м. Житомир, вул. Покровська, 96

Кафедра “Агроінженерія”

Освітній процес і проведення наукових досліджень на випусковій кафедрі  забезпечують 20 науково-педагогічних працівників, з яких 7 – кандидати технічних наук, 2 викладачі вищої категорії, викладачі методисти,  4 викладачі вищої категорії, 4  викладачі І –ї категорії, 1  викладач ІІ–ї категорії, 2 спеціалісти.

Кафедра має понад 10 навчально-наукових лабораторій, парк навчальних машин, ремонтну майстерню та навчальний полігон.

Кафедра є центром розробки програмного та науково-методичного забезпечення підготовки різних спеціальностей.

Крім навчальної та методичної роботи, колектив кафедри постійно брав і бере  активну участь у проведенні наукових досліджень.

Науково-дослідницька робота кафедри ведеться за такими основними напрямками

 • розробка технологічних процесів і обґрунтування основних параметрів машин та засобів сільськогосподарського виробництва, підвищення їх надійності та довговічності (к.т.н., доцент Герук С.М.);
 • ефективне використання машинно-тракторних агрегатів в аграрному та лісовому комплексах (к.т.н., доцент Лімонт А.С.);
 • триботехнічні основи підвищення зносостійкості деталей та робочих органів сільськогосподарських машин (к.т.н. Борак К.В.);
 • удосконалення технічних засобів для внесення твердих органічних добрив (к.т.н., Хоменко С.М.);
 • управління проектами і програмами сільськогосподарського виробництва (к.т.н. Макарчук О.В.).

Молоді наукові дослідники відділення  Руденко В.Г., Герасимчук Д.В., Добранський С.С., Бучко І.О. активно проводять наукові дослідження  в галузі та використовують їх результати для написання наукових робіт.

Інноваційність наукових розробок підтверджена більш як 30 патентами.

Кафедра підтримує договірні зв’язки співпраці з ННЦ, «Інститутом механізації сільського господарства» УААН; Національним університетом біоресурсів та природокористування України м. Київ, Центральноукраїнським національним технічним університетом, Харківським національним технічним університетом сільського господарства ім. П. Василенка, Житомирським національним агроекологічним університетом, Вінницьким національним технічним університетом, Луцьким національним технічним університетом, Білоруським державним агротехнічним університетом, Сумським національним аграрним університетом, Вінницьким національним аграрним університетом.

На кафедрі щорічно проходить Всеукраїнська науково-практична конференція на тему «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь».

Учасники ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь» (29-30 березня 2017 року).

Робота науково-педагогічних працівників кафедри  направлена на забезпечення підвищення якості знань здобувачів освіти. Особливу увагу викладацький колектив відділення приділяє практичному навчанню та формуванню у студентів професійних вмінь і навичок.

Члени кафедри

Завідувач кафедри «Агроінженерія
Герук Станіслав Миколайович
Кваліфікація
Кандидат технічних наук, доцент, старший науковий співробітник, член-кореспондент Інженерної академії України
Педагогічний стаж
Більше 15-ти років
У ЖАТК працює з
3 2015 року
Дата народження
31 Серпня 1951
Данні
 • В 1973 році з відзнакою закінчив Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут ім. В.П. Затонського за спеціальністю «Фізика, електротехніка»
 • У 1984 – Хмельницький закінчив технологічний інститут за спеціальністю «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти». З 1985 по 1988 роки навчався в аспірантурі Білоруського інституту механізації сільського господарства. У лютому 1989 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: «Технологический процесс и основные параметры машины с активными рабочими органами для поверхностной обработки почвы».
 • 2005 – рішенням Атестаційної колегії МОН присвоєно вчене звання доцента кафедри технічного сервісу та інженерної екології.
 • 2009 – обрано член-кореспондентом Інженерної академії України.
 • Працював на посадах головного конструктора Кам’янець-Подільського заводу сільгоспмашин та генерального директора Науково-виробничого підприємства «ГЛАМІС». Брав безпосередню участь у розробці конструкцій ряду сільськогосподарських машин , агрегатів та знарядь, як для малогабаритних так і енергонасичених тракторів; аераторів; емульгаторів; поточних технологічних ліній з переробки плодоовочевої сировини; широкополосних електродів електрофільтрів для коксохімічних, хімічних, цементних підприємств, ТЕЦ, які були впроваджені у виробництво, а також проекту заводу з виготовлення базальтового волокна та джгута з нього.
 • З 2004 по 2012 роки – завідувач кафедри «Технічного сервісу та інженерної екології», заступник декана факультету механізації сільського господарства з наукової роботи ЖНАЕУ.
 • В 2012 – 2015 роках – пр.овідний науковий співробітник Національного наукового центру «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» Національної академії аграрних наук України, завідувач аспірантури та докторантури.

Профіль в Google Академія

Відомості про підвищення кваліфікації

Житомирський національний агроекологічний університет, підвищення кваліфікації з дисципліни «Фізика», “Надійність машин і обладнання в АПК”.

Участь у конференціях і семінарах
 • Герук С.М., Дослідження динамічних навантажень у привідному ланцюзі конвеєра // С.М. Герук, А.П. Довбиш// Матеріали XІХ наукової конференції ТНТУ ім. І. Пулюя, 18-19 травня 2016 р.: тези допов. – Тернопіль: ТНТУ, 2015. – С. 40. (Автор отримав аналітичну залежність максимального значення динамічної деформації ланцюга ).
 • Герук С.М., Вплив геометричних, кінематичних та фізико-механічних параметрів на власні коливання робочого органу скребкового конвеєра / С.М. Герук, А.П. Довбиш О.Л. Ляшук// ІV Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій», 25-26 листопада 2015 р.: тези допов. – Тернопіль : ТНТУ, 2015. – С. 169-171. (Автор запропонував конструкцію робочого органа скребкового конвеєра).
 • Герук С.М., Динамічні навантаження у привідному ланцюзі конвеєра під час резонансних коливань /С.М Герук, А.П. Довбиш // ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь», 7 28-29 березня 2018р.: тези допов. – Житомир : ЖАТК, 2018. – С. 284-285. (Автор отримав динамічне напруження у прямолінійних ділянках ланцюга конвеєра) .
 • Герук С.М., До питання про визначення основних фізико-механічних характеристик зернової суміші / С.М Герук, А.П. Довбиш// ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь», 28-29 березня 2018р. : тези допов. – Житомир: ЖАТК, 2018. – С. 282-284.( Автор запропонував методику дослідження динаміки зернової суміші у процесі вібросепарації).
Основні публіокації за напрям
 • Дослідження резонансних коливань трубчастих скребкових конвеєрів дво-вимірних елементів / С.М. Герук, А.П. Довбиш, О.Л. Ляшук, В.З. Гудь // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. “Технічні системи і технології твариництва” – Випуск 181. – Харків, 2017. – С. 294-305. (Автор отримав залежність максимальних динамічних зусиль у робочого органу).
 • Герук С.М., Особливості конструкцій трубчастих конвеєрів / С.М.Герук, А.П. Довбиш // Збірник наукових статей. Луцький національний технічний університет. «Сільськогосподарські машини». Вип. 29-30 –Луцьк, 2014. – С. 15-20. (Автор запропонував та обґрунтував параметри конструкцій трубчастих конвеєрів).
 • Дослідження коливань скребкових канатних робочих органів конвеєрів для транспортування насипних вантажів / С.М. Герук, О.Л. Ляшук, О.П. Cкиба, А.П. Довбиш // «Перспективні технології та прилади» збірник наукових праць – Луцьк, 2015. – Вип. №7. ? С. 17-22. (Автор отримав залежность для визначення переміщень окремих точок робочого органа, що характеризують його коливання)
 • Герук С.М., Вплив збурень коливань вібросепаратора на динаміку зернової суміші / С.М. Герук, А.П. Довбиш// Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник «Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин». Вип. 46. –Кіровоград, 2016. – С.124-132. (Автор отримав залежності для визначення резонансних коливань зернової суміші в процесі вібраційної обробки)
 • Герук С.М., Математична модель динаміки зернової суміші підчас її сепарації в трубчастому скребковому ланцюговому ковеєрі / С.М. Герук, А.П. Довбиш / Вісник Сумського національного аграрного університету «Серія «Механізація та автоматизація виробничих процесів», – Суми, 2016. – Випуск 10/2 (30). – С. 78-85. (Автор отримав характеристики власних коливань зернової суміші під час руху вздовж сита вібросепаратора).
 • Навч. посібник з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (лист № 1/11 – 6339 від 01.04.2013р. «Курсове проектування з інженерного менеджменту». Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2013.-228с.
Сфера наукових інтересів
 • розробка технологічних процесів і обґрунтування основних параметрів машин та засобів сільськогосподарського виробництва, підвищення їх надійності та довговічності

