Головною особливістю кафедри гуманітарних та суспільних дисциплін є її багатопрофільність. Викладачі кафедри працюють зі студентами всіх спеціальностей та форм навчання, допомагають студентам виробити навички та уміння при вивченні дисциплін:

 • «Історія України»;
 • «Всесвітня іс­торія»;
 • «Історія і культура України»;
 • «Культурологія»;
 • «Правознавство»;
 • «Соціологія»;
 • «Людина і світ»;
 • «Географія»;
 • «Господарське право»;
 • «Філософія»;
 • «Основи філософ­ських знань».

Основним завданням кафедра вбачає на­дання студентам необхідного для сучасного спеціаліста обсягу гуманітарних знань, формування гнучкості й системності мислення та комунікативних навичок студента при активному освоєнні національно-культурних традицій, новітніх процесів і тенденцій світового масштабу.

Викладачі кафедри постійно працюють над удосконаленням форм і методів навчання студентів, систематично проводять науково-теоретичні конференції, відкриті заняття, здійснюють керівництво гуртками та науково-дослідною роботою студентів, займаються розробкою і впровадженням сучасних технологій навчання, вдосконаленням змісту освіти.

Завідуюча кафедрою, викладач гуманітарних та суспільних дисциплін
Додурич Світлана Миколаївна
Кваліфікація
Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, кандидат педагогічних наук
Освіта:
 • Житомирський державний педагогічний інститут, 1997р., спеціальність «Українська мова і література та німецька мова»,
  кваліфікація: вчитель української мови і літератури  та німецької мови і зарубіжної літератури.
 • Кандидат педагогічних наук, 13.00.07 – теорія і методика виховання; тема «Формування патріотичних цінностей у студентів коледжів засобами краєзнавчо-пошукової діяльності».
Публікації:
Навчально-методичні видання:
 • Додурич С. М. Патріотичні цінності : витоки і шляхи формування : методичні рекомендації / С. М. Додурич. – Житомир : Вид-во поліграфічний центр СОРУ СОЬОК, 2008. – 130 с.
Статті у наукових фахових виданнях:
 • Додурич С. М. Громадянські цінності студентів агротехколеджу : проблема формування / С. М. Додурич // Вісник Житомирського педагогічного університету. – 2003. – № 13. – С. 121-123.
 • Додурич С. М. Патріотичні цінності особистості: гуманітарний аспект і С. М. Додурич // Наукові записки : зб. наук, статей Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова / укл. : П. В. Дмитренко, Л. Л. Макаренко. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007. – Вип. ІХV (65). – С. 54-59.
 • Додурич С. М. Патріотичні цінності особистості : історико-педагогічний аспект / С. М. Додурич // Вісник Житомирського педагогічного університету. – 2008. – № 37. – С. 153-156.
 • Додурич С. М. Формування патріотичних цінностей у студентів з опорою на ідеї В. О. Сухомлинського / С. М. Додурич // Наукові записки. Серія „Педагогічні науки”. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. – Вип. 78 (2). – С. 330-333.
 • Додурич С. М. Формування патріотичних цінностей у студентів засобами краєзнавчо-пошукової діяльності / С. М. Додурич // Теоретико- методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. пр. – К.: ін-т проблем виховання, 2008. -Ч. 2, вип. 12. – С. 327-333.
Статті у збірниках матеріалів міжнародних і всеукраїнських наукових та науково-практичних конференцій:
 • Додурич С. М. Національно-патріотичне виховання студентів агротехколеджу / С. М. Додурич // Національна освіта у контексті творчості А. С. Макаренка : зб. наук, праць // за ред. М. В. Левківського. – Житомир : ЖЦНТЕІ, 2003. – С. 88-90.
 • Додурич С. М. Утвердження громадянських цінностей у студентів коледжу / С. М. Додурич // Сучасні тенденції та пріоритети виховання : Всеукр. наук.-практ. конф. – К., 2004.
 • Додурич С. М. Цінності і соціальні аспекти. Формування практичних завдань / С. М. Додурич, Р. Г. Андрійчук // Молодь в умовах нової соціальної перспективи : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. / відп. ред. А. В. Іванченко. – Житомир, 2004. – С. 184-186.
 • Додурич С. М. Діяльність музею у формуванні патріотичних цінностей у студентів коледжу / С. М. Додурич // Актуальні проблеми професійно- педагогічної освіти та стратегії розвитку : зб. наук, праць / за заг. ред. : О. А. Дубасенюк, Л. В. Калініної, О. Є. Антонової. – Житомир : Вид-во ЖДУ, 2006.-С. 85-86.
