладач першої категорії
Ганузек Лілія Михайлівна
Кваліфікація
Магістр з менеджменту організацій
Освіта:

Житомирський державний технологічний університет

Спеціальність:

«Менеджмент організацій»

Відомості про підвищення кваліфікації:
 • Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів; 02-13.10.2017 р.; Методичні основи викладання дисциплін: «Менеджмент»,«Маркетинг», «Підприємницька діяльність».
 • Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів 19.11.- 07.12.2018 р. Інноваційні технології навчання при викладанні дисциплін: «Управління витратами», «Логістика», «Ринкові дослідження», «Організація закупівель та продажу».
 • Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів 15-19.06.2020 р. Формування професійних компетентностей галузевого спрямування» на прикладі дисципліни «Маркетинг».
Участь у конференціях і семінарах:
 • Ганузек Л. М. М. А. Балудянський та його роль у розвитку економічної думки /Л. М. Ганузек // Економічний розвиток України: економічна освіта і моя майбутня професія: матеріали регіональної міжвузівської науково-практичної інтернет-конференції, м. Рівне, 5 квітня 2016 р. – Рівне: ВСП «Рівненський коледж НУБіП України», 2016. – С. 143-147.
 • Ганузек Л. М. Державна підтримка сільськогосподарських підприємств в Україні / Л. М. Ганузек // Студентська молодь і науковий прогрес в АПК: матеріали міжнародного студентського наукового форуму, м. Львів, 26 травня 2017р. – Львів: Львівський національний аграрний університет, 2017 р. – С. 152-156.
 • Ганузек Л. М. Шляхи удосконалення системи менеджменту підприємства / Л. М. Ганузек Економіка і менеджмент 2017: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, м. Дніпро, 23-24 березня 2017 р. – Дніпро: Біла К. О., – 2017. – С. 49–51.
 • Ганузек Л. М. Особливості управління малим бізнесом / Л. М. Ганузек Економіка та управління підприємством : матеріали міжвузівської студентської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки, обліку та фінансів в Україні», м. Ірпінь, 29 березня 2018 р. – Ірпінь: ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж», 2018, – С. 51-53.
 • Ганузек Л. М. Проблеми щодо формування системи управління маркетинговою діяльністю агропромислових підприємств / Л. М. Ганузек Актуальні проблеми сучасного менеджменту, бізнесу та фінансів: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених, м. Київ, 27 жовтня 2018 р. – Київ : Аналітичний центр «Нова Економіка», 2018. – Ч. 2. – С. 90-94.
 • Ганузек Л. М. Вдосконалення маркетингових комунікацій як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства в умовах сучасного ринку / Л. М. Ганузек Тенденції та перспективи розвитку маркетингу як основи конкурентоспроможності українських підприємств на європейському ринку: матеріали І Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, м. Тернопіль, 10 квітня 2019 р. – Тернопіль : ДВНЗ «Тернопільський коледж харчових технологій і торгівлі», 2019. – С.65-68.
 • Ганузек Л. М. Інтернет-маркетинг, як інструмент для розвитку сучасних українських підприємств / Л. М. Ганузек Інновації в науці: сучасні виклики : Збірник тез доповідей укладено за матеріалами доповідей ХХXІV Мiжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Інновації в науці: сучасні виклики», 07 жовтня 2019 року, які оприлюднені на інтернет-сторінці el-conf.com.ua.
 • Ганузек Л. М. Динаміка розвитку туристичного бізнесу в Україні та світі; Вплив QR-кодування на маркетингову комунікаційну політику підприємства/ Л. М. Ганузек Збірник тез доповідей укладено за матеріалами доповідей Міжвузівської студентської науково-практичної конференції «Актуальні тенденції економічного розвитку України в сучасних умовах»18.03.2020 р. м. Житомир ЖАТК.
 • Ганузек Л. М. Вірусний маркетинг як спосіб просування товару / Л. М. Ганузек Маркетинг ХХІ століття: сучасні моделі, концепції, стратегії, технології ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми та стратегія розвитку підприємства, торгівлі і маркетингу в умовах сучасного ринку» 29.04.2020 р. м. Тернопіль. – Тернопіль : ДВНЗ «Тернопільський коледж харчових технологій і торгівлі», 2020. – С . 112-115.
Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування:
 • Збірник методичних розробок позааудиторних заходів професійно-теоретичної підготовки за підсумками тижня економічних дисциплін (2017 р.) співавтор;
 • Методичні рекомендації щодо написання та захисту курсової роботи з дисципліни «Маркетинг» для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг» (2018);
 • Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи з дисципліни «Підприємницька діяльність» для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (2019р.).
Керівництво науковою роботою студентів:
 • Науково-дослідна робота на тему: «Ефективність онлайн продаж». /Глущенко Р.О., 2018 р.
 • Науково-дослідна робота на тему: «Особливості застосування QR-коду в інтегрованих маркетингових комунікаціях». / Досова У. С. 2019 р.
 • Науково-дослідна робота на тему: «Переваги та недоліки основних каналів офлайн реклами ». / Романова В. В. 2020 р.
Сфера наукових інтересів
 • Розвиток менеджменту, маркетингу та підприємницької діяльності.
Викладач вищої категорії
Дмуховська Оксана Миколаївна
Кваліфікація
Бухгалтер-економіст
Освіта:

Житомирський агроекологічний університет

Кваліфікація:

Бухгалтер-економіст

Відомості про підвищення кваліфікації:
 • Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів; 02-13.10.2017 р.; Методичні основи викладання дисциплін: «Статистика ринку товарів і послуг», «Статистика», «Вступ до спеціальності».
 • Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів 19.11.-07.12.2018 р. Інноваційні технології навчання при викладанні дисциплін: «Страхові послуги», «Економічна теорія», «Гроші і кредит», «Облік і звітність в бюджетних установах».
 • Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів 15-19.06. 2020 р. Формування професійних компетентностей галузевого спрямування» на прикладі дисципліни «Статистика».
Основні публікації за напрямом:
 • Організаційні аспекти податкового аудиту / Н.І. Петренко, О.Ф. Левченко, О.М. Дмуховська // Вісник Миколаївського національного університету ім. В. Сухомлинського. – 2018. – Випуск 23.18. – С. 687-690.
 • Петренко Н.І. Комп’ютеризація бухгалтерського обліку та шляхи вивчення експертом-бухгалтером / Н.І. Петренко, О.Ф.Левченко, О.М. Дмуховська, Т.М.Магнушевська // Вісник Хмельницького національного університету. – 2019. – № 4. – С. 132-139.
Участь у конференціях і семінарах:
 • Дмуховська О. М. Теорія і практика колективу «Педагогічна спадщина А. С. Макаренка в науці та практиці до 132 річниці від дня народження»/ Науково-практична онлайн конференція, Житомир 2020, С.38-44
Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування:
 • Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів спеціальностей 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»; 122 «Комп’ютерні науки» при вивченні дисципліни «Економічна теорія» (2018 р.)
 • Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»; 075 «Маркетинг»;076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»; 051 «Економіка»; 071 «Облік і оподаткування» при вивченні дисципліни «Статистика» (2018 р.)
 • Щоденник-звіт про проходження навчальної практики студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» з дисципліни «Страхові послуги» (2019 р.)
Керівництво науковою роботою студентів:
 • Науково-дослідна робота на тему: «Напрями залучення і використання іноземних інвестицій в Україні» / Кулик Ю.О., 2019 р.
 • 2.Науково-дослідна робота на тему: «Логістика в управлінні якістю продукції» / Талько А.С. , 2020 р..
 • Тарасевич Г. Роль інновацій та інноваційної діяльності в сучасній економіці / Дмуховська О. М.; Тарасевич Г. // Матеріали VІІ міжвузівської студентської науково-практичної конференції «Актуальні питання економіки, обліку та фінансів в Україні» Ірпінь, 2018. С. 68-71
 • Гергало С. В. Центральні банки / С.В. Гергало, О. М. Дмуховська // Матеріали ІХ міжвузівської студентської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки, обліку та фінансів в Україні» Ірпінь, 2020. С. 96-97
 • Гергало С. В. Кредитна система / С.В. Гергало, О. М. Дмуховська // Міжвузівська студентська науково – практична конференція „ Актуальні тенденції економічного розвитку України в сучасних умовах” Житомир 2020, С.54 – 57
 • Талько М. М. Удосконалення управління кредитним ризиком в комерційних банках України / М. М. Талько, О. М. Дмуховська // Міжвузівська студентська науково-практична конференція „Актуальні тенденції економічного розвитку України в сучасних умовах” Житомир 2020, С.58-60
Сфера наукових інтересів:
 • роль грошей у розвитку економіки,
 • розвиток грошової системи України
Кандидат економічних наук, помічник директора з кадрової роботи, викладач спеціальних економічних дисциплін
Головач Катерина Сергіївна
Кваліфікація
Магістр з фінансів і кредиту
Освіта:

Житомирський національний агроекологічний університет.

