Новини
З 06 по 20 листопада триватиме додатковий набір на навчання для здобуття ОС “Бакалавр” на основі 11 класів, ОКР “Молодший спеціаліст” та ОС “Бакалавр”
м. Житомир, вул. Покровська, 96

Головною особливістю кафедри гуманітарних та суспільних дисциплін є її багатопрофільність. Викладачі кафедри працюють зі студентами всіх спеціальностей та форм навчання, допомагають студентам виробити навички та уміння при вивченні дисциплін:

 • «Історія України»;
 • «Всесвітня іс­торія»;
 • «Історія і культура України»;
 • «Культурологія»;
 • «Правознавство»;
 • «Соціологія»;
 • «Людина і світ»;
 • «Географія»;
 • «Господарське право»;
 • «Філософія»;
 • «Основи філософ­ських знань».

Основним завданням кафедра вбачає на­дання студентам необхідного для сучасного спеціаліста обсягу гуманітарних знань, формування гнучкості й системності мислення та комунікативних навичок студента при активному освоєнні національно-культурних традицій, новітніх процесів і тенденцій світового масштабу.

Викладачі кафедри постійно працюють над удосконаленням форм і методів навчання студентів, систематично проводять науково-теоретичні конференції, відкриті заняття, здійснюють керівництво гуртками та науково-дослідною роботою студентів, займаються розробкою і впровадженням сучасних технологій навчання, вдосконаленням змісту освіти.

Завідуюча кафедрою, викладач гуманітарних та суспільних дисциплін
Додурич Світлана Миколаївна
Кваліфікація
Спеціаліст вищої категорії, кандидат педагогічних наук
Освіта:
 • Житомирський державний педагогічний інститут, 1997р., спеціальність «Українська мова і література та німецька мова»,
  кваліфікація: вчитель української мови і літератури  та німецької мови і зарубіжної літератури.
 • Кандидат педагогічних наук, 13.00.07 – теорія і методика виховання; тема «Формування патріотичних цінностей у студентів коледжів засобами краєзнавчо-пошукової діяльності».
Публікації:
Навчально-методичні видання:
 • Додурич С. М. Патріотичні цінності : витоки і шляхи формування : методичні рекомендації / С. М. Додурич. – Житомир : Вид-во поліграфічний центр СОРУ СОЬОК, 2008. – 130 с.
Статті у наукових фахових виданнях:
 • Додурич С. М. Громадянські цінності студентів агротехколеджу : проблема формування / С. М. Додурич // Вісник Житомирського педагогічного університету. – 2003. – № 13. – С. 121-123.
 • Додурич С. М. Патріотичні цінності особистості: гуманітарний аспект і С. М. Додурич // Наукові записки : зб. наук, статей Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова / укл. : П. В. Дмитренко, Л. Л. Макаренко. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007. – Вип. ІХV (65). – С. 54-59.
 • Додурич С. М. Патріотичні цінності особистості : історико-педагогічний аспект / С. М. Додурич // Вісник Житомирського педагогічного університету. – 2008. – № 37. – С. 153-156.
 • Додурич С. М. Формування патріотичних цінностей у студентів з опорою на ідеї В. О. Сухомлинського / С. М. Додурич // Наукові записки. Серія „Педагогічні науки”. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. – Вип. 78 (2). – С. 330-333.
 • Додурич С. М. Формування патріотичних цінностей у студентів засобами краєзнавчо-пошукової діяльності / С. М. Додурич // Теоретико- методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. пр. – К.: ін-т проблем виховання, 2008. -Ч. 2, вип. 12. – С. 327-333.
Статті у збірниках матеріалів міжнародних і всеукраїнських наукових та науково-практичних конференцій:
 • Додурич С. М. Національно-патріотичне виховання студентів агротехколеджу / С. М. Додурич // Національна освіта у контексті творчості А. С. Макаренка : зб. наук, праць // за ред. М. В. Левківського. – Житомир : ЖЦНТЕІ, 2003. – С. 88-90.
 • Додурич С. М. Утвердження громадянських цінностей у студентів коледжу / С. М. Додурич // Сучасні тенденції та пріоритети виховання : Всеукр. наук.-практ. конф. – К., 2004.