Герук С.М. є співавтором понад 220 наукових та навчально-методичних праць, 9-х навчальних посібників, монографії, 2-х авторських свідоцтв СРСР та 25 патентів України.

Під керівництвом Герука С.М. захищено 7 дисертацій на здобуття вченого ступеня кандидата наук.

Заступник директора з навчальної роботи
Борак Костянтин Вікторович
Кваліфікація
Кандидат технічних наук
Педагогічний стаж
7 років
У ЖАТК працює з
З 2014 року
Дата народження
26 Жовтня 1983
Данні:

Автор 80 наукових і навчально-методичних робіт, з яких 25 статей опубліковані у виданнях включених до переліку наукових фахових видань, 6 статей опубліковані в закордонних виданнях, 4 патенти на винаходи, 28 опублікованих доповідей на конференціях та 17 навчально-методичних праць.

Профіль в Google Академія

Відомості про підвищення кваліфікації

Житомирський національний агроекологічний університет, Підвищення кваліфікації з дисциплін «Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів та взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання», «Деталі машин», «Механіка матеріалів і конструкцій», «Теорія механізмів і машин», «Підйомно-транспортні машини»

Напрям наукової діяльності
 • триботехнічні основи підвищення зносостійкості робочих органів ґрунтообробних та посівних машин
Завідувач відділенням "Агроінженерія"
Руденко Віталій Григорович
Кваліфікація
Cпеціаліст вищої категорії
Дата народження
03 Червня 1984
Дані про освіту
 • Вища, 2004р. – Житомирський агротехнічний коледж, кваліфікація: технік-механік;
 • 2007р. – Державний агроекологічний університет, кваліфікація: інженер-механік;
 • 2011р. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, кваліфікація: інженер – педагог.
 • Продовжує навчання в аспірантурі ННЦ «ІМЕСГ» НААН України.

Профіль в Google Академія

Відомості про підвищення кваліфікації

Житомирський національний агроекологічний університет, центр якості освіти, підвищення кваліфікації та перепідготовки ЖНЕУ 2016р, підвищення кваліфікації з дисципліни “Експлуатація машин і обладнання”.

Основні публікації за напрямом
 • Руденко В. Г. Фізичні, хімічні та механічні процеси в трибосистемі «робочий орган – ґрунт» / В.Г. Руденко, К.В. Борак, А.В. Кравчук, С.С. Добранський // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Технічний сервіс машин для рослинництва. Технічний сервіс машин для тваринництва. – Харків: ХНТУСГ ім. П. Василенка, 2017. – Випуск 181 – С. 143-147.
 • Руденко В.Г. Экспериментальные исследования почвообрабатывающих дисков фирмы Bellota/ В. Г. Руденко, К.В. Борак, С.Н. Герук, //Техническое обеспечение инновационных технологий в сельском хозяйстве: сборник научных статей Международной научно-практической конференции, Минск, 22-24 ноября 2017 г. – Минск: БГАТУ, 2017.- С. 39-46.
 • Руденко В.Г.Силова характеристика взаємодії дискового робочого органу з ґрунтом / С.М. Герук, К.В. Борак, В.Г. Руденко // Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції. Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки. – Кіровоград: КНТУ, 2015.–205 с.
 • Руденко В. Г. Умови самоорганізації трибосистеми «робочий орган–ґрунт» / С.М. Герук, К.В. Борак, В.Г. Руденко// Збірник тез доповідей XVI Міжнародної наукової конференції” . Сучасні проблеми землеробської механіки. – Київ: НУБІП України, 2015.– 450 с.
 • Руденко В.Г. terms of self-organization tribosystem “working tool – land” / С.М. Герук, К.В. Борак, В.Г. Руденко// Науковий вісник НУБіП України. Серія: Техніка та енергетика АПК. – Київ: НУБІП України, 2015.– 30-31 с.
Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України
 • Руденко В.Г. Дослідження карбовібродугового методу зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин/ Руденко В.Г. Герук С.М.// Матеріали конференції підвищення надійності машин і обладнання. 1 а Міжнародна науково-практична конференція. – К: Центральноукраїнський національний технічний університет , кафедра експлуатації та ремонту машин, 2019. С. 107.
 • Руденко В. Г. Фізичні, хімічні та механічні процеси в трибосистемі «робочий орган – ґрунт» / В.Г. Руденко, К.В. Борак, А.В. Кравчук, С.С. Добранський // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Технічний сервіс машин для рослинництва. Технічний сервіс машин для тваринництва. – Харків: ХНТУСГ ім. П. Василенка, 2017. – Випуск 181 – С. 143-147.
 • Руденко В.Г. Экспериментальные исследования почвообрабатывающих дисков фирмы Bellota/ В. Г. Руденко, К.В. Борак, С.Н. Герук, //Техническое обеспечение инновационных технологий в сельском хозяйстве: сборник научных статей Международной научно-практической конференции, Минск, 22-24 ноября 2017 г. – Минск: БГАТУ, 2017.- С. 39-46.
 • Руденко В.Г. Силова характеристика взаємодії дискового робочого органу з ґрунтом / С. М. Герук, К. В. Борак, В. Г. Руденко // Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції. Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки. – Кіровоград: КНТУ, 2015.–205 с.
 • Руденко В. Г. Умови самоорганізації трибосистеми «робочий орган–ґрунт» / С. М. Герук, К. В. Борак, В. Г. Руденко // Збірник тез доповідей XVI Міжнародної наукової конференції”. Сучасні проблеми землеробської механіки. – Київ: НУБІП України, 2015.– 450 с.
 • Руденко В.Г. Тerms of self-organization tribosystem “working tool – land” / С. М. Герук, К. В. Борак, В. Г. Руденко // Науковий вісник НУБіП України. Серія: Техніка та енергетика АПК. – Київ: НУБіП України, 2015.– 30-31 с.
Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок
 • Руденко В.Г. Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни Експлуатація машин і обладнання» для студентів заочної форми навчання. Житомир: ЖАТК, 2016 р. – 104 с.
 • Руденко В.Г. Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни Експлуатація машин і обладнання для студентів заочної форми навчання.. Житомир: ЖАТК, 2018 р. – 112 с.
 • Руденко В.Г. Конспект лекцій з дисципліни Машини та обладнання для переробки сількогосподарської продукції. Житомир: ЖАТК, 2018 р. – 328 с.
Сфера наукових інтересів

Підвищення довговічності ґрунтообробних знарядь.

Викладач кафедри «Анроінженерія»
Хоменко Сергій Михайлович
Кваліфікація
Кандидат технічних наук
Педагогічний стаж
8 років
У ЖАТК працює з
З 2014 року
Данні

Автор 78 наукових і навчально-методичних робіт, з яких 37 статей опубліковані у виданнях включених до переліку наукових фахових видань,12 патентів на винаходи, 10 опублікованих доповідей на конференціях та 19 навчально-методичних праць.