Відомості про підвищення кваліфікації:
 • Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів 15-19.06. 2020 р. Формування професійних компетентностей галузевого спрямування» на прикладі дисципліни «Фінансовий ринок».
Основні публікації за напрямом:
У наукових фахових виданнях України:
 • Масловська Л. Ц., К. С. Головач Діагностика фінансового стану сільськогосподарських підприємств як основа антикризового управління. Економіка та держава. Київ, 2016. № 3. С. 55-60.
 • Головач К. С. Особливості кризи в сільськогосподарських підприємствах та антикризове управління. Вісн. ЖНАЕУ. Житомир, 2014. №1-2(2). С. 193-202.
 • Головач К. С. Узагальнення наукових підходів до поняття «криза на підприємстві». Вісн. ЖДТУ. Житомир, 2015. № 1 (71). С. 74-79.
 • Головач К. С. Моделі оцінки ймовірності банкрутства у сільськогосподарських підприємствах та антикризовий менеджмент. Економічний форум. Вінниця, 2016. № 3. С. 189-195.
 • Головач К. С. Основні аспекти антикризового менеджменту в сільськогосподарських підприємствах. Агросвіт. Київ, 2016. № 22. С. 62-66.
 • Муляр Т. С., Головач К. С. Організація антикризового управління персоналом сільськогосподарських підприємств. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Житомир, 2017. № 2. С. 128-132.
 • Головач О. П., Головач К. С. Теоретичні основи використання «хмарних технологій» у навчанні. Нові технології навчання: науково-методичний збірник. Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. Київ, 2016. вип. 88 част. 1. С. 108–111.
 • Веремій Т. Б., Головач О. П., Головач К. С. Новітні інформаційно-комп’ютерні технології та методика викладання економічних дисциплін. Науково-методичний журнал «Фахова передвища освіта». Київ, 2020. № 1. С. 70-72.
Наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або WebofScienceCoreCollection:
 • Головач К. С. Застосування логістико-регресійних моделей прогнозування кризи у сільськогосподарських підприємствах. Актуальні проблеми економіки. 2016. № 11. С. 425-429.
 • Katerina Golovach. Analysis of theexternalandinternalenvironmentas a toolofCrisis. ModernScience – Modernívěda. – Praha. – Českárepublika, Nemoros. № 2. Р. 9-15.
 • Tymošenko M.,Golovach K.ModelingoftheprospectsforsustainabledevelopmentofagriculturalterritoriesbytheBayesiannetworks. (Моделювання перспектив сталого розвитку сільських територій байєськими мережами) Management Theoryand Studies for Rural BusinessandInfrastructure Development. eISSN 2345-0355. 2018. Vol. 40. No. 2. P. 263–273. Article DOI: https://doi.org/10.15544/mts.2018.25
Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії:
 • Тимошенко М. М., Соколова А.О., Петриканин Л.Ф., Головач К. С. та ін. «Стратегія соціально-економічного розвитку сільських територій Волинської області на період до 2025 року»: науково-методична розробка. Луцьк: Надстир’я, 2018. 48 с.
 • Тимошенко М. М., Соколова А.О., Петриканин Л.Ф., Головач К. С. та ін. Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку сільських територій Волинської області в умовах євроінтеграції : колективна монографія. Луцьк: Надстир’я, 2018. 148 с. (особистий внесок автора розділ 4 Стратегічні орієнтири та перспективні напрями соціально-економічного розвитку сільських територій Волині в умовах євроінтеграційної перспективи).
Тези наукових доповідей:
 • Головач К. С. Особливості фінансової кризи в сільськогосподарських підприємствах. Фінансова політика в аграрному секторі економіки: матер. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції, 16-17 жовтня 2014 р. Житомир: Вид-во «ЖНАЕУ», 2014. С. 38-43.
