Основними завданнями циклової комісії іноземних мов є:

 • підвищення якості знань студентів;
 • впровадження компетентісно-орієнтованого навчання;
 • організації якісного процесу навчання іноземних мов як засобу спілкування в різних сферах суспільної і професійної діяльності в умовах міжкультурної комунікації;
 • активізація роботи з обдарованою молоддю шляхом залучення її до дослідницьких пошуків;
 • участь у конкурсах, олімпіадах.

Циклова комісія спрямовує свої зусилля на роботу над педагогічною проблемою:

«Формування у студентів позитивної мотивації до вивчення іноземної мови шляхом створення умов для творчого розвитку кожної особистості»

Викладачі активно працюють над створенням методичних розробок та навчальних посібників, систематично поповнюють  комплекси методичного забезпечення необхідними матеріалами для самостійної та індивідуальної роботи зі студентами згідно з фаховим спрямуванням, вдосконалюють інноваційні методи навчання, використовують мультимедійні засоби на заняттях.

Весь навчально-виховний процес викладачі будують на основі використання ефективних педагогічних технологій, за допомогою яких студенти отримують хороші знання, розвивають свої вміння та навички.

Голова циклової комісії іноземних мов,спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
Лазаренко Інеса Станіславівна
Кваліфікація
Вчитель французької та англійської мов
Освіта:
 • Київський державний педагогічний інститут іноземних мов, 1986 р., м. Київ
Спеціальність:
 • французька та англійська мови
Відомості про підвищення кваліфікації:
 • Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»; курс «Методика викладання дисциплін у вищій школі». (Свідоцтво про підвищення кваліфікації, ПК 01597997 / 00655-17, реєстраційний № 655, від 13.10.2017).
 • Участь у вебінарі Dinternal Education: «Business Partner: your best way to teach business English students» (Діловий партнер: твій найкращий спосіб викладати ділову англійську мову студентам), 28.05.2019, м. Київ
 • Участь у семінарі Pearson: «Дієві методи та практичні поради для якісної підготовки до міжнародного іспиту «Pearson Test of English», 20.09.2019, м. Київ
 • Участь  в онлайн тренінгах від ТОВ «Дінтернал Ед’юкейшн» (програма курсів підвищення кваліфікації вчителів англійської компанії  Dinternal Education, офіційного представника Pearson в Україні)  у 2020 році: всього 33 години (Підтверджено сертифікатами) https://elt.dinternal.com.ua/
 • Участь в он-лайн конференції освітнього проекту «На Урок»: «Підвищення кваліфікації вчителів: через самоосвіту до професійного зростання» за напрямами «Наскрізні навички», «Психологія», «Робота закладу освіти», «Практичні прийоми» (тривалість 10 години / 0.33 кредиту ЄКТС), 21.11.2020 (Підтверджено свідоцтвом про підвищення кваліфікації № К38-927600) https://naurok.com.ua/
 • Участь  в он-лайн конференції освітнього проекту «На Урок»: «Виховання та розвиток успішної особистості» за напрямами «Наскрізні навички», «Інклюзивна освіта», «Психологія», «Робота закладу освіти» (тривалість 10 години / 0.33 кредиту ЄКТС), 12.12.2020 (Підтверджено свідоцтвом про підвищення кваліфікації № К40-927600) https://naurok.com.ua/
 • Участь  в он-лайн конференції освітнього проекту «На Урок»: «Організація освітнього процесу в умовах дистанційного навчання» за напрямами «Наскрізні навички», «ІКТ», «Предметне навчання», «НУШ», «Робота закладу освіти» (тривалість 13 години / 0.43 кредиту ЄКТС), 16.01.21 (Підтверджено свідоцтвом про підвищення кваліфікації № К42-927600) https://naurok.com.ua/
 • Участь  в он-лайн конференції освітнього проекту «На Урок»: «Сучасні уроки англійської мови: прийоми та інструменти» за напрямами «Іноземна мова», «Наскрізні навички», «Предметне навчання», «Практичні прийоми» (тривалість 8 години / 0.27 кредиту ЄКТС), 21.01.2021 (Підтверджено свідоцтвом про підвищення кваліфікації № К43-927600) https://naurok.com.ua/