 • Додурич С. М. Шляхи формування патріотичних цінностей у студентів засобами краєзнавчо-пошукової діяльності / С. М. Додурич // Українська словесність та культура у контексті формування духовно-моральних цінностей українського суспільства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Ірпінь, 2009. – С. 73-78.
 • Додурич С. М. Роль патріотичних цінностей у становленні студента як людини, громадянина, патріота / Додурич С. М. // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. „Українська словесність та культура в контексті формування духовно- моральних цінностей українського суспільства”. – Ірпінь, 2010. – С. 50-54.
 • Додурич С.М. Краєзнавчо-пошукова діяльність як засіб формування патріотичних цінностей у юнацькому віці / С.М. Додурич // Виховна робота в навчальних закладах. Київ: Агроосвіта, 2015.Вип.17. с.177
 • Додурич С. М. «Культура мовлення як основний критерій професійної майстерності фахівця».Вісник Житомирського агротехнічного коледжу: збірник наукових праць. – Вип. – 2. Житомир: ЖАТК, 2020. – 112 с.
Конференції:
 • 1.Міжвузівська наукова конференція «Реалізація гуманістичних ідей творчої спадщини В.Сухомлинського», 2018 р. Доповідь: «Патріотичне виховання у поглядах В.О.Сухомлинського»
 • 2.ХХІ Міжнародна науково-практична конференція «Тенденції розвитку педагогічної освіти в Україні» Житомир, 2019. Доповідь: «Професійна культура мовлення як основний критерій фахової майстерності майбутнього спеціаліста».
 • Науково-практична онлайн-конференція «Педагогічна спадщина А.С.Макаренка в науці та практиці». Житомир, 2020р. Доповідь: «Інноваційність ідей А.С.Макаренка в педагогіці ХХІ століття»
Заступник директора з навчально-методичної роботи
Можарівська Інна Миколаївна
Кваліфікація
Спеціаліст вищої категорії, «викладач-методист», кандидат педагогічних наук
Педагогічний стаж
27 років
Освіта:
 • Київський державний педагогічний інститут ім. О.М. Горького (нині педагогічний університет ім. М. Драгоманова) 1991 р., спеціальність «історія, суспільствознавство та методика виховної роботи», «вчитель історії, суспільствознавства та методист виховної роботи»
Публікації:
 • Можарівська І. М. Організація діяльності педагогічних курсів для вчителів національних шкіл на Волині-Житомирщині (20–30-ті роки ХХ ст.) / І. М. Можарівська // Рідна школа. – 2006. – № 11. – С. 33–35.
 • Можарівська І. М. Організація навчально-виховного процесу в Житомирському польському педагогічному робітничому факультеті (1934 – 1935 рр.) / І. М. Можарівська // Рідна школа. – 2004. – № 10. – С. 61–63.
 • Можарівська І. М. Особливості діяльності позашкільних закладів освіти й виховання на Волині-Житомирщині в контексті революційних подій 1917 – 1920 років ХХ ст. / І. М. Можарівська// Юридична психологія та педагогіка. – 2010. – № 1. – С. 37–48.
 • Можарівська І. М. 1. Можарівська І. М. Організація діяльності педагогічних курсів для вчителів національних шкіл на Волині-Житомирщині (20–30-ті роки ХХ ст.) / І. М. Можарівська // Рідна школа. – 2006. – № 11. – С. 33–35.
 • Можарівська І. М. Організація навчально-виховного процесу в Житомирському польському педагогічному робітничому факультеті (1934 – 1935 рр.) / І. М. Можарівська // Рідна школа. – 2004. – № 10. – С. 61–63.
 • Можарівська І. М. Особливості діяльності позашкільних закладів освіти й виховання на Волині-Житомирщині в контексті революційних подій 1917 – 1920 років ХХ ст. / І. М. Можарівська// Юридична психологія та педагогіка. – 2010. – № 1. – С. 37–48.
 • Можарівська І. М. Позашкільна освіта і виховання на Волині-Житомирщині у спадщині вітчизняних педагогів та громадських діячів// Юридична психологія та педагогіка. – 2009. – № 2. – С. 54–67.
 • Можарівська І. М. Польські освітні заклади Коростенського округу в 20–30 рр. ХХ століття / І. М. Можарівська // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Житомир, 2005. – Випуск. 20. – С. 92–96.
 • Можарівська І. М. Проблеми розвитку шкільної освіти на Волині-Житомирщині в 20-х рр. ХХ століття / І. М. Можарівська // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць. Випуск 28. – К.: Вид. Центр КНЛУ, 2004 – С. 128–131.