 • Головач К. С. Концептуальні підходи до поняття антикризового управління. Кооперативні читання: 2015 рік: матер. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції (м. Житомир, 3 квітня 2015 р.). Житомир: Вид-во «ЖНАЕУ», 2015. С. 223-227.
 • Golovach K. S. Аltmanmodelfor agricultura Materialsof XI InternationalscientificandpracticalconferenceTrendsofmodernscience. 2016. vol. 5 Р. 22-24.
 • Головач К. С. Фактори ендогенного і екзогенного середовища та їх вплив на кризу у сільськогосподарських підприємствах. Стратегічні пріоритети в ХХІ столітті: матер. І міжнар. наук.-практ. конф., 19 травня 2016 р. Київ : Пшонківський О.В., 2016. С. 113-116.
 • Головач К. С. Діагностика кризового стану сільськогосподарських підприємств за допомогою «графа спроможності». Інформаційна та економічна безпека (INFECO-2016): матер. ІІІ міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 28-30 квітня 2016 року. К. : УБС НБУ, 2016. С. 254-256.
 • Головач К. С. Застосування моделі Спрінгейта для оцінки ймовірності настання кризи у сільськогосподарських підприємствах. Науковий диспут: питання економіки та фінансів: збірник тез наукових робіт VII міжнар. наук.-практ. конференції (Київ–Будапешт–Відень, «30» вересня 2016 року. Фінансово-економічна наукова рада, 2016. С. 16-18.
 • Головач К. С. Наслідки кризи у сільськогосподарських підприємствах. Перспективи реформування національної економіки: матер. міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції економічного спрямування. Тернопіль, 2016. С. 8-10.
 • Головач К. С., Головач О. П. Методики прогнозування кризових ситуацій на інтегрованих заняттях з інформатики та економічних дисциплін. Інформаційно-інтерактивні технології, як засіб вдосконалення освітнього процесу: матеріали Міжрегіональної науково-практичної конференції, 21-22листопада 2019 р. Новоград-Волинський, НВПЕТ, 2019. С. 138-142.
 • Головач К. С., Головач О. П. Застосування pest-аналізу як елементу антикризового управління діяльності сільськогосподарських підприємств. «Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах»: матер. міжнар. науково-практичної конференції. Житомир: ПП «ДжіВіЕс», 2019. С. 62-63.
Керівництво науковою роботою студентів:
 • Пустовіт А. В. Передумови виникнення криз у діяльності сільськогосподарських підприємств./ А. В. Пустовіт, К. С. Головач // «Актуальні проблеми економіки, обліку та фінансів в Україні»: матеріали VІІІ Міжвузівської студентської науково-практичної конференції. Збірник наукових праць. Ірпінь, 2019. С 66-68.
Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування:
 • Програма навчальної дисципліни «Фінансовий ринок» підготовки студентів ОКР «молодший спеціаліст» спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузь знань 07 «Управління та адміністрування». К. С. Головач. Житомир: ЖАТК, 2019. 12 с.
 • Програма навчальної дисципліни «Технології: Фінансово-кредитне підприємництво» підготовки студентів ОКР «молодший спеціаліст» спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузь знань 07 «Управління та адміністрування». К. С. Головач. Житомир: ЖАТК, 2019. 19 с.
 • Програма навчальної дисципліни «Фінанси, гроші і кредит» підготовки студентів ОКР «молодший спеціаліст» спеціальність 071 «Облік і оподаткування» галузь знань 07 «Управління та адміністрування». К. С. Головач. Житомир: ЖАТК, 2020. 18 с.
Сфера наукових інтересів:
 • фінанси;
 • фінанси підприємств;
 • антикризове управління;
 • грошові потоки;
 • економіко-математичне моделювання.
Кандидат економічних наук, викладач
Берляк Галина Валеріївна
Кваліфікація
Магістр з бухгалтерського обліку та аудиту
Освіта:

