Кафедра загальнотехнічних дисциплін є структурним підрозділом відділення «Агроінженерія» Житомирського агротехнічного коледжу, що забезпечує викладання дисциплін природничо-наукової (фундаментальної), а також дисциплін професійної та практичної підготовки.

Основним завданням науково-педагогічної діяльності кафедри є організація навчального процесу з підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 208 «Агроінженерія» та спеціальності 274 «Автомобільний транспорт».

На кафедрі працює 7 викладачів, серед яких 4 мають наукові ступені кандидатів наук, 2 – вчені звання доцента, 3 – педагогічне звання «Викладач-методист», 1 – педагогічне звання «Старший викладач».

Очолює кафедру кандидат сільськогосподарських наук Рябчук Олександр Павлович.

Кафедра здійснює освітній процес з наступних дисциплін:
 • Біоенергетичні системи в АПК (Довбиш А.П.);
 • Вища математика (Корнійчук О.Е.);
 • Прикладна математика (Корнійчук О.Е.);
 • Двигуни (Рябчук О.П.);
 • Екологічність автомобільного транспорту (Рябчук О.П.);
 • Інженерна графіка (Вензовська Н.П., Осипчук К.Т.);
 • Інженерна і комп’ютерна графіка (Вензовська Н.П., Осипчук К.Т.);
 • Конструкційні та електротехнічні матеріали (Осипчук К.Т.);
 • Машини і обладнання для біоенергетики (Довбиш А.П.);
 • МіОАПК – машини і обладнання для переробки і зберігання с/г продукції (Довбиш А.П.);
 • МіОАПК – сільськогосподарські машини (Довбиш А.П.);
 • Нарисна геометрія (Вензовська Н.П., Осипчук К.Т.);
 • Основи нарисної геометрії та інженерна графіка (Вензовська Н.П., Осипчук К.Т.);
 • Піднімально-транспортні машини (Осипчук К.Т.).
 • Спеціалізований рухомий склад автомобільного транспорту (Рябчук О.П.);
 • Трактори і автомобілі (Рябчук О.П.).
Науково-дослідна робота кафедри ведеться за такими основними напрямами:
 • Підвищення прохідності с/г техніки (Рябчук О.П.);
 • Техніка і технології для механізованої обробки ґрунту, сівби та догляду за посівами с/г культур (Мамчур В.А.);
 • Розвиток інженерного мислення студентів в процесі побудови і дослідження математичних моделей прикладних задач (Корнійчук О.Е.);
 • Розробка енергоефективних транспортуючих та перевантажувальних систем (Довбиш А.П.).

Науково-педагогічний склад

Завідувач кафедри
Рябчук Олександр Павлович
Кваліфікація
Кандидат сільськогосподарських наук, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
Тема дисертації та рік захисту:

«Агроекологічна оцінка зерно-бурякової сівозміни північного лісостепу» (2015 р.)

Освіта і досвід роботи:
 • У 1993 р. закінчив Житомирський сільськогосподарський інститут, за спеціальністю «Механізація сільського господарства», отримав кваліфікацію «Інженер-механік».
 • 1993-1998 рр. – завідувач автогаражем КСП ім. Мічуріна, Житомирський р-н;
 • 1998-2000 рр. – сільський голова Кам’янської сільської ради Житомирського р-ну;
 • 2000-2005 рр. – голова правління КСП ім. Мічуріна;
 • 2006-2007 рр. – директор нафтобази, смт Озерне;
 • 2007 р. по теперішній час – Житомирський агротехнічний коледж.
 • У 2015 році захистив дисертацію за спеціальністю 03.00.16 «Екологія» на тему «Агроекологічна оцінка зерно-бурякової сівозміни північного лісостепу» в Інституті агроекології і природокористування НААН України (м. Київ).
Основні публікації:
 • Рябчук О. П. Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни «Трактори і автомобілі та паливно-мастильні матеріали » для студентів заочної форми навчання. Житомир : ЖАТК, 2018. 124 с.
 • Рябчук О. П. Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни «Трактори і автомобілі та паливно-мастильні матеріали». Житомир : ЖАТК, 2018. 112 с.
 • Рябчук О. П. Конспет лекцій з дисципліни «Трактори і автомобілі та паливно-мастильні матеріали». Житомир : ЖАТК, 2019. 428 с.
Викладач
Мамчур Віталій Аркадійович
Кваліфікація
Кандидат технічних наук, доцент
Тема дисертації та рік захисту:

«Обґрунтування принципової схеми і параметрів комбінованого знаряддя для основного обробітку ґрунту» (1996 р.)

