Новини
До уваги абітурієнтів: вступну кампанію продовжено
м. Житомир, вул. Щорса, 96

Викладання дисциплін економічного циклу здійснювалося ще в далекі 50-ті роки на відділенні Плодоовочівництва викладачами агрономами-економістами: Станішевським І. О., Бірюкович З. Б., Янішевським Л. Ю. З трансформацією відділення у відділення «Агрономія» та відкриттям відділення «Механізація сільського господарства» в 70-их роках зростає потреба у викладачах. Викладацький склад поповнюють: Жабська Н. А., Капітоненко Г. П., Лебідь М. М. Василенко Л. В.

Відкриття нових спеціальностей у закладі вимагало викладачів з економічною освітою. У цей час з’являються викладачі економічних дисциплін – Жила І. П. та Соботницька К. Н.

Наступний етап розвитку та становлення циклової комісії економічних дисциплін розпочався з відкриттям спеціальностей «Економіка підприємств» та «Бухгалтерський облік» і створення на їх основі економічного відділення у 1999 році.

У свій час циклову комісію очолювали Жабська Н. А., Соботницька К. Н., Першко Л. О., Левченко О. Ф., Маєвська А. П., Муляр Т. С., Мельниченко Т. О., Безименна Л. В., Гавриловський П.С., Ганузек Л. М.

Сьогодні керівництво цикловою комісією обліково-економічних дисциплін здійснює викладач спеціальних економічних дисциплін, спеціаліст вищої категорії Магнушевська Т. М.

Свій внесок у розвиток циклової комісії та відділення зробили такі викладачі: Жабська Н. А., Жила І. П., Даниленко О. Л., Капітоненко Г. П., Першко Л. О., Скуратовський В. П., Маліновська М. В., Рудзевич О. З., Поліщук Р. М., Гавриловський П. С., Байдак Г. В., Дубенко В. С., Загацька Ю. Ф., Шевчук З. Д., Андрущенко Н. С., Іскрижицька Ф. М., Ковальчук І. В., Кухарець М. М., Пятниковська І. І., Ярмолюк Н. М., Мороз І. К., Поліщук В. С., Мельничук А. А., Мельниченко Т. О., Тищенко С. В., Коваленко Т. Г., Логвиненко С. В., Вітер С. А., Бойко Б. В., Ткачук В. І., Єфімчук Л. П., Бредіхін С. Ю., Безименна Л. В., Домарецька О. М., Шубенко Т. М., Проценюк Н. А., Поліщук О. С., Лебідь М. М., Маєвська А. П., Тржецяк О. Б., Соботницька К. Н.

Згуртований склад циклової комісії налічує 9 викладачів, з них: кандидат економічних наук, доцент – Муляр Тамара Станіславівна, кандидати економічних наук – Берляк Галина Валеріївна, Головач Катерина Сергіївна; викладач вищої категорії викладач-методист –Оліфір Ірина Андріївна; викладачі вищої категорії – Магнушевська Тетяна Миколаївна, Левченко Оксана Федорівна, Ганузек Лілія Михайлівна, Дмуховська Оксана Миколаївна, викладачі першої категорії – Семенчук Наталія Іванівна.

Високий рівень професіоналізму виявляють викладачі циклової комісії в процесі викладання дисциплін: «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік», «Облік і звітність в бюджетних установах», «Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках», «Бухгалтерська звітність підприємства, інформаційні системи і технології», «Основи аудиту», «Економічна теорія», «Економіка підприємства», «Економіка і нормування праці», «Маркетинг», «Менеджмент», «Планування і організація діяльності підприємства», «Фінанси», «Фінанси підприємства», «Податкова система», «Ціноутворення», «Казначейська справа», «Банківські операції», «Страхові послуги», «Статистика», «Статистика ринку товарів і послуг», «Розроблення товару», «Підприємницька діяльність», «Ринкові дослідження», «Комерційне товарознавство», «Комерційна діяльність», «Біржова діяльність», «Логістика», «Організація закупівель та продажу» та інші.

