Новини
З 29 червня по 13 липня триває прийом заяв та документів на вступ до ЖАТФК абітурієнтів на основі 9 класів--Із 28 березня 2022 року ЖАТФК відновлює освітній процес за дистанційною формою навчання
м. Житомир, вул. Покровська, 96

Основне завдання методики викладання навчальної дисципліни «Основи нарисної геометрії та комп’ютерної графіки», «Компютерної графіки», – створення та використання засобів навчання, що забезпечують досягнення педагогічних цілей. Це здійснюється за допомогою цілого комплексу засобів навчання. Найефективніший вплив на людину здійснює та інформація, яка впливає на кілька органів чуття і запам’ятовується вона тим краще і міцніше, чим більше каналів було активізовано. К.Ушинський стверджував: “ Педагог має подбати про те, щоб якомога більше органів чуття – око, вухо, голос, чуття мускульних рухів і, навіть, якщо можливо нюх та смак, взяли участь в акті запам’ятовування… За такого дружного сприяння всіх органів в акті засвоєння ви переможете найлінивішу пам’ять ”. Саме цим пояснюється роль мультимедійних засобів навчання, що виникли з появою потужних багатофункціональних комп’ютерів, якісних навчальних програм.

Одним із головних аспектів моє педагогічної діяльності, мотивація навчального процесу, за рахунок програми MS Power Point, AutoCAD, КОМПАС, SPlan та інші. Використання анімації дає можливість більш дієво впливати на емоції студентів. Також важливим є те, що в студентівзростає мотивація до навчання. Презентація – досить ефективний вид застосування інформаційних технологій. Інформація подана у формі презентації, дуже добре запам’ятовується, завдяки візуалізації , яскравим слайдам, та ефектним звуковим переходам, що в загальному результаті, впливаючи на органи чуттів,  добре запам’ятовується. Єдина вимога – презентація повинна являти собою єдиний інформаційний, логічно закінчений блок. Слайди повинні бути розміщені в контексті того матеріалу, який вивчається.  

Використання комп’ютерної техніки робить заняття цікавим і сучасним. У зв’язку із цим моя мета не лише передати студентам окреслену програмами та підручниками систему знань, а й підготувати їх до повноцінної плідної життєдіяльності в сучасному суспільстві.

Сучасна людина повинна мати винахідливе мислення, знаходити шляхи розв’язання проблем у будь-якій ситуації, працювати в команді, бути здатною приймати рішення, активно використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології у всіх галузях своєї діяльності.

Отже, своїм найголовнішим завданням вбачаю створення умов для розвитку комплексу рис, які забезпечують інформаційно-комунікаційну компетентність та соціальну мобільність спеціаліста, здатного орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного високотехнічного суспільства.

З метою реалізації вищезазначених завдань та принципів в основі своєї діяльності я застосовую інтерактивні методи навчання, згідно яких слід дати студентам не лише теоретичні знання, а й навчити їх думати, обговорювати, досліджувати та застосовувати предметний матеріал.

Приклади застосування інтерактивних методів на різних етапах заняття.

Існує велика кількість різних методів, способів чи прийомів, які дозволяють активізувати активність студентів на заняттях для кращого засвоєння матеріалу, розвитку практичних навичок чи творчих здібностей, виховання позитивних якостей та формування моральних цінностей. Однак основним структурним елементом навчального процесу був та залишається заняття.

Отже, розгляну основні структурні етапи заняття, які зустрічаються на більшості занять, незалежно від типу самого заняття.

  • Мотивація навчальної діяльності

На  початку заняття важливо створити в студентів певний рівень мотивації для подальшої активної та результативної діяльності на заняттях. Слід студентів зацікавити, пробудити в них інтерес до вивчення даної теми, переконати в практичній, теоретичній чи соціальній значимості виучуваного матеріалу. Для цього іноді застосовую вступну презентацію з теми, створення проблемної ситуації, ситуації успіху.

Інтерактивні методи, які можна використати:

«Займи позицію», «Мозковий штурм», дискусія.

Приклад: Тема : Складальне креслення.

Інтерактивна вправа «мозковий штурм»

Здійснюється вибір правильних ідей і пошук спільних думок.

  • Закріплення знань і умінь

На даному етапі заняття я намагаюся дати на виконання студентам завдання з урахуванням диференціації. Це дозволяє здійснити перехід до самостійного розв’язування завдань з теми, що вивчаємо.

Інтерактивні методи, які можна використати:

«Навчаючись учуся», дискусія, робота в групах, «Карусель», рольова гра.

Приклад: Тема «Створення 3Д моделювання».
Робота в парах. Завдання сприяє розвитку інформаційної компетентності студентів.

  • Перевірка, оцінка і корекція засвоєних раніше знань, навичок і вмінь 

На даному етапі заняття роботу студентів можна організувати за допомогою виконання різноманітних вправ; усного вирішення задач і прикладів; виконання графічних робіт , схемами тощо; письмових відповідей студентів на запитання з пройденого матеріалу; тестування.

