Новини
11 лютого о 10:00 запрошуємо на День відкритих дверей до Житомирського агротехнічного фахового коледжу! Зустріч відбудеться очно та в онлайн форматі!--З 04 лютого початок підготовчих курсів для вступу до Житомирського агротехнічного фахового коледжу!

Кафедра “Агроінженерія”

Освітній процес і проведення наукових досліджень на випусковій кафедрі  забезпечують 20 науково-педагогічних працівників, з яких 7 – кандидати технічних наук, 2 викладачі вищої категорії, викладачі методисти,  4 викладачі вищої категорії, 4 викладачі І –ї категорії, 1 викладач ІІ–ї категорії, 2 спеціалісти.

Кафедра має понад 10 навчально-наукових лабораторій, парк навчальних машин, ремонтну майстерню та навчальний полігон.

Кафедра є центром розробки програмного та науково-методичного забезпечення підготовки різних спеціальностей.

Крім навчальної та методичної роботи, колектив кафедри постійно брав і бере  активну участь у проведенні наукових досліджень.

Науково-дослідницька робота кафедри ведеться за такими основними напрямками

 • розробка технологічних процесів і обґрунтування основних параметрів машин та засобів сільськогосподарського виробництва, підвищення їх надійності та довговічності (к.т.н., доцент Герук С.М.);
 • ефективне використання машинно-тракторних агрегатів в аграрному та лісовому комплексах (к.т.н., доцент Лімонт А.С.);
 • триботехнічні основи підвищення зносостійкості деталей та робочих органів сільськогосподарських машин (к.т.н. Борак К.В.);
 • удосконалення технічних засобів для внесення твердих органічних добрив (к.т.н., Хоменко С.М.);
 • управління проектами і програмами сільськогосподарського виробництва (к.т.н. Макарчук О.В.).

Молоді наукові дослідники відділення  Руденко В.Г., Герасимчук Д.В., Добранський С.С., Бучко І.О. активно проводять наукові дослідження  в галузі та використовують їх результати для написання наукових робіт.

Інноваційність наукових розробок підтверджена більш як 30 патентами.

Кафедра підтримує договірні зв’язки співпраці з ННЦ, «Інститутом механізації сільського господарства» УААН; Національним університетом біоресурсів та природокористування України м. Київ, Центральноукраїнським національним технічним університетом, Харківським національним технічним університетом сільського господарства ім. П. Василенка, Житомирським національним агроекологічним університетом, Вінницьким національним технічним університетом, Луцьким національним технічним університетом, Білоруським державним агротехнічним університетом, Сумським національним аграрним університетом, Вінницьким національним аграрним університетом.

На кафедрі щорічно проходить Всеукраїнська науково-практична конференція на тему «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь».

Робота науково-педагогічних працівників кафедри  направлена на забезпечення підвищення якості знань здобувачів освіти. Особливу увагу викладацький колектив відділення приділяє практичному навчанню та формуванню у студентів професійних вмінь і навичок.