Викладачі циклової комісії обліково-економічних дисциплін забезпечують також на високому професійному рівні проведення занять з економічних дисциплін для студентів (ОКР «молодший спеціаліст» та ОС «бакалавр») спеціальностей: «Агроінженерія», «Агрономія», «Будівництво і цивільна інженерія», «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», «Комп’ютерні науки», «Лісове господарство», де викладають наступні дисципліни: «Економічна теорія», «Економіка сільського господарства», «Організація і планування діяльності аграрних формувань», «Економіка і планування галузі», «Основи підприємництва та управлінської діяльності», «Основи підприємництва, агробізнесу та маркетингу», «Основи підприємництва, менеджменту та маркетингу», «Основи підприємництва та маркетингу», «Основи менеджменту», «Основи бухгалтерського обліку і фінансів», «Бухгалтерський облік з основами банківської справи».

Викладачам циклової комісії вдається поєднувати навчально-методичну роботу з виховною, науковою та громадським життям коледжу. Вони беруть активну участь у проведенні обласних методичних об’єднань викладачів економічних дисциплін, готують переможців олімпіад, публікуються в періодичних виданнях.

Викладачами циклової комісії створено велику кількість методичних розробок. Роботи Муляр Т. С., Оліфір І. А., Маєвської А. П., Тржецяк О. Б., Соботницької К. Н. займали призові місця на різноманітних конкурсах.

Робота циклової комісії спрямовується на модернізацію освітнього процесу, вдосконалення світоглядних, загальнокультурних і кваліфікаційних потреб майбутнього фахівця, створення навчально-методичного забезпечення дисциплін, кабінетів та самостійної роботи студентів. Це активізує роботу педагогічного колективу, спонукає викладачів до пошуку активних форм і методів навчання, впровадження інноваційних технологій, використання комп’ютерної техніки, моделювання ситуацій, впровадження тестів, впливає на самоконтроль якості викладання.

Члени циклової комісії

Голова циклової комісії обліково-економічних дисциплін, викладач вищої категорії
Магнушевська Тетяна Миколаївна
Кваліфікація
Магістр за фаховим спрямуванням, економіст-педагог
Дата народження
30 Вересня 2020
Освіта

Державний агроекологічний університет м. Житомир, Національний аграрний університет