Житомирський національний агроекологічний університет

Спеціальність:

Облік і аудит

Відомості про підвищення кваліфікації:
 • Приватне навчально-консалтингове підприємство «Орієнтир». 17.02.-30.06.2020 р. «Бухгалтерський та податковий облік, програма «1С:Бухгалтерія 8».
Участь у конференціях і семінарах:
 • Берляк Г. В. Облікове відображення операцій, пов’язаних із забезпеченням інвестиційної безпеки підприємства / Г. В. Берляк // Тези Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції аспірантів, молодих учених та студентів, присвяченої Дню науки, (м. Житомир, 15 травня 2015 р.) / МОН України, Житом. держ. технолог. універ. – Житомир: ЖДТУ, 2015. – Т. ІІ. – 416 с. – С. 10. (0,05 друк. арк.).
 • Берляк Г.В. Удосконалення інформаційного забезпечення аналізу інвестиційної безпеки підприємства / Г.В. Берляк // Перспективи управлінської діяльності суб’єктів господарювання в контексті економічної безпеки: Збірник тез доповідей учасників ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Черкаси, 27-28 березня 2015 р.) / МОН України, Черкас. націон. універ. імені Богдана Хмельницького. – Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2015. – 374 с. – С. 138-140 (0,22 друк. арк.).
 • Берляк Г. В. Інвестиційна безпека підприємства як об’єкт економічного аналізу: теоретико-економічне обґрунтування / Г.В. Берляк // Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і контролю в умовах економічної інтеграції: Матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, (м. Львів, 24-25 квітня 2015 р.) / [відповід. за вип.: доц. Герасименко Т.О.]. – Львів: Львівська комерційна академія, 2015. – 179 с.– С. 64-65 (0,11 друк. арк.).
 • Берляк Г. В. Економічний аналіз показників економічної безпеки: методичний підхід / Г. В. Берляк // Облік, аналіз і контроль в стратегії розвитку економіки України: Тези доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених, аспірантів, здобувачів і студентів, (м. Луцьк, 25 квітня 2015 р). / МОН України, Луцький національний технічний університет. – Луцьк: Редакційно-видавничий відділ ЛНТУ, 2015. – Випуск 8. – Частина 1. – 206 с. – С. 12-13 (0,18 друк. арк.).
 • Берляк Г.В. Інвестиції, як важлива складова розвитку сільського господарства / Г. В. Берляк. Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь: Тези доповідей V Всеукраїнської науково-практичної конференції, (м. Житомир 28-29 березня 2019 року) Житомирський агротехнічний коледж, 2019, 103-105 с.
 • Берляк Г.В. Інноваційно-інвестиційні аспекти розвитку аграрного сектору економіки України. Фінансово-економічний розвиток України в умовах трансформаційних перетворень: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів 28 березня 2019 р.) Львівський торговельно-економічний університет. Тернопіль : Крок 2019, 73-75 с.
 • Берляк Г.В., Денисюк О.М. Професійні ризики бухгалтера: сутність та класифікація. Тези доповідей всеукраїнської науково-практичної on-line конференції здобувачів освіти і молодих учених, присвячених Дню науки. Житомирський державний технологічний університет. м. Житомир 15-17 травня 2019, с. 287.
Наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:
 • Берляк Г.В. Сутність інвестиційної безпеки підприємства та її місце у системі економічної безпеки / Г.В. Берляк, О.А. Лаговська // Вісник Житом. держ. технолог. універ. / Серія: Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2013. – № 4 (66). – С. 74-81 (заг. обсяг 0,7 друк. арк., особисто автору належить 0,35 друк. арк.: (уточнено складові економічної безпеки та місце інвестиційної безпеки підприємства у її складі).
 • Берляк Г.В. Організація бухгалтерського обліку як засіб забезпечення інвестиційної безпеки підприємства / Г.В. Берляк // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: міжнар. зб. наук. праць. – Житомир: ЖДТУ, 2014. – Вип. 3 (30). – С. 26-48 (0,98 друк. арк.).
 • Берляк Г.В. Теоретичні підходи до аналізу інвестиційної безпеки підприємства / Г.В. Берляк // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Збірник наукових праць / Серія “Економіка”. – Ужгород: Ужгород. націон. універ., 2015. – Випуск 1 (41). – С. 263-266 (0,69 друк. арк.).
 • Берляк Г.В. Економічний аналіз мінімізації впливу інвестиційного ризику на очікування інвестора за рахунок резервів / Г.В. Берляк // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: міжнар. зб. наук. праць. – Житомир: ЖДТУ. 2015. – Вип. 1 (21). – С. 14-35 (0,59 друк. арк.).