 • Участь  в Інтернет-конференції «Безпечний інтернет для учнів та освітян» за напрямами «Критичне мислення», «Медіаграмотність», «ІКТ», «Практичні прийоми» (тривалість 10 години / 0.33 кредиту ЄКТС), 06.02.2021 (Свідоцтво № К44-927600)
 • Участь  в он-лайн тренінгу «Розвиток лексичних компетентностей учнів з допомогою потенціалу сучасних автентичних аудіоматеріалів» (тривалість 2 години / 0.07 кредиту ЄКТС), 07.04.2021 (Сертифікат № DE-40-07.04.202116-1834)
 • Участь  в он-лайн курсі «Проектування електронних освітніх ресурсів» (тривалість 14 години / 2.1 кредиту ЄКТС), 05-06.04.2021 (Сертифікат № СС 38282994/0840-21)
 Основні публікації за напрямом:
 • Наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection. Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України
 • Лазаренко І. С. «Застосування мовних засобів вираження емоцій для досягнення комунікативної мети на прикладі сучасної англійської мови» )/І. С. Лазаренко, В. А. Коновалова // Вісник ЖАТК № 1, 2018. с. 80
 • Лазаренко І. С. «Роль викладача у формуванні мотивації студентів коледжів технічного спрямування до вивчення іноземної мови»/І. С. Лазаренко, В. А. Коновалова // Вісник ЖАТК № 2, 2019. с. 10
 • Лазаренко І. С. «Шляхи вирішення конфліктних ситуацій у студентсько-викладацькому середовищі»/ І. С. Лазаренко, В. А. Коновалова, С. М. Додурич // / Вісник ЖАТК: збірник наукових праць. – Вип.3, Житомир, 2020. 87 с.
 • Лазаренко І. С. «Використання компілятивних веб-квестів у розвитку усного монологічного мовлення студентів немовних ЗВО»/ Рибак Т. М., Лазаренко І. С., Свисюк О. В. // Наукові записки / Ред.кол.: В.Ф. Черкасов, В.В. Радул, Н.С. Савченко та ін. Випуск 194. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2021. 222 с.
Наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій:
 • Лазаренко І. С. «Деякі аспекти використання інформаційних технологій у процесі вивченні іноземної мови студентами ВНЗ. З досвіду роботи»/ І. С. Лазаренко// ІІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи», 05.04.2019, м. Тернопіль, ТНПУ імені Володимира Гнатюка, Кафедра інформатики та методики її навчання, с. 131
 • Лазаренко І. С. «Сторінки життя А. С. Макаренка: педагогічний та творчий шлях»/ І. С. Лазаренко // Науково-практична конференція «Педагогічна спадщина Антона Макаренка в науці та практиці (до 132 річниці від дня народження)», 14.04.2020, м. Житомир, ЖАТК
 • Лазаренко І. С. «Михайло Грушевський – літописець історії України»/ І. С. Лазаренко // Науково-практична викладацько-студентська конференція присвячена 155-річчю від дня народження М.С. Грушевського, 19.10.2021, м. Житомир, ЖАТФК
Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування:
 • Лазаренко І. С., Коновалова В.А. Англійська мова. Навчальний посібник для студентів спеціальності 205 «Лісове господарство» вищих аграрних навчальних закладів /Житомир: Вид. О. О. Євенок, 2020. – 235 с.
 • Лазаренко І. С. Англійська мова за професійним спрямуванням. Навчальний посібник для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітніх програм «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання», «Обслуговування устаткування систем водопостачання і водовідведення» /Житомир: Вид. О. О. Євенок, 2020. – 292 с.
 • Лазаренко І. С., Рибак Т. М. Навчальний посібник «Іноземна мова за професійним спрямуванням»: навч. пос. – Житомир: Видавець ПП «Євро-Волинь», 2021. – 352 с.
 • Розроблено «Сайт викладача іноземної мови» для представлення різноманітних продуктів діяльності. www.inessalanguage.pp.ua

 Сфера наукових інтересів:

 • Використання інформаційно-комунікативних технологій на заняттях;
 • організація самостійної роботи студентів з використанням інтерактивних технологій навчання;
 • пошук нових технологій викладання іноземної мови.
Вчитель англійської мови та зарубіжної літератури
Коновалова Вікторія Анатоліївна
Кваліфікація
Викладач іноземної мови, іноземної мови за професійним спрямуванням, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
Освіта:
 • Житомирський державний педагогічний інститут ім. І. Я. Франка, 1992 рік, м. Житомир
  спеціальність – «Математика і фізика»
  кваліфікація – вчитель математики і фізики середньої школи.
 • Інститут післядипломної освіти Житомирського державного університету ім. І. Я.Франка, 2006 рік, м. Житомир
  спеціальність – «Іноземна мова і література (англійська)»
  кваліфікація – вчитель англійської мови та зарубіжної літератури.
Відомості про підвищення кваліфікації:
 • Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», курс «Методика викладання дисциплін у вищій школі», свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 01597997 \ 00649-17, реєстраційний № 649, від 13.10.2017 р.
 • Міжнародний освітньо-методичний центр Dinternal Education, курс «Міжнародний досвід оцінювання говоріння англійською» розроблений відповідно до програми підвищення кваліфікації вчителів іноземних мов закладів загальної середньої освіти «PROTEACH», схваленої комісією з іноземних мов Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України (лист № 22.1/12-Г-330 від 03.06.2020), сертифікат № DE-38-2610202017-3018 від 26-29 жовтня 2020 р.
 • Участь у вебінарі Dinternal Education: «Business Partner: your best way to teach business English students» (Діловий партнер: твій найкращий спосіб викладати ділову англійську мову студентам), 28.05.2019, м. Київ
 • Участь у семінарі Pearson: «Дієві методи та практичні поради для якісної підготовки до міжнародного іспиту «Pearson Test of English», 20.09.2019, м. Київ
Участь  в онлайн тренінгах від ТОВ «Дінтернал Ед’юкейшн» (програма курсів підвищення кваліфікації вчителів англійської компанії Dinternal Education, офіційного представника Pearson в Україні)  у 2020 році:

(26/03,  27/03, 03/04, 06/04, 07/04, 08/04, 09/04, 10.04, 23/03, 14/04, 17/04, 22/04, 23/04, 27/04, 28/04, 06/05, 30/04, 06/05, 01/04, 20/10, 21/10, 23/10, 27/10, 12/11, 20/11, 10/12) Всього 33 години (Підтверджено сертифікатами) https://elt.dinternal.com.ua/