Відомості про підвищення кваліфікації

Житомирський національний агроекологічний університет, підвищення кваліфікації з дисципліни «Гідро та пневмопривід техніки в АПК» «Паливо-мастильні та інші експлуатаційні матеріали», Технічний сервіс та ремонт машин і обладнання в АПК, Діагностування, технічний сервіс та ремонт машин в рослинництві, Діагностування, технічний сервіс та ремонт машин в тваринництві

Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії

Хоменко С.М.Діагностування, технічний сервіс та ремонт машин в рослинництві. Навчальний посібник. – Житомир : КП «Полісся», 2018. – 346 с.

Напрям наукової діяльності
 • удосконалення технічних засобів для внесення твердих органічних добрив
Лімонт Анататолій Станіславович
Кваліфікація
Кандидат технічних наук
Педагогічний стаж
59 років
У ЖАТК працює з
З 2014 року
Данні

Автор понад 200 наукових навчально-методичних робіт що видані у фахових виданнях України та за її межами, 2 авторських свідоцтва та 2 патенти на винахід.

Напрямок наукової діяльності

Ефективне використання машинно-тракторних агрегатів в аграрному та лісовому комплексі

Лімонт А.С. є визнаним професіоналом
 • з досвідом управлінської роботи за фахом: більше 10 років працював на керівних посадах: завідувач машино-тракторним парком радгоспу ім. Тельмана, Осакарівського району, Карагандинська область, старший інженер радгоспу №4, ім. Тельмана, Осакарівського району, Карагандинська область, головного інженера радгоспу «Тракторист», Осакарівського району, Карагандинська область, завідувач лабораторією Поліського відділення УНДІМЕм.Коростень, п/в Грозіно.
 • з досвідом практичної роботи за фахом: більше 10 років працював за професіями, що відповідають за змістом навчальним дисциплінам, які він викладає.
 • з досвідом інноваційної роботи: за останні 10 років працював над працями спрямованими на створення об’єктів інтелектуальної власності, старшим науковим співробітником Поліського відділення УНДІМЕСГ (1970-1976рр.), керівником групи науково-технічної інформації і пропаганди Житомирського філіалу інституту «Укрсільгосппроект» (1977р.), старшим науковим співробітником науково-дослідного інституту сільського господарства Нечорноземної зони УРСР(1977-1980рр.) видав 2 посібники з грифом МОН має 2 патенти на винахід підготував понад 200 наукових праць, що видані у фахових виданнях України та за її межами.
Викладач кафедри «Анроінженерія»
Макарчук Олексій Васильович
Кваліфікація
Кандидат технічних наук
Дата народження
03 Вересня 1984
Дані про освіту

Державний вищий навчальний заклад “Державний агроекологічний університет”

Профіль в Google Академія

Відомості про підвищення кваліфікації

Житомирський національний агроекологічний університет

Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії
 • Макарчук О.В. Діагностування, технічний сервіс та ремонт машин в переробній галузі. Навчальний посібник. – Житомир : КП «Полісся», 2018. – 383 с.
Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок
 • Макарчук О.В.., Борак К.В. Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни Діагностування, технічний сервіс та ремонт машин в переробній галузі» для студентів заочної форми навчання. Житомир: ЖАТК, 2018 р. – 154 с.
 • Макарчук О.В., Борак К.В. Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни Діагностування, технічний сервіс та ремонт машин в переробній галузі для студентів заочної форми навчання.. Житомир: ЖАТК, 2018 р. – 142 с.
 • Макарчук О.В.. Конспецт лекцій з дисципліни Діагностування, технічний сервіс та ремонт машин в переробній галузі. Житомир: ЖАТК, 2018 р. – 328 с.
Напрям наукової діяльності
 • управління проектами і програмами сільськогосподарського виробництва
Заступник директора з навчально-виробничої роботи
Гавриловський Володимир Петрович
Кваліфікація
Спеціаліст вищої категорії, викладач методист
Дані про освіту

Українська ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарська академія, педагогічний факультет, кваліфікація: інженер-педагог.

Відомості про підвищення кваліфікації
 • Житомирський національний агроекологічний університет
 • Національний університет біоресурсів і природокористування України
Сфера наукових інтересів

Дослідження ефективного використання машинно-тракторних агрегатів

Викладач кафедри «Агроінженерія»
Мамчур Віталій Аркадійович
Кваліфікація
Кандидат технічних наук
Дата народження
28 Серпня 1952
Дані про освіту
 • Українська сільськогосподарська академія
 • навчався в аспірантурі  Московського державного агроінженерного університету
Відомості про підвищення кваліфікації
 • Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва
 • Національний університет біоресурсів і природокористування України
 • Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства»
 • Житомирський національний агроекологічний університет
Сфера наукових інтересів
 • техніка та технології для механізованого обробітку грунту
 • сівби і догляду за посівами сільськогосподарських культур
Викладач кафедри «Агроінженерія»
Кочубей Володимир Онисимович
Кваліфікація
Спеціаліст вищої категорії
Дата народження
20 Вересня 1941
Дані про освіту
 • Житомирський сільськогосподарський технікум,
 • Київський автодорожній інститут, кваліфікація: інженер-механік
Відомості про підвищення кваліфікації
 • Житомирський національний агроеклогічний університет
Сфера наукових інтересів
 • зниження витрат палива при експлуатації автомобілів
Викладач кафедри «Агроінженерія»
Веремій Тамара Борисівна
Кваліфікація
Спеціаліст вищої категорії
Дата народження
20 Січня 1969
Дані про освіту
 • Житомирський технікум землевпорядкування, кваліфікація: бухгалтер
 • Державний  агроекологічний університет, кваліфікація: бухгалтер-економіст
 • Національний аграрний університет, кваліфікація: економіст-педагог
Відомості про підвищення кваліфікації

Житомирський національний агроеклогічний університет

Основні публікації за напрямом
 • Веремій Т.Б.. Основні аспекти методу порт фоліо на заняттях. / Науково-теоретичний збірник. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Випуск №4 (82). – 2015 р. С. 92 – 105.
 • ВеремійТ.Б., Герук С.М. Передумови кризи та оцінка діяльності сільськогосподарських підприємств України /Фаховий журнал «Бізнес-навігатор»Випуск № 2(51) – 2019р.С.47– 51.
 • ВеремійТ.Б., Герук С.М. Сукманюк О.М.Збірник тез доповідей 4 Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь»-Житомир:Видавничий центр ЖАТК,2018.-С.284-289.
 • ВеремійТ.Б., Герук С.М.Збірник тез доповідей 4 Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь»-Житомир:Видавничий центр ЖАТК,2018.-С.294-297.
 • Робочий зошит для практичних занять з дисципліни «Економіка та організація аграрного виробництва» для студентів спеціальності 208 «Агроінженерія»,2019. Магнушевська Т.М. , Веремій Т.Б.
 • Робочий зошит для практичних занять з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів економічних спеціальностей , 2019. Магнушевська Т.М. , Веремій Т.Б.
 • Електронний посібник з дисципліни «Економіка і організація аграрного виробництва» для студентів ІV курсу спеціальності 5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва» (2015р.)
 • Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Економіка і планування галузі» для студентів спеціальності 5.06010301 « Обслуговування устаткування систем водопостачання і водовідведення» (2015р.)
 • Методичні рекомендації для виконання економічної частини дипломних проектів із спеціальності 5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва» (2015р.)
 • Методичні рекомендації для виконання економічної частини дипломних проектів із спеціальності 5.06010301 « Обслуговування устаткування систем водопостачання і водовідведення» (2015р.)
Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії

Веремій Т.Б. Економіка і організація аграрного виробництва. Електронний навчальний посібник. Житомир: КП «Полісся», 2017. – 283 с.

Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок:
 • Веремій Т.Б. Методичні рекомендації для виконання економічної частини курсових проектів. Житомир: ЖАТК, 2018 р. – 152 с.
 • Веремій Т.Б. Методичні рекомендації для виконання економічної частини дипломних проектів для студентів спеціальності 208 «Агроінженерія». Житомир: ЖАТК, 2018 р. – 126 с.
 • Веремій Т.Б. Конспект лекцій з дисципліни «Менеджмент і маркетинг» для студентів спеціальності 208 «Агроінженерія». Житомир: ЖАТК. 2018 р. – 228 с
Викладач кафедри «Агроінженерія»
Шмалюк Микола Іванович
Кваліфікація
Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
Дата народження
30 Квітня 1978
Дані про освіту
 • Житомирський агротехнічний коледж,  кваліфікація: технік-механік
 • Державна агроекологічна академія України,  кваліфікація інженер-механік
 • Державний агроекологічний університет, кваліфікація: магістр з механізації сільськогосподарського виробництва
Відомості про підвищення кваліфікації
 • Полтавський університет економіки та торгівлі
 • Житомирський національний агроекологічний університет
Основні публікації за напрямом
 • Федорчук А., Шмалюк М.І. ROPA – ведучий в Європі виробник бурякозбиральних комбайнів та навантажувачів-очищувачів для цукрових буряків. // Збірник тез І Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих науковців «Перспективи та тенденції розвитку конструкцій та сільськогосподарських машин і знарядь (16-17 жовтня 2014р) / Житомир: Житомирський агротехнічний коледж. Відділення «Механізація сільського господарства»
 • Пустовіт С.В., Лукащук О.М., Шмалюк М.І. Методика визначення зусилля і деформації руйнування зерна. / Передові технології виробництва та переробки сільськогосподарської продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою й електричною енергією. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся. Збірник доповідей учасників ІV науково-технічної конференції студентів, магістрів і аспірантів (присвячена 25-й річниці від дня заснування факультету). 4 грудня 2014р. / Житомирський національний агроекологічний університет. Інженерно-технічний факультет., 2014р.
 • Пустовіт С.В., Котков В.І., Шмалюк М.І. Визначення зон деформації грунту при роботі дискових знарядь. / Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник. Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин. Кіровоградський національний технічний університет. Випуск 46, 2016. С. 100-104.
 • Пустовіт С.В., Котков В.І., Шмалюк М.І. Дослідження зернівки на міцність та деформацію при різних прикладених навантаженнях. / Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Технічні науки. Випуск 180. Механізація сільськогосподарського виробництва, 2017. С. 352-354.
 • Пустовіт С.В., Шмалюк М.І., Милашевський О.В. Дослідження впливу завантаження очистки на вихід колосового вороху на повторний дообмолот. / Збірник тез ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь (29-30 березня 2017р) / Житомир: Житомирський агротехнічний коледж. Відділення «Агроінженерія», 2017. – С. 49-50.
 • Шмалюк М.І., Добранський С.С., Милашевський О.В. Створення технічних засобів для поєднання технологічних операцій передпосівного обробітку грунту та сівби / Збірник тез ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь (29-30 березня 2017р) / Житомир: Житомирський агротехнічний коледж. Відділення «Агроінженерія», 2017. – С. 255-257.
 • Пустовіт С.В., Котков В.І., Шмалюк М.І. Результати досліджень на якість робіт комбінованих агрегатів для передпосівного обробітку грунту. / Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування. Техніка та енергетика. Випуск 262, 2017. – С. 296-303.
 • Постова С.А., Шмалюк М.І. Підготовка майбутніх інженерів-програмістів до участі у конкурсах науково-дослідних робіт. / Вісник Житомирського агротехнічного коледжу. Випуск 1, 2019. – С. 25-34.
 • Шмалюк М.І., Милашевський О.В., Постова С.А. Організація он-лайн тестувань студентів технічних спеціальностей коледжів. // Актуальні питання сучасної інформатики: Матеріали доповідей ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні інформаційні технології в освіті та науці» (07-08 листопада 2019р.) / за заг. ред. Я.Б. Сікори. – Житомир: Вид-во ЖДУ імені І.Франка, 2019. – Вип. 7. – С. 206-208.
Участь у конференціях і семінарах
 • Федорчук А., Шмалюк М.І. ROPA – ведучий в Європі виробник бурякозбиральних комбайнів та навантажувачів-очищувачів для цукрових буряків. // Перспективи та тенденції розвитку конструкцій сільськогосподарських машин та знарядь. І Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих науковців. 16-17 жовтня 2014р. м. Житомир Житомирський агротехнічний коледж. Відділення «Механізація сільського господарства».
 • Пустовіт С.В., Лукащук О.М., Шмалюк М.І. Методика визначення зусилля і деформації руйнування зерна. // Передові технології виробництва та переробки сільськогосподарської продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою й електричною енергією. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся. ІV науково-технічна конференція студентів, магістрів і аспірантів (присвячена 25-й річниці від дня заснування факультету). 4 грудня 2014р. м. Житомир. Житомирський національний агроекологічний університет. Інженерно-технічний факультет.
 • Пустовіт С.В., Шмалюк М.І., Милашевський О.В. Дослідження впливу завантаження очистки на вихід колосового вороху на повторний дообмолот. / Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція. 29-30 березня 2017р. м. Житомир.
 • Шмалюк М.І., Добранський С.С., Милашевський О.В. Створення технічних засобів для поєднання технологічних операцій передпосівного обробітку та сівби. / Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція. 29-30 березня 2017р. м. Житомир.
 • Шмалюк М.І., Милашевський О.В., Постова С.А. Організація он-лайн тестувань студентів технічних спеціальностей коледжів. // Сучасні інформаційні технології в освіті та науці. ІV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю. 07-08 листопада 2019р. м. Житомир.
Викладач спеціальних дисциплін відділення «Агроінженерія»
Чередниченко Сергій Васильович
Кваліфікація
Викладач першої категорії
Дата народження
02 Січня 1975
Дані про освіту
 • Житомирська державна агроекологічна академія України
Сфера наукових інтересів
 • Ремонт автомобілів
Викладач кафедри «Агроінженерія»
Добранський Сергій Станіславович
Кваліфікація
Спеціаліст вищої категорії
Дата народження
09 Лютого 1988
Дані про освіту
 • Житомирський агротехнічний коледж
 • Житомирський національний агроекологічний університет, кваліфікація: інженер-механік
 • Житомирський національний агроекологічний університет, кваліфікація:  менеджер-економіст
 • Продовжує навчання в аспірантурі Національного авіаційного університету
Відомості про підвищення кваліфікації
 • Полтавський університет економіки і торгівлі, Житомирський національний агроекологічний університет
Основні публікації за напрямом
 • Dvoruk V.I., Borak K.V., Dobransky S.S. Effect of doping chromium structural steel at its abrasive wear resistance after heat treatment / Вплив легування хромом конструкційної сталі на її абразивну зносостійкість після термічної обробки/ В.І. Дворук, К.В. Борак, С.С. Добранский // Міжнародний науковий журнал “Проблеми трибології”. – Хмельницький: ХНУ, 2014. – №2. – С. 24-28.
 • Борак К.В. Взаємодія робочих органів дискових грунтообробних знарядь з грунтом / К.В. Борак, С.С. Добранський, О.В. Блезнюк // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка [“Технічний сервіс машин для рослинництва”]. – Харків: ХНТУСГ ім. П.Василенка, 2014. – Випуск 145. – С. 56-62.
 • Дворук В.І., Борак К.В., Добранський С.С. Підвищення зносостійкості конструкційної сталі при терті ковзання в масі незакріпленого абразиву методом електроерозійної обробки // Міжнародний науковий журнал “Проблеми трибології”. – Хмельницький: ХНУ, 2014. – №4. – С. 90-95.
 • Дворук В.І., Борак К.В., Добранський С.С. Природа сил тертя та закономірності сталі при абразивному зношуванні // Міжнародний науковий журнал “Проблеми трибології”. – Хмельницький: ХНУ, 2015. – №4. – С. 48-53.
 • Дворук В.І., Борак К.В., Добранський С.С. Дифузійні процеси під час тертя // Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції. Частина 2 АГРАРНА НАУКА ТА ОСВІТА ПОДІЛЛЯ. AGRICULTURAL SCIENCE AND EDUCATION IN PODILYA. Подільський державний аграрно-технічний університет, 2017 р.