 • Можарівська І. М. Розвиток чеської освіти на Волині-Житомирщині у 20–30-х роках ХХ ст. / І. М. Можарівська // Шлях освіти. – 2006. – № 4. – С. 50–55.
 • Можарівська І. М. Роль уряду, громадськості й приватних осіб у формуванні мережі позашкільних освітніх закладів на Волині у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. / І. М. Можарівська // Історія юридичної психології та правничої педагогіки. – 2007. – № 1. – С. 195–204.
 • Можарівська І. М. Форми та основні напрямки розвитку позашкільної освіти у Волинській губернії на початку ХХ ст. / І. М. Можарівська // Історія юридичної психології та правничої педагогіки. – 2008. – № 1. – С. 145–151.
 • Можарівська І. М.Діяльність позашкільних освітніх закладів для дорослих на Волині-Житомирщині (середина 20-х років ХХ століття) / І. М. Можарівська // Психолого-педагогічні та культурологічні засади особистісної спрямованості студентської молоді: суспільство, професія, сім’я : матеріали четвертої науково-практичної конференції молодих учених, магістрів, студентів. 13–14 грудня 2007 року. – Житомир: Вид-во ДАУ, 2007. – С. 75–82.
 • Можарівська І. М. Етнонаціональні особливості становлення позашкільної освіти на Волині в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. / І. М. Можарівська // Психолого-педагогічні та культурологічні засади особистісної спрямованості студентської молоді: суспільство, професія, сім’я : матеріали шостої науково-практичної конференції молодих учених, магістрів, студентів. – 6–11 травня 2010 року. – Житомир: Вид-во «Житомирський національний агроекологічний університет», 2010. – С. 196–210.
 • Можарівська І. М. Єврейська освіта в Бердичівському окрузі (20–30-ті рр. ХХ ст.) / І. М. Можарівська // Бердичів древній і вічно молодий : науковий збірник «Велика Волинь» : Праці Житомирського науково–краєзнавчого товариства дослідників Волині. – Т. 32. – Житомир, 2005. – С. 208–212.
 • Можарівська І. М. Німецька освіта на Волині-Житомирщині у 20-х роках ХХ століття / І. М. Можарівська // Житомиру – 1120 : міжнародна науково-краєзнавча конференція «Житомир в історії Волині і України» : науковий збірник «Велика Волинь». – Т. 31. – Житомир, 2004. – С. 311–316.
 • Можарівська І. М. Розвиток мережі освітніх закладів на Волині-Житомирщині (перша половина 20-х рр. ХХ ст.) / І. М. Можарівська // Шляхами творення української державності : за матеріалами регіональної науково-практичної конференції «Боротьба українського народу за державну незалежність в 1917 – 1921 роках (до 85 річчя ІІ Зимового походу». – Житомир, 2006. – С. 110–116.
 • Співавтор монографії «Велика Волинь: історія освіти і культури». – Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир, 2011. – С. 181-201.
 • «Становлення позашкільної освіти й виховання на Волині (середина ХІХ – 1917 р.) // Юридична психологія та педагогіка. – 2011. – № 1 (9). – С. 43–51. (Співавторство з Конопацькою О.М.)
 • «Особливості єврейської позашкільної освіти на Волині-Житомирщині у другій половині ХІХ – 30-ті роки ХХ ст. » – Міжнародна конференція «Світові війни ХХ ст. та історична пам’ять» – листопад 2011 р., університет ім. І. Франка. (Матеріали конференції, Дніпропетровськ, 2013 р. – с. 317 – 325.
 • «Принципи і напрями виховної роботи в позашкільних закладах Волині-Житомирщини (друга половина ХІХ ст. – 30-ті рр. ХХ ст. )» – Всеукраїнська науково-краєзнавча конференція «Культурний простір Житомирщини-Волині ХІХ – ХХ ст.» – квітень 2012 р.
 • Роль жінок у становленні позашкільної освіти.// Матеріали конференції у м. Бєлосток (Виступ на конференції у Польщі, 26-28 вересня 2013 р.)
 • Розвиток краєзнавства на рубежі 19 – початку 20 ст. на території Волині-Житомирщині // Матеріали 6 Волинської Всеукраїнської конференції історико-краєзнавчої конференції. – Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир, 2013. – с. 24-27.
 • Роль жінок у становленні позашкільної освіти на Волині-Житомирщині (друга половина ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.) // Українська полоністика. Випуск 10 – Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир, 2013.- с. 203-215. (Співавторство з Конопацькою О.М.)
