м. Житомир, вул. Покровська, 96
Голова циклової комісії, викладач інформатики та математики
Головач Олена Петрівна
Кваліфікація
Спеціаліст, вчитель математики і фізики
Освіта:
 • спеціаліст, Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка, 1986 р.
Відомості про підвищення кваліфікації:
 • Житомирський державний педагогічний університет імені І. Франка, терміном з 11.06.2020 р. по 26.02.2020 на тему «Розвиток фахової компетентності учителів фізики, астрономії, інформатики  в умовах НУШ» (свідоцтво про підвищення кваліфікації АА 02125208/0001407-20);
 • терміном з 12.11.2020 р. по 22.11.2020 р. у ТОВ «Академії цифрового розвитку» з курсу – «Ефективні рішення google for education для хмарної взаємодії» (сертифікат про підвищення кваліфікації № БС-01281);
 • терміном з 16.11.2020 р. по 20.11.2020 р. у Інституті післядипломного навчання Білоцерківського національного аграрного університету (свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК 00493712/003500).
 • ТОВ “Академія цифрового розвитку”. Курс “Цифрові інструменти Google для закладів вищої, фахової передвищої освіти”  з 04 по 18 жовтня 2021 року (30 академічних годин – 1 кредит ECTS). Сертифікат № 1GW-139.
 • ГО «Український світ». Курс  «Українська для фізиків та ліриків» дистанційно через освітню платформу Є-мова за напрямом: розвиток професійних компетенцій, мовна, мовленнєва, цифрова та комунікативна компетентності.  Тривалість 20 годин /0,6 кредиту ЄКСТ № OK b1a970cc924a4a39ad4568c4867ff82e  від 4 листопада 2021 р.
Основні публікації за напрямом:
У наукових фахових виданнях України:
 • Головач О. П.Сучасні педагогічні технології: віртуальний музей / О. П. Головач. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Вип. 6. С. 186-191. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VZhDU_2014_6_35.pdf
 • Головач О. П., Головач К. С. Теоретичні основи використання «хмарних технологій» у навчанні. Нові технології навчання: науково-методичний збірник. Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. Київ, 2016. вип. 88 част. 1. С. 108–111.
 • Веремій Т. Б., Головач О. П., Головач К. С. Новітні інформаційно-комп’ютерні технології та методика викладання економічних дисциплін. Науково-методичний журнал «Фахова передвища освіта». Київ, 2020. № 1. С. 70-72.
 • Головач К. С., Головач О. П. Моделювання оцінки настання кризових ситуацій на с/г підприємствах. Вісник ЖАТК. Житомир, 2020. № 2. С. 43-50.
 • Головач К. С., Головач О. П., Трофімчук О. Л. Антикризові заходи та механізм їх реалізації в сільськогосподарських підприємствах. Агросвіт. № 21. С. 53–60. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.21.53
 • Головач К. С., Головач О. П., Семенчук Н. І. Модель превентивного антикризового управління у сільськогосподарських підприємствах.  «Бізнес-навігатор». 2020. № 5 (61).
 • Головач О.П., Головач К.С., Оліфір І.А. Розпізнавання кризових явищ та методика їх виявлення. «Бізнес-навігатор». 2022. № 1 (68). С. 155-159. http://www.business-navigator.ks.ua/2022/68-2022
 Тези наукових доповідей:
 • Головач К.С., Головач О. П. Теоретичні основи використання «хмарних технологій» у навчанні. Збірник Міжнародної науково-практичної конференції «Модернізація інформаційно-ресурсного забезпечення освітнього простору навчальних закладів». Київ. 2016. С. 17-20.
 • Головач О. П. Практичні основи впровадження бінарних занять з інформатики на тему «Водоспоживання і виснаження ресурсів прісної води на планеті». Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Вода-найбільша цінність на планеті». м. Житомир. 2017. С. 30-31
 • Головач О. П., Романюк Е.В. Видовий склад корисних ентомофагів та шляхи збільшення їх популяцій в садах. Міжнародна науково-практична конференція «Ефективність використання екологічного аграрного виробництва». НМЦ «Агроосвіта». 02 листопада 2017 р.
 • Головач О. П. Впровадження інтегрованих занять з інформатики та використання методу проектів на тему «вода – колиска землі». ІІІ Міжвузівська наукова конференція «Вода – неоціненний скарб». Житомир, 2018. С. 8-9.
 • Прищепа М. О., Головач О. П. Екологічний стан навколишнього середовища житомирської області. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Екологія та природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства» (присвяченої 110-річчю заснування Екологічного коледжу Львівського національного аграрного університету, 4 жовтня 2018 року); [за заг. ред.: Боруцької Ю.З., Костишин Е.І.]. Львів: Екологічний коледж ЛНАУ, 2018. С.135-138
 • Головач О. П. Впровадження інтегрованих занять з інформатики та використання методу проектів на тему «вода – колиска землі». ІІІ Міжвузівська наукова конференція «Вода – неоціненний скарб». Житомир, 2018. С. 8-9.
 • Головач К. С., Головач О. П. Методики прогнозування кризових ситуацій на інтегрованих заняттях з інформатики та економічних дисциплін. Інформаційно-інтерактивні технології, як засіб вдосконалення освітнього процесу: матеріали Міжрегіональної науково-практичної конференції, 21-22 листопада 2019 р. Новоград-Волинський, НВПЕТ, 2019. С. 138-142.
 • Головач К. С., Головач О. П. Застосування PEST-аналізу як елементу антикризового управління діяльності сільськогосподарських підприємств. «Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах»: матер. міжнар. науково-практичної конференції. Житомир: ПП “ДжіВіЕс”, 2019. С. 62-63.
 • Головач О. П., Головач К. С. Моделювання оцінки настання кризових ситуацій на с/г підприємствах. Вісник ЖАТК. Житомир, 2020. № 2. С. 43-50.