Члени кафедри

Завідувач кафедри «Агроінженерія
Герук Станіслав Миколайович
Кваліфікація
Кандидат технічних наук, доцент, старший науковий співробітник, член-кореспондент Інженерної академії України
Педагогічний стаж
Більше 15-ти років
У ЖАТК працює з
3 2015 року
Дата народження
31 Серпня 1951
Данні
 • В 1973 році з відзнакою закінчив Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут ім. В.П. Затонського за спеціальністю «Фізика, електротехніка»
 • У 1984 – Хмельницький закінчив технологічний інститут за спеціальністю «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти». З 1985 по 1988 роки навчався в аспірантурі Білоруського інституту механізації сільського господарства. У лютому 1989 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: «Технологический процесс и основные параметры машины с активными рабочими органами для поверхностной обработки почвы».
 • 2005 – рішенням Атестаційної колегії МОН присвоєно вчене звання доцента кафедри технічного сервісу та інженерної екології.
 • 2009 – обрано член-кореспондентом Інженерної академії України.
 • Працював на посадах головного конструктора Кам’янець-Подільського заводу сільгоспмашин та генерального директора Науково-виробничого підприємства «ГЛАМІС». Брав безпосередню участь у розробці конструкцій ряду сільськогосподарських машин , агрегатів та знарядь, як для малогабаритних так і енергонасичених тракторів; аераторів; емульгаторів; поточних технологічних ліній з переробки плодоовочевої сировини; широкополосних електродів електрофільтрів для коксохімічних, хімічних, цементних підприємств, ТЕЦ, які були впроваджені у виробництво, а також проекту заводу з виготовлення базальтового волокна та джгута з нього.
 • З 2004 по 2012 роки – завідувач кафедри «Технічного сервісу та інженерної екології», заступник декана факультету механізації сільського господарства з наукової роботи ЖНАЕУ.
 • В 2012 – 2015 роках – пр.овідний науковий співробітник Національного наукового центру «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» Національної академії аграрних наук України, завідувач аспірантури та докторантури.

Профіль в Google Академія

Відомості про підвищення кваліфікації

Житомирський національний агроекологічний університет, підвищення кваліфікації з дисципліни «Фізика», “Надійність машин і обладнання в АПК”.

Участь у конференціях і семінарах
 • Герук С.М., Дослідження динамічних навантажень у привідному ланцюзі конвеєра // С.М. Герук, А.П. Довбиш// Матеріали XІХ наукової конференції ТНТУ ім. І. Пулюя, 18-19 травня 2016 р.: тези допов. – Тернопіль: ТНТУ, 2015. – С. 40. (Автор отримав аналітичну залежність максимального значення динамічної деформації ланцюга ).
 • Герук С.М., Вплив геометричних, кінематичних та фізико-механічних параметрів на власні коливання робочого органу скребкового конвеєра / С.М. Герук, А.П. Довбиш О.Л. Ляшук// ІV Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій», 25-26 листопада 2015 р.: тези допов. – Тернопіль : ТНТУ, 2015. – С. 169-171. (Автор запропонував конструкцію робочого органа скребкового конвеєра).
 • Герук С.М., Динамічні навантаження у привідному ланцюзі конвеєра під час резонансних коливань /С.М Герук, А.П. Довбиш // ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь», 7 28-29 березня 2018р.: тези допов. – Житомир : ЖАТК, 2018. – С. 284-285. (Автор отримав динамічне напруження у прямолінійних ділянках ланцюга конвеєра) .
 • Герук С.М., До питання про визначення основних фізико-механічних характеристик зернової суміші / С.М Герук, А.П. Довбиш// ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь», 28-29 березня 2018р. : тези допов. – Житомир: ЖАТК, 2018. – С. 282-284.( Автор запропонував методику дослідження динаміки зернової суміші у процесі вібросепарації).
Основні публіокації за напрям
 • Дослідження резонансних коливань трубчастих скребкових конвеєрів дво-вимірних елементів / С.М. Герук, А.П. Довбиш, О.Л. Ляшук, В.З. Гудь // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. “Технічні системи і технології твариництва” – Випуск 181. – Харків, 2017. – С. 294-305. (Автор отримав залежність максимальних динамічних зусиль у робочого органу).
 • Герук С.М., Особливості конструкцій трубчастих конвеєрів / С.М.Герук, А.П. Довбиш // Збірник наукових статей. Луцький національний технічний університет. «Сільськогосподарські машини». Вип. 29-30 –Луцьк, 2014. – С. 15-20. (Автор запропонував та обґрунтував параметри конструкцій трубчастих конвеєрів).
 • Дослідження коливань скребкових канатних робочих органів конвеєрів для транспортування насипних вантажів / С.М. Герук, О.Л. Ляшук, О.П. Cкиба, А.П. Довбиш // «Перспективні технології та прилади» збірник наукових праць – Луцьк, 2015. – Вип. №7. ? С. 17-22. (Автор отримав залежность для визначення переміщень окремих точок робочого органа, що характеризують його коливання)
 • Герук С.М., Вплив збурень коливань вібросепаратора на динаміку зернової суміші / С.М. Герук, А.П. Довбиш// Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник «Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин». Вип. 46. –Кіровоград, 2016. – С.124-132. (Автор отримав залежності для визначення резонансних коливань зернової суміші в процесі вібраційної обробки)
 • Герук С.М., Математична модель динаміки зернової суміші підчас її сепарації в трубчастому скребковому ланцюговому ковеєрі / С.М. Герук, А.П. Довбиш / Вісник Сумського національного аграрного університету «Серія «Механізація та автоматизація виробничих процесів», – Суми, 2016. – Випуск 10/2 (30). – С. 78-85. (Автор отримав характеристики власних коливань зернової суміші під час руху вздовж сита вібросепаратора).
 • Навч. посібник з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (лист № 1/11 – 6339 від 01.04.2013р. «Курсове проектування з інженерного менеджменту». Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2013.-228с.
Сфера наукових інтересів
 • розробка технологічних процесів і обґрунтування основних параметрів машин та засобів сільськогосподарського виробництва, підвищення їх надійності та довговічності