 • Берляк Г.В. Інвестиційна політика підприємства як спосіб реалізації облікової політики в частині реалізації інвестиційної безпеки / Г.В. Берляк // Економічні науки: Збірник наукових праць. / Серія “Облік і фінанси”. – Редкол.: відп. ред. д.е.н., професор Герасимчук З.В. – Луцьк: Луцький національний технічний університет, 2015. – Випуск 12 (45). – Ч. 1.– С. 22-34 (0,74 друк. арк.).
Основні публікації за напрямком:
 • Берляк Г.В. Теоретичні підходи до аналізу інвестиційної безпеки підприємства / Г.В. Берляк // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Збірник наукових праць / Серія “Економіка”. – Ужгород: Ужгород. націон. універ., 2015. – Випуск 1 (41). – С. 263-266 (0,69 друк. арк.).
 • Берляк Г.В. Економічний аналіз мінімізації впливу інвестиційного ризику на очікування інвестора за рахунок резервів / Г.В. Берляк // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: міжнар. зб. наук. праць. – Житомир: ЖДТУ. 2015. – Вип. 1 (21). – С. 14-35 (0,59 друк. арк.).
 • Берляк Г.В. Інвестиційна політика підприємства як спосіб реалізації облікової політики в частині реалізації інвестиційної безпеки / Г.В. Берляк // Економічні науки: Збірник наукових праць. / Серія “Облік і фінанси”. – Редкол.: відп. ред. д.е.н., професор Герасимчук З.В. – Луцьк: Луцький національний технічний університет, 2015. – Випуск 12 (45). – Ч. 1.– С. 22-34 (0,74 друк. арк.).
 • Берляк Г.В. Інвестиційна безпека підприємства як об’єкт економічного аналізу: теоретико-економічне обґрунтування / Г.В. Берляк // Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і контролю в умовах економічної інтеграції: Матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, (м. Львів, 24-25 квітня 2015 р.) / [відповід. за вип.: доц. Герасименко Т.О.]. – Львів: Львівська комерційна академія, 2015. – 179 с.– С. 64-65 (0,11 друк. арк.).
 • Берляк Г.В. Інноваційно-інвестиційні аспекти розвитку аграрного сектору економіки України. Фінансово-економічний розвиток України в умовах трансформаційних перетворень: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів 28 березня 2019 р.) Львівський торговельно-економічний університет. Тернопіль : Крок 2019, 73-75 с.
Наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:
 • Берляк Г.В. Теоретичні підходи до аналізу інвестиційної безпеки підприємства / Г.В. Берляк // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Збірник наукових праць / Серія “Економіка”. – Ужгород: Ужгород. націон. універ., 2015. – Випуск 1 (41). – С. 263-266 (0,69 друк. арк.).
 • Берляк Г.В. Економічний аналіз мінімізації впливу інвестиційного ризику на очікування інвестора за рахунок резервів / Г.В. Берляк // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: міжнар. зб. наук. праць. – Житомир: ЖДТУ. 2015. – Вип. 1 (21). – С. 14-35 (0,59 друк. арк.).
 • Берляк Г.В. Інвестиційна політика підприємства як спосіб реалізації облікової політики в частині реалізації інвестиційної безпеки / Г.В. Берляк // Економічні науки: Збірник наукових праць. / Серія “Облік і фінанси”. – Редкол.: відп. ред. д.е.н., професор Герасимчук З.В. – Луцьк: Луцький національний технічний університет, 2015. – Випуск 12 (45). – Ч. 1.– С. 22-34 (0,74 друк. арк.).
Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії:
 • Берляк Г.В. Організація бухгалтерського обліку як засіб забезпечення інвестиційної безпеки підприємства в умовах невизначеності: методичний аспект / Г.В. Берляк // Бухгалтерські наукові дослідження в ЖДТУ. Т. 2: Моделювання системи інформаційного забезпечення управління в умовах невизначеності економіки: монографія / за заг. ред. [із передм.] С.Ф. Легенчука. – Житомир: ЖДТУ, 2015. – 430 с. – С. 163-184 (4,0 друк. арк.).
Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування:
 • Програма навчальної дисципліни «Економічна теорія» для підготовки молодших спеціалістів економічних спеціальностей. ЖАТК, 2020р.
 • Програма навчальної дисципліни «Економічна теорія» для підготовки фахових молодших бакалаврів економічних спеціальностей. ЖАТК, 2020р.
Наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій:
 • Берляк Г.В. Теоретичні основи інформаційного забезпечення інвестиційної безпеки підприємства / Г.В. Берляк // Вісник Житом. держ. технолог. універ. / Серія: Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2015. – № 1 (70). – С. 74-81 (0,99 друк. арк.).