 • Головач К. С., Головач О. П. Теоретичні засади економіко-математичних методик виявлення, аналізу та подолання кризових явищ на підприємствах. Економіка, фінанси, облік та право: проблеми та перспективи розвитку: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 17 листопада 2021 р.): у 2 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2021. Ч. 2. С. 153-154. http://www.economics.in.ua/2021/12/2_10.html
Наукове керівництво:
 • Вдовиченко В. М. Прогнозування та сучасний стан ринку страхових послуг в Україні. Матеріали Міжвузівської студентської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки, обліку та фінансів в Україні», Зб. наук. пр. редкол.: С.І. Михайлов (голова) та ін. Ірпінь, 2018. С. 165-168.
 • Смокорівський Є. С. Квантові технології як основа квантового комп’ютера. Перша Житомирська студентсько-учнівська конференція «Теорія і практика розвитку дисциплін природничо – математичного циклу» циклової комісії загальноосвітніх дисциплін ЖАТК. Житомир, 2018. С. 56-58.
 • Мельничук В.Ю. SMART-технології в освіті. Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Студентська наука – 2018. Сьогодення та майбутнє». м. Ніжин, 15 травня 2018 року. С. 46-48
 • Грицкевич Д. О. Блез Паскаль та його калькулятор інтернет збірник матеріалів Житомирська студентська конференція «Актуальні проблеми математики в житті людини» Житомир, 2019.
 • Іваненко Д. Історія інтегрального числення збірник матеріалів Житомирська студентська конференція «Актуальні проблеми математики в житті людини» Житомир, 2019. с.44-46
 • Денисенко І.В. Суперкомп’ютер. Друга Житомирська студентсько-учнівська конференція «Наукові здобутки молоді – 2019» циклової комісії загальноосвітніх дисциплін ЖАТК, 2019 С.36-39
 • Добровольський О.О. Цікаві факти про всесвітню павутину інтернет  Третя Житомирська студентсько-учнівська конференція «Наукові здобутки молоді – 2020» циклової комісії загальноосвітніх дисциплін ЖАТК, 2020 с.29-32
 • Корпан І. П. Історія криптовалют. Чому ціна bitcoin не відображає його реальної цінності Четверта Житомирська студентсько-учнівська конференція «Наукові здобутки молоді – 2021» циклової комісії загальноосвітніх дисциплін ЖАТК, 2021 с.27
Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування:
 • Навчально-методичний комплекс з самостійної роботи дисципліни «Основи інформатики та обчислювальної техніки» для студентів ІУ курсу відділення «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Обслуговування устаткування систем водопостачання та водовідведення». О. П. Головач. Житомир: ЖАТК, 2017.
 • Електронний посібник: Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Техніка користування ЕОМ» для студентів ІІІ курсу відділення «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання». О. П. Головач. Житомир: ЖАТК, 2017.
 • Звіт–щоденник по проведенню навчальної практики з дисципліни “Інформатика та комп`ютерна техніка” для студентів спеціальності 03050401 «Економіка підприємства» (2017р.).
 • Теоретико-методологічні основи та впровадження «хмарних технологій» в навчальний процес. Електронна книга. О. П. Головач. Житомир: ЖАТК, 2017.
 • Звіт-щоденник по проведенню навчальної практики з дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка». О. П. Головач. Житомир: ЖАТК, 2017.
 • Матеріали Першої Житомирської студентсько-учнівської конференції “Теорія і практика розвитку дисциплін природничо – математичного циклу”. Житомир: ЖАТК, 2018.
 • Матеріали Другої Житомирської студентсько-учнівської конференції “Наукові здобутки молоді -2019”. Житомир: ЖАТК, 2019.
 • Альманах творчих робіт студентської молоді. О. П. Головач. Житомир: ЖАТК, 2019.
 • Головач О. П. Робочий зошит з дисципліни «Вища математика» спеціальності 201 «Агрономія», Житомир: ЖАТФК, 2020 р.
 • Головач О. П. Робочий зошит з дисципліни «Вища математика» спеціальності 205 «Агроінженерія», Житомир: ЖАТФК, 2020 р.
 • Головач О. П. Навчальна програма з дисципліни «Вища математика» спеціальності 201 «Агрономія», ОС бакалавр. Житомир: ЖАТФК, 2021 р.
 • Головач О. П. Навчальна програма з дисципліни «Вища математика» спеціальності 201 «Агрономія», ОПС молодший бакалавр. Житомир: ЖАТФК, 2021 р.
 • Головач О. П. Конспект лекцій з дисципліни «Вища математика» для студентів спеціальності 201 «Агрономія», ОС бакалавр. Житомир: ЖАТК, 2021 р., 39 с.
 • Головач О. П. Конспект лекцій з дисципліни «Вища математика» для студентів спеціальності 201 «Агрономія», ОПС молодший бакалавр. Житомир: ЖАТК, 2021 р, 39 с.
 • Головач О. П. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни «Вища математика» для спеціальності 201 «Агрономія», ОС бакалавр. Житомир: ЖАТК, 2021 р., 123 с.
 • Головач О. П. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни «Вища математика» для спеціальності 201 «Агрономія», ОПС молодший бакалавр. Житомир: ЖАТК, 2021 р., 123 с.
Участь у конференціях і семінарах:
 • Перша Житомирська студентсько-учнівська конференція «Теорія і практика розвитку дисциплін природничо – математичного циклу» циклової комісії загальноосвітніх дисциплін ЖАТК.
 • Друга Житомирська студентсько-учнівська конференція «Наукові здобутки молоді – 2019» циклової комісії загальноосвітніх дисциплін ЖАТК.
 • Третя Житомирська студентсько-учнівська конференція «Наукові здобутки молоді – 2020» циклової комісії загальноосвітніх дисциплін ЖАТК.