Герук С.М. є співавтором понад 220 наукових та навчально-методичних праць, 9-х навчальних посібників, монографії, 2-х авторських свідоцтв СРСР та 25 патентів України.

Під керівництвом Герука С.М. захищено 7 дисертацій на здобуття вченого ступеня кандидата наук.

Заступник директора з навчальної роботи
Борак Костянтин Вікторович
Кваліфікація
Доктор технічних наук
Педагогічний стаж
7 років
У ЖАТК працює з
З 2014 року
Дата народження
26 Жовтня 1980
Данні:

Автор 80 наукових і навчально-методичних робіт, з яких 25 статей опубліковані у виданнях включених до переліку наукових фахових видань, 6 статей опубліковані в закордонних виданнях, 4 патенти на винаходи, 28 опублікованих доповідей на конференціях та 17 навчально-методичних праць.

Профіль в Google Академія

Відомості про підвищення кваліфікації

Житомирський національний агроекологічний університет, Підвищення кваліфікації з дисциплін «Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів та взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання», «Деталі машин», «Механіка матеріалів і конструкцій», «Теорія механізмів і машин», «Підйомно-транспортні машини»

Напрям наукової діяльності
 • триботехнічні основи підвищення зносостійкості робочих органів ґрунтообробних та посівних машин
Викладач кафедри «Анроінженерія»
Хоменко Сергій Михайлович
Кваліфікація
Кандидат технічних наук
Педагогічний стаж
8 років
У ЖАТК працює з
З 2014 року
Данні

Автор 78 наукових і навчально-методичних робіт, з яких 37 статей опубліковані у виданнях включених до переліку наукових фахових видань,12 патентів на винаходи, 10 опублікованих доповідей на конференціях та 19 навчально-методичних праць.

Відомості про підвищення кваліфікації

Житомирський національний агроекологічний університет, підвищення кваліфікації з дисципліни «Гідро та пневмопривід техніки в АПК» «Паливо-мастильні та інші експлуатаційні матеріали», Технічний сервіс та ремонт машин і обладнання в АПК, Діагностування, технічний сервіс та ремонт машин в рослинництві, Діагностування, технічний сервіс та ремонт машин в тваринництві

Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії

Хоменко С.М.Діагностування, технічний сервіс та ремонт машин в рослинництві. Навчальний посібник. – Житомир : КП «Полісся», 2018. – 346 с.

Напрям наукової діяльності
 • удосконалення технічних засобів для внесення твердих органічних добрив
Лімонт Анататолій Станіславович
Кваліфікація
Кандидат технічних наук
Педагогічний стаж
59 років
У ЖАТК працює з
З 2014 року
Данні

Автор понад 200 наукових навчально-методичних робіт що видані у фахових виданнях України та за її межами, 2 авторських свідоцтва та 2 патенти на винахід.