 • Берляк Г.В. Аналіз математичних очікувань від реалізації інвестиційного проекту в умовах забезпечення інвестиційної безпеки підприємства: ймовірнісний підхід / Г.В. Берляк // Вісник Житом. держ. технолог. універ. / Серія: Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2015. – № 2 (71). – С. 74-81 (0,84 друк. арк.)
 • Берляк Г. В. Усовершенствование методики учетного отражения способовснижения риска в части обеспечения инвестиционной безопасности / Г. В. Берляк // Путь науки. Международный научный журнал. – Волгоград, 2015. – № 4 (14), апрель. – С. 22-24 (0,89 друк. арк.)
 • Берляк Г.В. Учетная политика предприятия и инвестиционные риски: влияние на обеспечение инвестиционной безопасности / Г.В. Берляк // Бухгалтерскийтучет, анализ и аудит: проблемы и перспективыразвития в условияхтглобализации. Материалытмеждународнойтнаучно-практической конференции (30 апреля 2015г.). Сборник статей. – Душанбе: ДСХ, 2015. – 320 с. – С. 24-28 (0,79 друк. арк.).
 • Берляк Г.В. Облікове відображення операцій, пов’язаних із забезпеченням інвестиційної безпеки підприємства / Г.В. Берляк // Тези Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції аспірантів, молодих учених та студентів, присвяченої Дню науки, (м. Житомир, 15 травня 2015 р.) / МОН України, Житом. держ. технолог. універ. – Житомир: ЖДТУ, 2015. – Т. ІІ. – 416 с. – С. 10. (0,05 друк. арк.).
 • Берляк Г.В. Удосконалення інформаційного забезпечення аналізу інвестиційної безпеки підприємства / Г.В. Берляк // Перспективи управлінської діяльності суб’єктів господарювання в контексті економічної безпеки: Збірник тез доповідей учасників ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Черкаси, 27-28 березня 2015 р.) / МОН України, Черкас. націон. універ. імені Богдана Хмельницького. – Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2015. – 374 с. – С. 138-140 (0,22 друк. арк.).
 • Берляк Г.В. Інвестиційна безпека підприємства як об’єкт економічного аналізу: теоретико-економічне обґрунтування / Г.В. Берляк // Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і контролю в умовах економічної інтеграції: Матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, (м. Львів, 24-25 квітня 2015 р.) / [відповід. за вип.: доц. Герасименко Т.О.]. – Львів: Львівська комерційна академія, 2015. – 179 с.– С. 64-65 (0,11 друк. арк.).
 • Берляк Г.В. Економічний аналіз показників економічної безпеки: методичний підхід / Г.В. Берляк // Облік, аналіз і контроль в стратегії розвитку економіки України: Тези доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених, аспірантів, здобувачів і студентів, (м. Луцьк, 25 квітня 2015 р). / МОН України, Луцький національний технічний університет. – Луцьк: Редакційно-видавничий відділ ЛНТУ, 2015. – Випуск 8. – Частина 1. – 206 с. – С. 12-13 (0,18 друк. арк.).
 • Берляк Г.В. Інвестиції, як важлива складова розвитку сільського господарства / Г.В. Берляк. Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь: Тези доповідей V Всеукраїнської науково-практичної конференції, (м. Житомир 28-29 березня 2019 року) Житомирський агротехнічний коледж, 2019, 103-105 с.
 • Берляк Г.В. Інноваційно-інвестиційні аспекти розвитку аграрного сектору економіки України. Фінансово-економічний розвиток України в умовах трансформаційних перетворень: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів 28 березня 2019 р.) Львівський торговельно-економічний університет. Тернопіль : Крок 2019, 73-75 с.
Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/ іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника:
 • Голова Первинної профспілкової організації студентів Житомирського агротехнічного коледжу 2016-2017 р.
Керівництво науковою роботою студентів:
 • Денисюк О.М. Професійні ризики бухгалтера: сутність та класифікація./  Берляк Г.В., Денисюк О.М.// Тези доповідей всеукраїнської науково-практичної on-line конференції здобувачів освіти і молодих учених, присвячених Дню науки. Житомирський державний технологічний університет. м. Житомир 15-17 травня 2019, с. 287.
Сфера наукових інтересів:
 • бухгалтерський облік;
 • інвестиційна безпека;
 • обліково-аналітичне забезпечення інвестиційної безпеки.
Викладач першої категорії
Семенчук Наталія Іванівна
Кваліфікація
Економіст з бухгалтерського обліку
Освіта:

Державний агроекологічний університет, м. Житомир

Спеціальність:

«Облік і аудит»

Відомості про підвищення кваліфікації:
 • Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»  Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» ; 02-13.10.2017 р. Методичні основи викладання дисциплін: «Бухгалтерський облік», «Контроль і ревізія», «Підприємницька діяльність».
 • Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів зі спеціальності 075 «Маркетинг» ВНЗУ «Полтавський університет економіки і торгівлі» з 19. 11. 2018 р. по 19. 05. 2019 р. Методичні основи викладання дисциплін: «Розроблення товару», «Комунікаційна діяльність», «Комерційна діяльність».
 • Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів 15-19.06. 2020р. Формування професійних компетентностей галузевого спрямування»  на прикладі дисципліни «Казначейська справа».
Участь у конференціях і семінарах:
 • Семенчук Н. І. Підвищення якості продукціїяк чинник зростання її конкурентоспроможності // Актуальні проблеми та стратегія розвитку підприємництва, торгівлі і маркетингу в умовах сучасного ринку: Збірник тез доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції.  Тернопіль, ДВНЗ «Тернопільський коледж харчових технологій і торгівлі», 2020. С. 234-236.
Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування:
 • Програма навчальної практики з дисципліни «Розроблення товару» підготовки молодших спеціалістів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг». Н. І. Семенчук. Житомир: ЖАТК, 2019. 11 с.
 • Звіт-щоденник навчальної практики з дисципліни «Розроблення товару» підготовки молодших спеціалістів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг». Н. І. Семенчук. Житомир: ЖАТК, 2019. 35 с.
 • Методичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни «Розроблення товару» підготовки молодших спеціалістів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг». Н. І. Семенчук. Житомир: ЖАТК, 2019. 24 с.
 • Методичні вказівки для проходження виробничої практики студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Н. І. Семенчук. Житомир: ЖАТК, 2020. 40 с.
Керівництво науковою роботою студентів:
 • Русятинська О. Ю. Соціально-економічні аспекти мотивації підприємницької діяльності в аграрному секторі / О. Ю. Русятинська, Н. І. Семенчук, // Актуальні проблеми економіки, обліку та фінансів в Україні: матеріали Міжвузівської студ. наук.-практ. конф.  Ірпінь: ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж», 2018. С. 63-65.
 • Досова У. О. Сучасні напрями розвитку рекламної діяльності / У. О Досова, Н. І. Семенчук // Тенденції та перспективи розвитку маркетингу як основи конкурентоспроможності українських підприємств на європейському ринку: матеріали І Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції. Тернопіль: ДВНЗ «Тернопільський коледж харчових технологій і торгівлі», 2019. С. 58-59.
 • Черняєв К. В. Комплекс маркетингових комунікацій як чинник підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства / К. В. Черняєв, Н. І. Семенчук // Актуальні тенденції економічного розвитку України в сучасних умовах: матеріали Міжвузівської студ. наук.-практ.конф. – Житомир: Вид. О.О. Євенок, 2020. – С. 103-105.
 • Голубєва Д. М. Інтернет-торгівля в Україні: тенденції та перспективи розвитку / Д. М. Голубєва, Н. І. Семенчук // Актуальні тенденції економічного розвитку України в сучасних умовах: матеріали Міжвузівської студ. наук.-практ.конф.– Житомир: Вид. О.О. Євенок, 2020. – С. 124-126.
Сфера наукових інтересів:
 • підприємницька діяльність;
 • бюджетна політика та казначейська справа.
Житомирський агротехнічний фаховий коледж
Викладач вищої категорії
Климчук Ірина Вілівна
Кваліфікація
Товарознавець вищої кваліфікації, викладач спеціальних дисциплін за фахом «Менеджмент»
У ЖАТК працює з
01/09/2020
Освіта:
 • Київський торгово-економічний інститут;
 • Полтавський університет споживчої кооперації України.
Спеціальність:
 • «Товарознавство та організація торгівлі непродовольчими товарами»;
 • «Професійне навчання».
Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування:
 • Програма навчальної практики з дисципліни«Комерційне товарознавство»» підготовки молодших спеціалістів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 2020 р.
 • 2. Програма навчальної практики з дисципліни«Комерційна діяльність» підготовки молодших спеціалістів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 2020 р.
 • Програма навчальної дисципліни«Комерційна діяльність» підготовки молодших спеціалістів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 2020 р.
Сфера наукових інтересів:
 • підприємницька та біржова діяльність;
 • комерційне товарознавство.