Спеціальність
 • «Облік і аудит»
 • «Професійне навчання»
Відомості про підвищення кваліфікації:
 • Житомирський національний агроекологічний університет Центр якості освіти, підвищення кваліфікації та перепідготовки ЖНАЕУ з 14 листопада 2016 по 14 грудня 2016 року.
 • Полтавський університет економіки і торгівлі Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації перепідготовки спеціалістів
Основні публікації за напрямом:
 • Сучасні проблеми розвитку бухгалтерського обліку / Н.І. Петренко, О.Ф. Левченко, Т.М. Магнушевська // Вісник Хмельницького національного університету. – 2016. – № 5. – С. 132-136.
 • Організаційні аспекти податкового аудиту. / Н.І. Петренко, О.Ф. Левченко, Т.М. Магнушевська // Вісник Миколаївського національного університету ім.. В. Сухомлинського. – 2018. – Випуск 23.18. – С. 687-690.
 • Метод таргет-костингу як прогресивний метод цільового стратегічного управління витратами.// Науковий вісник Ужгородського національного університету Серія Міжнародні економічні відносини та світове господарство. випуск 10 частина 2. – 2016. – с. 56-58.
 • Новітні технології навчання курсу «фінансовий облік 2»/ Н.І. Петренко, О.Ф. Левченко, Т.М. Магнушевська// Східна Європа:Економіка, бізнес та управління. Електронне наукове видання фахове видання. Випуск 3(20) 2019. с 523-529.
 • Компютеризація бухгалтерського обліку та шляхи вивчення експертом- бухгалтером/ Н.І. Петренко, О.Ф. Левченко, О.М. Дмуховська, Т.М. Магнушевська// вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2019. №2. с.196-203.
Наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection.
Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:
 • Сучасні проблеми розвитку бухгалтерського обліку / Н.І. Петренко, О.Ф. Левченко, Т.М. Магнушевська // Вісник Хмельницького національного університету. – 2016. – № 5. – С. 132-136.
 • Організаційні аспекти податкового аудиту. / Н.І. Петренко, О.Ф. Левченко, Т.М. Магнушевська // Вісник Миколаївського національного університету ім.. В. Сухомлинського. – 2018. – Випуск 23.18. – С. 687-690.
 • Метод таргет-костингу як прогресивний метод цільового стратегічного управління витратами.// Науковий вісник Ужгородського національного університету Серія Міжнародні економічні відносини та світове господарство. випуск 10 частина 2. – 2016. – с. 56-58.
 • Новітні технології навчання курсу «фінансовий облік 2»/ Н.І. Петренко, О.Ф. Левченко, Т.М. Магнушевська// Східна Європа:Економіка, бізнес та управління. Електронне наукове видання фахове видання. Випуск 3(20) 2019. с 523-529.
 • Компютеризація бухгалтерського обліку та шляхи вивчення експертом- бухгалтером/ Н.І. Петренко, О.Ф. Левченко, О.М. Дмуховська, Т.М. Магнушевська// вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2019. №2. с.196-203.
Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування:
 • Методичні рекомендації по написанню курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства» для спеціальності 051 «Економіка», 2019р.
 • Робочий зошит для практичних занять з дисципліни «Економіка та організація аграрного виробництва» для студентів спеціальності 208 «Агроінженерія»,2019. Магнушевська Т.М. , Веремій Т.Б.
 • Робочий зошит для практичних занять з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів економічних спеціальностей , 2019. Магнушевська Т.М. , Веремій Т.Б.
 • Електронний посібник з дисципліни «Економіка сільського господарства» для студентів ІІІ курсу спеціальності 5.09010103 «виробництво і переробка продукції рослинництва» (2015р.).
 • Електронний посібник з дисципліни «Економіка і організація аграрного виробництва» для студентів ІV курсу спеціальності 5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва» (2015р.).
 • Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів спеціальності 5.03035401 «Економіка підприємства» (2016р.).
 • Методичні рекомендації для виконання економічної частини дипломних проектів із спеціальності 5.06010113 «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання» (2016р.).
Сфера наукових інтересів:

Економіка підприємства

Кандидат економічних наук, доцент, завідувачка економічним відділенням, викладач спеціальних економічних дисциплін
Муляр Тамара Станіславівна
Кваліфікація
Економіст по бухгалтерському обліку в сільському господарстві, спеціаліст з менеджменту організацій і адміністрування
Дата народження
30 Вересня 2020
Освіта

Житомирський сільськогосподарський інститут, Житомирський національний агроекологічний університет