 • Нормативно-правове забезпечення функціонування системи позашкільної освіти на Волині (ХІХ – початок ХХ ст.) / І. М. Можарівська// Юридична психологія та педагогіка. – 2014. – № 1. (10 ст.)
 • Героїчна доля жінки (До 90-річчя з дня народження Р.Ф. Поляк // Видатні постаті Житомирщини: відомі та невідомі сторінки історії : матеріали науково-практичної конференції. – 15 травня 2014 року. – Житомир: Вид-во «Житомирського державного університету імені Івана Франка.», 2014.
 • Формування мережі дитячих позашкільних закладів освіти на Волині-Житомирщині (1921 – 1939рр.) // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Житомир, 2014. – серпень (8 ст.)
 • Тимошенко М.М., Можарівська І.М. Організація та методика викладання дисциплін економічних спеціальностей. Професійно-прикладні дидактика. Міжнародний науковий журнал. Кам’янець-Подільський, 2016. Випуск 1. С. 159-167.
Викладач суспільних дисциплін
Малихін Юрій Володимирович
Кваліфікація
Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
Освіта:
 • Житомирський державний університет імені Івана Франка; 2005 р., спеціальність: «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія», кваліфікація: магістр педагогічної освіти, викладач історії.
Публікації:
 • Малихін Ю., Малихіна Л. Жіночі бунти у Житомирі 1917 – 1918 рр. на шпальтах місцевих газет // Матеріали VI Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (м. Житомир, 15 – 16 листопада 2013 р.): Збірник наукових праць.  Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2013. С. 32 – 34.
 • Малихін Ю. Антибільшовицька діяльність духовенства 1919 – 1923 рр. на території сучасної Житомирської області // Філософія, релігія та культура у глобалізованому світі: Всеукраїнська науково-теоретична конференція з міжнародною участю, 23 листопада 2015 року. Житомир: Видавець О.О.Євенок, 2015. С. 96 – 99.
 • Малихін Ю. Повстанський рух (повстанські рухи) в контексті неоднозначності термінології української революції 1917 – 1921 років: спроба логічного аналізу // Модернізація соціогуманітарного простору: історичний досвід, виклики та перспективи. Збірка матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 14 – 15 травня 2015 р. Житомир – Вінниця, 2015. С 35 – 38.
 • Малихін Ю. Повстанський загін Соломинського: погляд через призму нових фактів // Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук. Матеріали V всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю. (м.Дніпропетровськ, 28 серпня 2015 р.). Дніпропетровськ: ТОВ «Інновація», 2015. Ч. 2. С. 45 – 48.
 • Малихін Ю. Один із багатьох… (дещо про повстанську діяльність загону «Золота п’ятірка) // Соціально-гуманітарні дисципліни: напрямки наукового пошуку. Матеріали всеукраїнської наукової конференції. (м. Дніпропетровськ, 12 квітня 2016 р.). Дніпропетровськ: ТОВ «Інновація», 2016. Ч. 2. С. 130 – 132.
 • Малихін Ю. Гордіїв вузол або Спроби радянських органів ліквідувати повстанський загін Гордія Ковтонюка («Шуляка») // Матеріали VIII Волинської Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції. Житомир: Полісся, 2015. С. 201 – 204.
 • Малихін Ю. Полонська дивізія Волинської повстанської армії // Чуднів і край в контексті історії малих і середніх міст Волині. Науковий збірник «Велика Волинь». Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції (Чуднів, 7 – 8 вересня 2016 р.). Бердичів: ФОП Мельник М.В., 2016. С. 70 – 79.
 • Малихін Ю. Авратинський бій в контексті Другого Зимового походу // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Війни і збройні конфлікти у Східній Європі в ХХ – на початку ХХІ століть». Житомир: Полісся, 2015. С. 52 – 54.
 • Малихін Ю. Збройна боротьба повстанського загону Гарася проти органів радянської влади на початку 1920-х рр. // Матеріали IV Всеукраїнської наукової конференції «Проблеми дослідження українського визвольного руху ХХ століття (до 75-річчя Поліської Січі та 95-річчя Другого зимового походу)». Житомир: Полісся, 2016. С. 10 – 15.
 • Махорін Г., Дудар О., Малихін Ю. та ін. Нариси з історії освіти на Житомирщині. Монографія. Житомир: «Полісся», 2014. 196 с.
 • Житомирському агротехнічному коледжу – 90: Славний шлях до успіху: монографія / Ред. колегія: Тимошенко М.М., Можарівська І.М., Малихін Ю.В. та ін. – Житомир: Вид. О.О.Євенок, 2018. 284 с.