 • Додурич С. М. Цінності і соціальні аспекти. Формування практичних завдань / С. М. Додурич, Р. Г. Андрійчук // Молодь в умовах нової соціальної перспективи : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. / відп. ред. А. В. Іванченко. – Житомир, 2004. – С. 184-186.
 • Додурич С. М. Діяльність музею у формуванні патріотичних цінностей у студентів коледжу / С. М. Додурич // Актуальні проблеми професійно- педагогічної освіти та стратегії розвитку : зб. наук, праць / за заг. ред. : О. А. Дубасенюк, Л. В. Калініної, О. Є. Антонової. – Житомир : Вид-во ЖДУ, 2006.-С. 85-86.
 • Додурич С. М. Шляхи формування патріотичних цінностей у студентів засобами краєзнавчо-пошукової діяльності / С. М. Додурич // Українська словесність та культура у контексті формування духовно-моральних цінностей українського суспільства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Ірпінь, 2009. – С. 73-78.
 • Додурич С. М. Роль патріотичних цінностей у становленні студента як людини, громадянина, патріота / Додурич С. М. // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. „Українська словесність та культура в контексті формування духовно- моральних цінностей українського суспільства”. – Ірпінь, 2010. – С. 50-54.
 • Додурич С.М. Краєзнавчо-пошукова діяльність як засіб формування патріотичних цінностей у юнацькому віці / С.М. Додурич // Виховна робота в навчальних закладах. Київ: Агроосвіта, 2015.Вип.17. с.177
 • Додурич С. М. «Культура мовлення як основний критерій професійної майстерності фахівця».Вісник Житомирського агротехнічного коледжу: збірник наукових праць. – Вип. – 2. Житомир: ЖАТК, 2020. – 112 с.
Конференції:
 • 1.Міжвузівська наукова конференція «Реалізація гуманістичних ідей творчої спадщини В.Сухомлинського», 2018 р. Доповідь: «Патріотичне виховання у поглядах В.О.Сухомлинського»
 • 2.ХХІ Міжнародна науково-практична конференція «Тенденції розвитку педагогічної освіти в Україні» Житомир, 2019. Доповідь: «Професійна культура мовлення як основний критерій фахової майстерності майбутнього спеціаліста».
 • Науково-практична онлайн-конференція «Педагогічна спадщина А.С.Макаренка в науці та практиці». Житомир, 2020р. Доповідь: «Інноваційність ідей А.С.Макаренка в педагогіці ХХІ століття»
Заступник директора з навчально-методичної роботи
Можарівська Інна Миколаївна
Кваліфікація
Спеціаліст вищої категорії, «викладач-методист», кандидат педагогічних наук
Педагогічний стаж
27 років
Освіта:
 • Київський державний педагогічний інститут ім. О.М. Горького (нині педагогічний університет ім. М. Драгоманова) 1991 р., спеціальність «історія, суспільствознавство та методика виховної роботи», «вчитель історії, суспільствознавства та методист виховної роботи»
Публікації:
 • Можарівська І. М. Організація діяльності педагогічних курсів для вчителів національних шкіл на Волині-Житомирщині (20–30-ті роки ХХ ст.) / І. М. Можарівська // Рідна школа. – 2006. – № 11. – С. 33–35.
 • Можарівська І. М. Організація навчально-виховного процесу в Житомирському польському педагогічному робітничому факультеті (1934 – 1935 рр.) / І. М. Можарівська // Рідна школа. – 2004. – № 10. – С. 61–63.
 • Можарівська І. М. Особливості діяльності позашкільних закладів освіти й виховання на Волині-Житомирщині в контексті революційних подій 1917 – 1920 років ХХ ст. / І. М. Можарівська// Юридична психологія та педагогіка. – 2010. – № 1. – С. 37–48.
 • Можарівська І. М. 1. Можарівська І. М. Організація діяльності педагогічних курсів для вчителів національних шкіл на Волині-Житомирщині (20–30-ті роки ХХ ст.) / І. М. Можарівська // Рідна школа. – 2006. – № 11. – С. 33–35.