Напрямок наукової діяльності

Ефективне використання машинно-тракторних агрегатів в аграрному та лісовому комплексі

Лімонт А.С. є визнаним професіоналом
 • з досвідом управлінської роботи за фахом: більше 10 років працював на керівних посадах: завідувач машино-тракторним парком радгоспу ім. Тельмана, Осакарівського району, Карагандинська область, старший інженер радгоспу №4, ім. Тельмана, Осакарівського району, Карагандинська область, головного інженера радгоспу «Тракторист», Осакарівського району, Карагандинська область, завідувач лабораторією Поліського відділення УНДІМЕм.Коростень, п/в Грозіно.
 • з досвідом практичної роботи за фахом: більше 10 років працював за професіями, що відповідають за змістом навчальним дисциплінам, які він викладає.
 • з досвідом інноваційної роботи: за останні 10 років працював над працями спрямованими на створення об’єктів інтелектуальної власності, старшим науковим співробітником Поліського відділення УНДІМЕСГ (1970-1976рр.), керівником групи науково-технічної інформації і пропаганди Житомирського філіалу інституту «Укрсільгосппроект» (1977р.), старшим науковим співробітником науково-дослідного інституту сільського господарства Нечорноземної зони УРСР(1977-1980рр.) видав 2 посібники з грифом МОН має 2 патенти на винахід підготував понад 200 наукових праць, що видані у фахових виданнях України та за її межами.
Викладач кафедри «Анроінженерія»
Макарчук Олексій Васильович
Кваліфікація
Кандидат технічних наук
Дата народження
03 Вересня 1984
Дані про освіту

Державний вищий навчальний заклад “Державний агроекологічний університет”

