Голова циклової комісії, викладач інформатики та математики
Головач Олена Петрівна
Кваліфікація
Спеціаліст, вчитель математики і фізики
Освіта:
 • спеціаліст, Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка, 1986 р.
Відомості про підвищення кваліфікації:
 • Житомирський державний педагогічний університет імені І. Франка, терміном з 11.06.2020 р. по 26.02.2020 на тему «Розвиток фахової компетентності учителів фізики, астрономії, інформатики  в умовах НУШ» (свідоцтво про підвищення кваліфікації АА 02125208/0001407-20);
 • терміном з 12.11.2020 р. по 22.11.2020 р. у ТОВ «Академії цифрового розвитку» з курсу – «Ефективні рішення google for education для хмарної взаємодії» (сертифікат про підвищення кваліфікації № БС-01281);
 • терміном з 16.11.2020 р. по 20.11.2020 р. у Інституті післядипломного навчання Білоцерківського національного аграрного університету (свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК 00493712/003500).
 • ТОВ “Академія цифрового розвитку”. Курс “Цифрові інструменти Google для закладів вищої, фахової передвищої освіти”  з 04 по 18 жовтня 2021 року (30 академічних годин – 1 кредит ECTS). Сертифікат № 1GW-139.
 • ГО «Український світ». Курс  «Українська для фізиків та ліриків» дистанційно через освітню платформу Є-мова за напрямом: розвиток професійних компетенцій, мовна, мовленнєва, цифрова та комунікативна компетентності.  Тривалість 20 годин /0,6 кредиту ЄКСТ № OK b1a970cc924a4a39ad4568c4867ff82e  від 4 листопада 2021 р.
Основні публікації за напрямом:
У наукових фахових виданнях України:
 • Головач О. П.Сучасні педагогічні технології: віртуальний музей / О. П. Головач. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Вип. 6. С. 186-191. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VZhDU_2014_6_35.pdf
 • Головач О. П., Головач К. С. Теоретичні основи використання «хмарних технологій» у навчанні. Нові технології навчання: науково-методичний збірник. Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. Київ, 2016. вип. 88 част. 1. С. 108–111.
 • Веремій Т. Б., Головач О. П., Головач К. С. Новітні інформаційно-комп’ютерні технології та методика викладання економічних дисциплін. Науково-методичний журнал «Фахова передвища освіта». Київ, 2020. № 1. С. 70-72.
 • Головач К. С., Головач О. П. Моделювання оцінки настання кризових ситуацій на с/г підприємствах. Вісник ЖАТК. Житомир, 2020. № 2. С. 43-50.
 • Головач К. С., Головач О. П., Трофімчук О. Л. Антикризові заходи та механізм їх реалізації в сільськогосподарських підприємствах. Агросвіт. № 21. С. 53–60. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.21.53
 • Головач К. С., Головач О. П., Семенчук Н. І. Модель превентивного антикризового управління у сільськогосподарських підприємствах.  «Бізнес-навігатор». 2020. № 5 (61).
 • Головач О.П., Головач К.С., Оліфір І.А. Розпізнавання кризових явищ та методика їх виявлення. «Бізнес-навігатор». 2022. № 1 (68). С. 155-159. http://www.business-navigator.ks.ua/2022/68-2022
 Тези наукових доповідей:
 • Головач К.С., Головач О. П. Теоретичні основи використання «хмарних технологій» у навчанні. Збірник Міжнародної науково-практичної конференції «Модернізація інформаційно-ресурсного забезпечення освітнього простору навчальних закладів». Київ. 2016. С. 17-20.
 • Головач О. П. Практичні основи впровадження бінарних занять з інформатики на тему «Водоспоживання і виснаження ресурсів прісної води на планеті». Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Вода-найбільша цінність на планеті». м. Житомир. 2017. С. 30-31
 • Головач О. П., Романюк Е.В. Видовий склад корисних ентомофагів та шляхи збільшення їх популяцій в садах. Міжнародна науково-практична конференція «Ефективність використання екологічного аграрного виробництва». НМЦ «Агроосвіта». 02 листопада 2017 р.
 • Головач О. П. Впровадження інтегрованих занять з інформатики та використання методу проектів на тему «вода – колиска землі». ІІІ Міжвузівська наукова конференція «Вода – неоціненний скарб». Житомир, 2018. С. 8-9.
 • Прищепа М. О., Головач О. П. Екологічний стан навколишнього середовища житомирської області. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Екологія та природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства» (присвяченої 110-річчю заснування Екологічного коледжу Львівського національного аграрного університету, 4 жовтня 2018 року); [за заг. ред.: Боруцької Ю.З., Костишин Е.І.]. Львів: Екологічний коледж ЛНАУ, 2018. С.135-138
 • Головач О. П. Впровадження інтегрованих занять з інформатики та використання методу проектів на тему «вода – колиска землі». ІІІ Міжвузівська наукова конференція «Вода – неоціненний скарб». Житомир, 2018. С. 8-9.
 • Головач К. С., Головач О. П. Методики прогнозування кризових ситуацій на інтегрованих заняттях з інформатики та економічних дисциплін. Інформаційно-інтерактивні технології, як засіб вдосконалення освітнього процесу: матеріали Міжрегіональної науково-практичної конференції, 21-22 листопада 2019 р. Новоград-Волинський, НВПЕТ, 2019. С. 138-142.
 • Головач К. С., Головач О. П. Застосування PEST-аналізу як елементу антикризового управління діяльності сільськогосподарських підприємств. «Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах»: матер. міжнар. науково-практичної конференції. Житомир: ПП “ДжіВіЕс”, 2019. С. 62-63.
 • Головач О. П., Головач К. С. Моделювання оцінки настання кризових ситуацій на с/г підприємствах. Вісник ЖАТК. Житомир, 2020. № 2. С. 43-50.
 • Головач К. С., Головач О. П. Теоретичні засади економіко-математичних методик виявлення, аналізу та подолання кризових явищ на підприємствах. Економіка, фінанси, облік та право: проблеми та перспективи розвитку: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 17 листопада 2021 р.): у 2 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2021. Ч. 2. С. 153-154. http://www.economics.in.ua/2021/12/2_10.html
Наукове керівництво:
 • Вдовиченко В. М. Прогнозування та сучасний стан ринку страхових послуг в Україні. Матеріали Міжвузівської студентської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки, обліку та фінансів в Україні», Зб. наук. пр. редкол.: С.І. Михайлов (голова) та ін. Ірпінь, 2018. С. 165-168.
 • Смокорівський Є. С. Квантові технології як основа квантового комп’ютера. Перша Житомирська студентсько-учнівська конференція «Теорія і практика розвитку дисциплін природничо – математичного циклу» циклової комісії загальноосвітніх дисциплін ЖАТК. Житомир, 2018. С. 56-58.
 • Мельничук В.Ю. SMART-технології в освіті. Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Студентська наука – 2018. Сьогодення та майбутнє». м. Ніжин, 15 травня 2018 року. С. 46-48
 • Грицкевич Д. О. Блез Паскаль та його калькулятор інтернет збірник матеріалів Житомирська студентська конференція «Актуальні проблеми математики в житті людини» Житомир, 2019.