 • Четверта Житомирська студентсько-учнівська конференція «Наукові здобутки молоді – 2021» циклової комісії загальноосвітніх дисциплін ЖАТК.
 • П’ята Житомирська студентсько-учнівська конференція «Наукові здобутки молоді – 2022» циклової комісії загальноосвітніх дисциплін ЖАТК.
Сфера наукових інтересів:
 • інноваційні інформаційні технології;
 • віртуальні інформаційно-комунікаційні технології;
 • програмне забезпечення, вища математика.
Завідувач навчальної лабораторії, викладач інформатики
Левченко Олександр Вікторович
Кваліфікація
Спеціаліст, радіоінженер, конструктор-технолог
Освіта:
 • спеціаліст, радіоінженер, конструктор-технолог, Вінницький політехнічний інститут, 1993р., спеціальність «Конструювання та технологія радіоелектронних засобів»
Відомості про підвищення кваліфікації:
 • Білоцерківський національний аграрний університет, курс Методологія викладання дисципліни «Комп’ютери та комп’ютерні технології» для здобувачів закладів фахової передвищої освіти, СПК 00493712/003677 від 06.11.2020р;
 • Білоцерківський національний аграрний університет, курс Методологія викладання дисципліни «Інформатика» для здобувачів закладів фахової передвищої освіти, СПК 00493712/003679 від 13.11.2020р.
Сфера наукових інтересів:
 • інформатика
Викладач інформатики
Пустовіт Людмила Володимирівна
Кваліфікація
Викладач вищої категорії, старший викладач
Освіта:
 • Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, спеціальність: «Математика»
Відомості про підвищення кваліфікації:
 • Полтавський університет економіки і торгівлі – свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 01597997/00663-17 від 13 жовтня 2017 року.
 • Інституту після дипломного навчання Білоцерківського національного аграрного університету з 09 листопада по 13 листопада 2020 року.(свідоцтво СПК 00493712/003680 від 13.11.20 р.)
 • Інституту після дипломного навчання Білоцерківського національного аграрного університету з 02 листопада по 06 листопада 2020 року. .(свідоцтво СПК 00493712/003678 від 13.11.20 р.)
 • Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів 25.102021-29.102021р. №00895 від 29 жовтня 2021
Основні публікації за напрямом:
Тези наукових доповідей:
 • Основні напрямки практичної підготовки в аграрних закладах. Міжнародна науково-практична конференція Ліверпуль 5-7лютого 2020. С. 796-803
 • Важливість проведення виробничо-технологічної практики і аграрних закладах. VІ міжнародна науково-практична конференція Ванкувер 19-21 лютого 2020.
Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування:
 • Звіт–щоденник по проведенню навчальної практики з дисципліни “Інформатика та комп`ютерна техніка” для студентів спеціальності 03050401 «Економіка підприємства» (2017р.).
 • Методичні рекомендації до виконання самостійних робіт з дисципліни „Дискретна математика”, для спеціальності 122 “Комп’ютерні науки”.

Участь у конференціях і семінарах:
 • Формальні методи визначення автора тексту. Третя Житомирська студентсько-учнівська конференція.
Сфера наукових інтересів:
 • інформатика;
 • комп’ютеризація с.-г. виробництва;
 • математична логіка.
Викладач математики
Бондарчук Тетяна Іванівна
Кваліфікація
Спеціаліст вищої категорії, викладач – методист
Освіта:
 • Державний педагогічний інститут, м. Житомир, Житомирський державний педагогічний інститут імені І. Франка, спеціальність: «Фізика і математика»
Відомості про підвищення кваліфікації:
 • Вищий навчальний заклад Укоопспіки;
 • «Полтавський університет економіки і торгівлі»;
 • Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів за програмою «Методика викладання у вищій школі» з 8 – го по 26 квітня 2019р.;
 • Білоцерківський національний аграрний університет. Інститут післядипломного навчання Білоцерківського НАУ. Методика викладання дисципліни «Математика» для здобувачів закладів фахової перед вищої освіти 2- 6 листопада 2020р. .(свідоцтво СПК 00493712/003486 від 06.11.20 р.);
 • Білоцерківський національний аграрний університет. Інститут післядипломного навчання Білоцерківського НАУ. Методика викладання дисципліни «Вища математика» для здобувачів закладів передвищої  освіти. 9-13 листопада 2020р. .(свідоцтво СПК 00493712/003534 від 13.11.20 р.).
Сфера наукових інтересів:
 • математика
Викладач математики
Трофімчук Оксана Леонідівна
Кваліфікація
Викладач вищої категорії
Освіта:
 • Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2003 р., спеціальність: «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика»
Відомості про підвищення кваліфікації:
 • Терміном з 10.10.2020 р. по 17.10.2020 р. у Житомирському державному університеті імені Івана Франка (сертифікат про підвищення кваліфікації АА 02125208/0001561-20);
 • терміном з 16.11.2020 р. по 20.11.2020 р. у Інституті післядипломного навчання Білоцерківського національного аграрного університету (свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК 00493712/003473).
Основні публікації за напрямом:
У наукових фахових виданнях України:
 • Головач К. С., Головач О. П., Трофімчук О. Л. Антикризові заходи та механізм їх реалізації в сільськогосподарських підприємствах. Агросвіт. № 21. С. 53–60. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.21.53;
 • Трофімчук О. Л., Хлуп׳янець І. В. Ментальні карти як специфічна форма організації пізнавальної діяльності студентів ВНЗ. Вісник ЖАТК. Житомир, 2021. № 3.
Наукове керівництво
 • Шанюк А. А. Прості числа та магічні квадрати. ІІІ Житомирська студентсько-учнівська онлайн-конференція «Наукові здобутки молоді – 2020». ЖАТК. Житомир, 2020;
 • Журбей М.Р. 7 чисел, не менш дивовижних, ніж π. Житомирська студентська конференція «Актуальні проблеми математики в житті людини». ЖАТК. Житомир, 2020.
Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування:
 • Методичний вісник «Впровадження інноваційних методів навчання при викладанні дисциплін природничо-математичного та загальнотехнічного циклу». Житомир: ЖАТК, 2016;
 • Робочий зошит з дисципліни «Вища математика». О. Л. Трофімчук, І. В. Хлуп׳янець, О. П. Хома.  Житомир: ЖАТК, 2017;
 • Практикум з математики для студентів 2-го курсу загальноосвітньої підготовки. Г. Д. Шкатула, О. Л. Трофімчук. Житомир: ЖАТК, 2018;
 • Програма навчальної дисципліни «Вища математика» підготовки студентів ОКР «молодший спеціаліст» спеціальність спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємниство, торгівля та біржова діяльність». О. Л. Трофімчук, С. П. Шафарчук. Житомир: ЖАТК, 2018;
 • Матеріали Другої Житомирської студентсько-учнівської конференції «Наукові здобутки молоді -2019». Житомир: ЖАТК, 2019;
 • Альманах творчих робіт студентської молоді. Житомир: ЖАТК, 2019.
Сфера наукових інтересів:
 • математика
Викладач математики
Хлуп’янець Ірина Василівна
Кваліфікація
Викладач другої категорії
Освіта:
 • Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність: «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика і фізика»
Відомості про підвищення кваліфікації:
 • Житомирський державний університет імені Івана Франка. Період проходження з 10 жовтня 2020 по 17 жовтня 2020 року.
Основні публікації за напрямом:
У наукових фахових виданнях України:
 • Трофімчук О. Л., Хлуп׳янець І. В. Ментальні карти як специфічна форма організації пізнавальної діяльності студентів ВНЗ. Вісник ЖАТК. Житомир, 2021. № 3.
Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування:
 • Робочий зошит з дисципліни «Вища математика». О. Л. Трофімчук, І. В. Хлуп׳янець, О. П. Хома.  Житомир: ЖАТК, 2017.
 • 2.Методичний вісник «Впровадження інноваційних методів навчання при викладанні дисциплін природничо-математичного та загальнотехнічного циклу». Житомир: ЖАТК, 2016.
Сфера наукових інтересів:
 • математика
Викладач математики та фізики
Кравчук Андрій Віталійович
Кваліфікація
Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
Освіта:
 • Житомирський педагогічний інститут ім. І. Франка, спеціальність: «Математика і фізика»
Відомості про підвищення кваліфікації:
 • Житомирський державний університет імені Івана Франка з 11 червня 2020 по 26 червня 2020 року, посвідчення АА 02125208/0001347
 • Курси підвищення кваліфікації за освітньою програмою підвищення кваліфікації викладачів фізики і астрономії. Комунальний заклад «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради. 01.02-04.02.2022р., свідоцтво №ЗСО 02139713/1097- 22
Основні публікації за напрямом:
У виданнях України:
 • Фізичні, хімічні та механічні процеси в трибосистемі «робочий орган-ґрунт» // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка, –2017. – № 181С. 242-249.
 • «Zonal pathogenic community formation of gherkin hybrid cucumber under open ground conditions», (Формування зонального патогенного співтовариства гібрида корнішона у відкритому грунті) кореляційна залежність факторів на врожайність. Ukrainian Journal of Ecology (Український екологічний журнал), 11(2), с.327-339, 2021р. (журнал включено до наукометричної бази Web of Science).
 • «Електронно-мікроскопічний аналіз поверхні сталі 65Г після електроерозійної обробки», Вісник Житомирського агротехнічного фахового коледжу : збірник наукових праць. Житомир 2022.
Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування:
Участь у конференціях і семінарах:
 • Важливість проведення виробничо-технологічної практики в аграрних закладах, Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції, Ванкувер, 19-21.02 2020р.- С. 903-909;
 • Підвищення мотивації навчання засобами розв’язування задач, Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Роль інновацій в трансформації образу сучасної науки», м. Київ, 23-24 грудня, 2020 р.- С.107-109;
 • «Використання соціальних медіа під час навчання», XII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасний рух науки», Дніпро, 1-2 квітня 2021р. с.73-75
 • «Технології електронного навчання під час пандемії Covid-19», Науково-практична конференція «Завдання педагогічної науки на сучасному етапі розвитку освіти» м. Полтава, 18-19 червня 2021 р.
 • «Форми подолання прогалин у знаннях і вміннях студентів після літніх канікул», Міжнародна науково-практична конференція «Психологія та педагогіка сучасності: проблеми та стан розвитку науки і практики в Україні», м. Львів, 27-28 серпня 2021р.
 • «Методика організації та проведення віртуальних лабораторних робіт з фізики», Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання методики викладання загальноосвітніх дисциплін в умовах реформування ЗФПО», м. Київ, 2 листопада 2021р.
 • «Комп’ютерне моделювання на заняттях з фізики як один із напрямків впровадження STEM-освіти», Науково-практична конференція «Педагогіка: минуле, сьогодення, майбутнє», м. Харків, 26-27 листопада 2021р.
 • «Використання комп’ютерних програм при вивченні астрономії», V Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція молодих вчених, аспірантів та студентів «Інноваційні технології в процесі підготовки фахових молодших бакалаврів: стан, перспективи розвитку», Херсон, 1-3 грудня 2021р.
Сфера наукових інтересів:
 • інтерактивні методи навчання
Викладач фізики і математики
Шафарчук Світлана Павлівна
Кваліфікація
Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
Освіта:
 • Житомирський державний педагогічний інститут ім. І. Франка, спеціальність: «Математика  і фізика»
Відомості про підвищення кваліфікації:
 • 30 год. з методології викладання дисципліни «Фізика» для здобувачів закладів фахової передвищої освіти, свідоцтво СПК 00493712/003541 від 06.11.20 р.;
 • 30 год. з методології викладання дисципліни «Вища математика» для здобувачів закладів фахової передвищої освіти, свідоцтво СПК 00493712/003542 від 13.11.20 р.