Відомості про підвищення кваліфікації
 • Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННІ післядипломної освіти, тема: «Методичне обґрунтування організації практичних (семінарських) занять з дисципліни «Менеджмент»»
 • Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів 02-13.10.2017 р. Методичні основи викладання дисциплін: «Основи підприємництва і маркетингу», «Менеджмент і маркетинг», «Економічна теорія»
 • Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів 19.11.-07.12.2018 р. Інноваційні технології навчання при викладанні дисциплін: «Організація і планування діяльності аграрних формувань», «Економічний аналіз», «Менеджмент», «Основи підприємництва, агробізнесу та маркетинг
Основні публікації за напрямом
 • Муляр Т. С. Впровадження стратегічного підходу в управління аграрними підприємствами/ Т. С. Муляр // Агросвіт. – 2015. – № 24 – С. 7-10.
 • Муляр Т. С. Організація антикризового управління персоналом сільськогосподарських підприємств / Т. С. Муляр, К. С. Головач // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічнінауки //THE JOURNAL OF ZHYTOMYR STATE TECHNOLOGICAL UNIVERSITY. SERIES: ECONOMICS. – 2017. – №2 (80). – С. 128-132.
 • Муляр Т. С. Імплементація методик та моделей діагностики кризового стану в практику аграрних підприємств / Т. С. Муляр //Економіка та держава.– 2017. – №4 . – С.41-45.
Участь у конференціях і семінарах
 • Муляр Т. С. Особливості підготовки фахівців у сфері публічного управління / Т. С. Муляр // Кібербезпека в Україні: правові та організаційні питання: матеріали всеукр. наук.-практ. конф., м. Одеса, 21 жовтня 2016 р. – Одеса: ОДУВС, 2016. – С. 209-210.
 • Муляр Т. С. Бюджетування як інструмент контролінгу в управлінні витратами аграрних підприємств / Т. С. Муляр //Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами: матеріали всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., Луцьк, 8 груд. 2016 р., частина 2 – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2016. – С. 353-356.
 • Муляр Т. С. Витрати підприємства як основний об’єкт управління в системі контролінгу Наукові читання – 2017: / Т. С. Муляр // Матеріали конференції науково-педагогічних працівників ЖНАЕУ – Житомир: Вид-во „Житомирський національний агроекологічний університет”, 2017. – C. 136-140.
 • Муляр Т. С. Забезпечення функціональної взаємодії з молоддю шляхом налагодження комунікацій – завдання органів публічного адміністрування / Т. С. Муляр // МатеріалиВсеукраїнського круглого столу «Вплив інтернет-мережі на психіку дітей та молоді – виклик сьогодення» – Одеса: 2017. – C. 118-119.
 • Муляр Т. С. Організаційно-технічні заходи щодо стабілізації розвитку галузі хмелярства / Т. С. Муляр // Формування та розвиток cучасної моделі біоекономічної системи на сільських територіях: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. – Житомир: Вид-во „Житомирський національний агроекологічний університет”, 2017. – C. 170-175.
 • Муляр Т. С.Формування інноваційної стратегії розвитку маркетингової діяльності сільськогосподарських підприємств/ Т. С. Муляр //Актуальні проблеми соціального управління в Україні за умов глобалізації: [збірник наукових робіт/ за ред. Т.В. Семенюк, С.М. Коляденко, Н.П. Павлик], –: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2017. – 106 с. (C. 62-65).
 • Муляр Т. С. Управління персоналом – запорука успіху підприємницької діяльності/ Т. С. Муляр // Актуальні проблеми сучасного менеджменту, бізнесу, фінансів: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 27 жовтня 2018 р.), Аналітичний центр «Нова Економіка». В 2-х частинах. – Київ, 2018. – Ч.1. – 103 с.
 • Муляр Т. С. Маркетинговий підхід до управління суб’єктами підприємницької діяльності в аграрній сфері / Т. С. Муляр // Актуальні питання сучасної економіки: матеріали ІХ Всеукраїнської наукової конференції, 22 грудня 2018 р.. Умань. Видавець «Сочінський М. М.», 2018. С. 67-68.
Наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection

Муляр Т. С. Імплементація методик та моделей діагностики кризового стану в практику аграрних підприємств / Т. С. Муляр //Економіка та держава.– 2017. – №4 . – С.41-45.

Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України
 • Муляр Т. С. Впровадження стратегічного підходу в управлінняа грарними підприємствами/ Т. С. Муляр // Агросвіт. – 2015. – № 24 – С. 7-10.
 • Муляр Т. С. Організація антикризового управління персоналом сільськогосподарських підприємств / Т. С. Муляр, К. С. Головач // Вісник Житомирського державного технологічного університету.
  Серія: Економічнінауки //THE JOURNAL OF ZHYTOMYR STATE TECHNOLOGICAL UNIVERSITY. SERIES: ECONOMICS. – 2017. – №2 (80). – С. 128-132.
Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії

Муляр Т. С. Стратегічне управління підприємствами галузі хмелярства: монографія / Т. С. Муляр, Г. В. Осовська. –Житомир. Вид-во ЖНАЕУ, 2013. – 242 с.

Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування
 • Методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни „Публічне адміністрування” для студентів ОКР „Спеціаліст, Магістр” галузі знань 0306 „Менеджмент і адміністрування” спеціальності „Менеджмент організацій і адміністрування” усіх форм навчання /Т. С. Муляр. – Житомир: ЖНАЕУ, 2016. – 28 с.
 • Методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни „Менеджмент” (для студентів ОКР „Бакалавр” галузі знань 0306 „Менеджмент і адміністрування” напряму підготовки 6.030601 „Менеджмент” усіх форм навчання/ Т. С. Муляр.– Житомир: ЖНАЕУ, 2016. – 32 с.
 • Методичні рекомендації щодо проходження практики „Вступ до фаху”для студентів ОС „Бакалавр” галузі знань 07 „Управління та адміністрування” професійне спрямування 073 „Менеджмент” усіх форм навчання / Т. С. Муляр.– Житомир: ЖНАЕУ, 2016. – 31 с.
 • Методичні рекомендації щодо написання та захисту курсової роботи з дисципліни „Організація та планування діяльності аграрних формувань” для студентів ОКР „молодший спеціаліст” галузі знань 0306 „Менеджмент і адміністрування” напряму підготовки 6.030601 „Менеджмент” усіх форм навчання / Т. С. Муляр. – Житомир : ЖАТК, 2017. – 35 с.
 • Програма навчальної дисципліни «Економічна теорія» підготовки студентів першого ступеня вищої освіти «бакалавр» спеціальність 144 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» Т. С. Муляр. Житомир: ЖАТК, 2017.
 • Програма навчальної дисципліни «Основи підприємництва, агробізнесу та маркетингу» підготовки студентів ОКР «молодший спеціаліст» спеціальність 5.09010102 «Організація і технологія ведення фермерського господарства» галузь знань 0901 «Сільське господарство і лісівництво» напрям підготовки 6.090101«Агрономія». Т. С. Муляр. Житомир: ЖАТК, 2017. 14 с.
 • Методичні рекомендації щодо проходження навчальної практики з дисципліни «Організація і планування діяльності аграрних формувань» спеціальність 5.090101103 «Виробництво і переробка продукції рослинництва» галузь знань 0901 «Сільське господарство і лісівництво» напрям підготовки 6.090101 «Агрономія» ОКР «молодший спеціаліст» Т. С. Муляр. Житомир: ЖАТК, 2017. 47 с.
 • Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисципліни «Організація і планування діяльності аграрних формувань» для студентів спеціальності 5.09010103 «Виробництво і переробка продукції рослинництва» галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісівництво» напряму підготовки 6.090101 «Агрономія» ОКР «молодший спеціаліст» Т. С. Муляр. Житомир: ЖАТК, 2019. 35 с.
 • Методичні вказівки по проведенню навчальної практики з дисципліни «Економічний аналіз» для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» ОКР «молодший спеціаліст» Т. С. Муляр. Житомир: ЖАТК, 2019. 50 с.
 • Методичні рекомендації щодо проходження навчальної практики з дисципліни «Організація і планування діяльності аграрних формувань» спеціальність 5.090101103 «Виробництво і переробка продукції рослинництва» галузь знань 0901 «Сільське господарство і лісівництво» напрям підготовки 6.090101 «Агрономія» ОКР «молодший спеціаліст» Т. С. Муляр. Житомир: ЖАТК, 2019. 31 с.
Сфера наукових інтересів

менеджмент, стратегічне управління, антикризове управління, управління витратами аграрних підприємств, публічне управління та публічне адміністрування.