 • Іваненко Д. Історія інтегрального числення збірник матеріалів Житомирська студентська конференція «Актуальні проблеми математики в житті людини» Житомир, 2019. с.44-46
 • Денисенко І.В. Суперкомп’ютер. Друга Житомирська студентсько-учнівська конференція «Наукові здобутки молоді – 2019» циклової комісії загальноосвітніх дисциплін ЖАТК, 2019 С.36-39
 • Добровольський О.О. Цікаві факти про всесвітню павутину інтернет  Третя Житомирська студентсько-учнівська конференція «Наукові здобутки молоді – 2020» циклової комісії загальноосвітніх дисциплін ЖАТК, 2020 с.29-32
 • Корпан І. П. Історія криптовалют. Чому ціна bitcoin не відображає його реальної цінності Четверта Житомирська студентсько-учнівська конференція «Наукові здобутки молоді – 2021» циклової комісії загальноосвітніх дисциплін ЖАТК, 2021 с.27
Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування:
 • Навчально-методичний комплекс з самостійної роботи дисципліни «Основи інформатики та обчислювальної техніки» для студентів ІУ курсу відділення «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Обслуговування устаткування систем водопостачання та водовідведення». О. П. Головач. Житомир: ЖАТК, 2017.
 • Електронний посібник: Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Техніка користування ЕОМ» для студентів ІІІ курсу відділення «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання». О. П. Головач. Житомир: ЖАТК, 2017.
 • Звіт–щоденник по проведенню навчальної практики з дисципліни “Інформатика та комп`ютерна техніка” для студентів спеціальності 03050401 «Економіка підприємства» (2017р.).
 • Теоретико-методологічні основи та впровадження «хмарних технологій» в навчальний процес. Електронна книга. О. П. Головач. Житомир: ЖАТК, 2017.
 • Звіт-щоденник по проведенню навчальної практики з дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка». О. П. Головач. Житомир: ЖАТК, 2017.
 • Матеріали Першої Житомирської студентсько-учнівської конференції “Теорія і практика розвитку дисциплін природничо – математичного циклу”. Житомир: ЖАТК, 2018.
 • Матеріали Другої Житомирської студентсько-учнівської конференції “Наукові здобутки молоді -2019”. Житомир: ЖАТК, 2019.
 • Альманах творчих робіт студентської молоді. О. П. Головач. Житомир: ЖАТК, 2019.
 • Головач О. П. Робочий зошит з дисципліни «Вища математика» спеціальності 201 «Агрономія», Житомир: ЖАТФК, 2020 р.
 • Головач О. П. Робочий зошит з дисципліни «Вища математика» спеціальності 205 «Агроінженерія», Житомир: ЖАТФК, 2020 р.
 • Головач О. П. Навчальна програма з дисципліни «Вища математика» спеціальності 201 «Агрономія», ОС бакалавр. Житомир: ЖАТФК, 2021 р.
 • Головач О. П. Навчальна програма з дисципліни «Вища математика» спеціальності 201 «Агрономія», ОПС молодший бакалавр. Житомир: ЖАТФК, 2021 р.
 • Головач О. П. Конспект лекцій з дисципліни «Вища математика» для студентів спеціальності 201 «Агрономія», ОС бакалавр. Житомир: ЖАТК, 2021 р., 39 с.
 • Головач О. П. Конспект лекцій з дисципліни «Вища математика» для студентів спеціальності 201 «Агрономія», ОПС молодший бакалавр. Житомир: ЖАТК, 2021 р, 39 с.
 • Головач О. П. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни «Вища математика» для спеціальності 201 «Агрономія», ОС бакалавр. Житомир: ЖАТК, 2021 р., 123 с.
 • Головач О. П. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни «Вища математика» для спеціальності 201 «Агрономія», ОПС молодший бакалавр. Житомир: ЖАТК, 2021 р., 123 с.
Участь у конференціях і семінарах:
 • Перша Житомирська студентсько-учнівська конференція «Теорія і практика розвитку дисциплін природничо – математичного циклу» циклової комісії загальноосвітніх дисциплін ЖАТК.
 • Друга Житомирська студентсько-учнівська конференція «Наукові здобутки молоді – 2019» циклової комісії загальноосвітніх дисциплін ЖАТК.
 • Третя Житомирська студентсько-учнівська конференція «Наукові здобутки молоді – 2020» циклової комісії загальноосвітніх дисциплін ЖАТК.
 • Четверта Житомирська студентсько-учнівська конференція «Наукові здобутки молоді – 2021» циклової комісії загальноосвітніх дисциплін ЖАТК.
 • П’ята Житомирська студентсько-учнівська конференція «Наукові здобутки молоді – 2022» циклової комісії загальноосвітніх дисциплін ЖАТК.
Сфера наукових інтересів:
 • інноваційні інформаційні технології;
 • віртуальні інформаційно-комунікаційні технології;
 • програмне забезпечення, вища математика.
Завідувач навчальної лабораторії, викладач інформатики
Левченко Олександр Вікторович
Кваліфікація
Спеціаліст, радіоінженер, конструктор-технолог
Освіта:
 • спеціаліст, радіоінженер, конструктор-технолог, Вінницький політехнічний інститут, 1993р., спеціальність «Конструювання та технологія радіоелектронних засобів»
Відомості про підвищення кваліфікації:
 • Білоцерківський національний аграрний університет, курс Методологія викладання дисципліни «Комп’ютери та комп’ютерні технології» для здобувачів закладів фахової передвищої освіти, СПК 00493712/003677 від 06.11.2020р;
 • Білоцерківський національний аграрний університет, курс Методологія викладання дисципліни «Інформатика» для здобувачів закладів фахової передвищої освіти, СПК 00493712/003679 від 13.11.2020р.
Сфера наукових інтересів:
 • інформатика
Викладач інформатики
Пустовіт Людмила Володимирівна
Кваліфікація
Викладач вищої категорії, старший викладач
Освіта:
 • Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, спеціальність: «Математика»
Відомості про підвищення кваліфікації:
 • Полтавський університет економіки і торгівлі – свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 01597997/00663-17 від 13 жовтня 2017 року.
 • Інституту після дипломного навчання Білоцерківського національного аграрного університету з 09 листопада по 13 листопада 2020 року.(свідоцтво СПК 00493712/003680 від 13.11.20 р.)
 • Інституту після дипломного навчання Білоцерківського національного аграрного університету з 02 листопада по 06 листопада 2020 року. .(свідоцтво СПК 00493712/003678 від 13.11.20 р.)
 • Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів 25.102021-29.102021р. №00895 від 29 жовтня 2021
Основні публікації за напрямом:
Тези наукових доповідей:
 • Основні напрямки практичної підготовки в аграрних закладах. Міжнародна науково-практична конференція Ліверпуль 5-7лютого 2020. С. 796-803
 • Важливість проведення виробничо-технологічної практики і аграрних закладах. VІ міжнародна науково-практична конференція Ванкувер 19-21 лютого 2020.
Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування:
 • Звіт–щоденник по проведенню навчальної практики з дисципліни “Інформатика та комп`ютерна техніка” для студентів спеціальності 03050401 «Економіка підприємства» (2017р.).
 • Методичні рекомендації до виконання самостійних робіт з дисципліни „Дискретна математика”, для спеціальності 122 “Комп’ютерні науки”.