Профіль в Google Академія

Відомості про підвищення кваліфікації

Житомирський національний агроекологічний університет

Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії
 • Макарчук О.В. Діагностування, технічний сервіс та ремонт машин в переробній галузі. Навчальний посібник. – Житомир : КП «Полісся», 2018. – 383 с.
Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок
 • Макарчук О.В.., Борак К.В. Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни Діагностування, технічний сервіс та ремонт машин в переробній галузі» для студентів заочної форми навчання. Житомир: ЖАТК, 2018 р. – 154 с.
 • Макарчук О.В., Борак К.В. Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни Діагностування, технічний сервіс та ремонт машин в переробній галузі для студентів заочної форми навчання.. Житомир: ЖАТК, 2018 р. – 142 с.
 • Макарчук О.В.. Конспецт лекцій з дисципліни Діагностування, технічний сервіс та ремонт машин в переробній галузі. Житомир: ЖАТК, 2018 р. – 328 с.
Напрям наукової діяльності
 • управління проектами і програмами сільськогосподарського виробництва
Викладач кафедри «Агроінженерія»
Мамчур Віталій Аркадійович
Кваліфікація
Кандидат технічних наук
Дата народження
28 Серпня 1952
Дані про освіту
 • Українська сільськогосподарська академія
 • навчався в аспірантурі  Московського державного агроінженерного університету
Відомості про підвищення кваліфікації
 • Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва
 • Національний університет біоресурсів і природокористування України
 • Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства»
 • Житомирський національний агроекологічний університет
Сфера наукових інтересів
 • техніка та технології для механізованого обробітку грунту
 • сівби і догляду за посівами сільськогосподарських культур
Викладач спеціальних дисциплін відділення «Агроінженерія»
Довбиш Андрій Петрович
Кваліфікація
Кандидат технічних наук
Дата народження
01 Вересня 1977
Дані про освіту
 • Житомирський агротехнічний коледж
 • Державна агроекологічна академія України
 • аспірантура Тернопільського Національного технічного університету імені Івана Пулюя
Участь у конференціях і семінарах
 • XVI Міжнародна наукова конференція Державної наукової установи «Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва ім. Л. Погорілого»;
 • V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь» Житомирський агротехнічний коледж 28-29березня 2019 року;
 • V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь» Житомирський агротехнічний коледж 28-29березня 2018 року;
 • ІV Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій», 25-26 листопада 2015 р.
Основні публікації за напрямом
 • Dynamics of flexible elements of drive systems with variable contact point to the pulleys / M.B. Sokil, O.L. Lyashuk, А.Р Dovbush // INMATEH «Agricultural Engineering » vol 48, no. 1 / 2016. pр.119-124, Bucharest. (Scopus).(Автор розробив методику впливу коливання гнучких елементів систем приводу на транспортування)
 • Interpretation of the choice of conveyers with improved technological characteristics/ Ivan Gevko, Oleh Lyashuk, Andrii Djachun, Andriy Dovbush // MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture – Vol 17, no. 4 / 2015. PР. 107-116, Lublin–Rzeszow. ( Автор обґрунтовано вибір варіанта конструкції робочих органів для технологічного процесу транспортування) Публікації в наукових виданнях України
 • Дослідження резонансних коливань трубчастих скребкових конвеєрів дво-вимірних елементів / С.М. Герук, А.П. Довбиш, О.Л. Ляшук, В.З. Гудь // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. “Технічні системи і технології твариництва” – Випуск 181. – Харків, 2017. – С. 294-305. (Автор отримав залежність максимальних динамічних зусиль у робочого органу)
 • Герук С.М., Особливості конструкцій трубчастих конвеєрів / С.М.Герук, А.П. Довбиш // Збірник наукових статей. Луцький національний технічний університет. «Сільськогосподарські машини». Вип. 29-30 –Луцьк, 2014. – С. 15-20. (Автор запропонував та обґрунтував параметри конструкцій трубчастих конвеєрів)
 • Дослідження коливань скребкових канатних робочих органів конвеєрів для транспортування насипних вантажів / С.М. Герук, О.Л. Ляшук, О.П. Cкиба, А.П. Довбиш // «Перспективні технології та прилади» збірник наукових праць – Луцьк, 2015. – Вип. №7. С. 17-22. (Автор отримав залежность для визначення переміщень окремих точок робочого органа, що характеризують його коливання)
 • Герук С.М., Вплив збурень коливань вібросепаратора на динаміку зернової суміші / С.М. Герук, А.П. Довбиш// Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник «Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин». Вип. 46. –Кіровоград, 2016. – С.124-132. (Автор отримав залежності для визначення резонансних коливань зернової суміші в процесі вібраційної обробки)