 • Можарівська І. М. Організація навчально-виховного процесу в Житомирському польському педагогічному робітничому факультеті (1934 – 1935 рр.) / І. М. Можарівська // Рідна школа. – 2004. – № 10. – С. 61–63.
 • Можарівська І. М. Особливості діяльності позашкільних закладів освіти й виховання на Волині-Житомирщині в контексті революційних подій 1917 – 1920 років ХХ ст. / І. М. Можарівська// Юридична психологія та педагогіка. – 2010. – № 1. – С. 37–48.
 • Можарівська І. М. Позашкільна освіта і виховання на Волині-Житомирщині у спадщині вітчизняних педагогів та громадських діячів// Юридична психологія та педагогіка. – 2009. – № 2. – С. 54–67.
 • Можарівська І. М. Польські освітні заклади Коростенського округу в 20–30 рр. ХХ століття / І. М. Можарівська // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Житомир, 2005. – Випуск. 20. – С. 92–96.
 • Можарівська І. М. Проблеми розвитку шкільної освіти на Волині-Житомирщині в 20-х рр. ХХ століття / І. М. Можарівська // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць. Випуск 28. – К.: Вид. Центр КНЛУ, 2004 – С. 128–131.
 • Можарівська І. М. Розвиток чеської освіти на Волині-Житомирщині у 20–30-х роках ХХ ст. / І. М. Можарівська // Шлях освіти. – 2006. – № 4. – С. 50–55.
 • Можарівська І. М. Роль уряду, громадськості й приватних осіб у формуванні мережі позашкільних освітніх закладів на Волині у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. / І. М. Можарівська // Історія юридичної психології та правничої педагогіки. – 2007. – № 1. – С. 195–204.
 • Можарівська І. М. Форми та основні напрямки розвитку позашкільної освіти у Волинській губернії на початку ХХ ст. / І. М. Можарівська // Історія юридичної психології та правничої педагогіки. – 2008. – № 1. – С. 145–151.
 • Можарівська І. М.Діяльність позашкільних освітніх закладів для дорослих на Волині-Житомирщині (середина 20-х років ХХ століття) / І. М. Можарівська // Психолого-педагогічні та культурологічні засади особистісної спрямованості студентської молоді: суспільство, професія, сім’я : матеріали четвертої науково-практичної конференції молодих учених, магістрів, студентів. 13–14 грудня 2007 року. – Житомир: Вид-во ДАУ, 2007. – С. 75–82.
 • Можарівська І. М. Етнонаціональні особливості становлення позашкільної освіти на Волині в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. / І. М. Можарівська // Психолого-педагогічні та культурологічні засади особистісної спрямованості студентської молоді: суспільство, професія, сім’я : матеріали шостої науково-практичної конференції молодих учених, магістрів, студентів. – 6–11 травня 2010 року. – Житомир: Вид-во «Житомирський національний агроекологічний університет», 2010. – С. 196–210.
 • Можарівська І. М. Єврейська освіта в Бердичівському окрузі (20–30-ті рр. ХХ ст.) / І. М. Можарівська // Бердичів древній і вічно молодий : науковий збірник «Велика Волинь» : Праці Житомирського науково–краєзнавчого товариства дослідників Волині. – Т. 32. – Житомир, 2005. – С. 208–212.
 • Можарівська І. М. Німецька освіта на Волині-Житомирщині у 20-х роках ХХ століття / І. М. Можарівська // Житомиру – 1120 : міжнародна науково-краєзнавча конференція «Житомир в історії Волині і України» : науковий збірник «Велика Волинь». – Т. 31. – Житомир, 2004. – С. 311–316.
 • Можарівська І. М. Розвиток мережі освітніх закладів на Волині-Житомирщині (перша половина 20-х рр. ХХ ст.) / І. М. Можарівська // Шляхами творення української державності : за матеріалами регіональної науково-практичної конференції «Боротьба українського народу за державну незалежність в 1917 – 1921 роках (до 85 річчя ІІ Зимового походу». – Житомир, 2006. – С. 110–116.
 • Співавтор монографії «Велика Волинь: історія освіти і культури». – Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир, 2011. – С. 181-201.