Участь у конференціях і семінарах:
 • Формальні методи визначення автора тексту. Третя Житомирська студентсько-учнівська конференція.
Сфера наукових інтересів:
 • інформатика;
 • комп’ютеризація с.-г. виробництва;
 • математична логіка.
Викладач математики
Бондарчук Тетяна Іванівна
Кваліфікація
Спеціаліст вищої категорії, викладач – методист
Освіта:
 • Державний педагогічний інститут, м. Житомир, Житомирський державний педагогічний інститут імені І. Франка, спеціальність: «Фізика і математика»
Відомості про підвищення кваліфікації:
 • Вищий навчальний заклад Укоопспіки;
 • «Полтавський університет економіки і торгівлі»;
 • Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів за програмою «Методика викладання у вищій школі» з 8 – го по 26 квітня 2019р.;
 • Білоцерківський національний аграрний університет. Інститут післядипломного навчання Білоцерківського НАУ. Методика викладання дисципліни «Математика» для здобувачів закладів фахової перед вищої освіти 2- 6 листопада 2020р. .(свідоцтво СПК 00493712/003486 від 06.11.20 р.);
 • Білоцерківський національний аграрний університет. Інститут післядипломного навчання Білоцерківського НАУ. Методика викладання дисципліни «Вища математика» для здобувачів закладів передвищої  освіти. 9-13 листопада 2020р. .(свідоцтво СПК 00493712/003534 від 13.11.20 р.).
Сфера наукових інтересів:
 • математика
Викладач математики
Трофімчук Оксана Леонідівна
Кваліфікація
Викладач вищої категорії
Освіта:
 • Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2003 р., спеціальність: «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика»
Відомості про підвищення кваліфікації:
 • Терміном з 10.10.2020 р. по 17.10.2020 р. у Житомирському державному університеті імені Івана Франка (сертифікат про підвищення кваліфікації АА 02125208/0001561-20);
 • терміном з 16.11.2020 р. по 20.11.2020 р. у Інституті післядипломного навчання Білоцерківського національного аграрного університету (свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК 00493712/003473).
Основні публікації за напрямом:
У наукових фахових виданнях України:
 • Головач К. С., Головач О. П., Трофімчук О. Л. Антикризові заходи та механізм їх реалізації в сільськогосподарських підприємствах. Агросвіт. № 21. С. 53–60. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.21.53;
 • Трофімчук О. Л., Хлуп׳янець І. В. Ментальні карти як специфічна форма організації пізнавальної діяльності студентів ВНЗ. Вісник ЖАТК. Житомир, 2021. № 3.
Наукове керівництво
 • Шанюк А. А. Прості числа та магічні квадрати. ІІІ Житомирська студентсько-учнівська онлайн-конференція «Наукові здобутки молоді – 2020». ЖАТК. Житомир, 2020;
 • Журбей М.Р. 7 чисел, не менш дивовижних, ніж π. Житомирська студентська конференція «Актуальні проблеми математики в житті людини». ЖАТК. Житомир, 2020.
Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування:
 • Методичний вісник «Впровадження інноваційних методів навчання при викладанні дисциплін природничо-математичного та загальнотехнічного циклу». Житомир: ЖАТК, 2016;
 • Робочий зошит з дисципліни «Вища математика». О. Л. Трофімчук, І. В. Хлуп׳янець, О. П. Хома.  Житомир: ЖАТК, 2017;
 • Практикум з математики для студентів 2-го курсу загальноосвітньої підготовки. Г. Д. Шкатула, О. Л. Трофімчук. Житомир: ЖАТК, 2018;
 • Програма навчальної дисципліни «Вища математика» підготовки студентів ОКР «молодший спеціаліст» спеціальність спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємниство, торгівля та біржова діяльність». О. Л. Трофімчук, С. П. Шафарчук. Житомир: ЖАТК, 2018;
 • Матеріали Другої Житомирської студентсько-учнівської конференції «Наукові здобутки молоді -2019». Житомир: ЖАТК, 2019;
 • Альманах творчих робіт студентської молоді. Житомир: ЖАТК, 2019.
Сфера наукових інтересів:
 • математика
Викладач математики
Хлуп’янець Ірина Василівна
Кваліфікація
Викладач другої категорії
Освіта:
 • Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність: «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика і фізика»
Відомості про підвищення кваліфікації:
 • Житомирський державний університет імені Івана Франка. Період проходження з 10 жовтня 2020 по 17 жовтня 2020 року.
Основні публікації за напрямом:
У наукових фахових виданнях України:
 • Трофімчук О. Л., Хлуп׳янець І. В. Ментальні карти як специфічна форма організації пізнавальної діяльності студентів ВНЗ. Вісник ЖАТК. Житомир, 2021. № 3.
Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування:
 • Робочий зошит з дисципліни «Вища математика». О. Л. Трофімчук, І. В. Хлуп׳янець, О. П. Хома.  Житомир: ЖАТК, 2017.
 • 2.Методичний вісник «Впровадження інноваційних методів навчання при викладанні дисциплін природничо-математичного та загальнотехнічного циклу». Житомир: ЖАТК, 2016.
Сфера наукових інтересів:
 • математика
Викладач математики та фізики
Кравчук Андрій Віталійович
Кваліфікація
Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
Освіта:
 • Житомирський педагогічний інститут ім. І. Франка, спеціальність: «Математика і фізика»
Відомості про підвищення кваліфікації:
 • Житомирський державний університет імені Івана Франка з 11 червня 2020 по 26 червня 2020 року, посвідчення АА 02125208/0001347
 • Курси підвищення кваліфікації за освітньою програмою підвищення кваліфікації викладачів фізики і астрономії. Комунальний заклад «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради. 01.02-04.02.2022р., свідоцтво №ЗСО 02139713/1097- 22
Основні публікації за напрямом:
У виданнях України:
 • Фізичні, хімічні та механічні процеси в трибосистемі «робочий орган-ґрунт» // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка, –2017. – № 181С. 242-249.
