Новини
З 06 по 20 листопада триватиме додатковий набір на навчання для здобуття ОС “Бакалавр” на основі 11 класів, ОКР “Молодший спеціаліст” та ОС “Бакалавр”
м. Житомир, вул. Покровська, 96

9 вересня 2021 р. у Житомирському агротехнічному фаховому коледжі відбулося засідання педагогічної ради, ключовим якої стало питання «Пріоритетні завдання коледжу на 2021 – 2022 н.р.».

З доповіддю з цього питання виступив директор коледжу, доктор економічних наук – Тимошенко Микола Михайлович. У виступі було зазначено, що основним завданням педагогічного колективу на 2021 – 2022 н.р. є підвищення якості навчального процесу шляхом поєднання як традиційних, так і не традиційних способів викладання з використанням можливостей дистанційного навчання, що дає змогу перейти до системної моделі навчання, організувати творчу спрямовану діяльність студентів. У коледжі необхідно вжити заходів щодо розбудови якісної внутрішньої системи забезпечення якості освіти, зокрема, здійснення за участю здобувачів освіти моніторингу та періодичного перегляду освітньо-професійних програм з  метою гарантування досягнення встановлених для них цілей та їх відповідності потребам здобувачів фахової перед вищої освіти. Також має бути продовжена роботу із забезпечення якісного функціонування інформаційно-освітнього середовища у коледжі на базі хмарних технологій, що надає можливості для більш активного залучення студентів в освітній процес, підвищення якості освіти та впевненого наближення до стандартів європейської освіти.

До основних завдань навчальної роботи було віднесено:
 • Сконцентрувати зусилля для успішного проведення акредитації освітньо-професійної програми 274 «Автомобільний транспорт» І (бакалаврського) рівня вищої освіти та освітньо-професійної програми 208 «Агроінженерія» молодшого бакалавра ; освітньо-професійної програми 201 «Агрономія» молодшого бакалавра.
 •  Розширити ліцензійний обсяг підготовки фахових молодших бакалаврів з освітньо-професійної програми «Комп’ютерні науки» на 25 чол. та фахового молодшого бакалавра з освітньо-професійної програми «Агроінженерія» на 55 чол.
 • Викладачам економічного відділення до грудня 2021р. провести належну роботу щодо визначення спеціальності для ліцензування за освітнім ступенем бакалавр.
 •  Для активізації засвоєння матеріалу впроваджувати інтерактивні методи навчання – тести, мультимедійні засоби, програми та додатки, тестові завдання для діагностики знань.
 •  Сприяти залученню стейхолдерів до розробки та удосконалення освітніх програм з метою формування цілей та програмних результатів навчання.
 •  Впровадити в освітній процес академічну мобільність здобувачів освіти для всіх спеціальностей та викладачів, як з українськими вузами, так і за кордоном.
 •  Завершити будівельні роботи та комплектацію «Агрохімлабораторія».
 •  З метою забезпечення довіри до результатів навчання та наукових досягнень, забезпечити дотримання академічної доброчесності всіма учасниками освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової діяльності. Використовуючи програму «Unicheck» особливу увагу слід приділяти проблемам академічного плагіату при написанні здобувачами освіти курсових та дипломних робіт і проектів.
 •  Здійснювати заходи з модернізації освітнього середовища, шляхом ліцензування затребуваних на ринку праці нових спеціальностей.

У виступі були також визначені завдання у розвитку науково-методичної, практичної, виховної, профорієнтаційної роботи,  розвиток студентського самоврядування та спорту та зміцнення матеріально-технічної бази. В обговоренні доповіді взяли участь:

 • Лавріщев О. О. (зав. відділенням «Електрифікація та інформаційні системи»;
 • Мельничук С.В. (кандидат технічних наук, доцент кафедри «Автомобільний транспорт»);
 • Борисевич Л.В. – викладач циклової комісії агрономічних дисциплін;
 • Мірошніченко Н.Л. – викладач циклової комісії «Будівництво та цивільна інженерія»;
 • Дмуховська О.М. – викладач циклової комісії обліково-економічних дисциплін.

Поряд з вище зазначеними питаннями на розгляд педагогічної ради були винесено ряд інших питань, зокрема, «Аналіз вступної кампанії 2021 р.» (виступаючий: Борак К.В. – заступник голови приймальної комісії), затвердження організаційно-правової документації на 2021-2022 н.р. (виступаюча: Можарівська І.М. – заступник директора з навчально-методичної роботи).