 • «Становлення позашкільної освіти й виховання на Волині (середина ХІХ – 1917 р.) // Юридична психологія та педагогіка. – 2011. – № 1 (9). – С. 43–51. (Співавторство з Конопацькою О.М.)
 • «Особливості єврейської позашкільної освіти на Волині-Житомирщині у другій половині ХІХ – 30-ті роки ХХ ст. » – Міжнародна конференція «Світові війни ХХ ст. та історична пам’ять» – листопад 2011 р., університет ім. І. Франка. (Матеріали конференції, Дніпропетровськ, 2013 р. – с. 317 – 325.
 • «Принципи і напрями виховної роботи в позашкільних закладах Волині-Житомирщини (друга половина ХІХ ст. – 30-ті рр. ХХ ст. )» – Всеукраїнська науково-краєзнавча конференція «Культурний простір Житомирщини-Волині ХІХ – ХХ ст.» – квітень 2012 р.
 • Роль жінок у становленні позашкільної освіти.// Матеріали конференції у м. Бєлосток (Виступ на конференції у Польщі, 26-28 вересня 2013 р.)
 • Розвиток краєзнавства на рубежі 19 – початку 20 ст. на території Волині-Житомирщині // Матеріали 6 Волинської Всеукраїнської конференції історико-краєзнавчої конференції. – Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир, 2013. – с. 24-27.
 • Роль жінок у становленні позашкільної освіти на Волині-Житомирщині (друга половина ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.) // Українська полоністика. Випуск 10 – Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир, 2013.- с. 203-215. (Співавторство з Конопацькою О.М.)
 • Нормативно-правове забезпечення функціонування системи позашкільної освіти на Волині (ХІХ – початок ХХ ст.) / І. М. Можарівська// Юридична психологія та педагогіка. – 2014. – № 1. (10 ст.)
 • Героїчна доля жінки (До 90-річчя з дня народження Р.Ф. Поляк // Видатні постаті Житомирщини: відомі та невідомі сторінки історії : матеріали науково-практичної конференції. – 15 травня 2014 року. – Житомир: Вид-во «Житомирського державного університету імені Івана Франка.», 2014.
 • Формування мережі дитячих позашкільних закладів освіти на Волині-Житомирщині (1921 – 1939рр.) // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Житомир, 2014. – серпень (8 ст.)
 • Тимошенко М.М., Можарівська І.М. Організація та методика викладання дисциплін економічних спеціальностей. Професійно-прикладні дидактика. Міжнародний науковий журнал. Кам’янець-Подільський, 2016. Випуск 1. С. 159-167.
Викладач суспільних дисциплін
Оксютович Марина Олександрівна
Кваліфікація
Спеціаліст вищої категорії, кандидат філософських наук
Освіта:
 • Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 2009 р., спеціальність «Соціальна робота»; соціальний працівник та практичний психолог; кандидат філософських наук, спеціальність 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії.
Публікації:
 1. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка.– Житомир, 2010. – Вип. 54. – С. 32-36. (240 с.) стаття «Мультикультуралізм і проблема толерантності у поліетнічному соціокультурному просторі»
 2. Етнокультура та національна свідомість: соціально-філософський аналіз . Наукові записки. Серія “Філософія”. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”. – Вип. 8. – 2011. – С. 19-28. (480 с.)
 3. Етнокультурний простір України на тлі розгортання глобалізаційних процесів. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич.– К. : ВІР УАН, 2012. – Випуск 57 (№ 2). – С. 413-417 (746 с.)
 4. Поліетнічність як характеристика сучасного українського суспільства. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах “Грані”. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ ім. О. Гончара, 2012. – Вип. 6 (86). – С. 32-35. (145 с.).
 5. Етнокультурний Ренесанс vs глобальна культура: сучасний вимір. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: збірник наукових праць, вип. 54/ Гол. ред. В. Г. Воронкова; Запоріз. держ. інж. акад. – Запоріжжя : ЗДІА, 2013. – С. 116-126. (292 с.)
 6. Этнокультурная идентичность в условиях культурной глобализации.

Вестник Бурятского государственного университета. – Вып. 14, сер. Философия, социология, политология, политология, культурология. – Улан-Удэ : Изд-во БГУ, 2013. – С. 191-196. (222 с.).