 • «Zonal pathogenic community formation of gherkin hybrid cucumber under open ground conditions», (Формування зонального патогенного співтовариства гібрида корнішона у відкритому грунті) кореляційна залежність факторів на врожайність. Ukrainian Journal of Ecology (Український екологічний журнал), 11(2), с.327-339, 2021р. (журнал включено до наукометричної бази Web of Science).
 • «Електронно-мікроскопічний аналіз поверхні сталі 65Г після електроерозійної обробки», Вісник Житомирського агротехнічного фахового коледжу : збірник наукових праць. Житомир 2022.
Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування:
Участь у конференціях і семінарах:
 • Важливість проведення виробничо-технологічної практики в аграрних закладах, Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції, Ванкувер, 19-21.02 2020р.- С. 903-909;
 • Підвищення мотивації навчання засобами розв’язування задач, Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Роль інновацій в трансформації образу сучасної науки», м. Київ, 23-24 грудня, 2020 р.- С.107-109;
 • «Використання соціальних медіа під час навчання», XII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасний рух науки», Дніпро, 1-2 квітня 2021р. с.73-75
 • «Технології електронного навчання під час пандемії Covid-19», Науково-практична конференція «Завдання педагогічної науки на сучасному етапі розвитку освіти» м. Полтава, 18-19 червня 2021 р.
 • «Форми подолання прогалин у знаннях і вміннях студентів після літніх канікул», Міжнародна науково-практична конференція «Психологія та педагогіка сучасності: проблеми та стан розвитку науки і практики в Україні», м. Львів, 27-28 серпня 2021р.
 • «Методика організації та проведення віртуальних лабораторних робіт з фізики», Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання методики викладання загальноосвітніх дисциплін в умовах реформування ЗФПО», м. Київ, 2 листопада 2021р.
 • «Комп’ютерне моделювання на заняттях з фізики як один із напрямків впровадження STEM-освіти», Науково-практична конференція «Педагогіка: минуле, сьогодення, майбутнє», м. Харків, 26-27 листопада 2021р.
 • «Використання комп’ютерних програм при вивченні астрономії», V Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція молодих вчених, аспірантів та студентів «Інноваційні технології в процесі підготовки фахових молодших бакалаврів: стан, перспективи розвитку», Херсон, 1-3 грудня 2021р.
Сфера наукових інтересів:
 • інтерактивні методи навчання
Викладач фізики і математики
Шафарчук Світлана Павлівна
Кваліфікація
Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
Освіта:
 • Житомирський державний педагогічний інститут ім. І. Франка, спеціальність: «Математика  і фізика»
Відомості про підвищення кваліфікації:
 • 30 год. з методології викладання дисципліни «Фізика» для здобувачів закладів фахової передвищої освіти, свідоцтво СПК 00493712/003541 від 06.11.20 р.;
 • 30 год. з методології викладання дисципліни «Вища математика» для здобувачів закладів фахової передвищої освіти, свідоцтво СПК 00493712/003542 від 13.11.20 р.
Основні публікації за напрямом:
У виданнях України:
 • Екологічне виховання студентів під час вивчення фізики: Науково-методичний ілюстрований  журнал «Житомирщина  педагогічна»  № 4, 2016 р.;
 • Актуальні проблеми естетичного виховання студентів в сучасних умовах: Науково-методичний ілюстрований журнал «Житомирщина педагогічна» № 2 (6) 2017 р.;
 • Метод кейс-стаді як спосіб формування життєвих компетентностей студентів». – Вісник Житомирського агротехнічного коледжу №2(1) 2020, с. 62-63.
Тези наукових доповідей:
 • «Досвід і проблеми впровадження в Україні технологій підвищення енергоефективності та енергозбереження на основі використання енергетичних установок і комплексів на нетрадиційних і відновлюваних джерелах енергії» / Збірник доповідей Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції науково-педагогічних працівників факультету інженерії та енергетики ЖНАЕ 25-26 травня 2017 року. – Тези «Можливості використання нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії в Україні»  – с.41- 43
Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування:
Участь у конференціях і семінарах:
 • Перша Всеукраїнська науково-практична конференція науково-педагогічних працівників факультету інженерії та енергетики ЖНАЕУ на тему «Досвід і проблеми впровадження в Україні технологій підвищення енергоефективності та енергозбереження на основі використання енергетичних установок і комплексів на нетрадиційних і відновлюваних джерелах енергії»;
 • Перша Житомирська студентсько-учнівська конференція «Теорія і практика розвитку дисциплін природничо – математичного циклу» циклової комісії загальноосвітніх дисциплін ЖАТК;
 • Друга Житомирська студентсько-учнівська конференція «Наукові здобутки молоді – 2019» циклової комісії загальноосвітніх дисциплін ЖАТК;
 • Третя Житомирська студентсько-учнівська конференція «Наукові здобутки молоді – 2020» циклової комісії загальноосвітніх дисциплін ЖАТК.
Сфера наукових інтересів:
 • природничі науки;
 • фізика.
Викладач хімії та біології
Максимова Тетяна Миколаївна
Кваліфікація
Викладач вищої категорії
Освіта:
 • Житомирський державний університет ім. І.Франка, спеціальність: «Біологія і хімія»
Відомості про підвищення кваліфікації:
 • 1.Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» з дисциплін: «Біологія», «Хімія», «Ботаніка», Методика викладання дисциплін у вищій школі   з 2 по 13 жовтня 2017 року;
 • 2.Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва. Інститут міжнародної освіти та підвищення кваліфікації з 14 лютого по 15 березня 2019 року;