Основні публікації за напрямом:
У виданнях України:
 • Екологічне виховання студентів під час вивчення фізики: Науково-методичний ілюстрований  журнал «Житомирщина  педагогічна»  № 4, 2016 р.;
 • Актуальні проблеми естетичного виховання студентів в сучасних умовах: Науково-методичний ілюстрований журнал «Житомирщина педагогічна» № 2 (6) 2017 р.;
 • Метод кейс-стаді як спосіб формування життєвих компетентностей студентів». – Вісник Житомирського агротехнічного коледжу №2(1) 2020, с. 62-63.
Тези наукових доповідей:
 • «Досвід і проблеми впровадження в Україні технологій підвищення енергоефективності та енергозбереження на основі використання енергетичних установок і комплексів на нетрадиційних і відновлюваних джерелах енергії» / Збірник доповідей Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції науково-педагогічних працівників факультету інженерії та енергетики ЖНАЕ 25-26 травня 2017 року. – Тези «Можливості використання нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії в Україні»  – с.41- 43
Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування:
Участь у конференціях і семінарах:
 • Перша Всеукраїнська науково-практична конференція науково-педагогічних працівників факультету інженерії та енергетики ЖНАЕУ на тему «Досвід і проблеми впровадження в Україні технологій підвищення енергоефективності та енергозбереження на основі використання енергетичних установок і комплексів на нетрадиційних і відновлюваних джерелах енергії»;
 • Перша Житомирська студентсько-учнівська конференція «Теорія і практика розвитку дисциплін природничо – математичного циклу» циклової комісії загальноосвітніх дисциплін ЖАТК;
 • Друга Житомирська студентсько-учнівська конференція «Наукові здобутки молоді – 2019» циклової комісії загальноосвітніх дисциплін ЖАТК;
 • Третя Житомирська студентсько-учнівська конференція «Наукові здобутки молоді – 2020» циклової комісії загальноосвітніх дисциплін ЖАТК.
Сфера наукових інтересів:
 • природничі науки;
 • фізика.
Викладач хімії та біології
Максимова Тетяна Миколаївна
Кваліфікація
Викладач вищої категорії
Освіта:
 • Житомирський державний університет ім. І.Франка, спеціальність: «Біологія і хімія»
Відомості про підвищення кваліфікації:
 • 1.Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» з дисциплін: «Біологія», «Хімія», «Ботаніка», Методика викладання дисциплін у вищій школі   з 2 по 13 жовтня 2017 року;
 • 2.Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва. Інститут міжнародної освіти та підвищення кваліфікації з 14 лютого по 15 березня 2019 року;
 • 3.Білоцерківський національний аграрний університет. Інститут післядипломного навчання Білоцерківського НАУ. Методика викладання дисципліни «Біологія» для здобувачів закладів фахової перед вищої освіти  з 16 по 20 листопада 2020 року.
Основні публікації за напрямом:
У наукових фахових виданнях України:
 • Світельський М.М., Романюк А.А., Максимова Т.М., Насінник І.І. Аналіз інтродукції пижма звичайного (Tanacetum  vuigare  L.) в умовах Полісся України/ Вісник НУВГП.-2018.- №1(81).-Сільськогосподарські науки;
 • Левченко В.Б., Мартенюк Г.М., Пасічник І.О., Максимова Т.М. Патологічний процес кореневої губки сосни звичайної в умовах лісових едатопів та змін клімату Державного підприємства «Зарічанське лісове господарство»/ Scientific Journal Paradigm Of Knowledge .- 2020.- № 5(43), с.24-45.
Тези наукових доповідей:
 • Левченко В.Б., Шульга І.В., Максимова Т.М. Вивчення впливу кліматичних змін на стан пожежної небезпеки в лісових екосистемах  Житомирського Полісся/ Збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти», червень 2020 року. Науково-методичний центр ВФПО. – Київ, 2020. – с.6-14
Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування:
 • Методичні рекомендації для самостійного опрацювання навчального матеріалу з біології( для студентів на основі базової загальної середньої освіти), 2017;
 • Зошит для лабораторних і практичних робіт з дисципліни «Природничі науки. Біологія» на основі  типової  програми профільної  середньої  освіти, 2018;
 • Методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни «Основи раціонального землекористування» для підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр», спеціальності 201 «Агрономія» (у співавторстві) (2019);
 • Альманах творчих робіт студентської молоді (циклова комісія загальноосвітніх дисциплін), 2018;
 • Матеріали Другої Житомирської студентсько – учнівської конференції «Наукові здобутки молоді-2019»;
 • Вступ до спеціальності. Агрономія: Підручник /Левченко В.Б., НемерицькаЛ.В., Мартенюк Г.М., Безверха Л.М., Журавська І.А., Максимова Т.М./ за ред.. Левченко В.Б.-Житомир: Вид-во Жду ім..І Франка, 2020.-396с.;
 • Методичні рекомендації для підготовки до вступних випробувань з біології  для вступу на навчання на основі повної загальної середньої освіти для здобуття  освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра спеціальність 201 «Агрономія», 2020/Головач О.П., Максимова Т.М.
Участь у конференціях і семінарах:
 • Студентсько – учнівська конференція «Наукові здобутки молоді -2018», ЖАТК;
 • ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти», червень 2020 року. Науково-методичний центр ВФПО.