 • Поняття “культури” у філософії В. І. Шинкарука. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Шості шинкаруківські читання. – Київ : ХмЦНП, 2010. – С. 72-76. (286 с.)
 • Мультикультуралізм і проблема єдності суспільства. ХХ століття – етнонаціональний вимір та проблеми Голокосту : збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції. – Житомир, 22-23 жовтня 2010 р. – Дніпропетровськ : Вид-во Центр “Ткума”, 2011. – С. 463-472. (500 с.)
 • Феномен толерантності як детермінанта характеристика мультикультуралізму у сучасному поліетнічному просторі. Актуальні проблеми сучасної філософії та науки: виклики сьогодення : зб. наукових праць / за заг. ред. проф. Сауха П. Ю. – Житомир : Видавничий центр ЖДУ імені Івана Франка, 2010. – С. 115-117. (144 с.).
 • Етнокультура як чинник формування національної свідомості. Релігія, релігійність, філософія та гуманітарні знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти/ за заг. ред. к.філос.н. Журби  М. А. – Частина 1. – Луганськ : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2010. – С. 89-92. (356 с.).
 • Проблема толерантності у контексті глобалізації. Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності : ІІІ Міжнародна науково-теоретична конференція (19-20 травня 2011 року) : зб. матеріалів / за заг. ред. Сауха П. Ю. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – С. 252-254. (324 с.)
 • Збереження етнокультурної ідентичності молоді в умовах глобального інформаційного суспільства. Антикризова стратегія регіональної молодіжної політики. Матеріали регіональної науково-практичної конференції / Під редакцією к.і.н., доц. Ликова В. В., к.філос.н., доц. Давидова П. Г. – Донецьк : Норд-Прес, 2011. –С. 86-88. (180 с.)
 • Інформаційна реальність як середовище формування сучасної етнокультури. Концепт реальності у філософії, літературі й науці : матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції (Суми, 24-25 лютого 2011 року) / редкол. : проф. В. М. Вандишев, доц. А. Є. Лебідь. – Суми : Сумський державний університет, 2011. – С. 92-94. (116 с.)
 • Національна мова та проблема етнокультурної ідентифікації українців. Рідне слово в етнокультурному вимірі. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції / Упор. М. Федурко, В. Котович, Г. Філь. – Дрогобич : Посвіт, 2011. – С. 449-452. (516 с.)
 • Українська етнокультура і глобальні процеси сучасності. Рідне слово в етнокультурному вимірі. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції / Упор. М. Федурко, В. Котович, Г. Філь. – Дрогобич : Посвіт, 2011. – С. 449-452. (516 с.)
 • Збереження етнокультурної ідентичності молоді в поліетнічному просторі України. Молодь, освіта, наука, культура і національна свідомість в умовах європейської інтеграції : Зб. матеріалів ХV Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 25-26 квітня 2012 р. ; у 3-х т. / Редкол. : І. І. Тимошеко (відп. ред.) та ін. – К. : Вид-во Європейського університету, 2012. – Т. 2. – С. 169-171. (266 с.)
 • Вплив глобальної масової культури на етнокультурне середовище України.
 • Актуальні проблеми сучасної філософії та науки у глобалізованому світі :зб. наукових праць / за заг. ред. проф. П. Ю. Сауха – Житомир : Видавничий центр ЖДУ імені Івана Франка, 2013. – С. 136-138. (200 с.)
 • Толерантність як індикатор міжетнічних відносин у сучасному поліетнічному просторі.”Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності”: Міжнародна науково-теоретична конференція, 1-2 жовтня 2015 року : [матеріали доповідей та виступів] / редкол. П. Ю. Саух [та ін.]. – Житомир : Видавець О. О. Євенок, 2015 – С. 235-237.
 • Традиційність та інноваційність сучасного глобалізованого світу: питання співвідношення і пріоритету. «Релігія у глобальному світі» : Міжнародний Форму, 29-30 вересня 2016 року : [матеріали доповідей та виступів] / редкол. П. Ю. Саух [та ін.]. – Житомир : Видавець О. О. Євенок, 2016 – С. 95-98.