 • 3.Білоцерківський національний аграрний університет. Інститут післядипломного навчання Білоцерківського НАУ. Методика викладання дисципліни «Біологія» для здобувачів закладів фахової перед вищої освіти  з 16 по 20 листопада 2020 року.
Основні публікації за напрямом:
У наукових фахових виданнях України:
 • Світельський М.М., Романюк А.А., Максимова Т.М., Насінник І.І. Аналіз інтродукції пижма звичайного (Tanacetum  vuigare  L.) в умовах Полісся України/ Вісник НУВГП.-2018.- №1(81).-Сільськогосподарські науки;
 • Левченко В.Б., Мартенюк Г.М., Пасічник І.О., Максимова Т.М. Патологічний процес кореневої губки сосни звичайної в умовах лісових едатопів та змін клімату Державного підприємства «Зарічанське лісове господарство»/ Scientific Journal Paradigm Of Knowledge .- 2020.- № 5(43), с.24-45.
Тези наукових доповідей:
 • Левченко В.Б., Шульга І.В., Максимова Т.М. Вивчення впливу кліматичних змін на стан пожежної небезпеки в лісових екосистемах  Житомирського Полісся/ Збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти», червень 2020 року. Науково-методичний центр ВФПО. – Київ, 2020. – с.6-14
Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування:
 • Методичні рекомендації для самостійного опрацювання навчального матеріалу з біології( для студентів на основі базової загальної середньої освіти), 2017;
 • Зошит для лабораторних і практичних робіт з дисципліни «Природничі науки. Біологія» на основі  типової  програми профільної  середньої  освіти, 2018;
 • Методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни «Основи раціонального землекористування» для підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр», спеціальності 201 «Агрономія» (у співавторстві) (2019);
 • Альманах творчих робіт студентської молоді (циклова комісія загальноосвітніх дисциплін), 2018;
 • Матеріали Другої Житомирської студентсько – учнівської конференції «Наукові здобутки молоді-2019»;
 • Вступ до спеціальності. Агрономія: Підручник /Левченко В.Б., НемерицькаЛ.В., Мартенюк Г.М., Безверха Л.М., Журавська І.А., Максимова Т.М./ за ред.. Левченко В.Б.-Житомир: Вид-во Жду ім..І Франка, 2020.-396с.;
 • Методичні рекомендації для підготовки до вступних випробувань з біології  для вступу на навчання на основі повної загальної середньої освіти для здобуття  освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра спеціальність 201 «Агрономія», 2020/Головач О.П., Максимова Т.М.
Участь у конференціях і семінарах:
 • Студентсько – учнівська конференція «Наукові здобутки молоді -2018», ЖАТК;
 • ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти», червень 2020 року. Науково-методичний центр ВФПО.
Сфера наукових інтересів:
 • природничі науки
Викладач природничих дисциплін
Журавель Світлана Станіславівна
Кваліфікація
Спеціаліст вищої категорії
Освіта:
 • Житомирський національний агроекологічний університет, спеціальність: «Екологія та охорона навколишнього середовища»
Відомості про підвищення кваліфікації:
 • ВНЗ Укооспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (Особистісні й професійні компетенції сучасного педагога, свідоцтво № ПК 01587997/01893-19 від 08.11.2019 р.);
 • Житомирський державний педагогічний інститут ім. І.Франка («Біологія, основи здоров’я та природознавства в сучасному освітньому просторі», № АА02125208/001350-20) 2020 р.;
 • ТОВ «Академія цифрового розвитку», дистанційний курс «Додатки Google в освітній діяльності», № БЦ-С-5657, 01.07.2020 р.
Основні публікації за напрямом:
У виданнях України:
 • Стратегія і перспективи ефективного використання земель в зоні Полісся, с. 106-111 (Вісник Житомирського агротехнічного коледжу: збірник наукових праць.-Вип.1. – Житомир: ЖАТК, 2019.-114 с.) (у співавторстві)
Тези наукових доповідей:
 • Тези у Міжнародній науково-практичній конференції «Органічне виробництво і продовольча безпека» – Житомир: Полісся, 2014.- 536 с. 296-299, «Оцінка деградації природних кормових угідь в зоні Полісся» (у співавторстві);
 • Тези у Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених «Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем АПК» – с. Грозіне, 2014 р. Житомир вид. ЖДУ ау. І. Франка – 64, с. 30-34, «Зміна структури рослинного покриву, перспективи і стратегія ефективного використання земель в зоні Полісся» (у співавторстві);
 • Тези у Міжнародній науково-практичній конференції «Органічне виробництво і продовольча безпека» – Житомир: Полісся, 2015.- 648, с. 427-429 , «Особливості формування видового складу суходільних луків Полісся» (у співавторстві);
 • Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем АПК» – м. Житомир вид. ЖДУ І. Франка – 126, с. 68-70, «Формування видового складу низинних луків Полісся» (у співавторстві);
 • Особливості впливу інокуляції насіння Розторопши плямистої гуматом за умов органічної технології її вирощування, с. 53-56 (Збірник статей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Практика і теорія ефективного використання земельних ресурсів Полісся», м. Житомир, 2017.-194 с.) (у співавторстві);
 • Агроекологічна оцінка продуктивності ґрунтозахисних травосумішок в системі землеробства зони Полісся, с. 175-183 (Збірник статей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Практика і теорія ефективного використання земельних ресурсів Полісся», м. Житомир, 2017.-194 с.) (у співавторстві);
 • Роль організації громадянського суспільства в реалізації Стратегії ЄЕК ООН щодо освіти в інтересах сталого розвитку, с. 149-152. (Стратегія сталого розвитку України: завдання освіти щодо її реалізації: матеріали ІІІ Всеукраїнського форуму «Освіта для збалансованого розвитку», м. Київ, 2017.-183 с) (у співавторстві);