Інтерактивні методи, які можна використати:

робота в парах, «Займи позицію», «Мозковий штурм», «Мікрофон», «Незакінчені речення»,                

Приклад: Тема «Створення  електричних схем в КОМПАС -3Д»

  • Практична робота на застосування отриманих умінь і навичок

Заняття“ Основи нарисної геометрії та комп’ютерної графіки ”, ” Компютерної графіки “ ,на відміну від багатьох інших дисциплін, має бути проведений не лише з орієнтацією на засвоєння в студентів теоретичних знань, але й вироблення практичних умінь та навичок. Тому важливим етапом заняття є практична частина. ЇЇ я намагаюся організувати таким чином, щоб студентисамостійно виконували роботу, проводили дослідження шляхом виділення суттєвих для виконання конкретного завдання елементів дії, що сприяє подальшому мислевому узагальненню та здійсненню переходу від оцінювання студентів до самооцінювання та рефлексії.

  • Вивчення нового матеріалу

На даному етапі заняття я організовую роботу одним із наступних способів:

1. Сама  викладаю новий матеріал за допомогою розповіді, пояснення, бесіди з використанням ІКТ;
2. Організовує  самостійну роботу студентів з використанням інтерактивних технологій та ІКТ.

Інтерактивні методи, які я використовую на даному етапі заняття: «Ажурна пилка», «Пошук інформації», «Навчаючись учусь», робота в групах, «Мікрофон».

  • Підсумок уроку

Закінчуючи заняття, потрібно завжди підсумувати зроблене на занятті. Підбиваючи підсумки важливо зрозуміти як рівень засвоєння знань студентів, так і їхні враження від заняття.

Інтерактивні методи, які можна використати:«Незакінчені речення», «Мікрофон», робота в групах.

Колективно виставляється оцінка кожної роботи, що призначається групі.

Оцінки коментуються та обґрунтовуються.Підсумкову оцінку я виставляю на основі трьох оцінок: самооцінки, оцінки групи студентів та моєї оцінки за роботу

Студентам пропонується закінчити речення «Сьогодні, працюючі на заняттях, я зрозумів …»

ВИСНОВКИ

Отже, в організації навчального процесу велике значення відіграє мотивація студентів. Мотиваціястудентів є одним із найскладніших педагогічних проблем. Тому використання інформаційних технологій у навчальному процесі забезпечує реалізацію інтенсивних форм і методів навчання, організацію самостійної навчальної діяльності, сприяє підвищенню мотивації навчання за рахунок можливості використання сучасних засобів комплексного представлення і маніпулювання аудіовізуальною інформацією, підвищення рівня емоційного сприйняття інформації.

Таким чином, використання інформаційних технологій на заняттях Основи нарисної геометрії та комп’ютерної графіки ”, ” Комп’ютерної графіки “ надають найширші можливості підвищення ефективності процесу навчання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Сліпчишин Л.В. Психолого-педагогвчні основи впровадження сучасних підходів до навчання у ПТНЗ: навчально-методичний посібник. Львів: СПОЛОМ, 2008. – 148 с.
2. Верхола А. П. Системний аналіз процесу навчання графічних дисциплін у технічному університеті / А.П. Верхола // Вища освіта України. – 2005. – № 3. – С. 70–73.
3. Шевчук  Л.  Д.  Методика  застосування  технологій  прикладної  інформатики  в  школі  та  вищому педагогічному  навчальному  закладі  /  Л.  Шевчук  //  Переяслав-Хмельницький  державний  педагогічний університет імені Григорія Сковороди: наук.-теорет. збірник. – 2009. – Вип. 18. – С. 273–277.
4. Занюк С. С. Психологія мотивації : навч. посіб. / С. С. Занюк. – К. : Либідь, 2002. –304 с.
5. Головань М.С. Зміст дидактичних принципів в умовах навчання на основі нових інформаційних технологій / Головань М.С. // Педагогічні науки. Збірник наукових праць. – Суми: СДПУ ім. Макаренка, 2000. – С.17-25.
6. Гороль П.К. Мультимедійні засоби навчання. Лабораторні роботи. Навчально-методичний посібник / Гороль П.К.,  Гуревич Р.С., Кадемія М.Ю., Шестопалюк О.В.  – Вінниця ТОВ „Ландо ЛТД”, 2008. – 633 с.
7. Гуревич Р.С. Інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі: посібник для педагогічних працівників; студентів педагогічних вищих навчальних закладів / Гуревич Р.С., КадеміяМ.Ю.   – Вінниця, ДОВ “Вінниця”, 2002. – 116 с.
8. Основи інформаційних технологій навчання : посібник для вчителів / [Б. І. Машбиць, О. О. Гокунь, М. І. Жалдак та ін.] ; за ред. Ю. І. Машбиця / Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – К. : ІЗМН, 1997. – 264 с.