 • Герук С.М., Математична модель динаміки зернової суміші підчас її сепарації в трубчастому скребковому ланцюговому ковеєрі / С.М. Герук, А.П. Довбиш / Вісник Сумського національного аграрного університету «Серія «Механізація та автоматизація виробничих процесів», – Суми, 2016. – Випуск 10/2 (30). – С. 78-85. (Автор отримав характеристики власних коливань зернової суміші під час руху вздовж сита вібросепаратора).
 • Синтез конвеєрів з розширеними технологічними можливостями / О.Л. Ля-шук, О. С. Голотенко, В.М. Клендій, А.П. Довбиш// Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник «Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин». Вип. 47. – Кіровоград, 2017. – С.167-177. (Автором проведений синтез трубчастих скребкових конвеєрів)
 • Дослідження трубчастого скребкового конвеєра з просторовою трасою /І.Т. Ярема, Т.Б.Пиндус, А.П. Довбиш, М.Д. Радик// Міжвузівський збірник Наукові нотатки Луцький національний технічний університет. Випуск 61. Луцьк, 2018. – С. 243-249.( Автором обгрунтовано параметри трубчастого скребкового конвеєра) Матеріали і тези конференцій
 • Герук С.М., Дослідження динамічних навантажень у привідному ланцюзі конвеєра // С.М. Герук, А.П. Довбиш// Матеріали XІХ наукової конференції ТНТУ ім. І. Пулюя, 18-19 травня 2016 р.: тези допов. – Тернопіль: ТНТУ, 2015. – С. 40. (Автор отримав аналітичну залежність максимального значення динамічної деформації ланцюга )
 • Герук С.М., Вплив геометричних, кінематичних та фізико-механічних параметрів на власні коливання робочого органу скребкового конвеєра / С.М. Герук, А.П. Довбиш О.Л. Ляшук// ІV Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій», 25-26 листопада 2015 р.: тези допов. – Тернопіль : ТНТУ, 2015. – С. 169-171. (Автор запропонував конструкцію робочого органа скребкового конвеєра)
 • Герук С.М., Динамічні навантаження у привідному ланцюзі конвеєра під час резонансних коливань /С.М Герук, А.П. Довбиш // ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь», 7 28-29 березня 2018р.: тези допов. – Житомир : ЖАТК, 2018. – С. 284-285. (Автор отримав динамічне напруження у прямолінійних ділянках ланцюга конвеєра)
 • Герук С.М., До питання про визначення основних фізико-механічних характеристик зернової суміші / С.М Герук, А.П. Довбиш// ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь», 28-29 березня 2018р. : тези допов. – Житомир: ЖАТК, 2018. – С. 282-284.( Автор запропонував методику дослідження динаміки зернової суміші у процесі вібросепарації) Патенти України на корисні моделі
 • Пат. 108423 Україна, МПК
Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:
 • Дослідження резонансних коливань трубчастих скребкових конвеєрів дво-вимірних елементів / С.М. Герук, А.П. Довбиш, О.Л. Ляшук, В.З. Гудь // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. “Технічні системи і технології твариництва” – Випуск 181. – Харків, 2017. – С. 294-305. (Автор отримав залежність максимальних динамічних зусиль у робочого органу)
 • Герук С.М., Особливості конструкцій трубчастих конвеєрів / С.М.Герук, А.П. Довбиш // Збірник наукових статей. Луцький національний технічний університет. «Сільськогосподарські машини». Вип. 29-30 –Луцьк, 2014. – С. 15-20. (Автор запропонував та обґрунтував параметри конструкцій трубчастих конвеєрів)
 • Дослідження коливань скребкових канатних робочих органів конвеєрів для транспортування насипних вантажів / С.М. Герук, О.Л. Ляшук, О.П. Cкиба, А.П. Довбиш // «Перспективні технології та прилади» збірник наукових праць – Луцьк, 2015. – Вип. №7. ? С. 17-22. (Автор отримав залежность для визначення переміщень окремих точок робочого органа, що характеризують його коливання)
 • Герук С.М., Вплив збурень коливань вібросепаратора на динаміку зернової суміші / С.М. Герук, А.П. Довбиш// Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник «Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин». Вип. 46. –Кіровоград, 2016. – С.124-132. (Автор отримав залежності для визначення резонансних коливань зернової суміші в процесі вібраційної обробки)
 • Герук С.М., Математична модель динаміки зернової суміші підчас її сепарації в трубчастому скребковому ланцюговому ковеєрі / С.М. Герук, А.П. Довбиш / Вісник Сумського національного аграрного університету «Серія «Механізація та автоматизація виробничих процесів», – Суми, 2016. – Випуск 10/2 (30). – С. 78-85. (Автор отримав характеристики власних коливань зернової суміші під час руху вздовж сита вібросепаратора).
 • Синтез конвеєрів з розширеними технологічними можливостями / О.Л. Ля-шук, О. С. Голотенко, В.М. Клендій, А.П. Довбиш// Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник «Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин». Вип. 47. – Кіровоград, 2017. – С.167-177. (Автором проведений синтез трубчастих скребкових конвеєрів)
 • Дослідження трубчастого скребкового конвеєра з просторовою трасою /І.Т. Ярема, Т.Б.Пиндус, А.П. Довбиш, М.Д. Радик// Міжвузівський збірник Наукові нотатки Луцький національний технічний університет. Випуск 61. Луцьк, 2018. – С. 243-249.( Автором обгрунтовано параметри трубчастого скребкового конвеєра);