Освіта і досвід роботи:
 • У 1975 році закінчив Українську сільськогосподарську академію за спеціальністю «Механізація сільського господарства».
 • З 1985 по 1988 рік навчався в аспірантурі  Московського державного агроінженерного університету.
 • У 1996 р. захистив дисертацію на тему: «Обґрунтування принципової схеми і параметрів комбінованого знаряддя для основного обробітку ґрунту» за спеціальністю 05.20.01 – «Механізація сільськогосподарського виробництва» на засіданні спеціалізованої вченої ради Московського державного агроінженерного університету і отримав науковий ступінь кандидата технічних наук.
Основні публікації:
 • Фронтальный плуг для гладкой вспашки ПФН-2 // Сб. науч. труд. – М: МИИСП, 1988. С.3…5.
 • А.с. №1485449 (СССР) Плуг для гладкой вспашки.
 • Результаты исследований фронтального плуга с опорно-выравнивающим устройством // Сб. науч. труд. – М: МИИСП, 1989. С.4…9.
 • Вплив основних параметрів планчастого котка на якість роботи фронтального плуга // Ювілейний випуск праць науковців Житомирського СГІ Житомир, „Льонок” 1992р. С.6…12.
 • Влияние основных параметров планчатого подпружиненного катка фронтального плуга на качество обработки почвы // Сб. науч. труд. МГАУ.- М.: 1993. С.81…85.
 • Енергозберігаюча технологія основного обробітку грунту // Тези доповідей І науково-технічної конференції.- Житомир: Новітехс.- 1994.- С.28…29.
 • Обгрунтування принципової схеми та параметрів комбінова-ного знаряддя для основного обробітку грунту // Вісник Поліської молодіжної академії наук 1/95.- Житомир: Новітехс, 1995.-С.17…18.
 • Навесная конусная зубовая борона // ЖЦНТЕИ, Информационный листок №20.-1995г.
 • Деформаційна модель зони контакту „грунт-деформатор” та її аналіз методом кінцевих елементів // Вісник Поліської молодіжної академії наук.- Житомир: ПМАН, 1996.-С.78…83.
 • Критеріальний метод оптимізації конструктивних параметрів планчастих котків грунтообробних знарядь // Збірник наукових праць Національного аграрного університету. ТомVIII. –Київ: НАУ, 2000.-С.393…397.
 • До методики моделювання робочого процесу кормороздавача змішувача-подрібнювача // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки Том 31 (70) № 2 2020 Част.I.
Викладач
Корнійчук Олена Едуардівна
Кваліфікація
Кандидат педагогічних наук, доцент, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
Тема дисертації та рік захисту:

Комп’ютерно орієнтована методична система навчання вищої математики студентів економічних спеціальностей коледжів (2010 р.)

Освіта і досвід роботи:
 • 1983-1988 рр. – Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка за спеціальністю «Математика і фізика».
 • 2005-2009 рр. – аспірантура Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова за спеціальністю 13.00.02 – «теорія та методика навчання (математика)». Дисертацію на тему «Комп’ютерно орієнтована методична система навчання вищої математики студентів економічних спеціальностей коледжів» захистила у спеціалізованій вченій раді Д 26.053.03 НПУ імені М.П. Драгоманова (2010 р.).
 • 1988-1995 рр. – середня школа № 5 м. Житомира, вчитель математики;
 • 1995-2000 рр. – середня школа № 6 м. Житомира, вчитель математики;
 • 2000-2010 рр. – Житомирський агротехнічний коледж, викладач;
 • 2010-2017 рр. – Житомирський національний агроекологічний університет, доцент кафедри вищої та прикладної математики;
 • за сумісництвом: 2004-2006 рр. – Бережанський агротехнічний інститут Національного аграрного університету, асистент кафедри прикладної математики; 2008-2010 рр. – Житомирська філія НУПС України, старший викладач кафедри вищої математики; 2013-2014 рр. – Житомирська філія Національного університету податкової служби України, доцент кафедри інформаційних систем і технологій; 2019-2020 рр. – Університет сучасних знань, доцент кафедри соціально-гуманітарних та природничих наук;
 • 2017 р. по теперішній час – Житомирський агротехнічний коледж.