Викладач вищої категорії
Соботницька Катерина Никонівна
Кваліфікація
Економіст по бухгалтерському обліку в сільському господарстві
Дата народження
30 Вересня 2020
Освіта

Житомирський сільськогосподарський інститут

Спеціальність

«Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності в сільському господарстві»

Відомості про підвищення кваліфікації
 • Полтавський університет економіки і торгівлі, Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації підготовки спеціалістів.
 • Полтавський університет економіки і торгівлі, Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації підготовки спеціалістів, за програмою «Інновації в педагогічному процесі вищої школи»
Основні публікації за напрямом

Сценарій професійного конкурсу «Ефективність виробництва і реалізації продукції»// Журнал «Відкритий урок: розробки, технології, досвід». Київ: Плеяди, 2018, №1.

Основні наукові та методичні праці
 • Досвід педагогічної діяльності «Самостійна робота студентів як аспект формування особистісно-професійних рис характеру» / К. Н. Соботницька. – Житомир: ЖАТК, 2014. – 3с.
 • Досвід педагогічної діяльності «Вплив методів контролю на підвищення якості знань студентів з дисципліни «Бухгалтерський облік» / К. Н. Соботницька. – Житомир: ЖАТК, 2016. – 14с.
 • Збірник позааудиторних заходів за підсумками тижня циклової комісії економічних дисциплін. «Економічний базис». / Співавтор – Житомир: ЖАТК, 2017. – 98с.
 • Збірник позааудиторних заходів за підсумками тижня циклової комісії економічних дисциплін. «Ефективність виробництва і реалізації продукції». / Співавтор – Житомир: ЖАТК, 2017. – 98с.
 • Методичні рекомендації щодо написання та захисту курсової роботи з дисципліни «Організація і планування діяльності фермерського господарства» для студентів спеціальності 5.09010102«Організація і технологія ведення фермерського господарства» /К. Н. Соботницька. – Житомир : ЖАТК, 2017. – 28 с.
Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування
 • Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Організація і планування діяльності фермерського господарства» для студентів спеціальності 5.09010102 «Організація і технологія ведення фермерського господарства» – 2017р.
 • Збірник позааудиторних заходів за підсумками тижня циклової комісії економічних дисциплін «Економічний базис». /Співавтор – Житомир: ЖАТК, 2017. – 98с.
 • Збірник позааудиторних заходів за підсумками тижня циклової комісії економічних дисциплін «Ефективність виробництва і реалізації продукції». /Співавтор – Житомир: ЖАТК, 2017. – 98с.
 • Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисципліни «Економічний аналіз» для студентів економічних спеціальностей. /Співавтор – Житомир: ЖАТК, 2019. – 30с.
Сфера наукових інтересів

Дослідження історії розвитку бухгалтерського обліку

Викладач вищої категорії
Левченко Оксана Федорівна
Кваліфікація
Економіст з обліку і аудиту
Дата народження
30 Вересня 2020
Освіта

Житомирський державний технологічний університет

Публікації

Петренко Н.І. Сучасні проблеми розвитку бухгалтерського обліку /Н.І. Петренко, О.Ф.Левченко, Т.М. Магнушевська// вісник ХНУ.-2016.-№5 с. 132-136.