 • Дворук В.І., Борак К.В., Добранський С.С. Дослідження зносостійкості сталі 65Г з різними фізико-механічними властивостями при зношуванні в абразивній масі // Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник. Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин, вип. 46. – Кіровоград: КНТУ, 2016. – с. 213-223.
 • Борак К.В., к.т.н., Руденко В.Г., Кравчук А.В., Добранський С.С. Фізичні, хімічні та механічні процеси в трибосистемі «робочий орган-грунт» // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Випуск 181. «Технічні системи і технології тваринництва» «Технічний сервіс машин для рослинництва». – Х.: Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, 2017. – 358 с.
 • А.С. Лімонт, С.С. Добранський Елементи ремонтопридатності і технологічної надійності льонозбиральних комбайнів // Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник. Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин, вип. 47, ч.І. – Кіровоград: КНТУ, 2017. – 276 с.
Участь у конференціях і семінарах
 • ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих науковців «Перші наукові кроки -2015 »
 • Всеукраїнська науково-практична конференція. «Перспективи і тенденції розвитку АПК». Кіровоградський національний технічний університет, 2015р.
 • ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь». Житомирський агротехнічний коледж, 2016р.
 • Х Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Підвищення надійності машин і обладнання». Кіровоградський національний технічний університет, 2016р.
 • XVII Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми землеробської механіки» на базі Сумського національний аграрного університету, 2016 р.
 • VI Всеукраїнська науково-практична конференція «Передові технології виробництва і переробки сільськогосподарської продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою й електричною енергією. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся». Житомирський національний агроекологічний університет, 2016 р.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь». Житомирський агротехнічний коледж, 2017р.
 • ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Підвищення надійності машин і обладнання». Кіровоградський національний технічний університет, 2016р.
 • ІV Міжнародна інтернет-конференція «Проблеми довговічності матеріалів, покриттів та конструкцій». Вінницький національний технічний університет, 2016 р.
 • ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет – конференція «Інноваційні розробки студентів та молодих науковців в галузі технічного сервісу машин». – Харків: ХНТУСГ, 2016.
 • V Міжнародна інтернет-конференція «Проблеми довговічності матеріалів, покриттів та конструкцій». Вінницький національний технічний університет, 2018 р.
 • IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь». Житомирський агротехнічний коледж, 2018 р.
 • ХІХ Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми землеробської механіки». Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2018 р.
Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових виданьУкраїни
 • Dvoruk V.I., Borak K.V., Dobransky S.S. Effect of doping chromium structural steel at its abrasive wear resistance after heat treatment / Вплив легування хромом конструкційної сталі на її абразивну зносостійкість після термічної обробки/ В.І. Дворук, К.В. Борак, С.С. Добранский // Міжнародний науковий журнал “Проблеми трибології”. – Хмельницький: ХНУ, 2014. – №2. – С. 24-28.
 • Борак К.В. Взаємодія робочих органів дискових грунтообробних знарядь з грунтом / К.В. Борак, С.С. Добранський, О.В. Блезнюк // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка [“Технічний сервіс машин для рослинництва”]. – Харків: ХНТУСГ ім. П.Василенка, 2014. – Випуск 145. – С. 56-62.
 • Дворук В.І., Борак К.В., Добранський С.С. Підвищення зносостійкості конструкційної сталі при терті ковзання в масі незакріпленого абразиву методом електроерозійної обробки // Міжнародний науковий журнал “Проблеми трибології”. – Хмельницький: ХНУ, 2014. – №4. – С. 90-95.
 • Дворук В.І., Борак К.В., Добранський С.С. Природа сил тертя та закономірності сталі при абразивному зношуванні // Міжнародний науковий журнал “Проблеми трибології”. – Хмельницький: ХНУ, 2015. – №4. – С. 48-53.
 • Дворук В.І., Борак К.В., Добранський С.С. Дифузійні процеси під час тертя // Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції. Частина 2 АГРАРНА НАУКА ТА ОСВІТА ПОДІЛЛЯ. AGRICULTURAL SCIENCE AND EDUCATION IN PODILYA. Подільський державний аграрно-технічний університет, 2017 р.
 • Дворук В.І., Борак К.В., Добранський С.С. Дослідження зносостійкості сталі 65Г з різними фізико-механічними властивостями при зношуванні в абразивній масі // Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник. Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин, вип. 46. – Кіровоград: КНТУ, 2016. – с. 213-223.
 • Борак К.В., к.т.н., Руденко В.Г., Кравчук А.В., Добранський С.С. Фізичні, хімічні та механічні процеси в трибосистемі «робочий орган-грунт» // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Випуск 181. «Технічні системи і технології тваринництва» «Технічний сервіс машин для рослинництва». – Х.: Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, 2017. – 358 с.
 • А.С. Лімонт, С.С. Добранський Елементи ремонтопридатності і технологічної надійності льонозбиральних комбайнів // Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник. Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин, вип. 47, ч.І. – Кіровоград: КНТУ, 2017. – 276 с.
Наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій
 • Дворук В.І., Добранський С.С. Закономіpності зносостійкості сталі пpи абpазивному зношуванні // Збірник тез VI Всеукраїнської науково-практичної конфереції «Передові технології виробництва і переробки сільськогосподарської продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою й електричною енергією. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся». Житомирський національний агроекологічний університет, 2016 р.
 • Добранський С.С. Підвищення зносостійкості робочих органів сільськогосподарських машин методом електроерозійної обробки // Збірник тез ІV Міжнародної інтернет-конференції «Проблеми довговічності матеріалів, покриттів та конструкцій». Вінницький національний технічний університет, 2016р.
 • Добранський С.С. Підвищення зносостійкості робочих органів сільськогосподарських машин методом електроерозійної обробки // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет- конференції «Інноваційні розробки студентів та молодих науковців в галузі технічного сервісу машин». – Харків: ХНТУСГ, 2016.
 • Добранський С.С. Зношування та підвищення довговічності робочих органів сільськогосподарських машин // Збірник тез Х Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених: «Підвищення надійності машин і обладнання». Кіровоградський національний технічний університет, 2016р.
 • Добранський С.С. Методи підвищення зносостійкості робочих органів ґрунтообробних машин // Збірник тез ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції: «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь». Житомирський агротехнічний коледж, 2016р.
 • Дворук В.І., Добранський С.С. Підвищення зносостійкості робочих органів сільськогосподарських машин // Збірник тез ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь» Житомирський агротехнічний коледж, 2017 р.
 • Добранський С.С. Підвищення зносостійкості робочих органів сільськогосподарських машин методом електроерозійної обробки // Збірник тез V Міжнародної інтернет-конференції «Проблеми довговічності матеріалів, покриттів та конструкцій». Вінницький національний технічний університет, 2017р.
 • Добранський С.С. Методи підвищення зносостійкості робочих органів сільськогосподарських машин // Збірник тез ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь» Житомирський агротехнічний коледж, 2018р.
 • Герук С.М., Герасимчук Д.В., Добранський С.С. Дослідження процесу викопування коренеплодів// Збірник тез ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь» Житомирський агротехнічний коледж, 2018р.