Сфера наукових інтересів:
 • природничі науки
Викладач природничих дисциплін
Журавель Світлана Станіславівна
Кваліфікація
Спеціаліст вищої категорії
Освіта:
 • Житомирський національний агроекологічний університет, спеціальність: «Екологія та охорона навколишнього середовища»
Відомості про підвищення кваліфікації:
 • ВНЗ Укооспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (Особистісні й професійні компетенції сучасного педагога, свідоцтво № ПК 01587997/01893-19 від 08.11.2019 р.);
 • Житомирський державний педагогічний інститут ім. І.Франка («Біологія, основи здоров’я та природознавства в сучасному освітньому просторі», № АА02125208/001350-20) 2020 р.;
 • ТОВ «Академія цифрового розвитку», дистанційний курс «Додатки Google в освітній діяльності», № БЦ-С-5657, 01.07.2020 р.
Основні публікації за напрямом:
У виданнях України:
 • Стратегія і перспективи ефективного використання земель в зоні Полісся, с. 106-111 (Вісник Житомирського агротехнічного коледжу: збірник наукових праць.-Вип.1. – Житомир: ЖАТК, 2019.-114 с.) (у співавторстві)
Тези наукових доповідей:
 • Тези у Міжнародній науково-практичній конференції «Органічне виробництво і продовольча безпека» – Житомир: Полісся, 2014.- 536 с. 296-299, «Оцінка деградації природних кормових угідь в зоні Полісся» (у співавторстві);
 • Тези у Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених «Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем АПК» – с. Грозіне, 2014 р. Житомир вид. ЖДУ ау. І. Франка – 64, с. 30-34, «Зміна структури рослинного покриву, перспективи і стратегія ефективного використання земель в зоні Полісся» (у співавторстві);
 • Тези у Міжнародній науково-практичній конференції «Органічне виробництво і продовольча безпека» – Житомир: Полісся, 2015.- 648, с. 427-429 , «Особливості формування видового складу суходільних луків Полісся» (у співавторстві);
 • Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем АПК» – м. Житомир вид. ЖДУ І. Франка – 126, с. 68-70, «Формування видового складу низинних луків Полісся» (у співавторстві);
 • Особливості впливу інокуляції насіння Розторопши плямистої гуматом за умов органічної технології її вирощування, с. 53-56 (Збірник статей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Практика і теорія ефективного використання земельних ресурсів Полісся», м. Житомир, 2017.-194 с.) (у співавторстві);
 • Агроекологічна оцінка продуктивності ґрунтозахисних травосумішок в системі землеробства зони Полісся, с. 175-183 (Збірник статей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Практика і теорія ефективного використання земельних ресурсів Полісся», м. Житомир, 2017.-194 с.) (у співавторстві);
 • Роль організації громадянського суспільства в реалізації Стратегії ЄЕК ООН щодо освіти в інтересах сталого розвитку, с. 149-152. (Стратегія сталого розвитку України: завдання освіти щодо її реалізації: матеріали ІІІ Всеукраїнського форуму «Освіта для збалансованого розвитку», м. Київ, 2017.-183 с) (у співавторстві);
 • Агроекологічні особливості сучасного використання земельних ресурсів в Україні (Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченій 10-річчю створення національного природного парку «Голосіївський» м. Київ, 7-8 вересня 2017 року. – Х: Видавництво «Діса Плюс» – с. 70-79.) (у співавторстві);
 • Роль екологічних акцій у формуванні екологічного мислення, культури та поведінки сучасної молоді (Охорона природи в Україні: стан та перспективи збереження. Матеріали IV Всеукраїнського екологічного форуму, м. Київ, 2018) (у співавторстві);
 • Стратегія сталого розвитку України: завдання освіти щодо її реалізації (Охорона природи в Україні: стан та перспективи збереження. Матеріали IV Всеукраїнського екологічного форуму, м. Київ, 2018);
 • Практичні інструменти та технології впливу у роботі з молоддю з питань екологічної безпеки та поведінки в сфері поводженні з відходами, с. 129-134 (Рекультивація полігонів і сміттєзвалищ: проблемні питання та кращі практик: збірка матеріалів Національного форуму «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології» (м. Святогірськ, Донецька область, 7-8 листопада 2019 р.). – К.: Центр екологічної освіти та інформації, – 197 с.) (у співавторстві);
 • Важливість проведення виробничо-технологічної практики в аграрних закладах, с. 903-909 (Dynamics of the development of world science. Abstracts of the 6th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Vancouver, Canada. 2020.) (у співавторстві).
Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:
 • Агроекологічна оцінка класифікацій природних фітоценозів в умовах Полісся / О. Ф. Смаглій, Н. В. Цуман, С. В. Журавель, С. С. Журавель // Вісник ЖНАЕУ. – 2011. № 1, т. 1. – С. 162–167;
 • Агроекологічна оцінка умов створення культурних пасовищ в зоні Полісся / Н. В. Цуман, С.П. Каковка, С. С. Журавель // Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків : зб. наук. праць. – К.: ФОП Корзун Д.Ю., 2013. – Вип. 17, Т. ІІ. – С. 177-181.
Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування:
 • 1.Методичні рекомендації щодо створення культурного пасовища як інструмента боротьби з деградацією земель, підготовлені за результатами реалізації проекту ПМГ ГЕФ, 2016 р.;
 • 2.Співавтор книги «10 років надихаємо на зміни. Присвячено 10-річчю Програми малих грантів Глобального екологічного фонду в Україні», 2019 р.;
 • 3.Органічні добрива: навч. посіб. (для студентів напряму підготовки 201 «Агрономія»), м. Житомир: Вид-во Поліського університету, 2020. – 200 с. (у співавторстві).