Основні публікації за напрямом
 • Сучасні проблеми розвитку бухгалтерського обліку / Н.І. Петренко, О.Ф. Левченко, Т.М. Магнушевська // Вісник Хмельницького національного університету. – 2016. – № 5. – С. 132-136.
 • Характеристика аудиторських процедур податкового аудиту / Н.І. Петренко, О.Ф. Левченко, О.М. Магнушевська // Вісник Хмельницького національного університету. – 2018. – № 2. – С. 214-218.
 • Організаційні аспекти податкового аудиту. / Н.І. Петренко, О.Ф. Левченко, О.М. Дмуховська // Вісник Миколаївського національного університету ім.. В. Сухомлинського. – 2018. – Випуск 23.18. – С. 687-690.
 • Петренко Н.І. Комп’ютеризація бухгалтерського обліку та шляхи вивчення експертом-бухгалтером / Н.І. Петренко, О.Ф.Левченко, О.М. Дмуховська, Т.М.Магнушевська, // Вісник Хмельницького національного університету. – 2019. – № 4. – С. 132-139.
 • Петренко Н.І. Новітні технології навчання “Фінансовий облік 2” / Н.І. Петренко, О.Ф.Левченко, Т.М.Магнушевська // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2019. Випуск 3 (20). URL:http://www.easterneurope-ebm.in.ua/index.php/2019
Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України
 • Сучасні проблеми розвитку бухгалтерського обліку / Н.І. Петренко, О.Ф. Левченко, Т.М. Магнушевська // Вісник Хмельницького національного університету. – 2016. – № 5. – С. 132-136.
 • Характеристика аудиторських процедур податкового аудиту / Н.І. Петренко, О.Ф. Левченко, О.М. Магнушевська // Вісник Хмельницького національного університету. – 2018. – № 2. – С. 214-218.
 • Організаційні аспекти податкового аудиту. / Н.І. Петренко, О.Ф. Левченко, О.М. Дмуховська // Вісник Миколаївського національного університету ім.. В. Сухомлинського. – 2018. – Випуск 23.18. – С. 687-690.
 • Петренко Н.І. Комп’ютеризація бухгалтерського обліку та шляхи вивчення експертом-бухгалтером / Н.І. Петренко, О.Ф.Левченко, О.М. Дмуховська, Т.М.Магнушевська, // Вісник Хмельницького національного університету. – 2019. – № 4. – С. 132-139.
 • Петренко Н.І. Новітні технології навчання “Фінансовий облік 2” / Н.І. Петренко, О.Ф.Левченко, Т.М.Магнушевська // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2019. Випуск 3 (20). URL:http://www.easterneurope-ebm.in.ua/index.php/2019
Основні наукові та методичні праці
 • Методичні рекомендації для проведення навчальної практики з дисципліни «Фінансовий облік» (спеціальність «Комерційна діяльність») / О.Ф. Левченко – Житомир: ЖАТК, 2017. – 64 с.
 • Робочий зошит для проведення практичних занять з дисципліни «Фінансовий облік»(спеціальність «Бухгалтерський облік») / О.Ф. Левченко – Житомир: ЖАТК, 2017. – 184 с.
 • Робочий зошит для проведення практичних занять з дисципліни «Організація обліку в малому бізнесі» / О.Ф. Левченко – Житомир: ЖАТК, 2018. – 114 с.
 • Методичні рекомендації для написання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий облік» / О.Ф. Левченко – Житомир: ЖАТК, 2017. – 36 с.
 • Методичні рекомендації для проходження виробничої практики для студентів спеціальності «Бухгалтерський облік» / О.Ф. Левченко – Житомир: ЖАТК, 2018. – 48 с.
Сфера наукових інтересів

Організація обліку в Україні

Викладач першої категорії
Ганузек Лілія Михайлівна
Кваліфікація
Магістр з менеджменту організацій
Дата народження
30 Вересня 2020
Освіта

Житомирський державний технологічний університет

Спеціальність

«Менеджмент організацій»