 • Добранський С.С. Підвищення зносостійкості робочих органів сільськогосподарських машин методом електроерозійної обробки // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «ІННОВАЦІЙНІ РОЗРОБКИ В АГРАРНІЙ СФЕРІ» Том 1. – Харків: ХНТУСГ, 2018р.
 • Сологуб М.В., Добранський С.С. Пeрeдумови риноку зeмлi в Українi // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «ІННОВАЦІЙНІ РОЗРОБКИ В АГРАРНІЙ СФЕРІ» Том 1. – Харків: ХНТУСГ, 2018р.
 • Добранський С.С. Сологуб М.В. Напрями удосконалення структури та змісту методичної роботи у закладах вищої освіти // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Формування професіоналізму фахівця – нові горизонти». Зб. наук. пр. / Ніжин, 2018р.
 • Добранський С.С. Сучасний стан та перспективи розвитку аграрного сектору економіки України // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Формування професіоналізму фахівця – нові горизонти». Зб. наук. пр. / Ніжин, 2018р.
 • Добранський С.С., Бучко І.О., Аналіз поверхні сталі 65Г після електроерозійної обробки // матеріали VІ Міжнародної науково-технічної конференції з нагоди 112-ї річниці від дня народження доктора технічних наук, професора, члена-кореспондента ВАСГНІЛ, віце-президента УАСГН КРАМАРОВА Володимира Савовича (1906-1987) «КРАМАРОВСЬКІ ЧИТАННЯ» 2019р.
 • Добранський С.С. Аналіз способів підвищення довговічності робочих органів ґрунтообробних машин // Міжнародна науково-практична конференції АГРАРНА НАУКА ТА ОСВІТА В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ, м. Кам’янець-Подільський, Україна 2019р.
Сфера наукових інтересів
 • підвищення довговічності ґрунтообробних знарядь і машин
Викладач кафедри «Агроінженерія»
Герасимчук Дмитро Васильович
Кваліфікація
Спеціаліст вищої категорії
Дата народження
04 Листопада 1988
Дані про освіту
 • Житомирський агротехнічний коледж
 • Житомирський національний агроекологічний університет
 • Національний університет біоресурсів і природокористування України, кваліфікація: інженер-педагог
 • Продовжує навчання в аспірантурі ННЦ«ІМЕСГ» НААН України.
Відомості про підвищення кваліфікації
 • Полтавський університет економіки і торгівлі
 • Житомирський національний агроекологічний університет
Основні публікації за напрямом
 • Герук С.М., Герасимчук Д.В. «Тенденції розвитку конструкцій картоплезбиральної техніки» у загальнодержавному міжвідомчому науково-технінчному збірнику. Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин, 2016, вип. 46 – Кіровоград: КНТУ, 2016. – 318 с.
 • Герук С.М., Герасимчук Д.В. «Аналіз робочих органів машин для викопування коренебульбоплодів» у віснику Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Випуск 170. «Технічні системи і технології тваринництва» «Технічний сервіс машин для рослинництва». – Х.: Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Перта Василенка, 2016. – 246 с.
 • Герук С.М., Герасимчук Д.В., Добранський С.С. «Дослідження процесу викопування коренеплодів» у збірнику тез ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь» – Житомир, 2018. – 327с.
 • Герасимчук Д.В. «Огляд та аналіз знарядь для збирання кормобульбоплодів» у збірнику тез ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь» – Житомир, 2017. – 291с.
Сфера наукових інтересів
 • інтенсивне вирощування сільськогосподарських культур  в умовах закритого ґрунту
Викладач кафедри «Агроінженерія»
Поліщук Олександр Степанович
Кваліфікація
Спеціаліст першої категорії
Дата народження
14 Липня 1967
Дані про освіту
 • Житомирський державний сільськогосподарський інститут
Відомості про підвищення кваліфікації
 • Житомирський національний агроекологічний університет
Участь у конференціях і семінарах
 • Поліщук О. С., Горкуша Ю. С. Підвищення ефективності решітного очищення зерна машиною ОВС-25. І Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь»: Збірник тез – Житомир, 2014. – 92-93 с.
 • Шейченко В.О, Лімонт А.С., Руденко В.Г., Поліщук О.С. Втрата волокна в полеглому стеблостої і готування рошенцевої льонотрести. V всеукраїнська науково-практична конференція «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В АПК»: Збірник тез Луцьк, 2015.– 146-148 с.
 • ПоліщукО.С. Екологічна ефективність застосування водопаливної емульсії в автотракторних двигунах. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь»: Збірник тез – Житомир, 2016. – 81-83 с.
 • Поліщук О.С., Яцковець М.Ю. Транспортний процес при садінні картоплі. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь»: Збірник тез – Житомир, 2016. – 83-85 с.
 • Поліщук О.С. Розвиток конструкцій молотильно-сепарувальних систем зернозбиральних комбайнів. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь»: Збірник тез – Житомир, 2017.– 135-137 с.
 • Лімонт А., Поліщук О. Елементи пропускної спроможності прес-підбирачів і якість рулонів льонотрести. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Іноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва»: Збірник тез – Тернопіль, 2017.– 263-266 с.
 • Поліщук О.С. Особливості організації перевезень сільськогосподарських вантажів автомобільним транспортом. ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь»: Збірник тез – Житомир, 2018.– 285-287 с.
 • Поліщук О.С. Тенденції розвитку ротаційних косарок. V Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь»: Збірник тез – Житомир, 2019.– 170-171 с.
Основні публікації за напрямом
 • Шейченко В.О, Лімонт А.С., Руденко В.Г., Поліщук О.С. Втрата волокна в полеглому стеблостої і готування рошенцевої льонотрести. Сільськогосподарські машини: Збірник наук.ст. – Вип. 32. – Луцьк, 2015.– 258-265 с.
 • А. С. Лімонт, О. С. Поліщук, О. Б. Плужніков. Абсолютна маса насіння і збирання льону-довгунця. Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин: : Збірник наук.ст. – Вип. 46. – Кіровоград, 2016.– 166-175 с.
 • Б. В. Ємець, С. В. Пустовіт, О. С. Поліщук, Л. В. Ємець. Моделювання показників тягово-швидкісних властивостей автомобіля під час його роботи на водопаливних емульсіях: Вісник ЖНАЕУ. Науково-теоретичний збірник №1(53) . – Житомир, 2016.– 317-325 с.
 • Лімонт А.С., Поліщук О. С. , Плужніков О. Б. Агроландшафти полісся і використання машинно-тракторного парку в умовах великотоварних аграрних формувань Сільськогосподарські машини: Зб.наук.ст. – Вип. 37. – Луцьк, 2017.– 57-66 с.
 • Поліщук О.С. Машини для обробітку ґрунту. Посівні та садильні машини: методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Сільськогосподарські машини» зі спеціальності 5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання АПВ». – Житомир:ЖАТК, 2014. – 75 с.
 • Поліщук О.С. Машини для внесення добрив, хімічного захисту рослин та заготівлі кормів: методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Сільськогосподарські машини» зі спеціальності 5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання АПВ». – Житомир:ЖАТК, 2015. – 73 с.
 • Поліщук О.С. Комбайни зернозбиральні: методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Сільськогосподарські машини» зі спеціальності 5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання АПВ». – Житомир:ЖАТК, 2016. – 55 с.
 • Транспортне забезпечення використання машинних агрегатів на збиранні цукрових буряків і силосних культур: методична розробка і завдання для виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Експлуатація машин і обладнання» зі спеціальності 208 «Агроінженерія» / А.С.Лімонт, О.С.Поліщук. Житомир:ЖАТК, 2016. – 28 с.
 • Звіт-щоденник з навчальної практики з дисципліни «Машини і обладнання в АПК» зі спеціальності 208 «Агроінженерія» / О.С.Поліщук, Д.В.Герасимчук, С.С.Добранський. Житомир:ЖАТК, 2017. – 82 с.
 • Визначення експлуатаційних показників автомобілів в транспортних технологіях аграрного виробництва: методичні вказівки і завдання для самостійної роботи студентів першого бакалаврського рівня вищої освіти зі спеціальності 208 «Агроінженерія», 141 «Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка» / А.С.Лімонт, О.С.Поліщук. Житомир:ЖАТК, 2017. – 28 с.
 • Основи теорії і розрахунку автотракторних двигунів “Основи теорії і розрахунку трактора і автомобіля”: методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисципліни “Трактори і автомобілі” для студентів зі спеціальності 208 «Агроінженерія» освітній ступінь «Бакалавр» / О.П.Рябчук, О.С.Поліщук, С.В.Чередніченко. Житомир:ЖАТК, 2017. – 81 с.

Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

 • Шейченко В.О, Лімонт А.С., Руденко В.Г., Поліщук О.С. Втрата волокна в полеглому стеблостої і готування рошенцевої льонотрести. Сільськогосподарські машини: Збірник наук.ст. – Вип. 32. – Луцьк, 2015.– 258-265 с.
 • А. С. Лімонт, О. С. Поліщук, О. Б. Плужніков. Абсолютна маса насіння і збирання льону-довгунця. Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин: : Збірник наук.ст. – Вип. 46. – Кіровоград, 2016.– 166-175 с.
 • Б. В. Ємець, С. В. Пустовіт, О. С. Поліщук, Л. В. Ємець. Моделювання показників тягово-швидкісних властивостей автомобіля під час його роботи на водопаливних емульсіях: Вісник ЖНАЕУ. Науково-теоретичний збірник №1(53) . – Житомир, 2016.– 317-325 с.
 • Лімонт А.С., Поліщук О. С. , Плужніков О. Б. Агроландшафти полісся і використання машинно-тракторного парку в умовах великотоварних аграрних формувань Сільськогосподарські машини: Зб.наук.ст. – Вип. 37. – Луцьк, 2017.– 57-66 с.

Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії

 • Електронний підручник з дисципліни «Сільськогосподарські машини». ДУ НМЦ «Агроосвіта» 2016р. (http://nmcbook.com.ua/навчальні-посібники/агроінженерія/)
Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок
 • Поліщук О.С. Машини для обробітку ґрунту. Посівні та садильні машини: методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Сільськогосподарські машини» зі спеціальності 5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання АПВ». – Житомир:ЖАТК, 2014. – 75 с.
 • Поліщук О.С. Машини для внесення добрив, хімічного захисту рослин та заготівлі кормів: методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Сільськогосподарські машини» зі спеціальності 5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання АПВ». – Житомир:ЖАТК, 2015. – 73 с.
 • Поліщук О.С. Комбайни зернозбиральні: методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Сільськогосподарські машини» зі спеціальності 5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання АПВ». – Житомир:ЖАТК, 2016. – 55 с.
 • Транспортне забезпечення використання машинних агрегатів на збиранні цукрових буряків і силосних культур: методична розробка і завдання для виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Експлуатація машин і обладнання» зі спеціальності 208 «Агроінженерія» / А.С.Лімонт, О.С.Поліщук. Житомир:ЖАТК, 2016. – 28 с.
 • Звіт-щоденник з навчальної практики з дисципліни «Машини і обладнання в АПК» зі спеціальності 208 «Агроінженерія» / О.С.Поліщук, Д.В.Герасимчук, С.С.Добранський. Житомир:ЖАТК, 2017. – 82 с.
 • Визначення експлуатаційних показників автомобілів в транспортних технологіях аграрного виробництва: методичні вказівки і завдання для самостійної роботи студентів першого бакалаврського рівня вищої освіти зі спеціальності 208 «Агроінженерія», 141 «Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка» / А.С.Лімонт, О.С.Поліщук. Житомир:ЖАТК, 2017. – 28 с.
 • Основи теорії і розрахунку автотракторних двигунів “Основи теорії і розрахунку трактора і автомобіля”: методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисципліни “Трактори і автомобілі” для студентів зі спеціальності 208 «Агроінженерія» освітній ступінь «Бакалавр» / О.П.Рябчук, О.С.Поліщук, С.В.Чередніченко. Житомир:ЖАТК, 2017. – 81 с.
Сфера наукових інтересів
 • ефективне використання машинно-тракторних агрегатів в АПК
Викладач кафедри «Агроінженерія»
Бучко Ігор Олександрович
Кваліфікація
Спеціаліст другої категорії
Дата народження
25 Березня 1989
Дані про освіту
 • Житомирський державний технологічний університет
Відомості про підвищення кваліфікації
 • Житомирський національний агроекологічний університет
Основні публікації за напрямом
 • Аспірант вечірньої форми навчання за науковою спеціальністю 131 – Прикладна механіка (спеціалізація – Тертя та зношування в машинах) кафедри загальної і прикладної фізики АКІ. Тема дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора філософії «Підвищення зносостійкості робочих органів посівних машин».
Участь у конференціях і семінарах
 • Добранський С.С., Бучко І.О. Аналіз поверхні сталі 65Г після електроерозійної обробки. Тези доповідей VI науково-технічної конференції (21-22 лютого 2019 року, м. Київ НУБіП). с. 153-155.
 • Дворук В.І., Бучко І.О., Добранський С.С. Класифікація посівних машин та їх робочих органів, що взаємодіють з ґрунтом. Тези доповідей VI науково-технічної конференції (21-22 лютого 2019 року, м. Київ НУБіП). с. 272-273.
 • Бучко І.О. Удосконалення конструкції штангового обприскувача ОПШ-15. Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції молодих учених. (16 травня 2019 року, м. Херсон: ІЗЗ НААН). с. 25-26.
Сфера наукових інтересів
 • покращення експлуатаційних властивостей автомобіля та його керованості
Викладач спеціальних дисциплін відділення «Агроінженерія»
Довбиш Андрій Петрович
Кваліфікація
Спеціаліст
Дата народження
01 Вересня 1977
Дані про освіту
 • Житомирський агротехнічний коледж
 • Державна агроекологічна академія України
 • аспірантура Тернопільського Національного технічного університету імені Івана Пулюя
Участь у конференціях і семінарах
 • XVI Міжнародна наукова конференція Державної наукової установи «Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва ім. Л. Погорілого»;
 • V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь» Житомирський агротехнічний коледж 28-29березня 2019 року;
 • V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь» Житомирський агротехнічний коледж 28-29березня 2018 року;
 • ІV Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій», 25-26 листопада 2015 р.
Основні публікації за напрямом
 • Dynamics of flexible elements of drive systems with variable contact point to the pulleys / M.B. Sokil, O.L. Lyashuk, А.Р Dovbush // INMATEH «Agricultural Engineering » vol 48, no. 1 / 2016. pр.119-124, Bucharest. (Scopus).(Автор розробив методику впливу коливання гнучких елементів систем приводу на транспортування)
 • Interpretation of the choice of conveyers with improved technological characteristics/ Ivan Gevko, Oleh Lyashuk, Andrii Djachun, Andriy Dovbush // MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture – Vol 17, no. 4 / 2015. PР. 107-116, Lublin–Rzeszow. ( Автор обґрунтовано вибір варіанта конструкції робочих органів для технологічного процесу транспортування) Публікації в наукових виданнях України
 • Дослідження резонансних коливань трубчастих скребкових конвеєрів дво-вимірних елементів / С.М. Герук, А.П. Довбиш, О.Л. Ляшук, В.З. Гудь // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. “Технічні системи і технології твариництва” – Випуск 181. – Харків, 2017. – С. 294-305. (Автор отримав залежність максимальних динамічних зусиль у робочого органу)