 • Агроекологічні особливості сучасного використання земельних ресурсів в Україні (Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченій 10-річчю створення національного природного парку «Голосіївський» м. Київ, 7-8 вересня 2017 року. – Х: Видавництво «Діса Плюс» – с. 70-79.) (у співавторстві);
 • Роль екологічних акцій у формуванні екологічного мислення, культури та поведінки сучасної молоді (Охорона природи в Україні: стан та перспективи збереження. Матеріали IV Всеукраїнського екологічного форуму, м. Київ, 2018) (у співавторстві);
 • Стратегія сталого розвитку України: завдання освіти щодо її реалізації (Охорона природи в Україні: стан та перспективи збереження. Матеріали IV Всеукраїнського екологічного форуму, м. Київ, 2018);
 • Практичні інструменти та технології впливу у роботі з молоддю з питань екологічної безпеки та поведінки в сфері поводженні з відходами, с. 129-134 (Рекультивація полігонів і сміттєзвалищ: проблемні питання та кращі практик: збірка матеріалів Національного форуму «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології» (м. Святогірськ, Донецька область, 7-8 листопада 2019 р.). – К.: Центр екологічної освіти та інформації, – 197 с.) (у співавторстві);
 • Важливість проведення виробничо-технологічної практики в аграрних закладах, с. 903-909 (Dynamics of the development of world science. Abstracts of the 6th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Vancouver, Canada. 2020.) (у співавторстві).
Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:
 • Агроекологічна оцінка класифікацій природних фітоценозів в умовах Полісся / О. Ф. Смаглій, Н. В. Цуман, С. В. Журавель, С. С. Журавель // Вісник ЖНАЕУ. – 2011. № 1, т. 1. – С. 162–167;
 • Агроекологічна оцінка умов створення культурних пасовищ в зоні Полісся / Н. В. Цуман, С.П. Каковка, С. С. Журавель // Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків : зб. наук. праць. – К.: ФОП Корзун Д.Ю., 2013. – Вип. 17, Т. ІІ. – С. 177-181.
Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування:
 • 1.Методичні рекомендації щодо створення культурного пасовища як інструмента боротьби з деградацією земель, підготовлені за результатами реалізації проекту ПМГ ГЕФ, 2016 р.;
 • 2.Співавтор книги «10 років надихаємо на зміни. Присвячено 10-річчю Програми малих грантів Глобального екологічного фонду в Україні», 2019 р.;
 • 3.Органічні добрива: навч. посіб. (для студентів напряму підготовки 201 «Агрономія»), м. Житомир: Вид-во Поліського університету, 2020. – 200 с. (у співавторстві).
Участь у конференціях і семінарах:
 • Перший Всеукраїнський профорієнтаційний семінар «Професія майбутнього», Одеський державний екологічний університет (проводився в онлайн форматі) (9.12.2020);
 • Онлайн-тренінг “Як молодіжній ініціативі отримати підтримку? Кращі практики Програми малих грантів ПРООН-ГЕФ” (30.11.2020);
 • ХХ Міжнародна Конференція “Інклюзивне освітнє середовище” в онлайн-форматі, сертифікат (18.11.2020);
 • Друга щорічна конференція в онлайн форматі «Відповідальне використання природних ресурсів: які дії громадянського суспільства?» Ініціатива з розвитку екологічної політики й адвокації в Україні (EPAIU) в рамках програми «Демократична практика» Міжнародного фонду «Відродження» за підтримки Швеції (9-10.11.2020);
 • Член журі 6-го обласного фестивалю-конкурсу «Читанка», що був проведений з метою розвитку і підтримки талановитої молоді, тематика конкурсу стосується питань екології та захисту довкілля. Обласний Центр дитячої та юнацької творчості (вересень-жовтень 2020 р.);
 • Одеський державний екологічний університет проводив III Всеукраїнський екологічний форум «Екологія очима молоді. Активності, які доступні кожному» в режимі online, сертифікат (27.10.2020
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Історико-археологічний та природно-екологічний потенціал Мезинської округи: минуле, сучасне та перспективи розбудови» м. Чернігів (15-16.10.2020);
 • Національний форум “Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології”, м. Івано-Франківськ (8-10.10 2020);
 • Семінар на тему: “Компостування у Громадах – Молодь Діє!”, Ботанічний сад Поліського національного університету м. Житомира (23.07.2020);
 • Третя Житомирська студентсько-учнівська конференція “Наукові здобутки молоді – 2020” циклової комісії загальноосвітніх дисциплін ЖАТК. – Житомир, 2020.
Сфера наукових інтересів:
 • екологічні проблеми довкілля;
 • екологічна освіта;
 • стратегія сталого розвитку.
Викладач природничих дисциплін
Русецька Наталя Миколаївна 
Кваліфікація
Спеціаліст вищої категорії
Освіта:
 • Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка, спеціальність «Педагогіка та методика середньої освіти. Біологія. Хімія», кваліфікація вчителя біології, хімії, валеології та основ екології.
Відомості про підвищення кваліфікації:
 • Житомирський державний університет імені Івана Франка. АА 02125208/0001753-20 з 10 – 17 жовтня 2020 року з навчальних предметів: Хімія, Біологія (біологія і екологія), інтегрованого курсу «Природничі науки»;
 • Житомирський державний університет імені Івана Франка. АА 02125208/0002829-21 з 18 – 22 січня 2021 року з навчальних предметів: Хімія, Біологія (біологія і екологія), інтегрованого курсу «Природничі науки».
Основні публікації за напрямом:
У наукових фахових виданнях України:
 • Ecological and forest features of bogs of Zhytomyr Polissya (Еколого-лісівничі особливості боліт Житомирського Полісся). /N.Rusetskaya, V.Levchenko, D.Navolnieva// Scientific journal «Innovative solutions in Modern Sience» №9 (36), December 31, 2019. Dubai: TK Meganon, LLC,2019. р. С.17-50