Участь у конференціях і семінарах:
 • Перший Всеукраїнський профорієнтаційний семінар «Професія майбутнього», Одеський державний екологічний університет (проводився в онлайн форматі) (9.12.2020);
 • Онлайн-тренінг “Як молодіжній ініціативі отримати підтримку? Кращі практики Програми малих грантів ПРООН-ГЕФ” (30.11.2020);
 • ХХ Міжнародна Конференція “Інклюзивне освітнє середовище” в онлайн-форматі, сертифікат (18.11.2020);
 • Друга щорічна конференція в онлайн форматі «Відповідальне використання природних ресурсів: які дії громадянського суспільства?» Ініціатива з розвитку екологічної політики й адвокації в Україні (EPAIU) в рамках програми «Демократична практика» Міжнародного фонду «Відродження» за підтримки Швеції (9-10.11.2020);
 • Член журі 6-го обласного фестивалю-конкурсу «Читанка», що був проведений з метою розвитку і підтримки талановитої молоді, тематика конкурсу стосується питань екології та захисту довкілля. Обласний Центр дитячої та юнацької творчості (вересень-жовтень 2020 р.);
 • Одеський державний екологічний університет проводив III Всеукраїнський екологічний форум «Екологія очима молоді. Активності, які доступні кожному» в режимі online, сертифікат (27.10.2020
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Історико-археологічний та природно-екологічний потенціал Мезинської округи: минуле, сучасне та перспективи розбудови» м. Чернігів (15-16.10.2020);
 • Національний форум “Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології”, м. Івано-Франківськ (8-10.10 2020);
 • Семінар на тему: “Компостування у Громадах – Молодь Діє!”, Ботанічний сад Поліського національного університету м. Житомира (23.07.2020);
 • Третя Житомирська студентсько-учнівська конференція “Наукові здобутки молоді – 2020” циклової комісії загальноосвітніх дисциплін ЖАТК. – Житомир, 2020.
Сфера наукових інтересів:
 • екологічні проблеми довкілля;
 • екологічна освіта;
 • стратегія сталого розвитку.
Викладач природничих дисциплін
Русецька Наталя Миколаївна 
Кваліфікація
Спеціаліст вищої категорії
Освіта:
 • Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка, спеціальність: «Педагогіка та методика середньої освіти. Біологія. Хімія»
Відомості про підвищення кваліфікації:
 • Житомирський державний університет імені Івана Франка. АА 02125208/0001753-20 з 10 – 17 жовтня 2020 року з навчальних предметів: Хімія, Біологія (біологія і екологія), інтегрованого курсу «Природничі науки»;
 • Житомирський державний університет імені Івана Франка. АА 02125208/0002829-21 з 18 – 22 січня 2021 року з навчальних предметів: Хімія, Біологія (біологія і екологія), інтегрованого курсу «Природничі науки».
Основні публікації за напрямом:
У наукових фахових виданнях України:
 • Русецька Н.М. Безпека життя і діяльності людини: теорія та практика. /Русецька Н.М.// Збірник наукових праць. 25-26 квітня 2019 року. – Полтава: ПНПУ, 2019 р. С.362 – 366;
 • Русецька Н.М. Наукові основи формування технічної компетентності майбутніх інженерів у процесі професійної підготовки в аграрних коледжах. / Русецька Н.М. // Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України. (16 квітня 2019 р. Причорноморський наково-дослідний інститут економіки та інновацій. Науковий журнал: Інноваційна педагогіка. Випуск 15, Том 1. – Одеса, 2019 р. С. 82 – 86;
 • Русецька Н.М. Використання комп’ютерних технологій при вивченні основ хімії. / Русецька Н.М. // Збірник наукових праць. Випуск 49. – Переяслав-Хмельницький, ДВНЗ «Переяслав – Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 2019. С. 58 – 60;
 • Русецька Н.М. Ecological and forest features of bogs of Zhytomyr Polissya (Еколого-лісівничі особливості боліт Житомирського Полісся). / N.Rusetskaya, V.Levchenko, D.Navolnieva // Scientific journal «Innovative  solutions in Modern Sience» №9 (36), December 31, 2019 – Dubai: TK Meganon, LLC – р.17-50. DOI 10/26886ISMS/2414-634X/9(36)2019, ISSN 2414-634X;
 • Русецька Н.М. Удосконалення підготовки студентів у викладанні безпеки життєдіяльності в аграрному коледжі на основі впровадження методів проектного навчання / Демчук Л.І., Русецька Н.М.// Народна освіта, електронне фахове видання.- Випуск №1 (37), м. Біла Церква.-2019 р.;
 • Русецька Н.М. Шляхи зменшення екологічного забруднення навколишнього середовища повітряними викидами з тваринницьких приміщень /Лавріщев О.О., Новосилецький Ю.Л., Русецька Н.М.// Науковий журнал “Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Технічні науки “. – Київ: Видавничий дім “Гельветика”, 2019. С. 33 –36.
Тези наукових доповідей:
 • Русецька Н.М. Синергетична дія ентомологічного фактора на розповсюдження кореневої губки сосни звичайної в лісових едатопах ДП “Зарічанське лісове господарство”. /Левченко В.Б., Русецька Н.М.// Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Малин: Вид-во МЛТК, 2019. – С.47-50;
 • Русецька Н.М. Тези. Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих вчених «Сталий розвиток країни в рамках європейської інтеграції», Житомир: Політехніка, 12 листопада 2020.
Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування:
 • Русецька Н.М. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Хімія води та мікробіологія», 2013 р.;
 • Русецька Н.М. Формування основних вимог інноваційного підходу до підготовки майбутніх фахівців аграрно-технічної галузі./Монографія / Демчук Л.В., Русецька Н.М. // (23-24 вересня Катовіце, Вища технічна школа, 2019 р.). С. 46-52;
 • Методичний посібник «Роль інтегрованого навчання у формуванні всебічно розвинутого спеціаліста» Укладачі: Веремій Л.П., Головач О.П., Русецька Н.М., Хлуп’янець І.В., Трофімчук О.Л., Житомир, 25 травня 2015 р;
 • Матеріали Третьої Житомирської студентсько-учнівської конференції «Наукові здобутки молоді – 2020», Житомир, 05 травня 2020 року: Збірник студентсько-учнівських праць. С.18-21;
 • Типова навчальна програма з дисципліни « Хімія» для спеціальності 274 «Автомобільний транспорт», освітній рівень – бакалавр, 2020 р. Русецька Н.М.;
 • Типова навчальна програма з дисципліни « Хімія» для спеціальності : 201 «Агрономія», освітній рівень – бакалавр, 2020 р. Русецька Н.М.;
 • Типова навчальна програма з дисципліни « Хімія» для спеціальності 141«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», освітній рівень – бакалавр, 2020р. Русецька Н.М.;
 • Методичні рекомендації до лабораторних та практичних робіт з дисципліни «Хімія» для спеціальності 274 «Автомобільний транспорт», освітній рівень – бакалавр, 2021р. Русецька Н.М.;
 • Конспект лекцій з дисципліни «Хімія» для студентів спеціальності 274 «Автомобільний транспорт», освітній рівень – бакалавр, 2021р. Русецька Н.М.