Конференції:
 • V Міжнародна наукова конференція «Польща – Україна: спільні шляхи до свободи». 5 жовтня 2018 р. м. Житомир. Доповідь:«Українсько-польська співпраця в рамках становлення Волинської Повстанської Армії».
 • ІІІ Міжнародна наукова конференція «Польща – Україна: спільні шляхи до свободи. Співпраця польсько-українська в переломних моментах історії та сучасності». 4 листопада 2016 р., м.Житомир. Доповідь: «Українсько-польська взаємодія у рамках формування Волинської повстанської армії (поч. 20-х рр. ХХ ст.)
 • Історичний диспут «Олевська республіка – етап українського державотворення», 2018 р. Доповідь: «Антибільшовицькі повстанські рухи на території Олевщини на початку 20-х років ХХ ст.»
 • Міжвузівська наукова конференція «Реалізація гуманістичних ідей творчої спадщини В.Сухомлинського», 2018 р. Доповідь: «Дотик до філософії серця В.Сухомлинського».
Викладач суспільних дисциплін
Малихіна Людмила Петрівна
Кваліфікація
Спеціаліст І категорії
Освіта:
 • Житомирський державний університет імені Івана Франка; 2005 р.
  спеціальність: «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія та українська мова і література»; кваліфікація: вчитель історії, української мови і літератури та зарубіжної літератури.
Публікації:
 • Малихін Ю., Малихіна Л. Жіночі бунти у Житомирі 1917 – 1918 рр. на шпальтах місцевих газет // Матеріали VI Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (м. Житомир, 15 – 16 листопада 2013 р.): Збірник наукових праць. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2013. С. 32 – 34.
Конференції:
 • V Міжнародна наукова конференція «Польща – Україна: спільні шляхи до свободи». 5 жовтня 2018 р., м. Житомир. Доповідь: «Вплив Ризького мирного договору на соціально-економічний розвиток південно-східної Волині».
 • ІІІ Міжнародна наукова конференція «Польща – Україна: спільні шляхи до свободи. Співпраця польсько-українська в переломних моментах історії та сучасності». 4 листопада 2016 р., м.Житомир. Доповідь: «Співпраця Симона Петлюри та Юзефа Пілсудського у контексті радянсько-польської війни 1920 – 1921 рр.».
Викладач суспільних дисциплін
Сологуб Марія Володимирівна
Кваліфікація
Спеціаліст вищої категорії
Освіта:
 • Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2000 рік; спеціальність «Історія»;кваліфікація вчитель історії і правознавства;
 • Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти», спеціальність «Менеджмент», 2018 рік., кваліфікація магістр.
Публікації:
 • Стаття «Напрями удосконалення структури та змісту методичної роботи у закладах вищої освіти» (Харків, 2018);  «Формування професіоналізму фахівця – нові горизонти» (Збірник статей всеукраїнської науково-практичної конференції науково-педагогічних працівників та студентів, м. Ніжин, 2018).
Конференції:
 • Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні розробки в аграрній сфері», 28-29 листопада 2018 року, Доповідь: Передумови ринку землі в Україні.
 • Науково-практична конференція педагогічних, науково-педагогічних працівників та студентів «Формування професіоналізму фахівця – нові горизонти», 5 грудня 2018 року, Доповідь: Напрями удосконалення структури та змісту методичної роботи у закладах вищої освіти.
Викладач суспільних дисциплін
Подкур Віталій Олександрович
Кваліфікація
Спеціаліст І категорії
Освіта:

Житомирський державний університет ім. І. Франка, 2013 р., спеціальність «Історія»; історик, вчитель історії та правознавства.

Конференції:
 • Релігійне питання та дисиденський рух в Україні // Матеріали IV Всеукраїнської наукової конференції «Проблеми дослідження українського визвольного руху ХХ століття (до 75-річчя Поліської Січі та 95-річчя Другого зимового походу)». Житомир: Полісся, 2016. С. 10 – 15.
 • V Міжнародна наукова конференція «Польща – Україна: спільні шляхи до свободи». 5 жовтня 2018 р., м. Житомир. Доповідь: «Чуднівська битва 1660 року у контексті російсько-польських протистоянь».
 • «Геніальна дочка України» науково-теоретична онлайн конференція до 150 річниці від народження Лесі Українки.
Викладач суспільних дисциплін
Іщук Ольга Леонідівна
Кваліфікація
Спеціаліст
Освіта:
 • Житомирський державний університет ім. І. Франка, 2006 р., спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти Історія»; кваліфікація магістра педагогічної освіти, викладач історії.