  DOI 10.26886/ISMS.2414-634X.9(36)2019.2, UDC : 630*2 : 630*44 (477.41/42), ISSN(PRINT) 2414-634X

 • Реалізація компетентнісно-діяльнісного підходу в організації самоосвітньої діяльності студентів-агроінженерів під час вивчення навчальної дисципліни «Хімія». /Русецька Н.М., Демчук Л.І.// Збірник наукових праць «Педагогічні науки», Херсонський державний університет, фахове видання (кат. «Б») на підставі Наказу МОН України №886 від 02.07.2020 року, включено до науко метричної бази даних Index Copernicus (Республіка Польща). Випуск 95, Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2021 р.

  DOI 10/32999/KSU2413-1865, ISSN(PRINT) 2413-1865, ISSN (ONLINE) 2663-2772

 • Наукові основи формування технічної компетентності майбутніх інженерів у процесі професійної підготовки в аграрних коледжах. / Русецька Н.М. // Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. Науковий журнал: Інноваційна педагогіка. Випуск 15, Том 1. Одеса, 2019 р. С. 82 – 86.

  ISSN(PRINT) 2663-6085, ISSN (ONLINE) 2663-6093

 • Шляхи зменшення екологічного забруднення навколишнього середовища повітряними викидами з тваринницьких приміщень /Лавріщев О.О., Новосилецький Ю.Л., Русецька Н.М.// Науковий журнал «Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки». Том 30 (69). №5. Частина 2. Київ: Видавничий дім «Гельветика», 2019. С.33-36.

  ISSN(PRINT) 2663-5941, ISSN (ONLINE) 2663-595Х

 • Удосконалення підготовки студентів у викладанні безпеки життєдіяльності в аграрному коледжі на основі впровадження методів проектного навчання /Демчук Л.І., Русецька Н.М.// Народна освіта, електронне фахове видання.- Випуск №1 (37), м. Біла Церква.-2019 р.
 • Innovative forest and biological methods of entomological monitoring of trumpet pests in the conditions of the Pergan nature conservation research department of Poliska nature reserve. VB Levchenko, IV Shulga, ID Ivanyk, AA Romanyuk, NM Rusetskaya

  Paradigm of knowledge. 1 (51), Edstion address: Zeil 12, 60313 Frankfurt, Germany. 2022/2/25.P. 5-29.

  ISNN: 2520-7474

  DOI 10.26886/ Paradigm.2520-7474.1(51)2022

 • Безпека життя і діяльності людини: теорія та практика. /Русецька Н.М.// Збірник наукових праць. 25-26 квітня 2019 року. Полтава: ПНПУ, 2019 р. С.362 – 366.
Наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії, в тому числі видані у співавторстві
 • Формування основних вимог інноваційного підходу до підготовки майбутніх фахівців аграрно-технічної галузі. /Демчук Л.В., Русецька Н.М.// Монографія. Modern Technologies in the Education System. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts. Monograph 26. (23-24 вересня 2019р.) Катовіце, Вища технічна школа, 2019 р. С. 46-52.

  ISBN: 978-83-955125-1-3

Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування:
 • Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Хімія води та мікробіологія». Житомир, ЖАТК, 2013 р.
 • Роль інтегрованого навчання у формуванні всебічно розвинутого спеціаліста. /Веремій Л.П., Головач О.П., Русецька Н.М., Хлуп’янець І.В., Трофімчук О.Л.//. Методичний посібник. Житомир, ЖАТК, 25 травня 2015 р.
 • Навчальна програма з дисципліни «Хімія» для спеціальності 274 «Автомобільний транспорт», освітній рівень – бакалавр. Житомир, ЖАТК, 2020 р.
 • Навчальна програма з дисципліни «Хімія» для спеціальності 201 «Агрономія», освітній рівень – бакалавр. Житомир, ЖАТК, 2020 р.
 • Навчальна програма з дисципліни «Хімія» для спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», освітній рівень – бакалавр. Житомир, ЖАТК, 2020р.
 • Навчальна програма з дисципліни «Хімія води та мікробіологія» для спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» за ОПП: «Обслуговування устаткування систем водопостачання та водовідведення». Житомир, ЖАТК, 2020 р.
 • Методичні рекомендації до лабораторних та практичних робіт з дисципліни «Хімія» для спеціальності 274 «Автомобільний транспорт», освітній рівень – бакалавр. Житомир, ЖАТК, 2021р.
 • Конспект лекцій з дисципліни «Хімія» для студентів спеціальності 274 «Автомобільний транспорт», освітній рівень – бакалавр. Житомир, ЖАТК, 2021р.
 • Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни «Хімія» для спеціальності 274 «Автомобільний транспорт», освітній рівень – бакалавр. Житомир, ЖАТК, 2021р.
 • Конспект лекцій з дисципліни “Хімія” для студентів спеціальності 208 “Агроінженерія”,  освітній рівень – бакалавр. Житомир, ЖАТФК, 2021р.
 • Методичні рекомендації для лабораторних та практичних робіт з дисципліни ” Хімія” для спеціальності 208 “Агроінженерія”, освітній рівень – бакалавр. Житомир, ЖАТФК, 2021р.
 • Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни “Хімія” для студентів спеціальності 208 “Агроінженерія”, освітній рівень – бакалавр. Житомир, ЖАТФК, 2021р.
 • Навчальна програма з дисципліни ” Хімія” спеціальності 208 “Агроінженерія”, освітній рівень – бакалавр. Житомир, ЖАТФК,  2021 р.
 • Навчальна програма з дисципліни ” Хімія” спеціальності 274 “Автомобільний транспорт”, освітній рівень – бакалавр. Житомир, ЖАТФК, 2021 р.
Тези наукових доповідей:
 • Використання комп’ютерних технологій при вивченні основ хімії. / Русецька Н.М. // Збірник наукових праць. Випуск 49. – Переяслав-Хмельницький, ДВНЗ «Переяслав – Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 2019. С. 58 – 60.
 • Синергетична дія ентомологічного фактора на розповсюдження кореневої губки сосни звичайної в лісових едатопах ДП «Зарічанське лісове господарство». /Левченко В.Б., Русецька Н.М.// Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. Малин: Вид-во МЛТК, 2019 р. С. 47 – 50.
 • Тези. Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих вчених «Сталий розвиток країни в рамках європейської інтеграції», Житомир, 12 листопада 2020
 • Еколого-економічні проблеми відходів в Україні. /Русецька Н.М.//Тези. Збірник матеріалів. Львів, Національний університет «Львівська політехніка», 09-10 лютого 2021 р. с.154