 • Герук С.М., Особливості конструкцій трубчастих конвеєрів / С.М.Герук, А.П. Довбиш // Збірник наукових статей. Луцький національний технічний університет. «Сільськогосподарські машини». Вип. 29-30 –Луцьк, 2014. – С. 15-20. (Автор запропонував та обґрунтував параметри конструкцій трубчастих конвеєрів)
 • Дослідження коливань скребкових канатних робочих органів конвеєрів для транспортування насипних вантажів / С.М. Герук, О.Л. Ляшук, О.П. Cкиба, А.П. Довбиш // «Перспективні технології та прилади» збірник наукових праць – Луцьк, 2015. – Вип. №7. С. 17-22. (Автор отримав залежность для визначення переміщень окремих точок робочого органа, що характеризують його коливання)
 • Герук С.М., Вплив збурень коливань вібросепаратора на динаміку зернової суміші / С.М. Герук, А.П. Довбиш// Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник «Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин». Вип. 46. –Кіровоград, 2016. – С.124-132. (Автор отримав залежності для визначення резонансних коливань зернової суміші в процесі вібраційної обробки)
 • Герук С.М., Математична модель динаміки зернової суміші підчас її сепарації в трубчастому скребковому ланцюговому ковеєрі / С.М. Герук, А.П. Довбиш / Вісник Сумського національного аграрного університету «Серія «Механізація та автоматизація виробничих процесів», – Суми, 2016. – Випуск 10/2 (30). – С. 78-85. (Автор отримав характеристики власних коливань зернової суміші під час руху вздовж сита вібросепаратора).
 • Синтез конвеєрів з розширеними технологічними можливостями / О.Л. Ля-шук, О. С. Голотенко, В.М. Клендій, А.П. Довбиш// Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник «Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин». Вип. 47. – Кіровоград, 2017. – С.167-177. (Автором проведений синтез трубчастих скребкових конвеєрів)
 • Дослідження трубчастого скребкового конвеєра з просторовою трасою /І.Т. Ярема, Т.Б.Пиндус, А.П. Довбиш, М.Д. Радик// Міжвузівський збірник Наукові нотатки Луцький національний технічний університет. Випуск 61. Луцьк, 2018. – С. 243-249.( Автором обгрунтовано параметри трубчастого скребкового конвеєра) Матеріали і тези конференцій
 • Герук С.М., Дослідження динамічних навантажень у привідному ланцюзі конвеєра // С.М. Герук, А.П. Довбиш// Матеріали XІХ наукової конференції ТНТУ ім. І. Пулюя, 18-19 травня 2016 р.: тези допов. – Тернопіль: ТНТУ, 2015. – С. 40. (Автор отримав аналітичну залежність максимального значення динамічної деформації ланцюга )
 • Герук С.М., Вплив геометричних, кінематичних та фізико-механічних параметрів на власні коливання робочого органу скребкового конвеєра / С.М. Герук, А.П. Довбиш О.Л. Ляшук// ІV Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій», 25-26 листопада 2015 р.: тези допов. – Тернопіль : ТНТУ, 2015. – С. 169-171. (Автор запропонував конструкцію робочого органа скребкового конвеєра)
 • Герук С.М., Динамічні навантаження у привідному ланцюзі конвеєра під час резонансних коливань /С.М Герук, А.П. Довбиш // ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь», 7 28-29 березня 2018р.: тези допов. – Житомир : ЖАТК, 2018. – С. 284-285. (Автор отримав динамічне напруження у прямолінійних ділянках ланцюга конвеєра)
 • Герук С.М., До питання про визначення основних фізико-механічних характеристик зернової суміші / С.М Герук, А.П. Довбиш// ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь», 28-29 березня 2018р. : тези допов. – Житомир: ЖАТК, 2018. – С. 282-284.( Автор запропонував методику дослідження динаміки зернової суміші у процесі вібросепарації) Патенти України на корисні моделі
 • Пат. 108423 Україна, МПК
Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:
 • Дослідження резонансних коливань трубчастих скребкових конвеєрів дво-вимірних елементів / С.М. Герук, А.П. Довбиш, О.Л. Ляшук, В.З. Гудь // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. “Технічні системи і технології твариництва” – Випуск 181. – Харків, 2017. – С. 294-305. (Автор отримав залежність максимальних динамічних зусиль у робочого органу)
 • Герук С.М., Особливості конструкцій трубчастих конвеєрів / С.М.Герук, А.П. Довбиш // Збірник наукових статей. Луцький національний технічний університет. «Сільськогосподарські машини». Вип. 29-30 –Луцьк, 2014. – С. 15-20. (Автор запропонував та обґрунтував параметри конструкцій трубчастих конвеєрів)
 • Дослідження коливань скребкових канатних робочих органів конвеєрів для транспортування насипних вантажів / С.М. Герук, О.Л. Ляшук, О.П. Cкиба, А.П. Довбиш // «Перспективні технології та прилади» збірник наукових праць – Луцьк, 2015. – Вип. №7. ? С. 17-22. (Автор отримав залежность для визначення переміщень окремих точок робочого органа, що характеризують його коливання)
 • Герук С.М., Вплив збурень коливань вібросепаратора на динаміку зернової суміші / С.М. Герук, А.П. Довбиш// Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник «Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин». Вип. 46. –Кіровоград, 2016. – С.124-132. (Автор отримав залежності для визначення резонансних коливань зернової суміші в процесі вібраційної обробки)
 • Герук С.М., Математична модель динаміки зернової суміші підчас її сепарації в трубчастому скребковому ланцюговому ковеєрі / С.М. Герук, А.П. Довбиш / Вісник Сумського національного аграрного університету «Серія «Механізація та автоматизація виробничих процесів», – Суми, 2016. – Випуск 10/2 (30). – С. 78-85. (Автор отримав характеристики власних коливань зернової суміші під час руху вздовж сита вібросепаратора).
 • Синтез конвеєрів з розширеними технологічними можливостями / О.Л. Ля-шук, О. С. Голотенко, В.М. Клендій, А.П. Довбиш// Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник «Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин». Вип. 47. – Кіровоград, 2017. – С.167-177. (Автором проведений синтез трубчастих скребкових конвеєрів)
 • Дослідження трубчастого скребкового конвеєра з просторовою трасою /І.Т. Ярема, Т.Б.Пиндус, А.П. Довбиш, М.Д. Радик// Міжвузівський збірник Наукові нотатки Луцький національний технічний університет. Випуск 61. Луцьк, 2018. – С. 243-249.( Автором обгрунтовано параметри трубчастого скребкового конвеєра);
Завідувач навчальною лабораторією «Сільськогосподарські машини та експлуатація машин і обладнання»
Сергійчук Олександр Дмитрович
Кваліфікація
Cпеціаліст
Дата народження
09 Липня 1978
Дані про освіту
 • Житомирський агротехнічний коледж
 • Житомирський державний агроекологічний університет
Відомості про підвищення кваліфікації
 • Житомирський національний агроекологічний університет
Сфера наукових інтересів
 • підвищення ресурсу експлуатації сільськогосподарських машин і знарядь
Викладач кафедри «Агроінженерії»
Рябчук Павло Олександрович
Кваліфікація
Спеціаліст
Дата народження
04 Січня 1994
Дані про освіту
 • Житомирський агротехнічний коледж
 • Житомирський національний агроекологічний університет
Сфера наукових інтересів
 • підвищення зносостійкості робочих органів, збиральних машин