Участь у конференціях і семінарах:
 • Русецька Н. М. Безпека життя і діяльності людини: теорія та практика. Збірник наукових праць /Русецька Н.М.. // Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена Всесвітньому Дню цивільної оборони та Всесвітньому Дню охорони праці. Збірник наукових праць. 25-26 квітня 2019 року. – Полтава: ПНПУ, 2019 р. С.362 – 366;
 • Русецька Н. М. Наукові основи формування технічної компетентності майбутніх інженерів у процесі професійної підготовки в аграрних коледжах. / Русецька Н.М.. // Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України. Матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. (16 квітня 2019 р. Причорноморський наково-дослідний інститут економіки та інновацій. Науковий журнал: Інноваційна педагогіка. Випуск 15, Том 1. – Одеса, 2019 р. С. 82 – 86;
 • Русецька Н.М. Використання комп’ютерних технологій при вивченні основ хімії. / Русецька Н.М. // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації», 31 липня 2019 року. Збірник наукових праць. Випуск 49. – Переяслав-Хмельницький, ДВНЗ «Переяслав – Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 2019. С. 58 – 60;
 • Русецька Н. М. Синергетична дія ентомологічного фактора на розповсюдження кореневої губки сосни звичайної в лісових едатопах ДП «Зарічанське лісове господарство». Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції /Левченко В.Б., Русецька Н.М. // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 200-річчю з дня народження В.Є. фон Граффа на тему «Лісовирощування: історична та інноваційна діяльність у галузі лісового господарства»  (15 листопада 2019р., Овруч) – Малин: Вид-во МЛТК,2019. р. С. 47 – 50;
 • Русецька Н.М. Інноваційні методи для навчальних занять та гурткової роботи з природничих дисциплін. Методичний онлайн-семінар. ЖАТК, 21 січня, 2021 р.
Сфера наукових інтересів:
 • біологія;
 • хімія;
 • екологія.
Завідувачка заочним відділенням, викладач хімії
Насінник Інна Іванівна
Кваліфікація
Спеціаліст вищої категорії, викладач – методист
Освіта:
 • Київський університет ім.Тараса Шевченка, спеціальність: хімія, аналітична хімія
Відомості про підвищення кваліфікації:
 • Полтавський університет економіки і торгівлі Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації перепідготовки спеціалістів, 2019р., 30год;
 • Інститут післядипломного навчання Білоцерківського НАУ, 2020р., 30год.
Основні публікації за напрямом:
 • Формування екологічної свідомості на заняттях хімії. //Всеукраїнський науково – методичний журнал «Хімія в школі» – Харків: Видавництво «Основа», 2018;
 • Аналіз інтродукції пижма звичайного в умовах Полісся України. //Вісник НУВГП- Рівне, 2018 (співавтор);
 • Хімія та екологія. //Всеукраїнський науково – методичний журнал «Хімія в школі» – Харків: Видавництво «Основа», 2018;
 • Метод кейс – стаді як спосіб формування життєвих компетентностей студентів //Вісник ЖАТК, №2, 2019;
 • «Дуель- шоу «Лірики і хіміки» з української літератури та хімії./vseosvita.ua.
Наявність виданих навчально- методичних посібників/ посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/ методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування:
 • Навчальний посібник: Славов В.П., Войницький А.П., Трохименко В.З., Пилипчук Н.В., Насінник І.І. Еколого – технологічні основи водопостачання та водовідведення. Житомир: ЖНАЕУ, 2017.220с.;
 • Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт з аналітичної хімії, 2018р.;
 • Робочий зошит з аналітичної хімії, 2017р.
Участь у конференціях і семінарах:
 • Перша Житомирська студентсько – учнівська конференція «Теорія та практика розвитку дисциплін природничо – математичного циклу», 2018;
 • Друга міжвузівська студентсько – учнівська конференція «Наукові здобутки молоді – 2019»;
 • Всеукраїнська студентська науково – практична конференція: «У світі хімії: до 150 річниці створення періодичної системи», 2019;
 • Всеукраїнська наукова онлайн конференція: «Педагог майбутнього. Практичні навички та інструменти», 2020;
 • Всеукраїнська онлайн конференція: «Педагогічні інновації та інструменти. Методи інтерактивного навчання на уроках з природничо-математичних дисциплін», 2020;
 • Третя міжвузівська студентсько – учнівська конференція «Наукові здобутки молоді – 2020»;
 • Вебінар «Онлайн-сервіси для дистанційної роботи: Google Meet, Skype, Zoom.2020;
 • V International Scientific and Practical Conference «PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT», KYIV, 2021;
Сфера наукових інтересів:
 • інтерактивні методи навчання при вивченні хімії
Викладач математики
Зичкова Олена Едуардівна
Кваліфікація
Спеціаліст
Освіта:
 • Магістр математики, Херсонський державний педагогічний інститут імені Н.К.Крупської, 1998 р.
Сфера наукових інтересів:
 • Математика
 •  Теорія наближення функцій декількох змінних
 • Ймовірнісні схеми випадкових блукань