Викладач суспільних дисциплін
Малихін Юрій Володимирович
Кваліфікація
Спеціаліст вищої категорії
Освіта:
 • Житомирський державний університет імені Івана Франка; 2005 р., спеціальність: «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія», кваліфікація: магістр педагогічної освіти, викладач історії.
Публікації:
 • Малихін Ю., Малихіна Л. Жіночі бунти у Житомирі 1917 – 1918 рр. на шпальтах місцевих газет // Матеріали VI Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (м. Житомир, 15 – 16 листопада 2013 р.): Збірник наукових праць.  Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2013. С. 32 – 34.
 • Малихін Ю. Антибільшовицька діяльність духовенства 1919 – 1923 рр. на території сучасної Житомирської області // Філософія, релігія та культура у глобалізованому світі: Всеукраїнська науково-теоретична конференція з міжнародною участю, 23 листопада 2015 року. Житомир: Видавець О.О.Євенок, 2015. С. 96 – 99.
 • Малихін Ю. Повстанський рух (повстанські рухи) в контексті неоднозначності термінології української революції 1917 – 1921 років: спроба логічного аналізу // Модернізація соціогуманітарного простору: історичний досвід, виклики та перспективи. Збірка матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 14 – 15 травня 2015 р. Житомир – Вінниця, 2015. С 35 – 38.
 • Малихін Ю. Повстанський загін Соломинського: погляд через призму нових фактів // Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук. Матеріали V всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю. (м.Дніпропетровськ, 28 серпня 2015 р.). Дніпропетровськ: ТОВ «Інновація», 2015. Ч. 2. С. 45 – 48.
 • Малихін Ю. Один із багатьох… (дещо про повстанську діяльність загону «Золота п’ятірка) // Соціально-гуманітарні дисципліни: напрямки наукового пошуку. Матеріали всеукраїнської наукової конференції. (м. Дніпропетровськ, 12 квітня 2016 р.). Дніпропетровськ: ТОВ «Інновація», 2016. Ч. 2. С. 130 – 132.
 • Малихін Ю. Гордіїв вузол або Спроби радянських органів ліквідувати повстанський загін Гордія Ковтонюка («Шуляка») // Матеріали VIII Волинської Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції. Житомир: Полісся, 2015. С. 201 – 204.
 • Малихін Ю. Полонська дивізія Волинської повстанської армії // Чуднів і край в контексті історії малих і середніх міст Волині. Науковий збірник «Велика Волинь». Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції (Чуднів, 7 – 8 вересня 2016 р.). Бердичів: ФОП Мельник М.В., 2016. С. 70 – 79.
 • Малихін Ю. Авратинський бій в контексті Другого Зимового походу // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Війни і збройні конфлікти у Східній Європі в ХХ – на початку ХХІ століть». Житомир: Полісся, 2015. С. 52 – 54.
 • Малихін Ю. Збройна боротьба повстанського загону Гарася проти органів радянської влади на початку 1920-х рр. // Матеріали IV Всеукраїнської наукової конференції «Проблеми дослідження українського визвольного руху ХХ століття (до 75-річчя Поліської Січі та 95-річчя Другого зимового походу)». Житомир: Полісся, 2016. С. 10 – 15.
 • Махорін Г., Дудар О., Малихін Ю. та ін. Нариси з історії освіти на Житомирщині. Монографія. Житомир: «Полісся», 2014. 196 с.
 • Житомирському агротехнічному коледжу – 90: Славний шлях до успіху: монографія / Ред. колегія: Тимошенко М.М., Можарівська І.М., Малихін Ю.В. та ін. – Житомир: Вид. О.О.Євенок, 2018. 284 с.
Конференції:
 • V Міжнародна наукова конференція «Польща – Україна: спільні шляхи до свободи». 5 жовтня 2018 р. м. Житомир. Доповідь:«Українсько-польська співпраця в рамках становлення Волинської Повстанської Армії».
