На агрономічному відділенні Житомирського агротехнічного фахового коледжу у березні 2023 року проходила акредитація освітньої професійної програми початкового рівня освіти, кваліфікації «Молодший бакалавр»,галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», за спеціальністю 201 «Агрономія».

За результатами роботи експертної групи Національного агентства з якості освіти на відповідність критеріям оцінювання якості освітньої програми комісія відзначила високі й достатні продемонстровані при самооцінюванні успішні досягнення програмних результатів навчання і набуття необхідних для професійної діяльності здобувачів освіти загальні та фахові компетентності.

Галузева експертна рада Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» надала власну оцінку відповідності освітньої програми з обгрунтуванням того, що дана освітня програма мала чітко сформульовані цілі, які відповідають місії та стратегії коледжу і забезпечують здобувачам освіти зі спеціальності 201. «Агрономія» рівень знань, що відповідають вимогам сучасного аграрного виробництва, інтелектуальному і особистому розвитку здобувачів освіти, що робить їх конкурентоспроможними на ринку праці.

Вітаємо колектив кафедри «Агрономія та лісове господарство» та гаранта Цуман Н,В., к.с.г.н., доцента з успішним проходженням акредитації освітньої професійної програми початкового рівня освіти, кваліфікації «Молодший бакалавр», галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», за спеціальністю 201 «Агрономія» в Національному агентстві із забезпечення якості освіти.

Адміністрація