Опубліковано понад 70 наукових та навчально-методичних праць, які розміщено в інституційному репозитарії та електронній бібліотеці Поліського національного університету, а також Google Scholar.

Викладач
Довбиш Андрій Петрович
Кваліфікація
Кандидат технічних наук, спеціаліст першої категорії
Тема дисертації та рік захисту:
 • «Обгрунтування параметрів трубчастого конвеєра із сепаруючим бункером» (2020 р.)
Освіта і досвід роботи:
 • З 1992 р. по 1996 р. навчався в Житомирському агротехнічному коледжі і отримав диплом молодшого спеціаліста за спеціальністю «Експлуатація машинно-тракторного парку в полеводстві» та здобув кваліфікацію техніка-механіка.
 • З 1996 р. по 2001 р. навчався в Державній агроекологічній академії України міста Житомира і отримав диплом спеціаліста за спеціальністю «Механізація сільського господарства» та здобув кваліфікацію інженера-механіка.
 • З 2014 по 2016 р. працював слюсарем в ТОВ НВП «Агрант» з виробництва зерноочисних машин.
 • З 2017 по 2020 р. працював викладачем спеціальних дисциплін відділення «Агроінженерія» в Житомирському агротехнічному коледжі.
 • З 2 січня 2020 р. працював молодшим науковим співробітником кафедри автоматизації технологічних процесів та виробництв Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.
 • З 2015 по 2018 р. – здобувач наукового ступеня кандидата технічних наук в Національному науковому центрі «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства».
 • З 2018 по травень 2020р. – здобувач кафедри автомобілів Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя.
 • 21 лютого 2020 року захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.05.05 «Піднімально-транспортні машини» на тему: «Обгрунтування параметрів трубчастого конвеєра із сепаруючим бункером».
 • З травня 2020 року по даний час працює викладачем спеціальних дисциплін кафедри загальнотехнічних дисциплін відділення «Агроінженерія».

Має 19 наукових праць, з них 1 монографія, 10 статей – у фахових виданнях, одна з яких опублікована в журналі, що входить до міжнародної наукометричної бази Scopus, 4 – у тезах наукових конференцій, 5 патентів України на корисні моделі.

Викладач
Осипчук Катерина Терентіївна
Кваліфікація
Спеціаліст першої категорії
Освіта і досвід роботи:

У 1968 році стала студенткою Київського політехнічного інституту, який закінчила в 1974 році. Отримала диплом за спеціальністю «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти», кваліфікація – «інженер-механік».

Після закінчення КПІ працювала за направленням на Житомирському заводі верстатів-автоматів з 1974 по 2002 рік інженером-конструктором, спочатку у відділі Головного технолога, потім у відділі Головного металурга заводу. За період роботи на заводі  підвищила свій професійний фах від інженера-спеціаліста до інженера-конструктора І-ї категорії.

З січня 2005 року працює викладачем загально-технічних дисциплін у Житомирському агротехнічному коледжі.

Участь у науково-практичних конференціях:
 1. Тези: «Впровадження інноваційних методів навчання при викладанні дисциплін загально – технічного циклу». Всеукраїнська конференція «Перспективи і тенденції розвитку конструктивного та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь». Житомир, 2018 р.
 2. Тези: «Вражаючі властивості води». ІІІ Міжнародна наукова конференція «Вода – неоціненний скарб». Житомир, 2018 р.
Викладач
Вензовська Наталія Петрівна
Кваліфікація
Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
Педагогічний стаж
34 роки
Освіта і досвід роботи:
 •  Мозирський Державний педагогічний інститут
Участь у науково-практичних конференціях:
 • “Сучасні інноваційні технології навчання у підготовці фахівців у коледжах”
 • “Підготовка фахівців у контексті становлення нової української школи”. (21-22 березня 2018 рік м. Житомир)
 • “Застосування інноваційних технологій навчання й виховання студентів коледжів у контексті ідей А.С. Макаренка” ІІ Міжнародна науково-практична конференція
 • “Творча спадщина А.С.Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти ХХІ століття”
  (15-16 березня 2019 року, Суми)