Відомості про підвищення кваліфікації
 • Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів – Підвищення кваліфікації з дисциплін: «Менеджмент», «Маркетинг», «Підприємниць діяльність».
 • Підвищення кваліфікації з дисциплін: «Логістика», «Управління витратами», «Ринкові дослідження», «Організація закупівель і продажу»
Основні публікації за напрямом
 • М.А. Балудянський та його роль у розвитку економічної думки /Л. М. Ганузек // Економічний розвиток України: економічна освіта і моя майбутня професія: матеріали регіональної міжвузівської науково-практичної інтернет-конференції, м. Рівне, 5 квітня 2016 р. – Рівне: ВСП «Рівненський коледж НУБіП України», 2016.- С. 143-147.
 • Державна підтримка сільськогосподарських підприємств в Україні / Л. М. Ганузек // Студентська молодь і науковий прогрес в АПК: матеріали міжнародного студентського наукового форуму, м. Львів, 26 травня 2017р. – Львів: Львівський національний аграрний університет, 2017 р. – С. 152-156.
 • Шляхи удосконалення системи менеджменту підприємства / Л. М. Ганузек Економіка і менеджмент 2017: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, м. Дніпро, 23-24 березня 2017 р. – Дніпро: Біла К. О., – 2017. – С. 49–51.
 • Особливості управління малим бізнесом / Л. М. Ганузек Економіка та управління підприємством : матеріали міжвузівської студентської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки, обліку та фінансів в Україні», м. Ірпінь, 29 березня 2018 р. – Ірпінь: ВП НУБіП України „Ірпінський економічний коледж”, 2018, – С. 51-53.
 • Проблеми щодо формування системи управління маркетинговою діяльністю агропромислових підприємств / Л. М. Ганузек Актуальні проблеми сучасного менеджменту, бізнесу та фінансів: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених, м. Київ, 27 жовтня 2018 р. – Київ : Аналітичний центр «Нова Економіка», 2018. – Ч. 2. – С. 90-94.
 • Вдосконалення маркетингових комунікацій як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства в умовах сучасного ринку / Л. М. Ганузек Тенденції та перспективи розвитку маркетингу як основи конкурентоспроможності українських підприємств на європейському ринку: матеріали І Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, м. Тернопіль, 10 квітня 2019 р. – Тернопіль : ДВНЗ «Тернопільський коледж харчових технологій і торгівлі», 2019.
 • Інтернет-маркетинг, як інструмент для розвитку сучасних українських підприємств / Л. М. Ганузек Інновації в науці: сучасні виклики : Збірник тез доповідей укладено за матеріалами доповідей ХХXІV Мiжнародної науково-практичної інтернет – конференції «Інновації в науці: сучасні виклики», 07 жовтня 2019 року, які оприлюднені на інтернет-сторінці el-conf.com.ua
Участь у конференціях і семінарах

І Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, м. Тернопіль, 10 квітня 2019 р.

Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування
 • «Робочий зошит для практичних занять студентів спеціальності «Економіка» з дисципліни «Менеджмент» (2016 р.);
 • Збірник методичних розробок позааудиторних заходів професійно-теоретичної підготовки за підсумками тижня економічних дисциплін (2017 р.) співавтор;
 • Методичні рекомендації щодо написання та захисту курсової роботи з дисципліни «Маркетинг» для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг» (2018);
 • Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи з дисципліни «Підприємницька діяльність» для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»(2018).
Сфера наукових інтересів

Розвиток менеджменту, маркетингу та підприємницької діяльності

Викладач першої категорії
Дмуховська Оксана Миколаївна
Кваліфікація
Бухгалтер-економіст
Дата народження
30 Вересня 2020
Освіта

Житомирський агроекологічний університет

Кваліфікація

Бухгалтер-економіст

Відомості про підвищення кваліфікації
 • Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів за програмою «Інновації в педагогічному процесі вищої школи»
 • Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів з курсу «Методика викладання дисциплін у вищій школі»
 • Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів з курсу «Методика викладання дисциплін у вищій школі»
Основні публікації за напрямом

Н.І.Петренко, О.Ф.Левченко, Дмуховська О. М. Характеристика аудиторських процедур податкового аудиту // Вісник ХНУ. Економічні науки. 2018. Випуск 2. С. 214-219 2) Петренко Н.І. Комп’ютеризація бухгалтерського обліку та шляхи вивчення експертом-бухгалтером / Н.І. Петренко, О.Ф.Левченко, О.М. Дмуховська, Т.М.Магнушевська, // Вісник Хмельницького національного університету. – 2019. – № 4. – С. 132-139.

Сфера наукових інтересів

Банки, гроші та кредит