 • Участь в он-лайн конференції освітнього проекту «На Урок»: «Підвищення кваліфікації вчителів: через самоосвіту до професійного зростання» за напрямами «Наскрізні навички», «Психологія», «Робота закладу освіти», «Практичні прийоми» (тривалість 10 години / 0.33 кредиту ЄКТС), 21.11.2020 (Підтверджено свідоцтвом про підвищення кваліфікації № К38-1431717) https://naurok.com.ua/
 • Участь  в он-лайн конференції освітнього проекту «На Урок»: «Організація освітнього процесу в умовах дистанційного навчання» за напрямами «Наскрізні навички», «ІКТ», «Предметне навчання», «НУШ», «Робота закладу освіти» (тривалість 13 години / 0.43 кредиту ЄКТС), 16.01.21 (Підтверджено свідоцтвом про підвищення кваліфікації № К42-1431717) https://naurok.com.ua/
 • Участь  в он-лайн конференції освітнього проекту «На Урок»: «Сучасні уроки англійської мови: прийоми та інструменти» за напрямами «Іноземна мова», «Наскрізні навички», «Предметне навчання», «Практичні прийоми» (тривалість 8 години / 0.27 кредиту ЄКТС), 21.01.2021 (Підтверджено свідоцтвом про підвищення кваліфікації № К43-1431717) https://naurok.com.ua/
Основні публікації за напрямом:
Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:
 • Коновалова В. А. Формування іншомовної компетентності студентів / В. А. Коновалова, І. С. Лазаренко // «Педагогічна Житомирщина», науково-методичний ілюстрований журнал, №2(78), 2015, С. 47 – 51.
 • Коновалова В. А. Психологічні особливості конфліктної поведінки в юнацькому віці / В. А. Коновалова, І. С. Лазаренко // Всеукраїнський педагогічний конкурс «Золоте яблуко» і «Золоті крила», секція «Викладання як поклик», 2015.
 • Коновалова В. А. Інтегроване навчання як метод досягнення мети якісної освіти  / В. А. Коновалова, І. С. Лазаренко // Всеукраїнський педагогічний конкурс «Золоте яблуко» і «Золоті крила», секція «Сучасні проблеми та перспективи професійної діяльності викладача», 2015.
 • Коновалова В. А. Знання та використання англійської мови в навчальному процесі: виступ /  Педагогічний семінар «Інноваційна діяльність педагога – ознака сучасності освіти», 12.04.2016, м. Київ, НМЦ інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності ВНЗ «Агроосвіта».
 • Коновалова В. А. Комунікативно-діяльнісний  підхід до формування комунікативної компетентності особистості в умовах міжкультурного спілкування / В. А. Коновалова, І. С. Лазаренко // Міжвузівська регіональна науково-методична конференція «Модернізація змісту професійної освіти – умова підготовки компетентного фахівця нової формації» м. Житомир,  Житомирський торговельно-економічний коледж, 16.05.2017, с. 5.
 • Коновалова В. А. Психологічні особливості конфліктної поведінки в юнацькому віці / В. А. Коновалова, І. С. Лазаренко //Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання педагогіки та психології: шляхи теоретичного і практичного вирішення проблем», 17-18.03.2018, м. Одеса,  Інститут інноваційної освіти України, с. 7.
 • Коновалова В. А. Шляхи залучення студентів немовних (технічних) спеціальностей до самостійної роботи з іноземної мови  з використанням  інформаційних технологій (з досвіду роботи) / В. А. Коновалова, І. С. Лазаренко // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні світові тенденції розвитку науки та інформаційних  технологій», 30-31.03.2018, м. Київ,  Інститут інноваційної освіти України, с. 9.
 • Коновалова В. А. Застосування мовних засобів вираження емоцій для досягнення комунікативної мети на прикладі сучасної англійської мови / В. А. Коновалова, І. С. Лазаренко // Вісник ЖАТК №1, 2018. с. 10.
 • Коновалова В. А. Ідеї В. Сухомлинського як джерельна база в контексті індивідуалізації навчально-виховного процесу / Міжвузівська наукова конференція до 100-річчя від дня народження В. Сухомлинського, 15.11.2018, м. Житомир, ЖАТК.
 • Коновалова В. А. Determination of the Optimal Parameters of a Precipitation Electrode of a Wet Electrostatic Precipitator / В. А. Коновалова, О. О. Лавріщев, Ю. В. Новосилецький //Міжнародний семінар «Технічні науки: історія, сучасність, майбутнє. Досвід країн ЄС», 27-28.09.2019, м. Влоцлавек, Куявський університет, Республіка Польща
 • Коновалова В. А. Роль викладача у формуванні мотивації студентів коледжів технічного спямування до вивчення іноземної мови / В. А. Коновалова, І. С. Лазаренко // Вісник ЖАТК №2, 2020. с. 102.
 • Коновалова В. А. Пошук сучасних підходів до вивчення педагогічної спадщини А. С. Макаренка у зарубіжних країнах / Наукова конференція «Педагогічна спадщина Антона Макаренка в науці та практиці» до 132 річниці від дня народження, 14.04.2020, м. Житомир,  ЖАТК.
 • Коновалова В. А. Шляхи вирішення конфліктних ситуацій у студентсько-викладацькому середовищі. / С. М. Додурич В. А. Коновалова, І. С. Лазаренко // Вісник ЖАТК №3, 2021.
Наявність виданих навчально-методичних посібників:
 • Коновалова В. А. Англійська мова. Навчальний посібник для студентів аграрних спеціальностей вищих аграрних навчальних закладів / Г. О. Хант, І. С. Лазаренко, В. А. Коновалова // Житомирський національний агроекологічний університет, 2017. 118 с.
 • Коновалова В. А. Англійська мова. Навчальний посібник для студентів спеціальності 205 «Лісове господарство» вищих аграрних навчальних закладів / В. А. Коновалова, І. С. Лазаренко // Житомир: Вид. О. О. Євенок, 2020. 236 с.
 • Коновалова В. А. Information Technology And Computer Science. Навчальний посібник з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням», освітньої програми 122 «Комп’ютерні науки» // Житомир: Вид. О. О. Євенок, 2020. 84 с.
Сфера наукових інтересів:
 • Комунікативно-діяльнісний підхід до викладання іноземної мови та діяльнісні технології навчання іншомовного спілкування;
 • формування мотивації студентів до вивчення іноземної мови.
Викладач іноземних мов, спеціаліст
Рибак Тетяна Миколаївна
Кваліфікація
Вчитель англійської та німецької мови середньої загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів
Освіта:
 • Вища, Житомирський державний педагогічний інститут ім. І.Я. Франка, 1996 р., м. Житомир
Відомості про підвищення кваліфікації:
 • Житомирський державний університет імені І. Франка, 26.11.2018 р. – 26.12. 2018 р.
 • Білоцерківський національний аграрний університет, Інститут післядипломного навчання, курс «Методика викладання дисципліни Іноземна мова для здобувачів освіти закладів фахової передвищої освіти». (Свідоцтво про підвищення кваліфікації, СПК 00493712 / 003537, реєстраційний № 655, від 06.11.2020).
Основні публікації за напрямом:
Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України
 • Рибак Т. М. «Застосування іншомовного рекламного тексту в змісті курсу «Іноземна мова» для майбутніх маркетологів» / С. В. Ващенко, Т. М. Рибак, О. В. Свисюк // Вісник Житомирського  державного університету ім. І. Франка. Педагогічні науки. 2017. Випуск 3 (89) – с. 45–50.
 • Рибак Т. М. «Розвиток презентаційних умінь співробітників туристичної галузі на заняттях із іноземної мови» / Т. М. Рибак, Т. В. Лесь // Вісник Житомирського державного університету ім. І. Франка. Педагогічні науки, Випуск 4 (90), 2018 р., с. 81–86.
 • Рибак Т. М. «Особливості використання римованого матеріалу в розвитку граматичних навичок студентів немовних ВНЗ»/М. В. Мороз, Рибак Т. М. //«Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського, № 58, 2019 р., с. 26
 • Рибак Т. М. «Використання веб-квестів у навчанні іноземної мови студентів немовних спеціальностей» / Т.  М. Рибак,  М.  В. Мороз, Т. В. Кирдан // Інноваційна педагогіка, Випуск 20, 2020 р., с.115
 • Рибак Т. М. «Використання компілятивних веб-квестів у розвитку усного монологічного мовлення студентів немовних ЗВО» / Т. М. Рибак, І. С. Лазаренко, О. В. Свисюк //Наукові записки. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2021
Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування:
 • Навчальний посібник з англійської мови для студентів спеціальності «Правознавство» І-ІІ курсів «Basic Law» 1-2 частини. Житомир: ЖНАЕУ.
 • Навчальний посібник з англійської мови для студентів факультету ветеринарної медицини «Animal Diseases» Житомир: ЖНАЕУ, 2019
Сфера наукових інтересів:
 • проблеми перекладознавства;
 • проблеми мов для спеціальних цілей;
 • наукової та професійної комунікації.
Викладач іноземної мови, іноземної мови за професійним спрямуванням
Кирдан Тетяна Василівна
Кваліфікація
Спеціаліст ІІ категорії
Освіта:
 • Житомирський державний педагогічний університет ім.І.Я.Франка, 2002 р, м. Житомир;
  спеціальність – “Педагогіка  і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, німецька)”;
  кваліфікація – вчитель англійської та німецької мов  та зарубіжної літератури Вища ЖДПУ, 2002 рік.
 • Житомирський державний педагогічний університет ім. І. Я. Франка, 2005 р, м. Житомир;
  спеціальність – “Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)”;
  кваліфікація – магістр педагогічної освіти, викладач англійської мови та літератури.
Відомості про підвищення кваліфікації:
 • Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів з курсу “Методика викладання дисциплін у вищій школі” (108 годин, 12СПВ 117397  22.11.2014 року, реєстраційний номер 739)
 • Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів за програмою “Іноваційні методики викладання у вищій школі: Новітнє в Європейській  та світовій практиці.” (108 годин ПК 01597997/01544-19 номер свідоцтва 05.04.2019 року, реєстраційний номер 1544.)
Основні публікації за напрямом:
Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включени до переліку наукових фахових видань України:
 • Кирдан Т. В. «Використання веб-квестів у навчанні іноземної мови студентів немовних спеціальностей» / Рибак Т. М., Мороз М. В., Кирдан Т. В.// Інноваційна педагогіка, Випуск 20, 2020 р., с. 115
Сфера наукових інтересів:
 • теорія і практика перекладу.