  ISBN 978-617-655-206-2, DOI: 10.23939/book.ecocongress.2021

 • Матеріали Третьої Житомирської студентсько- учнівської конференції “Наукові здобутки молоді – 2020” циклової комісії загальноосвітніх дисциплін ЖАТК. Збірник студентсько-учнівських праць. Житомир, ЖАТК, 05 травня 2020. С.18-21
 • Матеріали Четвертої  Житомирської студентсько-учнівської конференції «Наукові здобутки молоді – 2021» циклової комісії загальноосвітніх дисциплін ЖАТК. Збірник студентсько-учнівських праць. Житомир, ЖАТК, 18 березня 2021 р. С.10-11
 • Матеріали П’ятої Житомирська студентсько-учнівська конференція “Наукові здобутки молоді – 2022” циклової комісії загальноосвітніх дисциплін ЖАТФК. – Житомир, ЖАТФК, 2022.
 • Пріоритетність та шляхи забезпечення екологічної безпеки екосистем складовою сталого розвитку. Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих вчених «Сталий розвиток країни в рамках європейської інтеграції». Збірник матеріалів. Житомир: Державний університет  “Житомирська політехніка”, 12 листопада 2020 р. с.78-79
 • Еколого-економічні проблеми відходів в Україні. /Русецька Н.М.// Збірник матеріалів. Львів, Національний університет «Львівська політехніка», 09-10 лютого 2021р. с.154

  ISBN 978-617-655-206-2, DOI: 10.23939/book.ecocongress.2021

Участь у конференціях і семінарах:
 • Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена Всесвітньому Дню цивільної оборони та Всесвітньому Дню охорони праці. 25-26 квітня 2019 року. – Полтава: ПНПУ, 2019. (сертифікат)
 • Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція. 16 квітня 2019 р. Причорноморський наково-дослідний інститут економіки та інновацій. Одеса, 2019. (сертифікат)
 • Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації», 31 липня 2019 року. Переяслав-Хмельницький, ДВНЗ «Переяслав – Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 2019. (сертифікат)
 • Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена 200-річчю з дня народження В.Є. фон Граффа на тему «Лісовирощування: історична та інноваційна діяльність у галузі лісового господарства»  (15 листопада 2019р., Овруч) – Малин,2019. р. (сертифікат)
 • Інноваційні методи для навчальних занять та гурткової роботи з природничих дисциплін. Методичний онлайн-семінар. ЖАТК, 21 січня, 2021 р. (програма участі)
 • Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих вчених «Сталий розвиток країни в рамках європейської інтеграції», Житомир: Політехніка, 12 листопада 2020 р. (сертифікат)
 • Третя Житомирська студентсько-учнівська конференція “Наукові здобутки молоді – 2020” циклової комісії загальноосвітніх дисциплін ЖАТК. – Житомир, ЖАТК, 2020. С.18-21 (програма участі)
 • Четверта Житомирська студентсько-учнівська конференція “Наукові здобутки молоді – 2020” циклової комісії загальноосвітніх дисциплін ЖАТК. – Житомир, ЖАТК, 2021. С.10-11 (програма участі)
 • П’ята Житомирська студентсько-учнівська конференція “Наукові здобутки молоді – 2022” циклової комісії загальноосвітніх дисциплін ЖАТФК. – Житомир, ЖАТФК, 2022. (програма участі)
Участь у вебінарах:
 • Цикл навчальних вебінарів з наукометрії «Головні метрики сучасної науки. Scopus Web of Science», компанія «Наукові публікації – Publ.Sience» (тривалість циклу вебінарів – 10 год). Сертифікат № АА 1833/ 02.04.2021
Участь у конгресах:
 • 6-й Міжнародний молодіжний конгрес Сталий розвиток: Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування. Львів, Національний університет «Львівська політехніка», 09-10 лютого 2021 р. (програма участі)
Завідувачка заочним відділенням, викладач хімії
Насінник Інна Іванівна
Кваліфікація
Спеціаліст вищої категорії, викладач – методист
Освіта:
 • Київський університет ім.Тараса Шевченка, спеціальність: хімія, аналітична хімія
Відомості про підвищення кваліфікації:
 • Полтавський університет економіки і торгівлі Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації перепідготовки спеціалістів, 2019р., 30год;
 • Інститут післядипломного навчання Білоцерківського НАУ, 2020р., 30год.
Основні публікації за напрямом:
 • Формування екологічної свідомості на заняттях хімії. //Всеукраїнський науково – методичний журнал «Хімія в школі» – Харків: Видавництво «Основа», 2018;
 • Аналіз інтродукції пижма звичайного в умовах Полісся України. //Вісник НУВГП- Рівне, 2018 (співавтор);
 • Хімія та екологія. //Всеукраїнський науково – методичний журнал «Хімія в школі» – Харків: Видавництво «Основа», 2018;
 • Метод кейс – стаді як спосіб формування життєвих компетентностей студентів //Вісник ЖАТК, №2, 2019;
 • «Дуель- шоу «Лірики і хіміки» з української літератури та хімії./vseosvita.ua.
Наявність виданих навчально- методичних посібників/ посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/ методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування:
 • Навчальний посібник: Славов В.П., Войницький А.П., Трохименко В.З., Пилипчук Н.В., Насінник І.І. Еколого – технологічні основи водопостачання та водовідведення. Житомир: ЖНАЕУ, 2017.220с.;
 • Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт з аналітичної хімії, 2018р.;
 • Робочий зошит з аналітичної хімії, 2017р.
Участь у конференціях і семінарах:
 • Перша Житомирська студентсько – учнівська конференція «Теорія та практика розвитку дисциплін природничо – математичного циклу», 2018;
 • Друга міжвузівська студентсько – учнівська конференція «Наукові здобутки молоді – 2019»;
 • Всеукраїнська студентська науково – практична конференція: «У світі хімії: до 150 річниці створення періодичної системи», 2019;
 • Всеукраїнська наукова онлайн конференція: «Педагог майбутнього. Практичні навички та інструменти», 2020;
 • Всеукраїнська онлайн конференція: «Педагогічні інновації та інструменти. Методи інтерактивного навчання на уроках з природничо-математичних дисциплін», 2020;
 • Третя міжвузівська студентсько – учнівська конференція «Наукові здобутки молоді – 2020»;
 • Вебінар «Онлайн-сервіси для дистанційної роботи: Google Meet, Skype, Zoom.2020;
 • V International Scientific and Practical Conference «PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT», KYIV, 2021;
Сфера наукових інтересів:
 • інтерактивні методи навчання при вивченні хімії
Викладач математики
Зичкова Олена Едуардівна
Кваліфікація
Спеціаліст
Освіта:
 • Магістр математики, Херсонський державний педагогічний інститут імені Н.К.Крупської, 1998 р.
Сфера наукових інтересів:
 • Математика
 •  Теорія наближення функцій декількох змінних
 • Ймовірнісні схеми випадкових блукань