 • ІІІ Міжнародна наукова конференція «Польща – Україна: спільні шляхи до свободи. Співпраця польсько-українська в переломних моментах історії та сучасності». 4 листопада 2016 р., м.Житомир. Доповідь: «Українсько-польська взаємодія у рамках формування Волинської повстанської армії (поч. 20-х рр. ХХ ст.)
 • Історичний диспут «Олевська республіка – етап українського державотворення», 2018 р. Доповідь: «Антибільшовицькі повстанські рухи на території Олевщини на початку 20-х років ХХ ст.»
 • Міжвузівська наукова конференція «Реалізація гуманістичних ідей творчої спадщини В.Сухомлинського», 2018 р. Доповідь: «Дотик до філософії серця В.Сухомлинського».
Викладач суспільних дисциплін
Малихіна Людмила Петрівна
Кваліфікація
Спеціаліст І категорії
Освіта:
 • Житомирський державний університет імені Івана Франка; 2005 р.
  спеціальність: «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія та українська мова і література»; кваліфікація: вчитель історії, української мови і літератури та зарубіжної літератури.
Публікації:
 • Малихін Ю., Малихіна Л. Жіночі бунти у Житомирі 1917 – 1918 рр. на шпальтах місцевих газет // Матеріали VI Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (м. Житомир, 15 – 16 листопада 2013 р.): Збірник наукових праць. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2013. С. 32 – 34.
Конференції:
 • V Міжнародна наукова конференція «Польща – Україна: спільні шляхи до свободи». 5 жовтня 2018 р., м. Житомир. Доповідь: «Вплив Ризького мирного договору на соціально-економічний розвиток південно-східної Волині».
 • ІІІ Міжнародна наукова конференція «Польща – Україна: спільні шляхи до свободи. Співпраця польсько-українська в переломних моментах історії та сучасності». 4 листопада 2016 р., м.Житомир. Доповідь: «Співпраця Симона Петлюри та Юзефа Пілсудського у контексті радянсько-польської війни 1920 – 1921 рр.».
Викладач суспільних дисциплін
Сологуб Марія Володимирівна
Кваліфікація
Спеціаліст вищої категорії
Освіта:
 • Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2000 рік; спеціальність «Історія»;кваліфікація вчитель історії і правознавства;
 • Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти», спеціальність «Менеджмент», 2018 рік., кваліфікація магістр.
Публікації:
 • Стаття «Напрями удосконалення структури та змісту методичної роботи у закладах вищої освіти» (Харків, 2018);  «Формування професіоналізму фахівця – нові горизонти» (Збірник статей всеукраїнської науково-практичної конференції науково-педагогічних працівників та студентів, м. Ніжин, 2018).
Конференції:
 • Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні розробки в аграрній сфері», 28-29 листопада 2018 року, Доповідь: Передумови ринку землі в Україні.
 • Науково-практична конференція педагогічних, науково-педагогічних працівників та студентів «Формування професіоналізму фахівця – нові горизонти», 5 грудня 2018 року, Доповідь: Напрями удосконалення структури та змісту методичної роботи у закладах вищої освіти.
Викладач суспільних дисциплін
Подкур Віталій Олександрович
Кваліфікація
Спеціаліст І категорії
Освіта:

Житомирський державний університет ім. І. Франка, 2013 р., спеціальність «Історія»; історик, вчитель історії та правознавства.

Конференції:
 • Релігійне питання та дисиденський рух в Україні // Матеріали IV Всеукраїнської наукової конференції «Проблеми дослідження українського визвольного руху ХХ століття (до 75-річчя Поліської Січі та 95-річчя Другого зимового походу)». Житомир: Полісся, 2016. С. 10 – 15.
 • V Міжнародна наукова конференція «Польща – Україна: спільні шляхи до свободи». 5 жовтня 2018 р., м. Житомир. Доповідь: «Чуднівська битва 1660 року у контексті російсько-польських протистоянь».
 • «Геніальна дочка України» науково-теоретична онлайн конференція до 150 річниці від народження Лесі Українки.
Викладач суспільних дисциплін
Іщук Ольга Леонідівна
Кваліфікація
Спеціаліст
Освіта:
 • Житомирський державний університет ім. І. Франка, 2006 р., спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти Історія»; кваліфікація магістра педагогічної освіти, викладач історії.